Schválený pořad a stav projednávání 8. schůze

Od 26. 11. 2002 14:00 do 18. 12. 2002 16:00
Aktuální stav k 20. 12. 2002, 08:30


Zprávy, návrhy a další body

 1. 1.

  Návrh na zkrácení lhůty pro projednání sněmovního tisku 26 ve výborech Poslanecké sněmovny   

Smlouvy - druhé čtení

 1. 2.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Mexico City dne 4. dubna 2002 /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení  (souhlas)  

Zákony - vrácené Senátem

 1. 3.

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor /sněmovní tisk 70/3/ - vrácený Senátem  (pozm. přijat)  

Zákony - druhé čtení

 1. 4.

  Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 5.

  Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - prvé čtení

 1. 6.

  Vládní návrh zákona o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, o koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích a o změně zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 72/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 7.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 123/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 8.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 122/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 9.

  Vládní návrh zákona o ochranných známkách a o změně některých zákonů (zákon o ochranných známkách) /sněmovní tisk 104/ - prvé čtení  (vrácen)  vrácen navrhovateli

 5. 10.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. /sněmovní tisk 133/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 11.

  Návrh poslanců Oldřicha Vojíře, Miroslava Ouzkého, Josefa Bíži, Miroslava Pátka, Miloše Patery a Lubomíra Suka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 12/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 12.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 309/2002 Sb. /sněmovní tisk 87/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 13.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 134/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání PV

 9. 14.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání RV

 10. 15.

  Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání RV

 11. 16.

  Vládní návrh zákona o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002 /sněmovní tisk 101/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (souhlas)  

 12. 17.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 135/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání RV

 13. 18.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 124/ - prvé čtení  (vrácen)  vrácen navrhovateli

 14. 19.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 131/ - prvé čtení  (přikázán)  

 15. 20.

  Návrh zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 73/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (zamítnut)  

 16. 21.

  Návrh poslanců Evy Dundáčkové a Jiřího Pospíšila na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 81/ - prvé čtení   návrh byl vyřazen z pořadu 8. schůze

 17. 22.

  Návrh poslanců Hany Marvanové, Jana Kasala, Zdeňka Koudelky a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 90/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 18. 23.

  Návrh poslanců Jiřího Pospíšila a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavních zákonů č. 347/1997 Sb., č. 300/2000 Sb., č. 395/2001 Sb. a č. 448/2001 Sb. /sněmovní tisk 95/ - prvé čtení  (zamítnut)  

 19. 24.

  Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  (přikázán)  přikázán k projednání HV

 20. 25.

  Vládní návrh zákona o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) /sněmovní tisk 117/ - prvé čtení  (přikázán)  

 21. 26.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 132/ - prvé čtení  (přikázán)  

 22. 27.

  Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 74/ - prvé čtení  (přikázán)  

 23. 28.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 120/ - prvé čtení  (přikázán)  

 24. 29.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 121/ - prvé čtení  (přikázán)  

 25. 30.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 126/ - prvé čtení  (přikázán)  

 26. 31.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení  (přikázán)  

 27. 32.

  Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) /sněmovní tisk 129/ - prvé čtení  (přikázán)  

 28. 33.

  Vládní návrh zákona o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) /sněmovní tisk 130/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - druhé čtení

 1. 34.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 35.

  Návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2003 /sněmovní tisk 94/  (schváleno)  

 2. 36.

  Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2003 /sněmovní tisk 102/  (schváleno)  

Smlouvy - prvé čtení

 1. 37.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na ratifikaci Protokolu z 3. června 1999 o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980 /sněmovní tisk 48/ - prvé čtení  (přikázán)  

 2. 38.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o přeshraniční televizi Rady Evropy (číslo 132), sjednaná ve Štrasburku dne 5. května 1989, ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi ze dne 9. září 1998, která byla za Českou republiku podepsána v Budapešti dne 7. května 1999 /sněmovní tisk 83/ - prvé čtení  (přikázán)  

 3. 39.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách, která byla podepsána v Praze dne 31. října 2002 /sněmovní tisk 119/ - prvé čtení  (přikázán)  

 4. 40.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím, podepsaná ve Valencii dne 13. května 2002 /sněmovní tisk 84/ - prvé čtení  (přikázán)  

 5. 41.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Smlouva mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení, podepsaná v Bukurešti dne 24. září 2002 /sněmovní tisk 111/ - prvé čtení  (přikázán)  

 6. 42.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku, podepsaná dne 19. února 2002 v Quebeku /sněmovní tisk 112/ - prvé čtení  (přikázán)  

 7. 43.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dodatek č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení, podepsanému dne 19. listopadu 1996 v Ostende, který upravuje přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda, podepsaný dne 16. května 2002 v Římě, a Doprovodný dopis České republiky, týkající se aplikace Dohody o postavení Západoevropské unie, zástupců států a mezinárodního personálu, podepsané v Paříži dne 11. května 1955 /sněmovní tisk 86/ - prvé čtení  (přikázán)  

 8. 44.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 4. dubna 2002 v Mexico City /sněmovní tisk 88/ - prvé čtení  (přikázán)  

 9. 45.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Dohoda mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsaná dne 9. dubna 2002 ve Vallettě /sněmovní tisk 125/ - prvé čtení  (přikázán)  

 10. 46.

