Úterý 23. března 1993

Ministr zdravotnictví ČR Petr Lom: Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych stručně komentovat návrh poslance Chudoby, pokud tak byl formulován a zachytil-li jsem ho správně, na vypuštění z § 2, písm. d) zlepšení postavení zdravotně postižených dětí a mládeže. Pokud byl tento návrh skutečně takto formulován s odůvodněním, že by se z něho mohlo financovat ministerstvo zdravotnictví, chci říci, že to je odůvodnění cynické. Pokud má naše společnost nějaký dluh, pak je to dluh vůči našim spoluobčanům, kteří jsou zdravotně postižení, kterých máme přibližně jedno procento a pro které chceme teprve perspektivně začít něco budovat, Mohu se zmínit o rehabilitačních centrech, mohu se zmínit o zcela chybějících finálních centrech a mohl bych jmenovat další aktivity ve prospěch zdravotně postižených dětí a mládeže. Domnívám se, že tento návrh nemohl být myšlen vážně a pokud byl a bude se o něm hlasovat, považoval jsem za nutné říci toto varovné slovo.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru Lomovi. Do rozpravy se dále hlásí pan poslanec Josef Hájek.

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, padlo zde několik návrhů, které zásadně mění filosofii přístupu tvůrců a z toho důvodu doporučuji za podmínky, že bude přijat jeden z pozměňovacích návrhů na jmenovitý výčet organizací, které pracovaly či pracují s dětmi a mládeží, tak aby tento výčet byl rozšířen ještě o dvě organizace, které také uplatňují majetkové nároky, a to je Tábornická unie a Svaz klubů mládeže.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Josefu Hájkovi. Hlásí se pan poslanec Chudoba.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych říci panu ministrovi, že jsem to nemyslel cynicky, navrhl jsem vypustit současné znění a nahradit ho zněním "integrace zdravotně postižených dětí a mládeže do ostatní populace ve volném čase". Ve formulaci je určitá možnost vyložit si to tak, že by z toho nemuselo být financováno nějaké zdravotnické, ale sociální zabezpečení zdravotně postižených občanů. V žádném případě nejsem proti tomu, aby toto bylo hrazeno, ovšem toto by nemělo být hrazeno z Fondu dětí a mládeže. O to by se měl postarat stát přes určitá ministerstva.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo se dále hlásí do rozpravy? Hlásí se pan poslanec Payne.

Poslanec Jiří Payne: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navrhl bych doplnění § 12, znění společné zprávy, kde se pojednává o výboru. Domnívám se, že pokud tento fond bude mít podíl na obchodních společnostech, bylo by účelné, aby právě tento výbor vykonával práva spojená s majetkovou účastí sponzorů na těchto obchodních společnostech. V opačném případě, pokud by tam nebylo toto stanoveno, zřejmě by tato práva vykonával sám ředitel nebo předseda. Domnívám se, že to je věc tak závažná, že by bylo účelné, aby se v této věci jednalo o kolektivní rozhodnutí, aby toto rozhodnutí bylo objektivnější.

Z toho důvodu bych navrhoval doplnit nový odstavec 6, § 12, který by zněl: "Vykonává práva vyplývající z majetkové účasti v obchodních společnostech.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Paynovi. Dále se hlásí pan poslanec Šuman.

Poslanec Vladimír Šuman: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, v úvodu svého vystoupení chci říci, že jsem byl členem vládní komise pro řešení tohoto majetku v minulém období. Sama skutečnost, že musíme dlouho po revoluci řešit tyto problémy, je smutná, není to řešení optimální, ale souhlasím s panem ministrem, že je to řešení pravděpodobně jedině možné.

Přikláním se k tomu, že navrhované řešení ve společné zprávě je vhodnější než původně navržená koncepce. Nebudu argumentovat proč, nezazněly zde argumenty proti tomu.

Dovolte mi ale, abych v této fázi rozpravy přednesl jeden návrh s tím, že nevylučuji, že po rozpravě bych pak navrhl sněmovně eventuálně jeho stažení, protože, bohužel jsem jeho formu koncipoval až nyní v průběhu jeho projednávání.

Domnívám se, že v § 19 odst. 2 je nutné uvést to, že fond uzavře do nabytí účinnosti zvláštního zákona smlouvu o bezplatném užívání jenom v těch případech a za podmínky, že tohoto majetku bude nadále užíváno pro činnost dětí a mládeže tak, jak jsou definovány v § 2 účel fondu. Moje představa je taková, že místo tečky na konci by pokračoval text: "s podmínkou, že jej budou užívat k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže uvedených v § 2 tohoto zákona". Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Šumanovi. Sahám ke třetímu pokusu uzavřít rozpravu. Doufám, že tentokrát bude úspěšný. Nejsou další přihlášky do rozpravy, rozpravu tedy uzavírám a táži se pana ministra Igora Němce jako zástupce navrhovatele, zda si přeje přednést závěrečné slovo. (Nepřeje.) Pan ministr nepoužije tohoto svého práva.

