Sněmovní tisk 374
Novela z. o pozemních komunikacích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 12. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 17. 12. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1026/14, PID KORN9L9BF3SU.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Karel Šidlo a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 606).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 4. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/3, který byl rozeslán 8. 4. 2015 v 10:47.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 16. 4. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 374/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 29. 4. 2015 na 27. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 731).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 22. 5. 2015.
  Návrh zákona 19. 6. 2015 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 374/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2015 poslancům jako tisk 374/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 15. 9. 2015 na 31. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 15, usnesení č. 859).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 9. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 9. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 7. 10. 2015.

Zákon vyhlášen 14. 10. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 108 pod číslem 268/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1921Ladislav Okleštěk07382-09432.doc (22 KB) / PDF (152 KB, 1 strana) 28. 1. 2015 v 10:01:31
1966František Vácha07427-09504.doc (26 KB) / PDF (0 KB)
07427-09505.doc (19 KB) / PDF (0 KB)
 12. 2. 2015 v 10:52:30
2108Jan Birke07569-09819.odt (65 KB) / PDF (73 KB, 4 strany) 24. 3. 2015 v 16:48:25
2109Jan Birke07570-09820.odt (66 KB) / PDF (61 KB, 2 strany) 24. 3. 2015 v 16:50:57
2110Jan Birke07571-09821.odt (67 KB) / PDF (64 KB, 3 strany) 24. 3. 2015 v 16:53:16
2114Daniel Korte07575-09827.doc (11 KB) / PDF (0 KB) 25. 3. 2015 v 13:51:03
2143Ivan Adamec07604-09893.doc (14 KB) / PDF (257 KB, 2 strany) 1. 4. 2015 v 14:43:42
2150Josef Šenfeld07611-09915.doc (36 KB) / PDF (194 KB, 1 strana) 7. 4. 2015 v 13:23:31


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Komunikace dopravní

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní infrastruktura, kontrola provozu, místní orgány státní správy, orgány veřejné správy, pozemní doprava, silniční provoz, silniční stavby

Navržené změny předpisů (5):

CitaceZměnaPředpisOd
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích374/0
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů374/0
100/2001novelizujeZákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)374/0
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích374/0
347/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů374/0


ISP (příhlásit)