Úterý 23. března 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Honajzerovi. Dodávám, že rozprava nebyla ukončena. Je v rozporu s vaším návrhem, pane poslanče, když rozpravu ukončím? Nebo přejete si vysloveně, aby rozprava zůstala otevřena?

Poslanec Jiří Honajzer: Říkal jste, pane předsedo, že nemáte nikoho dalšího do rozpravy.

Předseda PSP Milan Uhde: Uzavírám tedy rozpravu vzhledem k tomu ... Prosím, pan poslanec Vyvadil se hlásí s technickou poznámkou.

Poslanec Jiří Vyvadil: Mám pocit, že varianta by mohla být v té podobě, že nyní je bod přerušen, abychom se mohli poradit. Neznamená to ale, že by rozprava měla být ukončena. I kluby se budou asi chtít k této otázce vyjádřit, protože jde o poměrně závažnou otázku. Týká se, dle mého soudu, restitučního zákona, o kterém jsem hovořil v úvodním prohlášení. Věřím, že takto to i bylo míněno.

Předseda PSP Milan Uhde: Dám tedy hlasovat neprodleně o procedurálním návrhu. Pan poslanec Ortman.

Poslanec Jaroslav Ortman: Vážený pane předsedo, vážení kolegové, já jsem se nehlásil s procedurálním návrhem, o kterém bezpochyby hlasováno bude. Mé vystoupení je motivováno tím, abychom si uvědomili při jednání v klubech, jak významná změna by to byla. A nerad bych byl, kdyby sněmovna učinila další osudovou chybu, jakou učinilo Federální shromáždění ve vztahu k Národnímu divadlu a k Voršilkám. Návrh, který přednesl pan místopředseda Tollner, považuji za návrh podobného charakteru. Náš klub se jistě radit bude, ale myslím si, že již teď mohu rozhodně říci, že návrh rozhodně nepodpoříme.

Předseda PSP Milan Uhde: Pane poslanče, pochopil jsem, že jste nevznesl žádný návrh, který by měl změnit pořadí hlasování. Budeme tedy hlasovat neprodleně o procedurálním návrhu, který podal poslanec Honajzer. Rozprava není ukončena a projednávání tohoto bodu se přerušuje, aby se mohly vyjádřit kluby, přičemž jednání sněmovny bude pokračovat dalším bodem.

Kdo je pro tento návrh, ať zvedne laskavě ruku. 126.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku? Nikdo.

Tento návrh byl přijat, bod je přerušen.

Přistupujeme k dalšímu bodu, a to k bodu

VII.

Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže

Vládní návrh jste obdrželi jako sněmovní tisk 49 a z pověření vlády České republiky odůvodní sněmovně tento návrh ministr státní kontroly Igor Němec. Prosím ho, aby se ujal slova.

Ministr státní kontroly ČR Igor Němec: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych předložil z pověření vlády návrh zákona o Fondu dětí a mládeže.

Je tomu téměř dva a půl roku, kdy Federální shromáždění schválilo zákon č. 497/1990 o navrácení majetku bývalého Svazu mládeže lidu ČSFR ve prospěch dětí a mládeže. Pravděpodobně všichni zde v sále víte a někteří tušíte, že tento úkol nebyl ze sta procent splněn. Dovolil bych si uvést dva zásadní důvody, které tuto situaci způsobily.

První problém nastal s tím, že bylo problematické tento majetek státem převzít od Svazu mládeže a potom od nástupnických organizací jako je Svaz mladých, a to z toho důvodu, že Svaz mladých odmítal téměř jakoukoliv spolupráci se státními orgány.

A za druhé zde byly problémy, které byly provázány s vývojem naší federace, to jest kompetenční spory mezi federací a Českou republikou.

Druhý důvod, který ukázal na otevřené otázky a na velké problémy spojené s touto záležitostí, byl ten, že se ukázalo problematické vyřešit otázku, jak zabezpečit využití tohoto majetku ve prospěch dětí a mládeže.

Původní myšlenka, kterou jsme byli vedeni, to jest myšlenka, že tento majetek by se měl předat do vlastnictví mládežnických organizací, ať už z důvodů morální restituce, nebo jiných, se ukázala lichá. Tato myšlenka se ukázala lichou proto, protože dnes pravděpodobně není nikdo v této sněmovně ani vně této sněmovny, kdo by byl schopen posoudit, zda ta či ona mládežnická organizace je skutečně organizací, která by pracovala ve prospěch dětí a mládeže.

A za druhé v souvislosti s tímto nemalým majetkem se ukázal jeden velký problém, a to je ten, že nejsou vypořádány restituční nároky řady občanů České republiky a za druhé, že jsou velké problémy s tím, jak zjistit, komu patří pozemky, a není to možné provést ve velmi krátké době.

Proto vláda ve smyslu zákona č. 497/90 navrhuje řešení, které považuje za konečné i když všichni asi víme, že problémy dále budou, za konečné v tom smyslu, že bude naplněna litera zákona a že bude splněno také to, co měl zákonodárce na mysli, to jest, že majetek bude navrácen lidu ČSFR, což podle našeho názoru představuje vlastně dnes Parlament České republiky a bude zřízen fond, který bude hospodařit s tímto majetkem, nebude tento majetek předávat do vlastnictví žádným mládežnickým organizacím, ale bude jej dávat do dlouhodobých pronájmů a bude s tímto majetkem jenom hospodařit.

Je vám všem jasné, že tento fond vzhledem k tomu, v jakém stavu se dnes majetek nachází, bude práci mít nelehkou, nicméně vláda si myslí, že řešit tuto situaci schválením zákona o Fondu dětí a mládeže lze a naopak, že toto řešení je asi jediné. Děkuji vám za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu ministru státní kontroly Igoru Němcovi za jeho odůvodnění a předávám slovo společnému zpravodaji výborů panu poslanci Alfrédu Frommerovi, který odůvodní předloženou společnou zprávu výborů, již jste dostali jako sněmovní tisk č. 165. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, dámy a pánové, vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže, sněmovní tisk č. 49, projednaly na svých schůzích oba výbory Poslanecké sněmovny, a to výbor rozpočtový a výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Za základ pro projednání předložené zprávy byl vzat sněmovní tisk 165 a vládní návrh zákona 49, sestávající z komplexních pozměňujících návrhů přijatých usnesením rozpočtového výboru č. 128, které výrazně mění základní filozofii vládního návrhu v těchto následujících bodech.

Oproti vládnímu návrhu vychází společná zpráva ze zásady, že majetek bývalého SSM nebude majetkem Parlamentem zřízeného fondu, ale v souladu s ústavním zákonem č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku lidu ČSFR majetkem České republiky, přičemž fond bude tento majetek spravovat.

Z této zásadní změny vychází potom zpřesnění dalšího nakládání s předmětným majetkem, viz především § 6 odst. 4 a další, včetně specifikace statutu tohoto fondu. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu vzal mou iniciativu za základ dalšího projednávání usnesení rozpočtového výboru, ke kterému přičlenil několik pozměňujících návrhů, z nich některé byly začleněny do společné zprávy.

Závěrem dovolte doporučit ctěné sněmovně ke schválení vládní návrh zákona ve znění společné zprávy a případné pozměňovací návrhy bych prosil v písemné podobě.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu společnému zpravodaji poslanci Alfrédu Frommerovi za odůvodnění a otvírám k tomu návrhu rozpravu. Písemně se do ní jako první přihlásil pan poslanec Karas, zvu ho k řečništi, připraví se pan poslanec Kašpárek.

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, není pochybností o tom, že situace naší nejmladší generace je částí naší sociální sféry společenského života. Ulehčení přechodu mládeže do světa dospělých jako nezbytnou součást socializačního procesu přináší jen harmonizovaná státní politika a programy integrované do globálních opatření odpovídajících úrovni aktuálních problémů dětí a mládeže.

Každá politika zaměřená na mládež musí být politika zastupitelských orgánů a vlády jako celku. Stát může tuto oblast ovlivňovat především vytvářením legislativních podmínek a dotacemi směřujícími na podporu některých činností dětí a mládeže.

Vládní návrh zákona o Fondu dětí a mládeže by měl být výsledkem procesu transformace bývalého SSM, majetku bývalého SSM a měl by sloužit k podpoře činnosti ve prospěch dětí a mládeže.

Návrh dořešení užití majetku bývalého SSM nesmí opomenout majetkovou rehabilitaci těch organizací, které o svůj majetek v průběhu 50 let několikráte přišly, a provést náhradu za majetek, který byl těmto organizacím odebrán a jako takový byl zničen nebo prodán třetím osobám.

Považujeme rovněž za nezbytné z bývalého majetku SSM vyčlenit majetek, který by mohl bezprostředně sloužit potřebám skutečně trvale pracujících organizací dětí a mládeže, aby tyto mohly plnit své nezastupitelné poslání. Ostatní majetek, především akciové společnosti, prodat a převést do fondu.

Zřízení Fondu dětí a mládeže směřuje k naplnění podmínky dané ústavním zákonem č. 497 z roku 1990 Sb., že majetek bývalého SSM bude použit výhradně pro potřeby dětí a mládeže a bude napomáhat k rozvoji morálních a duševních hodnot mladé generace.

Klub poslanců českého Parlamentu za KDU ČSL vládní návrh tohoto zákona podporuje a své souhlasné stanovisko vyjádří v závěrečném hlasování.

Dámy a pánové, dovolím si využít příležitosti, že stojím u řečniště a dovolím si přednést svůj vlastní pozměňovací návrh, a sice § 19 odst. 2 - navrhuji vypustit v tomto odst. 2 "které jej vlastnily ke dni 25. 2. 1948". Čili fond uzavře do nabytí účinnosti zvláštního zákona smlouvu o bezplatném užívání nemovitého majetku s těmi organizacemi dětí a mládeže, které byly obnoveny do dne nabytí účinnosti zvláštního zákona. Důvod je zřejmý. Pokud bychom tady tento doplněk, tuto změnu nepřijali, nemohlo by dojít k restituci např. u majetku bývalého Junáka, protože ti, kteří v Junáku pracovali, velice dobře si vzpomínají, že Junák nabyl majetek i v letech 1968 a 1969. Pokud bychom tuto změnu nepřijali, nemohlo by k tomuto být přihlédnuto. Toť vše. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Karasovi. Slovo má pan poslance Kašpárek. Připraví se pan poslanec Martin Chudoba. To je zároveň poslední písemná přihláška do rozpravy, kterou jsem zatím obdržel.

Poslanec Miroslav Kašpárek: Vážený pane předsedo, vážené dámy a páni poslanci, k předloženému návrhu zákona o Fondu dětí a mládeže mi dovolte následující poznámku. V případě, že by se sídlem fondu stala Olomouc, jsem víceméně povinen - jako olomoucký občan - hlasovat pro. Na druhé straně však jednání s různými organizacemi mládeže, např. mládežnickou složkou Českého svazu ochránců přírody jsme si ověřili, že hlavním posláním fondu je vytvoření "teplých místeček" pro pracovníky technických služeb bývalé SSM.

Podle našich informací nejsou tato zařízení využívána ani tak pro potřeby dětí a mládeže, jako spíše k podnikatelské činnosti. Celá aktivita směřuje k vytvoření struktur analogických Národní frontě.

Z uvedených důvodů se náš poslanecký klub staví proti. Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Slovo má pan poslanec Martin Chudoba. Další přihlášky nebyly podány.

Poslanec Martin Chudoba: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolím si několik poznámek k zákonu o Fondu dětí a mládeže. Fond je nutným vyvrcholením procesu řešení majetku SSM, i když není systémově nejlepším, neboť forma státního fondu je vždy svázána se státními pravidly a mechanismy, které jsou značně nepružné, i se stavem státního hospodářství, které nemusí být úspěšné. Je ovšem skutečností, že je předpoklad určitých záruk státního dohledu, který je dán stabilitou samotného státu.

Koncepce zákona ve znění společné zprávy má ovšem některé závažné nedostatky. Když se teď upnu k filosofii tohoto zákona, vidím tam několik věcí, které mohou být v kombinaci i samy na překážku dobrého využití tohoto majetku ve prospěch mládeže. Jednou z těchto věcí je věta v § 6, že na poskytnutí prostředků z majetku není právní nárok.

Další věcí je věta, která uvádí, kdo může vykonávat funkce v orgánech fondu. Myslím si, že pokud bude fond koncipován jako státní fond, kde má parlament a vláda určité pravomoci a kde budou výbor i dozorčí rada dosazovány parlamentem, nechci nikoho obviňovat, ale může dojít k tomu, že pokud nebude v zákoně pojistka, může dojít k tomu, že financovány budou jen některé organizace. Domnívám se, že ta pojistka by měla být zakotvena už v zákoně.

Prosil bych vás, abyste si uvědomili při rozhodování o tomto zákoně, že pokud bude v rozpočtu na rok 1994 vypuštěna položka - dotace občanským sdružením dětí a mládeže, tak fond se stane jediným silným zdrojem financování dětí a mládeže v této republice.

Dovolím si proto teď několik pozměňujících poznámek. V § 1, odst. 2 se uvádí, že sídlem fondu je Olomouc. Neberte mě, prosím, jako nějakého zapřísáhlého nepřítele Moravy, není to otázka, která by mě moc týrala, ale myslím si, že je to zvýšení správních výdajů, ať za telefon, cestovné apod., takže navrhuji v tomto, aby sídlem fondu byla Praha. (Neberte to ale zase jako otázku prioritní.)

V § 2, v preambuli, bych si dovolil navrhnout toto znění: "Fond využívá majetku České republiky, vymezeného tímto zákonem (dále jen majetku) k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže vykonávaných fondem nebo jinými fyzickými a právnickými osobami" - doplnit o "zejména občanskými sdruženími a zaměřených zejména na".

V písm. b) - "rozvoj talentu dětí a mládeže ve všech oblastech vědy, techniky a umění" - vypustit slovo - "a tělovýchovy", protože tato problematika je řešena jinde a jinak.

Vypustit písm. d) v dosavadním znění a nahradit jej zněním - "integraci zdravotně postižených dětí a mládeže do činnosti ostatní populace ve volném čase". Chtěl bych to odůvodnit tím, že současné znění - "je zlepšení zdravotně postižených dětí a mládeže" - umožňuje několikerý výklad a mohli bychom z toho např. financovat to, co mělo financovat např. ministerstvo zdravotnictví. Je to upřesnění.

V § 6, odst. 2 je věta - "Na poskytnutí prostředků z majetku není právní nárok." Žádal bych tuto větu vypustit a nahradit ji větou - "Prostředky z fondu jsou poskytovány na základě rozpočtových pravidel, která jsou součástí statutu fondu."

V odst. 4 by mělo být, s ohledem na § 5 - "Fond může s předchozím souhlasem vlády", doplněno o - "a po schválení Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR", a teď by následovalo znění jaké tam je. Je to čistě jen odvolávka na § 5, odst. 1 - 2, který tam vyslovuje určité pravomoci Parlamentu.

V § 9 je písm. c), o kterém bych se chtěl zmínit. Písm. c) tohoto znění - "nevykonával funkci na úrovni městské, okresní, obvodní a vyšší organizace v bývalém ČSM nebo v bývalém SSM se vztahuje k tomu, kdo může být členem výboru nebo předsedou výboru."

Myslím, že toto znění by mělo být vypuštěno, protože je to vlastně, nezlobte se na mne, nový malý lustrační zákon značně přitvrzelý.

Nejsem si nyní vědom toho, kdo by měl vykonávat funkce ve výboru, protože pokud jdeme až do takové absurdity, že se to týká funkcionářů Československého svazu mládeže, to už by zde mohli být rovnou funkcionáři třeba Hitlerjugend, kteří zde sice jmenováni nejsou, ale kteří by teoreticky mohli být členy tohoto výboru. Proto navrhuji písmeno c) vypustit.

Dále navrhuji vypustit § 11, 12, 14 a 15, protože si myslím, že v tomto znění by měly být spíše obsaženy ve statutu fondu a není nutné, aby byly obsaženy v tomto zákonu.

V § 17 navrhuji doplnit znění: "nedovršil-li 26 let věku, a vedoucí i činovníci vykonávající přímou práci s dětmi a mládeží". Jsem si vědom, že podle úmluvy o právech dítěte a dalších norem jsou za děti a mládež považovány osoby do 18 a 26 let věku, ale pokud jde o účely tohoto zákona, myslím, že bychom se neměli vzdávat toho, abychom umožnili do této kategorie zařadit i lidi, kteří se zabývají přímo prací s mládeží.

Myslím, že jim to přinese i určité zvýhodnění. Jestliže vezmete v úvahu novou daňovou soustavu apod., potom například když vedoucí má jet na dětský tábor, kdy nemá zaplacenu dovolenou tak, jak tomu bylo, ale přitom s dětmi pracovat chce, znamenalo by toto určité zvýhodnění. Například když ministerstvo školství posílá děti do zahraničí, do určité míry jim proplácí cestu. Myslím, že tuto výhodu by měli získat i vedoucí, kteří si ji zaslouží.

Dále navrhuji upřesnit odst. 3 § 18, a to v tomto znění: "Do správy fondu a využívání fondem přejde dnem uvedeným v odst. 1 majetek bývalého Socialistického svazu mládeže, který jeho nástupnická organizace měla podle zvláštního zákona vydat v České republice, ale dosud tak neučinila." Jde o upřesnění, protože u SSM je jenom jedna nástupnická organizace, žádné další, a tou je Svaz mladých.

Dále se připojuji k tomu, co zde navrhl pan poslanec Karas v souvislosti s § 19. Děkuji vám.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Chudobovi. Slovo má pan poslanec Janeček, který se přihlásil do rozpravy.

Poslanec Josef Janeček: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych se dotknout § 4 ve znění společné zprávy.

V odst. 3 se hovoří o darech a dědictví. Domnívám se, že pokud někdo do tohoto fondu poskytne nějaký dar, nebo mu odkáže svůj majetek, tento humanistický akt by měl být oceněn tím, že by neměl být zdaňován daní dědickou a darovací. Proto navrhuji zařadit odst. 4 v § 4 ve znění: "Dary a dědictví splňující podmínky odst. 3 o dani dědické a darovací." Děkuji.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji poslanci Janečkovi. Do rozpravy se s pozměňovacím návrhem hlásí pan poslanec Jaroš.

Poslanec Emil Jaroš: Vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové, rád bych se zmínil o majetku, který nabyl ČSM a poté Socialistický svaz mládeže jakýmisi znárodňovacími dekrety o mládežnických organizací, které působily ještě po 25. únoru 1948. Mám hlavně na mysli mládežnické organizace YMCA, YWCA, Skaut a Junák.

Jsou to majetky, na kterých se podílely vlastní výstavbou, vlastními finančními prostředky, které mohou dokladovat. Těchto, hlavně nemovitých majetků, není v rámci celého objemu majetku SSM mnoho, ale přesto jsou a existují, a tyto organizace v dnešní době působí a hlásí se ke svému majetku.

Aby nedošlo k určitému opomenutí, domnívám se, že by v § 19 měl být zařazen 3. bod v tomto znění: "Restituce movitého a nemovitého majetku, který po 25. 2. 1948 vlastnily YMCA, YWCA, Skaut a Junák, bude řešena samostatným zákonem."

Děkuji za pozornost.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Jarošovi. Slovo má pan poslanec Josef Ullmann.

Poslanec Josef Ullmann: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi, abych krátkou poznámkou a pozměňovacím návrhem navázal na vystoupení pana poslance Chudoby, zejména v pasáži, kde navrhoval, aby z textu zákona byla vypuštěna ta část, která hovoří o tom, že funkcionářem tohoto fondu nemůže být bývalý funkcionář Československého či Socialistického svazu mládeže.

Uvědomil jsem si, že v jedné věci má pravdu. Řekl totiž, že by například, pokud by tato dikce byla přijata, mohl být funkcionářem i bývalý člen Hitlerjugend.

Přikláním se k tomu, že k něčemu takovému by nemělo dojít. Proto podporuji, aby tato dikce zůstala v současném znění, aby byla přijata s tím, že by byla doplněna zároveň o tu část, která by říkala, že nikoliv jenom funkcionáři ČSM a SSM, ale ani Hitlerjugend.

Toto předkládám jako pozměňovací návrh, abychom vyloučili možnost, že v tomto fondu nebudou působit ti, jejichž morální kredit si to nezaslouží. (Potlesk.)

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Ullmannovi. Tím byly vyčerpány přihlášky podané písemně. O slovo se dále hlásí páni poslanci Gross, Opatřil, Drápela. V tomto pořadí budete zváni k řečništi.

Poslanec Stanislav Gross: Vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové, zaměřil bych se pouze na jeden pozměňovací návrh, a to k § 6 odst. 4. Zde bych navrhoval doplnit nový bod d).

Tím navazuji na svého kolegu Karase, který hovořil o tom, že v rámci majetku SSM existuje jeho značná část, která je pro potřeby dětí a mládeže prakticky vůbec nevyužitelná a mnohem lépe by svému účelu sloužila, pokud by byla běžným způsobem zprivatizována a výtěžek z této privatizace byl přesunut do tohoto fondu.

