Sněmovní tisk 242
N.z.o změně zák. v souvis. s přijetím zákona o státní službě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Roman Sklenák, Jaroslav Faltýnek, Jiří Junek) předložila sněmovně návrh zákona 26. 6. 2014.
Zástupce navrhovatele: Sklenák R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 242/0 dne 26. 6. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 6. 2014. Vláda zaslala stanovisko 3. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 7. 2014 jako tisk 242/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 715/14, PID RACK9LGEF7HT.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2014. Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 18)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 7. 2014 na 12. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 374).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 23. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 242/4, který byl rozeslán 23. 9. 2014 v 19:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2014 na 17. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 278, usnesení č. 443).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 11. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 11. 2014.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 11. 2014.

Zákon vyhlášen 14. 11. 2014 ve Sbírce zákonů v částce 106 pod číslem 250/2014 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1088Karel Rais06549-08030.odt (26 KB) / PDF (74 KB, 4 strany) 15. 7. 2014 v 17:49:43
1328Jaroslav Krákora06789-08479.doc (35 KB) / PDF (194 KB, 3 strany) 15. 9. 2014 v 15:29:30
1339Karel Rais06800-08489.doc (32 KB) / PDF (177 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 09:27:34
1343Martin Plíšek06804-08496.pdf (125 KB) 16. 9. 2014 v 15:34:33
1387Radek Vondráček06848-08545.odt (23 KB) / PDF (83 KB, 2 strany) 18. 9. 2014 v 15:24:27
1388Jiří Běhounek06849-08546.doc (29 KB) / PDF (183 KB, 2 strany) 18. 9. 2014 v 16:11:21
1389Jiří Běhounek06850-08547.doc (23 KB) / PDF (87 KB, 1 strana) 18. 9. 2014 v 16:12:49
1394Jan Chvojka06855-08569.odt (21 KB) / PDF (62 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 09:08:55
1396Jan Chvojka06857-08571.doc (23 KB) / PDF (214 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 09:11:30
1402Marek Benda06863-08577.doc (16 KB) / PDF (222 KB, 1 strana) 19. 9. 2014 v 10:09:24
1413Jana Hnyková06874-08590.doc (29 KB) / PDF (199 KB, 1 strana) 23. 9. 2014 v 10:24:17


Související tisk: 71 (Novela z. - služební zákon).


Hesla věcného rejstříku: Správa státní, Zaměstnanci

Deskriptory EUROVOCu: odměňování, oprávnění k výkonu služby, státní úředník, státní zaměstnanec, statut úředníka, veřejná funkce, veřejná služba

Navržené změny předpisů (68):

CitaceZměnaPředpisOd
2/1969novelizujeZákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky242/0
64/1986novelizujeZákon České národní rady o České obchodní inspekci242/0
61/1988novelizujeZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě242/0
282/1991novelizujeZákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa242/0
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí242/0
451/1991novelizujeZákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky242/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení242/0
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny242/0
359/1992novelizujeZákon České národní rady o zeměměřičských a katastrálních orgánech242/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti242/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění242/0
14/1993novelizujeZákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví242/0
19/1993novelizujeZákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů242/0
20/1993novelizujeZákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví242/0
97/1993novelizujeZákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv242/0
266/1994novelizujeZákon o dráhách242/0
89/1995novelizujeZákon o státní statistické službě242/0
114/1995novelizujeZákon o vnitrozemské plavbě242/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře242/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění242/0
273/1996novelizujeZákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže242/0
18/1997novelizujeZákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů242/0
48/1997novelizujeZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů242/0
49/1997novelizujeZákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů242/0
161/1999novelizujeZákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů242/0
166/1999novelizujeZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)242/0
219/1999novelizujeZákon o ozbrojených silách České republiky242/0
359/1999novelizujeZákon o sociálně-právní ochraně dětí242/0
101/2000novelizujeZákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů242/0
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů242/0
154/2000novelizujeZákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)242/0
156/2000novelizujeZákon o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů242/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)242/3
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje242/3
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)242/0
258/2000novelizujeZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů242/0
309/2000novelizujeZákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona242/3
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)242/0
231/2001novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů242/0
47/2002novelizujeZákon o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů242/0
130/2002novelizujeZákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)242/0
146/2002novelizujeZákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů242/0
147/2002novelizujeZákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)242/0
150/2002novelizujeZákon soudní řád správní242/3
170/2002novelizujeZákon o válečných veteránech242/3
312/2002novelizujeZákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů242/3
435/2004novelizujeZákon o zaměstnanosti242/0
499/2004novelizujeZákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů242/0
500/2004novelizujeZákon správní řád242/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)242/0
626/2004novelizujeZákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování242/0
127/2005novelizujeZákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)242/0
251/2005novelizujeZákon o inspekci práce242/0
289/2005novelizujeZákon o Vojenském zpravodajství242/0
412/2005novelizujeZákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti242/0
444/2005novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony242/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění242/0
262/2006novelizujeZákon zákoník práce242/0
531/2006novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony242/0
181/2007novelizujeZákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů242/3
378/2007novelizujeZákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)242/0
167/2008novelizujeZákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů242/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů242/0
262/2011novelizujeZákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu242/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky242/0
503/2012novelizujeZákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů242/0
127/2014novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony242/3
309/2002rušíZákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)242/0


ISP (příhlásit)