Studie

ISSN 2533-4131

 

Vzdělání, kultura, média a informace / Vzdělání, výchova a sport

5.399 Distanční vzdělávání a digitální kompetence v době koronavirové krize (Dokument PDF, 1 MB)
Autor: Jan Vlna
(studie, 1/2021, 14 str.)
Studie se věnuje tématu distančního online vzdělávání a digitálních kompetencí, které se s ohledem na přerušení prezenční výuky na školách v době koronavirové krize stalo celosvětově velmi aktuálním. První teoretická část se věnuje formám a výzvám spojeným s online distanční výukou a předkládá možné nástroje podpory této formy vzdělávání. Dále definuje digitální kompetence a její ukotvení v kontextu evropské politiky a praxe na školách. Druhá část studie přináší zhodnocení zkušeností s distanční online výukou v době uzavření škol na jaře 2020 z důvodu koronavirové krize, a to ve vybraných zemích: Česká republika, Finsko, Rakousko a Velká Británie.

5.401 Mediální výchova ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Vojtěch Tuzar
(studie, 1/2021, 18 str.)
Práce se zabývá problematikou mediální výchovy a mediální gramotnosti se zaměřením na schopnost rozeznávat tzv. falešné zprávy. V první časti je vymezen obsah mediální výchovy a gramotnosti. Druhá část obsahuje přehled formálního systému mediální výchovy ve vybraných zemích EU. Země jsou vybrány na základě Indexu mediální gramotnosti.

5.375 Profesní komory pedagogů/pedagogických pracovníků ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 445 KB)
Autor: Barbora Mičicová
(srovnávací studie, 9/2017, 11 str.)
Práce je zaměřena na existenci profesních komor učitelů ve vybraných evropských státech. V první části práce je popsán systém profesních komor v České republice a následně je uveden popis profesní samosprávy učitelů v Irsku, jednotlivých zemích Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, ve Finsku, Německu, Norsku, Rakousku a Slovensku.

5.371 Doktorské studium ve vybraných zemích (postavení doktorandů, délka studia, systém financování) (Dokument PDF, 470 KB)
Autor: Monika Šamová
(srovnávací studie, 4/2017, 15 str.)
Práce nabízí podrobný přehled vnitrostátní právní úpravy doktorských studií ve vybraných evropských zemích (Dánsko, Francie, Německo, Nizozemsko, Rakousko, Polsko, Slovensko a Spojené království). Cílem práce je popsat a porovnat délku doktorského studia, postavení doktorandů a způsobů financování jejich doktorského výzkumu ve výše jmenovaných státech. V závěru jsou shrnuty rozdíly a podobnosti v jednotlivých právních úpravách, na základě kterých je většina států rozdělena do dvou skupin v závislosti na tom, zda v dané zemi převládá model zaměstnávání doktorandů univerzitou nebo výzkumným střediskem.

5.369 Příprava budoucích učitelů (Dokument PDF, 557 KB)
Autoři: Barbora Mičicová, Monika Šamová
(srovnávací studie, 10/2016, 18 str.)
Práce přináší přehled přípravy budoucích učitelů ve vybraných evropských zemích. Obsahuje popis kvalifikace pedagogických pracovníků, osnovy učitelské přípravy, popis přijímacího řízení do učitelské přípravy, způsob financování pedagogických fakult a další vzdělávání učitelů. Do přehledu jsou zařazeny Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Finsko, Francie a Velká Británie (Anglie).

5.366 Inkluzivní vzdělávání ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 841 KB)
Autoři: Renáta Zahořáková, Petr Kala
(srovnávací studie, 5/2016, 19 str.)
Práce přináší přehled forem inkluzivního vzdělávání ve vybraných evropských zemích. Obsahuje popis právního rámce a dále popis základních metod zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do vzdělávacího systému. Do přehledu jsou, kromě aktuálního popisu situace v ČR, zařazeny Finsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie (Anglie a Wales).

5.365 Žákovské samosprávy ve vybraných zemích Evropy (Dokument PDF, 424 KB)
Autor: Renáta Zahořáková
(srovnávací studie, 3/2016, 11 str.)
Práce přináší přehled působnosti žákovských samospráv ve vybraných zemích Evropy. Popisuje právní zakotvení a působnost žákovských samospráv v České republice, ve Francii, v Německu, Norsku, Polsku, Rakousku a na Slovensku.

5.354 Individuální vzdělávání ve vybraných evropských státech (Dokument PDF, 395 KB)
Autoři: Renáta Čermáková, Barbora Obračajová
(studie, 3/2015, 27 str.)
Práce se zabývá komparací individuálního vzdělávání ve vybraných státech Evropy. Zaměřuje se na popis právní úpravy individuálního vzdělávání v jednotlivých státech a na podmínky a proces povolování takovéto formy vzdělávání. Součástí práce je také srovnání s právní úpravou a praxí v otázce individuálního vzdělávání v České republice.

5.351 Státní podpora vyučování oficiálního jazyka v zahraničí (Dokument PDF, 265 KB)
Autoři: Štěpán Pecháček, Tibor Môcik
(srovnávací studie, 11/2014, 14 str.)
Studie obsahuje přehled způsobů podpory vyučování oficiálního jazyka v zahraničí ve vybraných zemích Evropské unie a mimo Evropskou unii. U každé země je sledováno zda a jakým způsobem právně zakotvuje existenci oficiálního jazyka, dále jakým způsobem podporuje výuku takovéhoto jazyka v zahraničí a zda vytváří zvláštní podporu pro výuku jazyka pro diasporu žijící v zahraničí.

