Výbor pro životní prostředí
O výboru

Rámcový popis činnosti

Z historie
Výbor pro životní prostředí byl v České národní radě poprvé ustanoven v únoru 1990 a jeho předsedou byl zvolen Pavel Krubl. V následujícím volebním období (1990–1992) se výbor zabýval také problematikou urbanismu. Od roku 1992 do roku 2006 se věcná působnost výboru rozšířila o problematiku veřejné správy a regionálního rozvoje. V tomto období projednal výbor právní reformu všech složek životního prostředí (zákon o vodách, zákon o lesích, zákon o odpadech a další), dále projednal významné průřezové zákony, zejména zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Velká část zákonů, které výbor projednal, byla implementací práva životního prostředí Evropské unie. Významným aktem bylo přijetí zákona o integrované prevenci (2002), dále zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (2004) aj. V roce 2006 došlo k rozdělení tohoto výboru na dva samostatné výbory, a to výbor pro životní prostředí a výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Aktuální agenda 6. volebního období

Projednávání zákonů
Návrhy jednotlivých zákonů jsou projednávány výborem mezi prvním a druhým čtením. Výbor projednává převážně zákony, jejichž předkladatelem je za vládu Ministerstvo životního prostředí. Ministr je zván na projednávání návrhu zákona do výboru. Výbor projednává zákony týkající se problematiky ochrany vod, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny, odpadového hospodářství, ochrany zemědělského půdního fondu, výkonu státní geologické služby, ochrany nerostného bohatství, posuzování vlivů na životní prostředí, problematiky geneticky modifi kovaných organismů a produktů. V současném volebním období se výbor zabýval zejména zákonem o předcházení ekologické újmě a o její nápravě, zákonem o hospodaření energií, zákonem o chemických látkách a chemických přípravcích a dalšími.

Zahraniční styky, evropská agenda a mezinárodní smlouvy
Výbor udržuje zahraniční styky s partnerskými výbory v Evropě i ve světě. Zahraniční styky zejména s členskými státy EU jsou velmi důležité, protože většina materie projednávaných zákonů je harmonizována prostřednictvím sekundárních předpisů Evropské unie. Výbor je informován ministrem o vývoji legislativy životního prostředí na úrovni EU. Výbor projednává i mezinárodní smlouvy v oboru životního prostředí (Aarhuská úmluva). Výbor projednal některé návrhy předpisů ES – návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějšího vzduchu pro Evropu.

Jednání výboru
Schůze výboru je svolávána a řízena předsedou, který je povinen ji svolat v případě, že se na tom usnese Poslanecká sněmovna nebo o to požádají aspoň dvě pětiny všech členů výboru, přičemž tak musí učinit do 15 dnů. Pořad schůze je navrhován předsedou a usnáší se na něm výbor. V případě, že člen výboru žádá o doplnění bodu pořadu, musí s tím vyslovit souhlas tři pětiny všech členů výboru. Schůze výboru jsou veřejné, ale na návrh je možno prohlásit schůzi za neveřejnou (vyloučení veřejnosti a sdělovacích prostředků). Výbor se usnáší nadpoloviční většinou přítomných členů.

Kontrola vlády
Výbor se věnuje kontrole orgánů exekutivy v oblasti životního prostředí na velmi široké úrovni. Projednává koncepční materiály, které mu poskytne vláda nebo které si vyžádá. Výbor projednává zejména každoroční Zprávu o životním prostředí ČR, zprávu o hospodaření Státního fondu životního prostředí a další. Výbor dále projednává návrhy kapitol státního rozpočtu Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí a Českého báňského úřadu, rovněž projednává kapitoly státního závěrečného účtu těchto orgánů.
ISP (příhlásit)