Studie

ISSN 2533-4131

 

Mezinárodní politika / Mezinárodní vztahy

3.175 Uznání Palestiny státy EU na podzim 2014 (Dokument PDF, 323 KB)
Autoři: Martin Kuta, Jakub Kohút
(studie, 2/2015, 13 str.)
Řešení izraelsko-palestinského konfliktu spočívá podle mezinárodního společenství ve vytvoření tzv. dvoustátního uspořádání - Státu Izrael a Státu Palestina. Práce popisuje vývoj úvah o zřízení arabského státu a konkrétní kroky k němu vedoucí od roku 1947. V druhé části se práce věnuje uznání Palestinského státu v jednotlivých obdobích (počínaje rokem 1988 až do současnosti). Podrobně jsou zmapovány debaty o uznání Palestinského státu ve Švédsku, Spojeném království. Francii, Irsku, Španělsku, Belgii a Portugalsku v roce 2014. Práce se rovněž zabývá poslední debatou na půdě Evropského parlamentu a Rady bezpečnosti OSN.

1.225 Parlamentní diplomacie jako prvek víceúrovňové diplomacie - Zahraniční aktivity parlamentu jako doplněk zahraniční politiky (Dokument PDF, 254 KB)
Autor: Martin Kuta
(studie, 2/2013, 15 str.)
Parlamentní diplomacie představuje doplněk k tradiční zahraniční politice státu. Studie se zabývá historickým vývojem parlamentní diplomacie (konferenční diplomacie), její klasifikací (diplomatické styky jednotlivých poslanců a parlamentu jako celku) a výhodami a limity. Práce zdůrazňuje aktivitu české Poslanecké sněmovny v zahraniční politice (schvalování zahraniční koncepce, institucionální zakotvení v evropských strukturách). Součástí práce jsou charakteristiky parlamentních shromáždění mezinárodních organizací, jejímiž jsou Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR členy.

3.150 Vztah Kyperské republiky a Turecka (Dokument PDF, 188 KB)
Autor: Karel Hlaváček
(studie, 10/2012, 7 str.)
Stude popisuje vztahy Kyperské republiky a Turecka v kontextu současného předsednictví Kyperské republiky v Radě Evropské unie. Součástí práce je popis historického pozadí současného stavu, popis snah o řešení konfliktu a scénáře budoucího vývoje.

1.215 Parlament v politickém systému Kyrgyzské republiky (Dokument PDF, 264 KB)
Autor: Štěpán Suchý
(studie, 5/2011, 18 str.)
Kyrgyzstánu se v poslední době dostává velké pozornosti. Práce přináší přehled historického a funkčního vývoje parlamentu v Kyrgyzstánu. Kyrgyzstán je první zemí ve střední Asii, která přešla od prezidentského systému k parlamentní formě vlády.

3.082 Společná zahraniční a bezpečnostní politika Unie po Lisabonské smlouvě (Dokument PDF, 304 KB)
Autor: Štěpán Pecháček
(informační studie, 6/2010, 12 str.)
Studie popisuje institucionální a rozhodovací rámec společné zahraniční a bezpečnostní politiky v kontextu změn, které v této oblasti přinesla Lisabonská smlouva. Společná zahraniční a bezpečnostní politika je Lisabonskou smlouvou prostřednictvím společných cílů propojena s dalšími činnostmi Unie, které mají dopad na unijní vnější vztahy, jako je např. společná obchodní politika nebo rozvojová politika. S tím souvisí vytvoření nové funkce Vysokého představitele Unie pro zahraniční vztahy bezpečnostní politiku, který personálně propojuje činnost Rady a Komise v oblasti vnějších vztahů. V oblasti rozhodovacích procesů k žádné podstatné změně nedošlo, nadále je smluvně chráněn státní zájem, který umožňuje členskému státu vetovat rozhodnutí. Autor konstatuje, že i přes výrazné změny, které Lisabonská smlouva přináší, především pokud jde o institucionální strukturu společné zahraniční a bezpečnostní politiky a její propojení s vnějšími vztahy Unie prostřednictvím společných cílů, společná zahraniční a bezpečnostní politika je i nadále vytvořena jako svébytný pilíř evropské integrace.

3.080 K právnímu charakteru irských záruk (Dokument PDF, 317 KB)
Autor: Jindřiška Syllová
(studie, 9/2009, 11 str.)
Ratifikační proces Lisabonské smlouvy v České republice dosud nebyl ukončen. Prezident republiky uvádí několik závažných důvodů, které mu podle jeho názoru umožňují pozdržet konečný úkon stvrzující ratifikaci Lisabonské smlouvy orgány České republiky. Tato stať odpovídá na otázku, zda jsou irské záruky mezinárodní smlouvou a jaký mají právní charakter.

