Sněmovní tisk 558
Novela z. o účetnictví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 12. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 558/0 dne 20. 12. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 1. 2012 (usnesení č. 210). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 979).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 2. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 558/1 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 558/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 558/3, který byl rozeslán 4. 5. 2012 v 14:23.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2012 na 38. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 99, usnesení č. 1152).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 5. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 350, dokument 350/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 271, které bylo rozdáno jako tisk 350/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 649).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 6. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 26. 6. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 6. 2012.

Zákon vyhlášen 4. 7. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 239/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2071Pavel Staněk03414-01763.doc (19 KB) / PDF (14 KB, 1 strana) 23. 4. 2012 v 13:12:52


Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Kultura, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Životní prostředíDeskriptory EUROVOCu: finanční účetnictví, účetnictví

Navržené změny předpisů (16):

CitaceZměnaPředpisOd
388/1991novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí558/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví558/0
569/1991novelizujeZákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky558/0
239/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky558/0
241/1992novelizujeZákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie558/0
166/1993novelizujeZákon o Nejvyšším kontrolním úřadu558/0
104/2000novelizujeZákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů558/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)558/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)558/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze558/0
211/2000novelizujeZákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů558/0
219/2000novelizujeZákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích558/0
248/2000novelizujeZákon o podpoře regionálního rozvoje558/0
256/2000novelizujeZákon o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)558/0
320/2001novelizujeZákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)558/0
420/2004novelizujeZákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí558/0


ISP (příhlásit)