Sněmovní tisk 372
Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 372/0 dne 27. 5. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 26. 5. 2011 (usnesení č. 136). Určil zpravodaje: Mgr. Ing. Ivana Řápková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 533).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 1. 9. 2011 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 372/3, který byl rozeslán 2. 9. 2011 v 10:35.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 9. 2011 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 688).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 9. 2011 návrh zákona Senátu jako tisk 193, dokument 193/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 9. 2011 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (PhDr. Pavel Čáslava) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 10. 2011 a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 193/2 (zamítá).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 5. 10. 2011 a přijal usnesení č. 42, které bylo rozdáno jako tisk 193/1 (zamítá).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 10. 2011 na 12. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 340).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 372/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 20. 10. 2011 poslancům jako tisk 372/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3., 6. 11. 2011 na 25. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 338, usnesení č. 826).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 11. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 11. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 11. 2011.

Zákon vyhlášen 6. 12. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 128 pod číslem 366/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Politika sociální, Potřebnost sociální, Zabezpečení sociální, Zaměstnanost
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: sociální dávky, sociální služby, sociální zabezpečení, životní minimum

Navržené změny předpisů (13):

CitaceZměnaPředpisOd
200/1990novelizujeZákon České národní rady o přestupcích372/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení372/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře372/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)372/0
108/2006novelizujeZákon o sociálních službách372/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu372/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi372/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů372/0
206/2009novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony372/0
73/2011novelizujeZákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů372/0
207/1995rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory372/0
156/1997rušíVyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory372/0
62/2008rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.372/0


ISP (příhlásit)