3.076 Ekonomická a bezpečnostní dimenze transatlantických vztahů (Dokument PDF, 346 KB)
Autoři: Jitka Fojtíková, Jan Němec, Štěpán Pecháček, Helena Kerclová
(studie, 2/2009, 19 str.)
Vztahy mezi zeměmi Severní Ameriky sdruženými v Severoamerické zóně volného obchodu (North American Free Trade Area - NAFTA) a Evropské unie lze na obecné rovině rozdělit do dvou základních kategorií: vztahy ekonomické a vztahy bezpečnostní. Tyto dvě dimenze vztahů se vzájemně prolínají, ovšem s ohledem na mezinárodní souvislosti jedno či druhé téma čas od času převáží. Celkově lze hodnotit vztahy Evropské unie se zeměmi NAFTA jako stabilizované s perspektivou dalšího rozvoje, především pokud jde o vztahy s Mexikem. V současné době, s ohledem na probíhající ekonomickou recesi, převládá spíše aspekt ekonomický.

3.063 Írán (Dokument PDF, 361 KB)
Autor: Václav Štěrba
(studie, 3/2007, 17 str.)
Informační podklad přináší aktuální informace ke stavu jednání o íránském jaderném programu v Radě bezpečnosti OSN. Obsahuje též základní fakta k politickému systému Íránu, současné vnitropolitické situaci a vybrané hospodářské ukazatele.

3.051 Postoje k budoucímu statusu Kosova (Budoucí uspořádání Kosova v postojích a názorech vybraných Think-tanků) (Dokument PDF, 300 KB)
Autoři: Marek Chmel, Václav Štěrba, Lucie Vondráčková
(studie, 10/2006, 16 str.)
Tato práce nabízí přehled názorů a postojů vybraných Think-tanků (International Crisis Group, European Security Forum, Zentrum für Europäische Integrationsforschung atd.) k budoucímu uspořádání Kosova. Až na jednu výjimku se jedná o práce z roku 2005. Důvodem je poměrně paradoxní skutečnost – s tím jak byla na začátku roku 2006 zahájena jednání o budoucím statusu, Think-tanky ztratily o Kosovo zájem. Přesněji řečeno, čekají teď jak celá jednání dopadnou, aby jejich průběh mohly zpětně okomentovat a nabídnout další perspektivy. Ve své většině se analýzy vyslovují pro nezávislost Kosova, byť podmíněnou pokračujícím mezinárodním dohledem.

3.052 Jednání o budoucím statusu Kosova (Vývoj jednání, současný stav, postoje zúčastněných stran) (Dokument PDF, 288 KB)
Autor: Václav Štěrba
(studie, 10/2006, 12 str.)
Informační podklad pokrývá celou škálu aspektů souvisejících s tzv. „statusovými negociacemi.“ Prostor je věnován současnému uspořádání kosova (mezinárodně-právní, institucionální), jednání o statusu budoucím (cesta k zahájení jednání, Eideho zpráva, postavení Martti Ahtisaariho jako hlavního vyjednavače) a postojům zúčastněných stran. Kapitola je též věnována působení Evropské unie v Kosovu a to jak současném, tak budoucím perspektivám.

5.261 Uzavírání mezinárodních smluv s Tchaj-wanem (Dokument PDF, 272 KB)
Autor: Martin Kavěna
(studie, 10/2006, 10 str.)
Uvedená práce poskytuje přehled současného právního postavení Tchaj-wanu ve vztahu k Čínské lidové republice a k ostatním státům světa a mapuje možnosti mezinárodněprávních vztahů s tímto územím. V prvních dvou částech uvádí práce historické okolnosti vzniku současné vlády na Tchaj-wanu, otázku mezinárodního uznání této vlády a členství Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích (např. WTO). Ve třetí části se práce zabývá teoretickou otázkou mezinárodněprávní subjektivity Tchaj-wanu, resp. možností, že Tchaj-wan požívá určitou omezenou mezinárodní subjektivitu vystupovat jako samostatná hospodářská oblast v multilaterálních vztazích. Ve čtvrté části shrnuje práce obvyklý postup uplatňovaný při uzavírání "mezinárodních smluv" mezi členským státem EU a Tchaj-wanem a zabývá se otázkou uzavírání bilaterálních obchodních smluv na nevládní úrovni (např. Dohoda mezi Belgickou kanceláří Taipei a Taipeiskou zastupitelskou kanceláří v Belgii o zamezení dvojího zdanění a daňových úniků v oblasti daně z příjmu, Ujednání o vzájemném uznání práv duševního vlastnictví mezi Taipeiskou zastupitelskou kanceláří ve Spojeném království a Britskou obchodní a kulturní kanceláří Taipei). Na závěr se práce zabývá otázkou vhodného vnitrostátního legislativního postupu, který by se mohl uplatnit i v České republice při případném sjednávání bilaterálních dohod s Tchaj-wanem.

