Sněmovní tisk 763
Vl.n.z. o službách vytvářejících důvěru pro elektr.transakce - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 31. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 763/0 dne 31. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 142/16, PID KORNA44K4DFF.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 31. 3. 2016 (usnesení č. 264). Určil zpravodaje: Ing. Věra Kovářová a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1188).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 5. 2016 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 763/4, který byl rozeslán 26. 5. 2016 v 12:09.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 6. 2016 na 48. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 40, usnesení č. 1269).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 7. 2016.
  Zákon Senátem schválen 24. 8. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 9. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 13. 9. 2016.

Zákon vyhlášen 19. 9. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 115 pod číslem 297/2016 Sb.Související tisk: 764 (Vl.n.z.o službách pro el. transakce - související).


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Informatika, informační systém, Informovanost, informace

Deskriptory EUROVOCu: důvěrná informace, elektronická správa dokumentů, elektronický podpis, implementující opatření státu, komunitární certifikace, ochrana komunikací, ochrana údajů, poskytování služeb, zprostředkování dat

Navržené změny předpisů (18):

CitaceZměnaPředpisOd
226/2002novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)763/0
517/2002novelizujeZákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy a mění některé zákony763/0
501/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu763/0
635/2004novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích763/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony763/0
110/2007novelizujeZákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatiky a o změně některých zákonů763/0
190/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony763/0
223/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb763/0
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech763/0
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu763/0
101/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů763/0
424/2010novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony763/0
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony763/0
64/2014novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu763/0
227/2000rušíZákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)763/0
440/2004rušíZákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů763/0
378/2006rušíVyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)763/0
212/2012rušíVyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)763/0


ISP (příhlásit)