Studie

ISSN 2533-4131

 

Veřejná správa / Justice a postavení soudců

5.410 Srovnání způsobů určování výše náhrady nemajetkové újmy za nezákonné zbavení svobody, nezákonné trestní stíhání a neúměrně dlouhé trestní řízení v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Magdalena Zachová, Martin Tefr
(studie, 11/2021, 54 str.)
Práce představuje srovnání právních úprav ve vybraných členských státech EU ohledně způsobu určení výše náhrady nemajetkové újmy od státu, přičemž se zaměřuje na náhradu nemajetkové újmy za: 1) neoprávněné zbavení svobody (např. uvalením vazby, zadržením apod., nikoli z důvodu uložení trestu odnětí svobody), 2) nezákonné trestní stíhání a 3) nepřiměřenou délku trestního stíhání. Cílem bylo vyhledat zahraniční právní úpravy, které obsahují konkrétní, nikoli jen obecná pravidla pro určení výše náhrady nemajetkové újmy, například pomocí stanovení pevných hranic výše náhrady, maximálních limitů aj.

5.408 On-line volby orgánů advokátních komor v zemích EU (Dokument PDF, 1 MB)
Autoři: Marta Krausová, Markéta Nováková, Jakub Charvát, Pavel Kokeš
(studie, 7/2021, 42 str.)
Práce představuje přehled právní úpravy voleb do orgánů advokátních komor v zemích Evropské unie se zaměřením na to, jakým způsobem jsou organizovány volby a samotné hlasování a zda je umožněno volit členy orgánů komory za pomoci on-line prostředků. Práce se zaměřuje pouze na volby do orgánů, které mají řídicí funkci ve vztahu k vnitřním a vnějším záležitostem komory a mohou za komoru jednat. Kromě způsobu pořádání voleb práce přináší i stručný popis struktury jednotlivých advokátních komor a jejich orgánů ve zkoumaných zemích, což by mělo čtenářům umožnit pochopit hierarchické vztahy orgánů v rámci zkoumaných komor.

5.393 Civilní výkon soudních rozhodnutí srážkami ze mzdy v evropském srovnání (Dokument PDF, 805 KB)
Autor: Miroslav Jakab
(srovnávací studie, 1/2020, 17 str.)
Tato práce se jednak zabývá otázkami široce pojatého přístupu povinného k orgánu vykonávajícímu soudní rozhodnutí, jednak srovnává právní řády Německa, Slovenska, Polska, Anglie a Walesu, Francie, Maďarska a Slovinska z hlediska tamní úpravy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. V první části dochází k závěru, že je lidským právem povinného právně brojit proti úkonům vykonávajícího orgánu. Zato možnost kontaktovat vykonávající orgán za účelem neformální domluvy je sice důsledek některých unijních předpisů, ty ale nebudou mít procesně právní dopady. V druhé části lze vysledovat relativní shodu komparovaných úprav výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, co do čisté mzdy jako základu srážek (zatímco rozdíly panují v druzích příjmů, které mohou být předmětem srážek) nebo způsobu určení maximálních srážek. Značné rozdíly jsou ale v míře přísnosti jednotlivých úprav.

1.244 Publikace soudních rozhodnutí - právní úprava a praxe, ve státech Evropské unie (Dokument PDF, 789 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Martin Sadílek
(srovnávací studie, 9/2019, 17 str.)
Tato práce se zabývá základy právní úpravy uveřejňování soudních rozhodnutí ve státech EU. Doplněna je o problematiku anonymizace soudních rozhodnutí. Práce dochází k závěru, že většina států reformovala s příchodem digitalizace systém uveřejňování judikatury, ve většině států jsou rozhodnutí vrcholných soudů v digitální podobě publikována všechna a plně. Právní úprava je však roztříštěná, některé státy povinnost publikace vůbec neupravují nebo ji upravují pouze fragmentárně. Anonymizace jmen stran a dalších účastníků se používá ve většině států, buď na základě speciální úpravy, nebo na základě aplikace zákona na ochranu osobních údajů. Anonymizace soudců a úředníků se používá jen v omezeném počtu států. Písemné publikační sbírky zcela ztratily na významu, i když je právní úprava v některých případech vyžaduje a pokračuje v jejich vydávání.

5.331 Právní úprava státního zastupitelství ve vybraných zemích (Dokument PDF, 704 KB)
Autoři: Tomáš Babka, Petra Bartošková, Martin Kavěna, Daniela Mazancová Dupláková, Michal Pohl, Monika Šamová, Jindřiška Syllová, Eva Tetourová
(studie, 2/2017, 55 str.)
Studie poskytuje podrobný přehled právní úpravy státního zastupitelství ve vybraných evropských zemích (Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Velká Británie). Vnitrostátní právní úprava uvedených států je podrobně popsána z hlediska právního zakotvení státního zastupitelství, struktury státního zastupitelství, způsobu jmenování a odvolávání funkcionářů, vztahu státního zastupitelství k ostatním relevantním orgánům, systému řízení jednotlivých úrovní státního zastupitelství a popisu pravomocí státního zastupitelství. Informační podklad dále poskytuje přehled dostupných zdrojů pro další případné rešerše, a to nejen primárních zdrojů (vnitrostátní zákony), ale též dostupných překladů zákonů, odborných publikací i srovnávacích materiálů a publikací Evropské unie na téma právní úpravy státního zastupitelství v členských státech EU.