Ještě se musím otázat společného zpravodaje výborů pana poslance Alfreda Frommera, zda se chce a může vyjádřit k rozpravě, pronést závěrečné slovo a popřípadě zda jsou připraveny pozměňovací návrhy k projednání sněmovnou, nebo zda potřebuje nějakou lhůtu k jejich přípravě. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedající, dámy a pánové, poslední alternativa se jeví jako nejschůdnější. Pozměňovacích návrhů zaznělo obrovské množství a je třeba se jimi prokousat a upravit je tak, aby je sněmovna mohla zodpovědně posoudit. Prosím, aby pro tento okamžik bylo přerušeno projednávání tohoto bodu tak, abychom se mohli k této věci vrátit po upřesnění.

Předseda PSP Milan Uhde: Navrhujete nějakou lhůtu, nebo jednoduše přerušit a pokračovat v programu? Je také možno udělat přestávku, poněvadž jednáme dvě a tři čtvrtě hodiny. Používám svého práva, vyhlašuji čtvrthodinovou přestávku, navážeme v 16 hodin buď projednáváním dalšího bodu, anebo připravenými pozměňovacími návrhy k tomuto bodu.

Předseda PSP Milan Uhde: Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, musím se především omluvit panu kolegovi Frommerovi, že jsem jeho spolehlivost málem vydal v pochybnost, protože jsem podlehl dojmu, že je s pozměňovacími návrhy a jejich zhodnocením již hotov a je někde na toulkách. (Před zahájením jednání vyzýván několikrát poslanec Frommer, aby se dostavil do sálu.) Ukázal se pravý opak, pracoval až do této chvíle na těchto návrzích. Prosím, abyste vzali na vědomí, že padl-li nějaký stín na jeho poslaneckou spolehlivost a píli, bylo to zcela neoprávněné. Omlouvám se mu a budeme pokračovat v jednání,

Prosím pana poslance Frommera, aby pronesl závěrečné slovo, zhodnotil přednesené pozměňovací návrhy a připravil je pro hlasování ve sněmovně. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Alfred Frommer: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, bylo předloženo celkem 14, dá se říci, komplexních návrhů, některé větší a některé menší. Dovolte, abych vás postupně s nimi seznámil. (Předseda sněmovny žádá přítomné o klid.) Dámy a pánové, je to velice důležitý zákon, prosil bych vás, abyste tomu věnovali patřičnou pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Dovolíte, pane poslanče, ještě jednou prosím o klid a soustředěnost. Pozměňovací návrhy jsou důležité, zasahují do struktury tohoto zákona zásadním způsobem, vyžaduje to, abychom se tím zákonem zabývali v plné koncentraci. Prosím o klid, aby pan poslanec Frommer mohl připravit návrh pro naše hlasování. Pane poslanče, prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, jako první vystoupil pan kolega Karas. Vyslovil pozměňovací návrh k § 19 odst. 2, kde navrhuje, abychom v odst. 2 skončili tečkou za slovem "mládeže" a vypustili část věty "které jej vlastnily ke dni 25. 2. 1948". Toť vše, co se týká tohoto vypuštění. Obdobný návrh přednesl i pan poslanec Chudoba. Já se domnívám, že bychom měli dodržet původní znění návrhu zákona, protože nic nebrání tomu, aby fond dobrovolně neuzavřel obchodní smlouvy. Opakuji - doporučuji, aby bylo zachováno původní znění zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu, jak jej komentoval pan poslanec Frommer.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 73 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 20.

Zároveň pro testování počtu se ptám, kdo se zdržel hlasování? 56.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Jako druhý zazněl pozměňovací, resp. v podstatě likvidační návrh pana kolegy Kašpárka, který navrhuje, abychom zákon odmítli jako celek. Nekomentuji, pane předsedo.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že své mínění mohou poslanci a poslankyně vyjádřit závěrečným hlasováním o přijetí nebo nepřijetí tohoto zákona. Domnívám se, že není možno o takovém návrhu hlasovat jako o pozměňovacím. Můžete pokračovat.