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Roční finanční dohoda pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství, podepsaná dne 30. října 2002 /sněmovní tisk 136/ - prvé čtení  (přikázán)  

Zákony - třetí čtení

 1. 47.

  Vládní návrh zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 51/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 48.

  Návrh poslanců Ladislava Skopala, Pavla Kováčika a Jana Grůzy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 28/ - třetí čtení  (souhlas)  

 3. 49.

  Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 93/ - třetí čtení  (souhlas)  Út 17.12.

Zákony - prvé čtení

 1. 50.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 /sněmovní tisk 116/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  vyřazen z pořadu

Zprávy, návrhy a další body

 1. 51.

  Návrh na zřízení orgánu Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupňování svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti   

 2. 52.

  Návrh zemědělského výboru Poslanecké sněmovny na změnu Podpůrných programů zemědělství pro rok 2002   

 3. 53.

  Zpráva vlády o stavu zadluženosti státních nemocnic, o řešení těchto dluhů a právním zajištění převodu nemocnic na kraje   

 4. 54.

  Informace vlády o postupu přípravy výstavby dálnice D 47   

 5. 55.

  Návrh volební komise Poslanecké sněmovny na vydání usnesení, kterým se upravují vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny a jejích orgánů při volbě prezidenta republiky   

 6. 56.

  Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny   

 7. 57.

  Návrh na volbu člena Rady České televize   vyřazen z pořadu

 8. 58.

  Návrh na volbu členů Rady Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie   

 9. 59.

  Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu   

 10. 60.

  Návrh na volbu finančního arbitra a jeho zástupce   

 11. 61.

  Návrh na volbu členů dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury   

 12. 62.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Fondu národního majetku České republiky   

 13. 63.

  Návrh na volbu člena dozorčí rady Státního fondu rozvoje bydlení   

 14. 64.

  Návrh způsobu podávání návrhů na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky   

 15. 65.

  Výroční zpráva a účetní závěrka Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2001 a vyjádření vlády České republiky k Výroční zprávě a účetní závěrce Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky za rok 2001 a Hodnocení výročních zpráv jednotlivých zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven za rok 2001 /sněmovní tisk 58/  (schváleno)  

 16. 66.

  Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2001 /sněmovní tisk 56/  (vzato na vědomí)  

 17. 67.

  Návrh změn Statutu Pozemkového fondu České republiky /sněmovní tisk 77/  (schváleno)  

 18. 68.

  Zpráva o činnosti kontrolní rady Grantové agentury České republiky za období 2001 - 2002 /sněmovní tisk 75/  (schváleno)  

 19. 69.

  Návrh na stanovení odměny členům kontrolní rady Grantové agentury České republiky   

 20. 70.

  Informace o financování vývozu se státní podporou za I. pololetí roku 2002 /sněmovní tisk 78/  (vzato na vědomí)  

 21. 71.

  Informace o pojišťování vývozních úvěrových rizik (za období leden - červen 2002) /sněmovní tisk 79/  (vzato na vědomí)  

 22. 72.

  Návrh rozpočtu Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami na rok 2003 /sněmovní tisk 80/  (schváleno)  

 23. 73.

  Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2002 /sněmovní tisk 100/  (vzato na vědomí)  

 24. 74.

  Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2001 /sněmovní tisk 103/  (vzato na vědomí)  

 25. 75.

  Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. dubna 2002 do 30. června 2002 /sněmovní tisk 110/  (vzato na vědomí)  

 26. 76.

  Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 137/  (vzato na vědomí)  

 27. 77.

  Doplnění plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2002 /sněmovní tisk 138/  (vzato na vědomí)  

 28. 78.

  Odpovědi členů vlády na písemné interpelace   

 29. 79.

  Ústní interpelace   Čt 16.00-18.30

Zákony - druhé čtení

 1. 80.

  Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - druhé čtení  (ukončena)  

 2. 81.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 82.

  Návrh poslanců Martina Kocourka, Libora Ježka, Vladimíra Doležala a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 89/ - třetí čtení  (souhlas)  

 2. 83.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 118/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 84.

  Návrh na volbu členů stálé komise Poslanecké sněmovny pro sledování procesu zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti   

Zákony - druhé čtení

 1. 85.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 135/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 86.

  Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2000 /sněmovní tisk 135/ - třetí čtení  (neschválen)  

Zákony - druhé čtení

 1. 87.

  Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 88.

  Návrh poslanců Karla Sehoře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 91/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zákony - druhé čtení

 1. 89.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 134/ - druhé čtení  (ukončena)  

Zákony - třetí čtení

 1. 90.

  Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. /sněmovní tisk 134/ - třetí čtení  (souhlas)  

Zprávy, návrhy a další body

 1. 91.

  Žádost Poslanecké sněmovny o zprávu vlády   

 2. 92.

  Výroční finanční zprávy politických stran a politických hnutí za rok 1999, 2000 a 2001 – doplnění   

 3. 93.

  Informace ministra zahraničních věcí o stavu jednání o vstupu České republiky do Evropské Unie před summitem v Kodani   

 4. 94.

  Podpůrné programy zemědělství pro rok 2003, poskytované podle § 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 140/  (schváleno)  

 5. 95.

  Informace vlády o výsledcích kodaňského summitu Evropské unie   


Neprojednané body schůze
Projednané body schůze
(x.) Přerušené body schůze
Neprojednatelné nebo vyřazené body schůze