Sněmovní tisk 376
Novela z. - zákoník práce

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. práce a sociálních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 376/0 dne 17. 12. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 912/14, PID KORN9KZGAXPF.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Jaroslav Zavadil a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 2. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 628).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 26. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/2 (doporučuje schválit).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 21. 4. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 376/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 27. 5. 2015 na 27. schůzi určen Výbor pro sociální politiku (usnesení č. 777).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 376/4, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 15:23.

 • G

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 794).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 26. 6. 2015.
  Zákon Senátem schválen 23. 7. 2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Zákon vyhlášen 17. 8. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 83 pod číslem 205/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2266Leoš Heger07727-10126.doc (30 KB) / PDF (427 KB, 4 strany) 28. 4. 2015 v 13:56:03
2270Radka Maxová07731-10131.doc (9 KB) / PDF (319 KB, 6 stran) 28. 4. 2015 v 14:12:54
2288Radka Maxová07749-10149.doc (34 KB) / PDF (469 KB, 5 stran) 29. 4. 2015 v 09:30:13
2292David Kasal07753-10154.doc (26 KB) / PDF (204 KB, 3 strany) 29. 4. 2015 v 12:08:13
2355Simeon Karamazov07816-10276.doc (86 KB) / PDF (250 KB, 2 strany) 19. 5. 2015 v 16:04:09
2357Pavlína Nytrová07818-10268.doc (14 KB) / PDF (183 KB, 1 strana) 19. 5. 2015 v 15:04:57
2398Zbyněk Stanjura07859-10347.doc (19 KB) / PDF (198 KB, 2 strany) 27. 5. 2015 v 11:10:12


Hesla věcného rejstříku: Zákoník práce, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: nemoc z povolání, pojištění osob, pojištění proti pracovnímu úrazu, pracovní úraz, sociální zabezpečení, úrazové pojištění, zaměstnanci, zaměstnavatel

Navržené změny předpisů (24):

CitaceZměnaPředpisOd
99/1963novelizujeObčanský soudní řád376/0
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky376/3
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí376/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi376/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce376/0
264/2006novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce376/0
340/2006novelizujeZákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů376/0
306/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony376/0
479/2008novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony376/0
41/2009novelizujeZákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku376/0
158/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů376/0
282/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony376/0
303/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu376/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů376/0
372/2011novelizujeZákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)376/0
373/2011novelizujeZákon o specifických zdravotních službách376/0
375/2011novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě376/0
167/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony376/0
401/2012novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony376/0
182/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony376/0
266/2006rušíZákon o úrazovém pojištění zaměstnanců376/0
267/2006rušíZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců376/0
218/2007rušíZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 267/2006 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců, zákon č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů376/0
463/2012rušíZákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony376/0


ISP (příhlásit)