Poslanec Alfred Frommer: Pokračuji třetím návrhem, to je vlastně soubor návrhů, které přednesl pan poslanec Chudoba. Pan poslanec Chudoba v úvodu přednesl filozofii svého návrhu a já přistoupím v podstatě bez dlouhého komentování k přednesení změn. Paragraf 1 odst. 2, původní návrh zní: "Sídlem fondu je Olomouc." Pan poslanec Chudoba navrhuje sídlo fondu Praha. Odůvodňuje to tím, že stoupají náklady a podobně. Já se domnívám, že pro fungování fondu v Olomouci je několik vážných důvodů. Zaprvé zpřetrhání starých vazeb. Za druhé mohu říci, že náklady, které jsou v Praze, jsou neporovnatelné s náklady, které jsou v Olomouci. Výhodná poloha města Olomouce z hlediska spojení atd. je neoddiskutovatelná. V neposlední řadě hovoří pro Olomouc také decentralizace, o kterou všichni v podstatě usilujeme. Doporučuji, aby bylo zachováno původní znění návrhu zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Slyšeli jste komentář pana společného zpravodaje. Budeme hlasovat o prvním pozměňovacím návrhu pana poslance Chudoby.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 30 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 44.

Tento pozměňovací návrh pana poslance Chudoby nebyl přijat. Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Další pozměňovací návrh pana poslance Chudoby k § 2 - účel fondu. Přečtu celou změnu, prosím, sledujte v textu: "Fond využívá majetku České republiky vymezeného tímto zákonem (dále jen majetku) k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže vykonávaných fondem nebo jinými fyzickými a právnickými osobami" - a zde je změna: doplnit "občanskými sdruženími". Celý text by byl tedy asi následující: "Vykonávaný fondem nebo jinými fyzickými nebo právnickými osobami, občanskými sdruženími a zaměřených zejména na."

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat, nebo si někdo žádá doplnění?

Pan poslanec Chudoba. Technická poznámka.

Poslanec Martin Chudoba: Poopravím jen "zejména občanskými sdruženími".

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat? Pan poslanec Chudoba upravil a zpřesnil znění tak, jak jej předložil ve svém pozměňovacím návrhu. Budeme hlasovat o tomto návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 51 hlas pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 35.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu. Nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji, prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Pokračujeme v § 2, písmenem c), pardon, písmenem b) "Rozvoj talentu dětí a mládeže ve všech oblastech vědy, techniky, umění" - a v tomto okamžiku doporučuje pan poslanec Chudoba vypustit slovo "tělovýchovy". Já osobně se domnívám, že slovíčko "tělovýchovy" by tam mělo zůstat z jednoho prostého důvodu, a to, že se nejedná pouze o tělovýchovu jako takovou, ale že se jedná také o rehabilitační tělovýchovu, o tělovýchovu postižených dětí, dětí ze severočeských oblastí apod. Já nedoporučuji tento návrh přijmout,

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Chudoby.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 25 hlasů je pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 45 hlasů proti.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Pokračujeme v § 2, dámy a pánově, písmenem d). Pan kolega Chudoba navrhuje vypustit celé písmeno d) a nahradit je slovy "integrací zdravotně postižených dětí a mládeže do činností ostatní populace ve volném čase". Domnívám se, že původní znění má naprosto širší a dokonalejší záběr. Je výstižnější. Nedoporučuji přijmout pozměňovací návrh pana kolegy Chudoby.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o dalším pozměňovacím návrhu pana poslance Chudoby komentovaném společným zpravodajem.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 43 hlasy pro.

Kdo je proti, ať zvedne ruku. 40 hlasů proti.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Dámy a pánové, § 6, odst. 2 na návrh pana kolegy Chudoby by měl zůstat pouze v první větě a vypustit by se měla slova "na poskytnutí prostředků z majetku není právní nárok". A doporučuje to nahradit slovy "prostředky z fondu jsou poskytovány na základě rozpočtových pravidel, která jsou součástí statutu fondu".

Osobně nedoporučuji toto řešení. Myslím si, že původní znění je dostatečně vystihující. Představte si, že v současné době máme na 200 mládežnických organizací, které se mohou teoreticky skládat ze dvou nebo tří mládežníků a teď by se tito všichni vrhli na fond a chtěli by odpovídající - podle jejich představ - příspěvek. Nedoporučuji toto znění.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu pana poslance Chudoby.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 51 hlas pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 51 hlas proti tomuto návrhu.

Je zjevné, že tento návrh rovněž neobdržel nadpoloviční podporu.

Prosím, pane poslanče.