3.045 Povolební situace v Palestině (Dokument PDF, 209 KB)
Autor: Václav Štěrba
(informační podklad, 3/2006, 8 str.)
Tento materiál navazuje na Informační podklad č. 3.040 a aktualizuje jej. Podrobněji informuje o okolnostech sestavování nové vlády hnutím Hamás a shrnuje jeho programová východiska. Dále se věnuje pozici prezidenta v politickém systému Palestinské samosprávy. Vymezení pravomocí mezi prezidentem a vládou, které v dané době probíhá, je nyní totiž jedním z nejostřeji sledovaných procesů, na jehož výsledku budou záviset další perspektivy mírového procesu. Na závěr práce jsou zrekapitulovány postoje Evropské unie, Spojených států amerických, Ruska a dalších států.

3.046 Íránský jaderný program a mezinárodní situace (Dokument PDF, 249 KB)
Autor: Václav Štěrba
(informační podklad, 3/2006, 8 str.)
Tento Informační podklad navazuje na studii 3.039, zejména pak shrnuje vývoj okolo íránského jaderného programu v období únor-březen 2006. Podrobněji se obrací na průběh klíčového jednání v Radě bezpečnosti OSN a na postoje jejích stálých členů. Materiál též informuje o postoji české vlády k dané problematice.

3.039 Současný vývoj v Iránu (Dokument PDF, 254 KB)
Autoři: Marcela Bláhová, Michal Částek, Jan Němec, Štěpán Pecháček
(informační podklad, 2/2006, 9 str.)
Tématem tohoto Informačního podkladu je současný vývoj v Íránu, zejména s ohledem na mezinárodně-politickou krizi okolo jeho jaderného programu. Na úvod je charakterizován politický systém této země včetně jejích současných vnitropolitických reálií. Krize okolo íránského jaderného programu totiž přímo souvisí s politickými východisky fundamentalistického režimu a s výměnou na postu prezidenta v srpnu 2005. Jádrem práce je rozbor íránského jaderného programu včetně jeho mezinárodně-bezpečnostních implikací. Prostor je věnován též postojům EU, USA, Ruska a dalších významných aktérů mezinárodních vztahů. Na závěr se práce zabývá hospodářskou situací Íránu.

3.040 Historický kontext a současný vývoj v Palestině (Dokument PDF, 186 KB)
Autoři: Lucie Brožová, Michal Částek, Jan Němec, Štěpán Pecháček, Václav Štěrba
(informační podklad, 2/2006, 11 str.)
Informační podklad se věnuje současnému stavu mírového procesu na Blízkém východě. Na úvod shrnuje historický vývoj Palestiny ve druhé polovině 20. století a charakterizuje její politický systém a hlavní politické subjekty. Dále se podrobně věnuje volbám do Legislativní rady 25. 1. 2006, v nichž zvítězilo radikální teroristické hnutí Hamas, analyzuje dopady těchto voleb a shrnuje reakce Izraele, Evropské unie, USA a dalších vybraných zemí. Závěrečná část materiálu se zaměřuje na reálie palestinské ekonomiky včetně zdejších ekonomických aktivit a zájmů České republiky.

3.042 Současný vývoj na Ukrajině (Dokument PDF, 156 KB)
Autoři: Jan Němec, Štěpán Pecháček, Václav Štěrba
(informační podklad, 2/2006, 6 str.)
Informační podklad podává základní přehled vývoje na Ukrajině před parlamentními volbami v roce 2006. Zachycuje motivy rozkolu mezi původními zastánci „oranžové revoluce“. Zabývá se obdobím energetické krize a vztahem Ruska k Ukrajině obecně. Zachycena je zde také pozice Evropské unie a dalších důležitých mezinárodněpolitických aktérů.

3.043 Současný vývoj v Bělorusku (Dokument PDF, 265 KB)
Autoři: Michal Částek, Jan Němec, Štěpán Pecháček, Václav Štěrba
(informační podklad, 2/2006, 9 str.)
Informační podklad podává základní přehled o vývoji v Bělorusku do voleb v roce 2006. Mapuje vývoj vztahů Běloruska s Evropskou unií a jejími členskými státy, Ruskem a USA. Zvláštní pozornost je věnována vývoji vnitropolitické situace a dodržování lidských práv v souvislosti s vládou prezidenta Lukašenka, upozorňuje na nedodržování mezinárodních standardů při organizaci voleb a na rozpory kolem referenda o prezidentských pravomocích. Zvláštní část je věnována popisu Běloruské ekonomiky. Ta se vyvíjí specifickým způsobem především díky podpoře Ruska v oblasti dodávek ropy a zemního plynu.

3.037 Institucionální zajištění ekonomické diplomacie ve vybraných zemích Evropské unie (Dokument PDF, 371 KB)
Autoři: Autoři: Michal Částek, Jan Němec
(informační podklad, 12/2005, 28 str.)
Studie se věnuje otázkám spojeným s ekonomickou diplomacií ve vybraných členských státech Evropské unie a aktuálně tím podává i obrázek o zahraničních zkušenostech k vládou schválené Exportní strategii ČR pro období 2006-2010. Komparativní studie si klade za cíl nastínit postavení a činnost jednotlivých institucí zajišťujících ekonomickou dimenzi zahraniční politiky členských zemí Unie. Do své studie jsme úmyslně vybrali malé země, které mají, podobně jako Česká republika, exportně orientované hospodářství a mají výrazný zájem na úspěšném exportu svých podniků a na přílivu produktivních zahraničních investic. Sledované portfolio zemí navíc nabízí možnost srovnání dvou základních institucionálních modelů zajištění ekonomické diplomacie, kdy ve Švédsku a ve Slovinsku je ekonomická složka zahraniční politiky realizována prostřednictvím jednoho ministerstva, v případě Irska, Portugalska, Belgie, Rakouska, Slovenska tuto funkci zajišťují ministerstva dvě, v případě ČR tuto oblast zastřešují ministerstva tři. Studie dále ukazuje, že sledované země využívají zvláštní instituce (veřejnoprávní či soukromoprávní povahy) přímo zřizované ministerstvy či spadající svojí činnosti pod ministerstva k podpoře exportní výkonnosti svých podniků, k lákání zahraničních investorů do země a ke kulturní propagaci země v zahraničí. Každá země využívá svá zahraniční zastoupení k podpoře svých podnikatelských subjektů, údaje o efektivitě zastupitelských úřadů obecně či v oblasti ekonomické dimenze zahraničních vztahů, studie nepodává.

3.035 Situace v Dárfúru (Dokument PDF, 148 KB)
Autor: Autor: Štepán Pecháček
(informační podklad, 9/2005, 8 str.)
V první části informační podklad stručně shrnuje historii konfliktu v oblasti Dárfúru. Věnuje se především otázce vymezení podstaty konfliktu a s tím související problematice uznání konfliktu v Dárfúru za genocidu. Právě otázka genocidy byla pro mezinárodní společenství dlouhodobě stěžejní otázkou. Autor konstatuje, že vztah hlavních aktérů byl k otázce genocidy silně ambivalentní. Konstatuje, že např. OSN neprohlásila situaci v Dárfúru za genocidu, přesto však pravidelně vyzývala vládu a zodpovědné činitele v Súdánu k ukončení jednání, které představuje pojmové znaky genocidy. Hlavním proponentem uznání konfliktu za genocidu byly dlouhodobě Spojené státy. Na straně EU byl nejaktivnější Evropský parlament. Další část je věnována postojům Evropské unie a spolupráci EU s Africkou unií a dalšími mezinárodními institucemi. V hodnocení situace v Dárfúru došlo k rozporu mezi Evropským parlamentem a Radou. Rada se stavěla proti vyhlášení genocidy. Závěrečná část materiálu je věnována popisu aktuální pomoci EU v rámci mise AMIS II a koordinaci činnosti EU a NATO při realizaci této mise.

3.028 Zbrojní embargo vůči Číně a evropský Kodex vývozu zbraní (Dokument PDF, 313 KB)
Autoři: Marino Radačič, Štěpán Pecháček
(informační studie, 4/2005, 14 str.)
Vývoj zbrojního embarga, aktuální diskuse, názory a postoje vybraných států a institucí EU, vývoj Kodexu chování EU v oblasti vývozu zbraní.
ISP (příhlásit)