5.364 K ústavnímu a právnímu postavení státního zastupitelství a prokuratury na území České republiky (kompilace zdrojů) (Dokument PDF, 395 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Petr Valenta
(studie, 9/2015, 20 str.)
Práce se zabývá historickým vývojem státního zastupitelství na území České republiky. Vychází z dobových právních předpisů a historických studií k tématu. Zaměřuje se na vztah státního zastupitelství a výkonné moci, především na způsob ustanovování členů státních zastupitelství a jejich případnou odvolatelnost. Dále se věnuje teritoriální organizaci zastupitelství a různou šíří jejich pravomocí. Mapuje období od zřízení státního zastupitelství v pol. 19. století, kdy ještě nebyl ukončen proces definitivního oddělení soudních institucí od moci výkonné. Všímá si skutečnosti, zda orgán veřejné žaloby byl obsažen v ústavních předpisech a zda bylo ústavními předpisy definováno postavení státních zástupců a úřadu státního zastupitelství vůči dalším větvím státní moci. Absence úpravy veřejné žaloby v ústavních dokumentech přetrvávala nejen v období monarchie, ale i v 1. polovině 20. století, stejně jako podřízenost nejvyšších státních zástupců (generálních prokurátorů) výkonné moci. Práce sleduje proměnu struktury, organizace, právní úpravy a pravomoci prokuratury v období po roce 1948, kdy prokuratuře náležel dohled nad dodržováním socialistické zákonnosti. V závěru práce je popsána geneze současného ústavního a právního postavení státního zastupitelství v České republice.

5.349 Způsob výběru soudců ve vybraných zemích (Dokument PDF, 539 KB)
Autoři: Jindřiška Syllová, Darina Šimková, Daša Smetanková, Renáta Čermáková, Gabriela Vidnerová, Klára Urbanová
(srovnávací studie, 3/2015, 36 str.)
Studie se zabývá tím, kdo provádí jmenování soudců obecných soudů a jaké procedury, vyžadující splnění vzdělanostních a odborných podmínek, musí předcházet tomuto jmenování. Existuje několik modelů, v rámci nichž je možno zobecnit přípravu soudců obecných soudů v evropských státech. Některé státy považují soudní kariéru za završení právnické kariéry. Jiné státy připravují právníky na soudce od doby absolvování příslušného vzdělání. Většina států v praxi aplikuje kombinaci obou přístupů a tím ponechává povolání soudce jako otevřené, když je umožněn vstup starších elitních právníků do soudcovského stavu za jiných (ulehčených) podmínek než je tomu na počátku právnické kariéry. Studie obsahuje předepsanou délku praxe pro složení soudcovské zkoušky, kromě toho obsahuje podrobný popis náležitostí nutných pro přijetí do praxe. Vedle jmenování základního stupně soudců obsahuje práce i náležitosti jmenování předsedů soudů a předsedů vyšších soudů.

5.340 Projekt evropského veřejného žalobce (Dokument PDF, 425 KB)
Autoři: Eva Tetourová, Markéta Škvorová
(studie, 12/2013, 23 str.)
Práce reaguje na předložení legislativního balíčku EU týkajícího se zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce a s ním spojené reformy Eurojustu v polovině roku 2013. Jejím cílem je informovat o počátcích těchto iniciativ a jejich vývoji až do současnosti, včetně právního rámce pro zřízení Úřadu. Práce nabízí srovnání mezi navrhovanou podobou Úřadu podle předchozích projektů a aktuálně navrhovanou podobou podle zmíněného legislativního balíčku, který představuje vůbec první konkrétní iniciativu Komise na jeho zřízení. V návaznosti na charakteristiku jednotlivých návrhů balíčku se práce věnuje také dosavadním výsledkům jejich projednávání, včetně aktuálního postoje České republiky k této otázce a výhledu do budoucna.

5.313 Způsoby odvolávání a jmenování nejvyššího státního zástupce (Dokument PDF, 231 KB)
Autoři: Martin Kavěna, Petra Bartáková, Kateřina Břečková
(studie, 5/2011, 15 str.)
Komparaci způsobů jmenování a odvolání nejvyšších státních zástupců v různých státech nelze učinit jednoduchým srovnáním procesních ustanovení. Jednotlivé právní řády se výrazně liší jednak v pravomocích, které vykonávají státní zastupitelství, v odlišných hierarchických modelech úřadů státních zastupitelství, ale i v koncepčním zařazení státního zastupitelství do moci soudní nebo do moci výkonné. Práce přináší přehled způsobu jmenování a odvolávání státních zástupců a uvádí je do širšího kontextu v dané zemi.

5.269 Přístup nevládních neziskových organizací k soudům v případech, kdy je diskriminací ohrožen větší počet osob (Dokument PDF, 183 KB)
Autor: Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová
(4/2007, 6 str.)
Práce se zabývá přístupem nevládních neziskových organizací k soudům ve vybraných členských státech Evropské unie – Francie, Itálie, Litva, Maďarsko, Německo, Řecko – s důrazem na správní soudnictví. Ze srovnání právních úprav vybraných členských států Evropské unie vyplývá, že přístup nevládních neziskových organizací k soudům je zajištěn, zpravidla ve stejném rozsahu jako u osob fyzických, s tím, že rozsah a forma právní úpravy je rozličná. Práce v závěru také odkazuje na rozhodnutí o přijatelnosti Evropského soudu pro lidská práva ve věci Sdružení Jihočeské matky v. Česká republika, ve kterém byla uznána aplikovatelnost článku 10 Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod na případy odmítnutí žádosti o přístup k veřejným nebo správním dokumentům.
ISP (příhlásit)