Poslanec Alfred Frommer: § 6, odstavec 4. Pan kolega Chudoba navrhuje, aby odst. 4 začínal následujícím způsobem: "Fond může s předchozím souhlasem vlády" - a teď doplnění - "a po schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, viz § 5, odst. 1 a 2."

Osobně nedoporučuji upřesnění tohoto paragrafu. V tom případě by se totiž tady směšovala moc zákonodárná a moc výkonná. Navíc je tato věc upravena Obchodním zákoníkem. Doporučuji a odkazuji Poslaneckou sněmovnu na poznámku pod čarou. Opakuji, nedoporučuji tuto úpravu.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji za jeho komentář. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana poslance Chudoby, který byl právě komentován.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 38 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 37 hlasů proti.

Ani tento pozměňovací návrh nezískal potřebnou podporu hlasů.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Výrazným tempem jsme se dostali k § 9, odst. 1 písm. c), kde pan kolega Chudoba navrhuje vypustit malý lustrační zákon. Osobně tuto záležitost nedoporučuji a zdržuji se komentáře.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlasujeme o pozměňovacím návrhu pana poslance Chudoby, který se týká § 9, odst. 1 písm c). Komentář společného zpravodaje zazněl.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 42 hlasy na podporu tohoto návrhu.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 59 hlasů.

Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: A nyní přicházíme k paragrafům 11, 12, 14 a 15. To byl důvod, proč jsem se tak dlouho zdržel a proč jste museli tak dlouho čekat na projednávání těchto změn.

Předseda PSP Milan Uhde: Je tu faktická poznámka pana poslance Ullmanna.

Poslanec Josef Ullmann: Chtěl jsem se jen dotázat, zda nebyl opomenut můj pozměňující návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Domáhal jste se, aby byl projednán váš pozměňující návrh. Dojde k tomu, prosím. Pokračujte, prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Nepamatuji si teď, kde jsem skončil. Začnu znova.

Předseda PSP Milan Uhde: Mluvil jste o tom, že to byl důvod, proč jste se pozdržel.

Poslanec Alfred Frommer: Že jsme projednávali § 11 a 12, § 13 tam zůstává, § 14, 15, to vím. Omlouval jsem se celé sněmovně, že jsme se zdrželi, že jste museli na mě čekat.

Kdybychom připustili vypuštění těchto paragrafů, prakticky bychom tento zákon zlikvidovali, protože bychom zlikvidovali řídící orgány fondu. Nebudu dále komentovat tuto věc, ovšem fond, kterému by zůstala jako řídící orgán pouze dozorčí rada, nedovedu si představit, jak by pracoval. Nedoporučuji tento návrh.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o dalším ze série pozměňujících návrhů pana poslance Chudoby. Pan společný zpravodaj se k návrhu vyjádřil.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 27.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? 71.

Ani tento pozměňující návrh nebyl přijat. Pane společný zpravodaji! Okamžik prosím, faktickou poznámku má pan poslanec Výborný a já mu dávám příležitost, aby ji pronesl.

Poslanec Miloslav Výborný: Pane předsedo, dámy a pánové, prosil bych, aby společný zpravodaj zvážil, zda svými komentáři nepřekračuje oprávnění, která jsou mu jako společnému zpravodaji dána. Já se všemi jeho vývody zatím souhlasím, ale domnívám se, že sněmovna nemusí být před každým hlasováním poučovávána o tom, jaký názor má na věc společný zpravodaj. /Potlesk./

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že je to velmi relevantní poznámka pana poslance Výborného. Doporučuji panu společnému zpravodaji, aby respektoval její smysl. Prosím, pokračujeme.

Poslanec Alfred Frommer: § 17: Pan poslanec Chudoba navrhuje, abychom v odstavci 1 vypustili respektive doplnili za slova "... které nedovršily 26 let věku ...". "... a vedoucí a činovníci vykonávající přímou práci s dětmi a mládeží."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 32.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 54.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: V § 18 odst. 3 navrhuje pan kolega Chudoba, aby místo množného čísla ve slovech "nástupnické" byla "nástupnická", místo "měly" by mělo být "měla" a poslední slovo "neučinily" by mělo být "neučinila".

Předseda PSP Milan Uhde: To je poslední pozměňující návrh z řady, - není ještě poslední - kterou podal pan poslanec Chudoba. Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 34.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 36.

Návrh nebyl přijat.

Pane společný zpravodaji!

Poslanec Alfred Frommer: § 19 odst. 2, který navrhuje kolega Chudoba, navrhoval i kolega Karas, odsouhlasen nebyl, čili hlasovali bychom o něčem, co už bylo zamítnuto.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP