Úterý 23. března 1993

Předseda PSP Milan Uhde: Je tomu tak. Mají námitky páni poslanci, kteří jsou autory tohoto návrhu? Ne. Je to správný výklad, který podal pan společný zpravodaj. Prosím, pokračujte.

Poslanec Alfred Frommer: Tím skončily pozměňující návrhy pana kolegy Chudoby a pokračujeme s dalšími pozměňovacími návrhy.

Pan poslanec Janeček navrhuje § 4 odst. 4 doplnit o slova "dary a dědictví splňující odst. 3 nepodléhají dani dědické a darovací".

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňujícím návrhu pana poslance Janečka.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku. 69.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 16.

Musím se zeptat, kdo se zdržel hlasování. 65.

Tento pozměňovací návrh pana poslance Janečka nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Další pozměňující návrh se dá nazvat společným pozměňujícím návrhem kolegů Jaroše a Drápely a navrhují, aby § 19 byl vybaven novým odstavcem 3 následujícího znění:

"Restituce movitého a nemovitého majetku, který po 25. 2. 1948 vlastnily YMCA, YWCA, Skaut, Junák a Americká nadace, bude řešena samostatným zákonem."

Předseda PSP Milan Uhde: Pan společný zpravodaj spojil, tuším, několik návrhů dohromady. Ale k faktické poznámce se hlásí pan poslanec Drápela.

Poslanec Jiří Drápela: Je to nadace Americká Domovina.

Předseda PSP Milan Uhde: Nadace Americká Domovina. Je to zpřesnění, pamatuji se, že to tak pan poslanec skutečně uváděl, mám to zapsáno, sledoval jsem to.

Pan poslanec Hájek - faktická poznámka.

Poslanec Josef Hájek: /Z lavice./ Rozporuji jednání pana zpravodaje. Spojil dva návrhy. V tomto smyslu padl i návrh třetí, i já jsem měl v našem návrhu dvě organizace, které jsem chtěl uvést. Podivuji se nad jeho přístupem k vedení hlasování.

Předseda PSP Milan Uhde: Navrhujete, pane poslanče, něco procedurálně nebo technicky? Hlasovat odděleně o každém návrhu a nespojovat žádné dvojice ani trojice předložených návrhů. Pan poslanec Mandelík.

Poslanec Richard Mandelík: Dovolím si upřesnit: Myslím, že pan společný zpravodaj dal hlasovat správně, ale zapomněl na pana poslance Hájka, který tam také patří. Jde o to, že pan poslanec Jaroš navrhl, aby se zde předjímala jakási restituce a vyjmenovaly se organizace, které by měly být předmětem této restituce. Na to se připojil pan poslanec Drápela a navrhl další organizace do tohoto výčtu Rovněž tak pan poslanec Hájek. Proto se domnívám, že kdyby nebyl přijat návrh pana poslance Jaroše, je bezpředmětné hlasovat o návrzích poslance Drápely a Hájka.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano, pojďme tedy najít z této domněle slepé uličky východisko. Pan společný zpravodaji

Poslanec Alfred Frommer: Zopakuji návrh tak, jak jsem si ho dovolil přednést. A sice, páni poslanci Drápela a Jaroš s úpravou, kterou přednesl kolega Drápela, navrhují, aby do paragrafu 19 byl zařazen nový odst. 3 následujícího znění: "Restituce movitého a nemovitého majetku, která po 25. 2. 1948 vlastnily YMCA, YWCA, Skaut a Junák, bude řešena samostatným zákonem."

Předseda PSP Milan Uhde: Táži se, pane společný zpravodaji, jak se vyrovnáme s námitkou, popř. návrhem pana poslance Hájka, který žádal, aby jeho návrh na doplnění byl rovněž respektován a aby s ním bylo zacházeno rovnocenným způsobem. S tím se podle mého musíme vyrovnat.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, já prosím o minutu přestávky. Já se s panem poslancem dohodnu. Smím?

Předseda PSP Milan Uhde: Myslím, že je to žádoucí, abychom spíše než hlasitou výměnou názorů přispěli k nějakému řešení, které bude společné. Prosím, zůstaňte na svých místech, paní poslankyně a páni poslanci, budeme hned pokračovat. (Oba poslanci se domlouvají.)

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Doplňuji společný návrh pánů poslanců Jaroše a Drápely o návrh pana kolegy Hájka - o tábornickou unii a Svaz klubu mládeže.

Předseda PSP Milan Uhde: Hlásí se pan poslanec Jaroš s faktickou poznámkou. Tu mu jako autorovi jednoho z pozměňovacích návrhů musíme dopřát.

Poslanec Emil Jaroš: Můj pozměňující návrh se týká čtyř právnických osob. YMCA, YWCA, Skaut a Junák. Já jsem jiný pozměňovací návrh nepodal.

Předseda PSP Milan Uhde: Ano. Faktická poznámka pana poslance Rašky.

Poslanec Miroslav Raška: Já se domnívám, že takto uvedený výčet právnických osob je nepřesný a charakterizuje jen určité kategorie. Např. skautských organizací, jako právnických osob, bylo více než 10. Třeba Čs. junák, Svaz skautů a skautek. Takže pokud chceme hovořit o právnických osobách, musíme je přesně pojmenovat. Proto je tento návrh nepřesný.

Předseda PSP Milan Uhde: S faktickou poznámkou paní poslankyně Röschová. (Nerad vidím, že se zaplétáme do faktických poznámek místo toho, abychom postoupili k nějakému způsobu, jak tento problém vyřešit.) Prosím.

Poslankyně Anna Röschová: Pane předsedo, myslím si, že problém těchto tří pánů by vyřešilo, kdybychom o každém jejich pozměňovacím návrhu hlasovali zvlášť.

Předseda PSP Milan Uhde: Domnívám se, že to řešení je, ale dá se proti němu i leccos namítat. Nechci rozšiřovat pochyby, poněvadž jsem se nepřihlásil. Prosím, pane poslanče.

Poslanec Alfred Frommer: Dámy a pánové, jedinou mou snahou bylo urychlit hlasování, protože se v podstatě jedná o stejný princip. Navrhuji tedy, pane předsedo, abychom hlasovali, ať je vyhověno všem, o každém návrhu samostatně.

Předseda PSP Milan Uhde: Nezbývá nic jiného než hlasovat odděleně, abychom se přesvědčili, v čem je podstata sporu.

Budeme nejdříve hlasovat o návrhu pana poslance Jaroše, který byl tuším první v pořadí. Prosím, zopakujte ještě jednou, o které organizace v tom výčtu půjde.

Poslanec Alfred Frommer: Pan poslanec Jaroš navrhl YMCA, YWCA, Skaut a Junák.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Jaroše.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu? (Domnívám se, že jde skutečně jen o připomenutí toho výčtu, nikoli o přesné znění pozměňovacího návrhu.) Je-li třeba připomenout celé znění pozměňovacího návrhu pana poslance Jaroše, doporučuji, pane společný zpravodaji, abyste přečetl znovu celé znění pozměňovacího návrhu pana poslance Jaroše. Jeho povědomí bylo překryto touto další rozpravou. Prosím.

Poslanec Alfred Frommer: Do § 19 zařadit nový odst. 3. Restituce movitého a nemovitého majetku, který po 25. 2. 1948 vlastnily jednotlivé organizace. U pana poslance Jaroše YMCA, YWCA, Skaut a Junák, bude řešena samostatným zákonem.

Předseda PSP Milan Uhde: Je jasné, o čem budeme hlasovat. Pozměňovací návrh pana poslance Jaroše.

Kdo je pro jeho podporu, ať zvedne ruku. 20. 20 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 15.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu zcela zjevně.

Prosím, pane společný zpravodaji, předložte další návrh z této řady. Technická poznámka pana poslance Josefa Hájka. (Z místa pan poslanec Josef Hájek: V tomto případě byl odmítnut princip a já svůj návrh stahuji.)

Protože byla ukončena rozprava, obávám se, že budeme muset o vašem návrhu na stažení hlasovat, a to neprodleně. Je tady ještě podobný návrh pana poslance Drápely. Můžeme o obou těchto návrzích hlasovat zároveň.

Kdo je pro to, aby byly staženy pozměňovací návrhy pánů poslanců Josefa Hájka a Jiřího Drápely, ať zvedne ruku. 118. 118 hlasů pro tento návrh.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. Nikdo.

Tento návrh byl přijat. Návrhy byly staženy.

Pane společný zpravodaji, prosím, pokračujte.

Poslanec Alfred Frommer: Pan poslanec Ullmann navrhl, aby do výčtu funkcí, které byly vykonávány v době minulé a neměli by tito lidé vykonávat funkce v nadaci, bylo zahrnuto také slovíčko hitlerjugend, bez komentáře.

Předseda PSP Milan Uhde: Kdo je pro přijetí pozměňovacího návrhu, který předložil pan poslanec Ullmann, nechť zvedne ruku. 19. 19 hlasů pro.

Kdo je proti tomuto návrhu, ať zvedne ruku. 2. Dva.

Tento návrh nezískal nadpoloviční podporu zcela zjevně. Nebyl přijat.

Prosím, pane společný zpravodaji.

Poslanec Alfred Frommer: Pan poslanec Gross navrhuje do § 6, odst. 4, písm. d) - majetek nevyužitý pro potřeby dětí a mládeže převést za úhradu do fondu národního majetku.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Grosse. Pan poslanec Gross má technickou poznámku. (Pan poslanec Gross hovoří z místa: Ne nevyužitý, ale nevyužitelný.) Nevyužitelný. Pan ministr Němec svým vystoupením otevře rozpravu.

Místopředseda PSP Jiří Vlach: Pokud by pan ministr vystoupil nikoliv jako navrhovatel se stanoviskem k návrhu, který zde zní, bylo by to otevření rozpravy. Pokud se vyjádří jako navrhovatel stručně, rozprava se neotevírá.

Předseda PSP Milan Uhde: Omlouvám se, je tomu tak.

Ministr státní kontroly ČR Igor Němec: Vážené poslankyně, poslanci, pokud tomu tak je, dovolil bych si vyjádřit svůj názor k tomuto návrhu.

Tento návrh pana poslance je v podstatě kontraproduktivní a zcela ničí to, co má na mysli. Celá filozofie zákona je totiž založena na tom, aby to byl uzavřený systém fungování tohoto fondu, aby nedocházelo k propojení s Fondem národního majetku, protože tam jde o zcela jiné finance.

To, že v některých paragrafech se hovoří o tom, že vláda v rámci svých výjimek může navrhovat odprodej některého majetku, v tomto zákoně je obsaženo, ale kontakt s Fondem národního majetku, což je názor, který sleduje pan poslanec, je zcela opačný.

Předseda PSP Milan Uhde: Prosím pana společného zpravodaje, aby pokračoval.

Poslanec Alfred Frommer: Myslím, pane předsedo, že můžeme hlasovat.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Grosse, který byl zpřesněn.

Kdo je pro přijetí tohoto návrhu, ať zvedne ruku! 8.

Kdo je proti? 33.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: Pan poslanec Opatřil navrhuje, abychom v § 18 vypustili odst. 3 a provedli přečíslování.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Opatřila.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku! 54.

Kdo je proti? 30.

Tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: Vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh nebyl přijat, můžeme pokračovat ve starém číslování.

Pan poslanec Opatřil navrhuje dále ve stejném paragrafu, to znamená v § 18 odst. 4b), vypustit poslední slova podle tohoto zákona.

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu pana poslance Opatřila.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 3.

Kdo je proti? 20.

Ani tento pozměňovací návrh nebyl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: Dále pan kolega Opatřil navrhuje, abychom v odkaze č. 6 vypustili slovo "ústavní".

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o třetím pozměňovacím návrhu pana poslance Opatřila.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 1.

Kdo je proti? 9.

Tento návrh rovněž nebyl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: Paní poslankyně Mazalová navrhuje, abychom v § 19 odst. 2 pokračovali následujícími slovy: "... a některými nadacemi, které využívají objekty bývalého SSM pro mládež neorganizovanou a mládež zdravotně postiženou."

Předseda PSP Milan Uhde: Byl tento návrh správně reprodukován, paní poslankyně? (Ano.)

Paní poslankyně souhlasí s touto reprodukcí, a proto budeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku! 65.

Kdo je proti? 13.

Tento pozměňovací návrh nezískal nadpoloviční podporu.

Poslanec Alfred Frommer: Dámy a pánové, následoval komentář ministra zdravotnictví MUDr. Loma, poté vystoupil pan poslanec Hájek, který stáhl svou připomínku, pokračoval pan poslanec Chudoba, který upřesňoval některé formulace, a následně vystoupil pan poslanec Payne, který navrhuje v § 12 nový odst. 6 následujícího znění: "Vykonává práva vyplývající z majetkové účasti v obchodních společnostech."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Payna.

Kdo je pro jeho přijetí, ať zvedne ruku. 100.

Kdo je proti? Nikdo.

Tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: Po panu kolegovi Paynovi vystoupil pan poslanec Šuman, který doporučuje v § 19 odst. 2 následující znění: "... s podmínkou, že jej budou užívat k podpoře činností ve prospěch dětí a mládeže v souladu s § 2a-e."

Předseda PSP Milan Uhde: Budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pana poslance Šumana.

Kdo je pro přijetí tohoto pozměňovacího návrhu, ať zvedne ruku. 131.

Kdo je proti? Nikdo.

I tento pozměňovací návrh byl přijat.

Poslanec Alfred Frommer: Pane předsedo, dámy a pánové, to byl poslední pozměňovací návrh k tomuto návrhu.

Předseda PSP Milan Uhde: Probrali jsme všechny pozměňovací návrhy, nikdo nebyl opomenut, takže můžeme hlasovat o celém předloženém návrhu. Přistoupíme k hlasování, pokud není žádná námitka. (Nebyla.)

Kdo souhlasí s vládním návrhem zákona o Fondu dětí a mládeže podle sněmovního tisku č. 49 ve znění společné zprávy výborů podle sněmovního tisku 165 a schválených pozměňovacích návrhů, ať zvedne ruku. 99.

Kdo je proti tomuto návrhu? 29.

Konstatuji, že tento návrh zákona byl přijat.

Děkuji zástupci navrhovatele i panu společnému zpravodaji za práci, kterou v zájmu tohoto zákona vykonali.

Přistupujeme k dalšímu bodu, k bodu 8, kterým je

VIII.

Informace vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech a o opatřeních, která vláda hodlá realizovat v příštím období

- jde o pokračování přerušeného jednání ze 6. schůze Poslanecké sněmovny.

Připomínám, že na 6. schůzi Poslanecké sněmovny přednesl předseda vlády České republiky informaci, přičemž jsme na doporučení pana poslance Kužílka a po zpřesnění z úst pana místopředsedy Vlacha souhlasili, aby po přednesené informaci bylo jednání o tomto bodu přerušeno do 7. schůze Poslanecké sněmovny. Všichni poslanci obdrželi přednesenou informaci písemně, a proto dnes můžeme vést rozpravu.

Informaci vlády České republiky můžeme potom vzít na vědomí. V případě, že by v rozpravě zazněly některé návrhy či doporučení, bylo by třeba předem určit návrhovou komisi, která by rozpravu sledovala a připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Tímto úkolem může být pověřen příslušný výbor nebo skupina poslanců, složená případně ze zástupců jednotlivých poslaneckých klubů.

Má někdo jiný názor na způsob projednávání tohoto bodu pořadu? Prosím o návrhy. (Nikdo se nehlásil.) Předpokládám tedy, že se budeme řídit takovým přístupem, že otevřu rozpravu a v případě, že z ní vyplynou praktické návrhy, určíme, kdo se bude jimi zabývat a připraví je pro nás ve formě usnesení,

Jako první se do rozpravy přihlásil pan poslanec Žižka, připraví se pan poslanec Josef Holub.

Poslanec Jaroslav Žižka: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, dovolte mi, abych vám heslovitě přiblížil problém, kterého se zejména dotýká tento bod našeho programu. Ekologický profil Severočeského kraje se vyznačuje velkoplošnou destrukcí základních krajinotvorných prvků, jako původní jev povrchové těžby uhlí a soustředěného průmyslu. Disharmonií mezi způsobem provádění rekultivačních prací a ekologickými předpoklady využití prostoru, enormním objemem pevných a plynných emisí, mineralizací srážkových vod, neúnosným emisním zatížením lesních porostů a značným stupněm ohrožení hydrosféry.

