Sněmovní tisk 1004
Vl.n.z.o změně daň.zák. v souv. s rekodifikací soukrom.práva - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 4. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1004/0 dne 24. 4. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 4. 2013 (usnesení č. 371). Určil zpravodaje: Mgr. Pavel Drobil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1664).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 1004/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1004/2, který byl rozeslán 19. 6. 2013 v 11:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 38, usnesení č. 1741).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 21. 8. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 176, dokument 176/0.

 • O

  Organizační výbor dne 21. 8. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 4. 9. 2013 a přijal usnesení č. 104, které bylo rozdáno jako tisk 176/2 (zamítá).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 9. 2013 a přijal usnesení č. 3, které bylo rozdáno jako tisk 176/1 (záznam z jednání).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 9. 2013 na 13. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 317).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
7062Alfréd Michalík05162-05108.doc (30 KB) / PDF (81 KB, 2 strany) 5. 6. 2013 v 11:06:49
7155Vladislav Vilímec05215-05162.doc (62 KB) / PDF (113 KB, 7 stran) 11. 6. 2013 v 10:44:18
7245Vladislav Vilímec05278-05259.doc (33 KB) / PDF (85 KB, 3 strany) 14. 6. 2013 v 14:49:33
7246Vladislav Vilímec05279-05260.doc (38 KB) / PDF (87 KB, 3 strany) 14. 6. 2013 v 14:52:00
7290Michal Babák05300-05294.doc (50 KB) / PDF (81 KB, 2 strany) 18. 6. 2013 v 14:49:42
7292Michal Babák05302-05297.doc (39 KB) / PDF (72 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 14:50:32
7293Michal Babák05303-05298.doc (36 KB) / PDF (69 KB, 1 strana) 18. 6. 2013 v 14:53:00
7294Vladislav Vilímec05304-05299.doc (34 KB) / PDF (82 KB, 2 strany) 18. 6. 2013 v 14:58:27
7295Helena Langšádlová05305-05300.doc (59 KB) / PDF (84 KB, 5 stran) 18. 6. 2013 v 16:01:34
7296Vladislav Vilímec05306-05301.doc (33 KB) / PDF (90 KB, 3 strany) 18. 6. 2013 v 16:05:52


Hesla věcného rejstříku: Daně - daň z příjmu, Evropská unie, Soudnictví, Zákoník občanský
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: daňové právo, daňový systém, harmonizace daní, nepřímá daň, přímá daň, soukromé právo

Navržené změny předpisů (41):

CitaceZměnaPředpisOd
133/1985novelizujeZákon České národní rady o požární ochraně1004/0
424/1991novelizujeZákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích1004/0
563/1991novelizujeZákon o účetnictví1004/0
582/1991novelizujeZákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení1004/0
338/1992novelizujeZákon České národní rady o dani z nemovitostí1004/0
586/1992novelizujeZákon České národní rady o daních z příjmů1004/0
589/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1004/0
592/1992novelizujeZákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění1004/0
593/1992novelizujeZákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů1004/0
13/1993novelizujeCelní zákon1004/0
16/1993novelizujeZákon České národní rady o dani silniční1004/0
117/1995novelizujeZákon o státní sociální podpoře1004/0
155/1995novelizujeZákon o důchodovém pojištění1004/0
289/1995novelizujeZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)1004/0
61/1997novelizujeZákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu)1004/0
191/1999novelizujeZákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů1004/0
326/1999novelizujeZákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů1004/0
128/2000novelizujeZákon o obcích (obecní zřízení)1004/0
129/2000novelizujeZákon o krajích (krajské zřízení)1004/0
131/2000novelizujeZákon o hlavním městě Praze1004/0
218/2000novelizujeZákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)1004/0
239/2000novelizujeZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů1004/0
243/2000novelizujeZákon o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)1004/0
185/2001novelizujeZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1004/0
353/2003novelizujeZákon o spotřebních daních1004/0
440/2003novelizujeZákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů1004/0
235/2004novelizujeZákon o dani z přidané hodnoty1004/0
561/2004novelizujeZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1004/1
634/2004novelizujeZákon o správních poplatcích1004/0
378/2005novelizujeZákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)1004/0
110/2006novelizujeZákon o životním a existenčním minimu1004/0
111/2006novelizujeZákon o pomoci v hmotné nouzi1004/0
187/2006novelizujeZákon o nemocenském pojištění1004/0
261/2007novelizujeZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů1004/0
280/2009novelizujeZákon daňový řád1004/0
456/2011novelizujeZákon o Finanční správě České republiky1004/0
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů1004/0
471/2011novelizujeZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1004/0
17/2012novelizujeZákon o Celní správě České republiky1004/0
397/2012novelizujeZákon o pojistném na důchodové spoření1004/0
12/1993rušíVyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí1004/0


ISP (příhlásit)