Sněmovní tisk 670
Novela z. o odpovědnosti za přestupky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 6. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 670/0 dne 6. 12. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 839/19, PID KORNBB6H2FMG.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1494).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 3. 2021 usnesení doručené poslancům jako tisk 670/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 670/2, který byl rozeslán 18. 6. 2021 v 9:43.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 6. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 670/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 9. 2021 na 118. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 63, usnesení č. 1778).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 29. 9. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 154, dokument 154/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 9. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 10. 2021 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 154/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 312).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 11. 2021.
  Prezident zákon podepsal 15. 11. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 11. 2021.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 11. 2021.

Zákon vyhlášen 23. 11. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 188 pod číslem 417/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8634Jan Hamáček20858-31578.docx (27 KB) / PDF (260 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 14:14:00
8651Jan Chvojka20875-31594.docx (26 KB) / PDF (265 KB, 2 strany) 16. 6. 2021 v 16:01:20


Deskriptory EUROVOCu: odborná kvalifikace, ohňostroj, ochrana soukromí, orgány veřejné správy, osobní údaje, správní delikt, správní formality, veřejná správa

Navržené změny předpisů (12):

CitaceZměnaPředpisOd
6/1993novelizujeZákon České národní rady o České národní bance670/0
167/1998novelizujeZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů670/0
143/2001novelizujeZákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)670/1
215/2004novelizujeZákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje670/1
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění670/1
319/2006novelizujeZákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů670/1
40/2009novelizujeZákon trestní zákoník670/0
395/2009novelizujeZákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití670/1
134/2016novelizujeZákon o zadávání veřejných zakázek670/1
250/2016novelizujeZákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich670/0
251/2016novelizujeZákon o některých přestupcích670/0
214/2016rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.670/0


ISP (příhlásit)