5.350 Systém financování hendikepovaných sportovců v ČR a ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 391 KB)
Autoři: Daša Smetanková, Renáta Čermáková
(srovnávací studie, 10/2014, 19 str.)
Studie porovnává systémy financování sportovních aktivit hendikepovaných sportovců, především těch vrcholových. Zaměřuje se hlavně na specifika a rozdíly, kterými se systémy jednotlivých zemí vyznačují. Financování aktivit zdravotně postižených sportovců je ve většině zemích součástí obecného systému financování sportu. Odlišuje se tak např. existencí vlastní zastřešující organizace, vlastních dotačních programů, různých projektů nebo také specifických dodatečných zdrojů odkud je možné získat finanční prostředky. Sport může být financován jak ze soukromých (příspěvky domácností), tak veřejných zdrojů (např. státní nebo místní granty, dotace). Veřejné zdroje putují jednotlivým sportovním organizacím, federacím nebo svazům většinou formou grantů nebo dotací, přičemž častým zdrojem jsou příjmy z loterie. Jednotlivé státy také upravují podporu sportu zákonem.

5.302 Historie klíčů od korunovačních klenotů (Dokument PDF, 254 KB)
Autor: Petr Valenta
(studie, 10/2010, 13 str.)
Dlouhá historie klíčů, které uzamykají dveře do korunní síně ve svatováclavské kapli katedrály sv. Víta, se bezprostředně odvíjí od vlastních osudů českých korunovačních klenotů. Uložení korunovačních klenotů a s ním spojené okázalé obřady měly odpovídat hodnotě a symbolickému významu, který je klenotům přisuzován…

5.282 Systém předškolního vzdělávání ve vybraných zemích EU (Dokument PDF, 436 KB)
Autoři: Patricie Gillová, Vladimíra Pejchalová, Petra Bartáková
(studie, 7/2008, 40 str.)
Práce přináší přehled systémových a právních úprav vybraných zemí týkajících se organizace, financování a provozování zařízení předškolní péče. Autorky se zaměřují na rozsah poskytovaných služeb, povinnosti provozovatelů, podíl soukromých a veřejných zřizovatelů. Pozornost je věnována statistickým údajům o struktuře zařízení a míře jejich využívání cílovou skupinou dětí v předškolním věku.

5.272 Další profesní vzdělávání - právní úprava a stav ve vybraných evropských zemích (Dokument PDF, 227 KB)
Autor: Jan Němec
(5/2007, 15 str.)
Další profesní vzdělávání, tedy profesní vzdělávání dospělých, patří k jednomu z faktorů rozvoje kvalifikace osob a zvyšování jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Práce se zaměřuje na oblast dalšího profesního vzdělávání ve vybraných západoevropských zemích, přičemž pozornost je věnována právní úpravě, administraci na vládní a dalších úrovních státní správy, zmíněny jsou hlavní zdroje financování kurzů dalšího profesního vzdělávání a u každé z vybraných zemí je rovněž popsán proces akreditace a evaluace organizací, které studijní programy v rámci dalšího profesního vzdělávání poskytují, ze strany příslušných veřejných autorit.

5.266 Vymáhání studentských půjček (Dokument PDF, 281 KB)
Autoři: Michal Částek, Eva Medková
(srovnávací studie, 3/2007, 17 str.)
Studie se ve své první části věnuje nástrojům vymáhání studentských půjček ve vybraných zemích, ve kterých se poskytování půjček na studium tradičně využívá. Studie analyzuje jak systém odloženého splácení studentských půjček (Spojené království, Austrálie, Spojené státy americké) tak modely studentských půjček a jejich vymáhání ve vybraných evropských zemích. Druhá část studie poskytuje příklady různých forem vymáhání dlužných částek v České republice, a to ze strany státních správních úřadů (dlužné pojistné na zdravotní pojištění, na sociální zabezpečení, daňové nedoplatky) či bankovních domů při nesplácení úvěrů poskytnutých bankami. Uvedené nástroje vymáhání různých forem dluhu vůči státu či bance by představovaly klíčové vodítko při nastavení systému splácení a vymáhání půjček na studium v ČR. Studie může modelově posloužit jako inspirace při hledání vhodného modelu poskytování a vymáhání studentských půjček v České republice.

5.155 Systém domácího vzdělávání v USA a ve vybraných zemích Evropy
Autor: Mgr. Petr Kolář
(informační podklad, 1/2000, 22 str.)
Práce pojednává o právní úpravě domácího vzdělávání (tzv. homeschoolingu) v USA, v některých zemích EU, v Polsku a v ČR.

5.153 Finanční podpora sportu ve vybraných zemích Evropy
Autor: Mgr. Petr Kolář
(informační podklad, 12/1999, 8 str.)
Práce pojednává o finanční podpoře sportu v zemích EU a v Polsku a Maďarsku. Uvedeny jsou dotace ze státního rozpočtu, z místních fondů, z loterií a ze sponzorských darů.

5.091 Hodnotová orientace a využití volného času dětí a mládeže
Autor: Bc. Petr Kolář
(informační podklad, 5/1997, 33 str.)
Práce je úvodem do problematiky vlivu masových sdělovacích prostředků na děti a mládež. Obsahuje statistické údaje o výzkumu hodnot, které mladí lidé pokládají za důležité a o využívání jejich volného času.
ISP (příhlásit)