Domnívám se, že tak, jak je zákon koncipován, by tuto operaci neumožňoval, a proto zde vznáším tento pozměňovací návrh.

Poslanec Rudolf Opatřil: Vážený pane předsedo, vážená vládo, ústavní zákon č. 497/90 Sb. - nyní dle článku 113 Ústavy ČR jen běžný zákon - zakotvil v § 2 povinnost orgánů a organizačních složek Svazu mladých k vydání určité části jejich majetku. K přechodu vlastnických práv na ČSFR tudíž nedošlo na základě tohoto zákona, ale mohlo k němu dojít pouze aktem vydání majetku, tedy splněním právní povinnosti dané citovaným zákonem. Vzhledem k tomu, že nedošlo ve všech věcech ke splnění povinnosti dané § 2 citovaného zákona, jsou povinné osoby na splnění této povinnosti správně a v souladu s právním řádem žalovány. Této skutečnosti odpovídá i § 18 odst. 4 písm. b) předlohy, když se fondu svěřuje právo zastupovat Českou republiku v těchto sporech.

V naprostém rozporu s citovaným zákonem, ale i Ústavou České republiky, Listinou práv a svobod a dalšími dokumenty je však ustanovení § 18 odst. 3 předlohy. V tomto bodě se totiž stanoví, že s právy fondu přecházejí ty věci, které měly být povinnými osobami na základě citovaného zákona vydány, tedy i ty věci, které dosud vydány nebyly a tudíž nejsou ve vlastnictví České republiky. Vzhledem k této skutečnosti jde o svěření do správy majetku, který Česká republika platně nenabyla, což je nejen protiústavní omezení výkonu vlastnického práva současným vlastníkům, ale v praxi to povede pouze k nárůstu soudních sporů a v důsledku nich k dalšímu zdržení konečného řešení celé problematiky.

Vzhledem k tomu, že předloha nezakládá povinnost třetích osob k vydání jakéhokoliv majetku, nemohou být podle ní vedeny žádné spory o vydání. Z tohoto hlediska se jeví nadbytečná část ustanovení § 18, odst. 4 písm. b) zákona znějící "a podle tohoto zákona". Proto navrhuji:

1. vypustit ustanovení § 18, odst. 3 předlohy. Dosavadní odstavec č. 4 označit jako odstavec 3.

2. V dosavadním § 18, odst. 4 písm. b) vypustit poslední slova "a podle tohoto zákona".

3. Vypustit v odkazu č. 6 slovo "ústavní".

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Opatřilovi a dávám slovo panu poslanci Jiřímu Drápelovi.

Poslanec Jiří Drápela: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, pan poslanec Jaroš navrhoval doplnit § 19 odst. 3 o pasáž. "Restituce movitého a nemovitého majetku, které po 25. 2. 1948 vlastnily YMCA", a jmenoval řadu organizací, navrhuji řadu těchto organizací doplnit o Americkou domovinu a dále bych pokračoval "budou řešeny samostatným zákonem". Je to rovněž vzdělávací nadace v Brně.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji panu poslanci Drápelovi, hlásí se paní poslankyně Mazalová. Dejme jí slovo.

Poslankyně Gerta Mazalová: Vážený pane předsedo, vážená sněmovno, navrhuji do § 19 odst. 2, který zní "Fond uzavře do nabytí účinnosti"... atd. "s těmi organizacemi dětí a mládeže, které vlastnily ke dni 25. 2. 1948 a které byly obnoveny do dne nabytí účinnosti tohoto zákona", dodat: "a některými nadacemi, které využívají objekty bývalého ČSM pro mládež neorganizovanou a mládež zdravotně postiženou". Tyto nadace jsou dotovány většinou státem, eventuálně drobnými dary nebo sponzory, když se jim to povede, a nemohou z finančních důvodů platit drahé nájmy a poplatky. Přitom jejich služby, zejména v malých okresních městech, jsou skutečně neocenitelné a bylo by škoda, kdyby tyto nadace byly odsouzeny k likvidaci.

Předseda PSP Milan Uhde: Děkuji paní poslankyni Mazalové za její návrh. Další přihlášky do rozpravy nemám. Hlásí se pan ministr Petr Lom, dávám mu slovo.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP