Studie

ISSN 2533-4131

 

Nevládní organizace / Nadace, obecně prospěšné organizace

5.379 Omezování zahraničního financování neziskových organizací v Evropě (Dokument PDF, 499 KB)
Autoři: Barbora Mičicová, Kristýna Veitová
(srovnávací studie, 5/2018, 14 str.)
Tématem této práce jsou restrikce, které evropské státy zavádějí v oblasti zahraničního financování neziskových organizací. V první části práce jsou uvedeny mezinárodní standardy, které se k této problematice vztahují. Konkrétně se jedná o standardy OSN, Rady Evropy a EU, ze kterých shodně vyplývá, že neziskové organizace by měly mít právo získávat finance od zahraničních subjektů. V druhé části je uveden výčet zemí, které nějaký druh omezení zavedly a reakce relevantních mezinárodních institucí na přijatá opatření.

5.295 Určité aspekty právní úpravy nadací v České republice, ve Francii, v Německu a v Rakousku (Dokument PDF, 301 KB)
Autor: Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová
(informační studie, 6/2010, 12 str.)
Tato práce se věnuje následujícím aspektům právní úpravy nadačního práva ve jmenovaných státech: 1) druhy nadací z hlediska zákonem přípustných účelů, které mohou nadace sledovat, 2) podmínky pro vznik nadací (požadavky registrace/souhlasu orgánu státní správy) včetně požadovaného minimálního kapitálu, a 3) organizační struktura nadací. Právní úprava v České republice je z hlediska těchto aspektů porovnána s právní úpravou ve Francii, v Německu a v Rakousku. Práce rovněž upozorňuje na určité nedostatky ve stávající právní úpravě nadačního práva a v této souvislosti zmiňuje novelu zákona o nadacích a nadačních fondech, která vstupuje v účinnost dne 1. července 2010.

5.269 Přístup nevládních neziskových organizací k soudům v případech, kdy je diskriminací ohrožen větší počet osob (Dokument PDF, 183 KB)
Autor: Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová
(4/2007, 6 str.)
Práce se zabývá přístupem nevládních neziskových organizací k soudům ve vybraných členských státech Evropské unie – Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Řecko – s důrazem na správní soudnictví. Ze srovnání právních úprav vybraných členských států Evropské unie vyplývá, že přístup nevládních neziskových organizací k soudům je zajištěn, zpravidla ve stejném rozsahu jako u osob fyzických, s tím, že rozsah a forma právní úpravy je rozličná. Práce v závěru také odkazuje na rozhodnutí o přijatelnosti Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sdružení Jihočeské matky v. Česká republika, ve kterém byla uznána aplikovatelnost článku 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na případy odmítnutí žádosti o přístup k veřejným nebo správním dokumentům.
ISP (příhlásit)