Na obyvatelstvo zde protikladně působí dva základní faktory: pracovní příležitosti a životní podmínky. Došlo se k nežádoucí koncentraci obyvatel do několika sídelních aglomerací se zvýšenou pracovní funkcí. Ve srovnání s celostátním standardem jsou zde občané více zdravotně postiženi, méně kvalifikovaní a s větším výskytem sociálních problémů. Mezi faktory, které ovlivňují jejich zdraví, patří kvalita výživy, pracovní prostředí s velkou hlučností, nadměrnou námahou, prašností atd. V neposlední řadě jsou to stresové stavy, vyplývající ze životního prostředí, jako například vzhled krajiny, teplotní inverze a podobně. Ke zvláštním dlouhodobým rysům patří nižší úroveň vzdělání, odvozené od skladby školství v regionu, a to u všech věkových skupin. To prohlubuje budoucí handicap tohoto kraje vůči ostatním územím.

Ke správě kraje lze říci, že praxe ukazuje existenci řady činností a procesů, které musí být sledovány z hlediska větších územních celků. Spontánně proto vznikají některé územní instituce, jež přebírají některé koordinační funkce, případně plní iniciační poslání ve vztahu k místním právním či vládním orgánům. Nedostatky této aktivity souvisejí hlavně z neujasněností kompetence a neúplným legislativním krytím.

Vážení kolegové, vím, že každý pokus popsat problém Severočeského kraje je jen poodkrytím skutečné situace. Pro zlepšení současného stavu je nutno řešit region jako celek, nehledat varianty pro jednotlivé subjekty. Řešení musí být podřízeno realitě situace na základě objektivního poznání a vyžaduje opatření soustředěného působení jak vnitřních zdrojů regionu, tak vnější pomoci státu. Přitom základní podmínkou nápravy nepříznivého stavu životního prostředí v oblasti je dlouhodobá prosperita kraje, při které bude produkováno a zachováno dostatečné množství finančních zdrojů na změnu struktury výroby pro omezení příčin poškozování životního prostředí a které se budou odpovídající měrou podílet na odstraňování stávajících škod.

Složité a vzájemně propojené problémy vyžadují komplexní systémový přístup, sestavení ambiciózních, vzájemně propojených programů, koordinovaných z jednoho subjektu, předem posoudit stav a účelnost v regionu již připravovaných projektů a analýz. V pořadí akcí pro realizaci programů vybírat podle závažnosti řešeného problému, podle naděje na úspěch a pravděpodobného efektu. Dále pak při projednávání státního rozpočtu vytvářet dostatečnou a průhlednou rezervu pro krytí programů. Realizování akce průběžně kriticky hodnotit, přijímat závažná regulační opatření uvnitř akce i v systému programu.

Považuji za nejvíc žádoucí zlepšit úroveň informovanosti, ukazovat reálný stav zamýšlených a dosahovaných byť dílčích zlepšení, připravované záměry obnovy a rozvoje regionu.

Paní kolegyně, páni kolegové, vzhledem k výše uvedenému doporučuji přijetí usnesení tohoto znění:

"Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

1. bere na vědomí informaci vlády České republiky o opatřeních, která byla učiněna v oblasti životního prostředí, zejména v Severočeském kraji v posledních třech letech a opatření, která vláda hodlá realizovat v příštím období,

2. žádá vládu, aby předložila Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky na její příští schůzi - to by měl být duben - harmonogram postupu vlády, který má za cíl ozdravění a systémovou obnovu Severočeského kraje a který by obsahoval kromě jiného:

a) časové a věcné vymezení zajištění formulování nového koncepčního vládního dokumentu k této problematice,

b) časové vymezení projednávání dané problematiky jednotlivými ministerstvy,

c) systém spolupráce a provázanosti činnosti ústředních a místních orgánů, výkonné moci a zastupitelských orgánů."

Děkuji vám za pozornost.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP