Václav Sedláček

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SEDLÁČEK Václav

XIII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. soc. pol. - Stál. - ku prozkoum. čin. Stál. výb. - zdrav. a živnost.

Návrhy:

na zrušení opatření Stálého výb. o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků, t. 621.

16, 4. XI. 1920; 48. II.

na rozšíření a úpravu nádražní budovy v Kunovicích u Uher. Hradiště, t. 691.

19, 10. XI. 1920; 268. II.

aby stát převzal všechna břemena vydržovacích nákladů na střední školy a vykoupil od obcí budovy střed. škol, t. 1403.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

na slevu jízdného pro průvodčí slepců, t. 3525.

139, 23. V. 1922; 414. V.

na poskytnutí podpory z pokladny státní požárem postiženým v Kněždubě, t. 3588.

143, 8, VI. 1922; 725. V.

Resoluce:

k osnově zák. o stav. ruchu (zpr. t. 3949), jíž se vláda vyzývá k všestranné podpoře stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

k státnímu rozpočtu pro rok 1924, kapit. VI. (zpr. t. 4300), týkající se převzetí některých finančních úkonů zatěžujících zemské rozpočty státem.

235, 29. XI. 1923; 1070. VIII.

Zpravodajem:

živnost. výb. zpr. t. 1843 (zadávání státních dodávek a prací).

67, 19. V. 1921; 61. III.

živnost. výb. zpr. t. 3211 (zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny zakoupené na státem zaručený úvěr).

104, 6. XII. 1921; 1395. IV.

živnost. výb. zpr. t. 2806 (vyřízení nařízení, návrhů a petic, odnášejících se k nákupu bavlny a průmyslu bavlnářskému v R. Č.).

104, 6. XII. 1921; 1403. IV.

zdrav. výb. zpr. t. 4023 (provádění mezinárodní opiové konvence z 23. I. 1912).

199, 10. IV. 1923; 23. VII.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1075. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

234, 29. XI. 1923; 941. VIII.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

306, 26. XI. 1924; 688. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

345, 4. VI. 1925; 210. XI.

Interpelace:

o soustavném poškozování živnosti knihařské, knihtiskařské a papírnické státními úřady,

t. 2847. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

Dotazy:

o ztýrání žáka Jos. Rýdla řídícím učitelem J. Hradilem v Moravanech.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o porušování listovního tajemství poštov. praktikantem J. Hradilem ml. na poštovním úřadě v Kyjově.

30, 3. XII. 1920; 1041. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o překročení mezí úřední kompetence revidenta obilního ústavu Jana Kulhánka v Brně a o netaktním jednání okresního hejtmana dr. Skácela v Kyjově.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o činnosti sčítacího komisaře učitele Konstantina Mrázka v Otrokovicích.

59, 3. III. 1921; 2428. II.

o stranické agitaci v úředním listě okres. správy politické v Kyjově.

66, 31. III. 1921; 5. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o krutém předpisování a vymáhání daní a berních nedoplatků na živnostnících a obchodnících.

69, 24. VI. 1921; 240. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

proč dosud v četných okresích politických zejména na Moravě, nejsou ustaveny okresní výbory školní.

90, 26. X. 1921; 240. IV.

o koupi Cumberlandovy villy v Hietzingu pro českoslov. vyslanectví ve Vídni.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

že se nepřijímají naše odborně vzdělané síly v cizích podnicích na půdě republiky Československé.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

o poměrech na škole obecné v Šardicích.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o předložení pensijního zákona pro četnictvo.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o působení učitelky Bartoníkové v Kunovicích.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o protináboženském vystupování učitele Ant. Hanyka v Hroznové Lhotě.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o urážlivém chování učitelky Růženy Novotné na dívčí občan. škole ve Strážnici proti katolickým žákyním.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

dotaz obnoven 162, 27. V. 1922; 279. VI.

o stranickém přidělování půdy z velkostatku uhersko-brodského.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o nesprávném postupu okresního školního výboru v Uher. Hradišti a zem. školní rady při přeložení industriální učitelky Barbory Bedrošové v Otrokovicích na trvalý odpočinek.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o založení t. zv. "Černé knihy" u ministerstva obchodu.

140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 32. VI.

o chystaném soustředění všech neresorních dodávek.

141, 29. V. 1922; 511. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o zmatečném přihlašovacím řízení zabrané půdy v Morav. Žižkově

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o poměrech v sirotčinci v Mostě.

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

o vyřizování žádostí obcí o nové třídění polí v jednotlivých obcích a revisi katastrálního výnosu půdy.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 176, 5. XII. 1922; 1456. VI.

o tělesném potrestání dítek školních učitelkou Polákovou v Podivíně.

145, 13. VI. 1922; 774. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o revisi školních knihoven žákovských.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o bezdůvodném odepření dovolené vrch. kancel. oficiálu u okres. soudu v Břeclavě k vykonávání jeho povinností, spojených s jeho členstvím v obec. výboře.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o slevě daní živnostnictvu v obcích na okresu tišnovském povodní postižených.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 177, 7. XII. 1922; 1512. VI.

o přeřazení krajů okresů vizovského, uhersko-brodského a bojkovského ze skupiny obilnářské neb obilnářsko-bramborářské do oblasti pastvinné.

164, 7. XI. 1922; 36. VI.

odpov. 185, 6. II. 1922; 2106. VI.

zda umožněn návrat našim příslušníkům ze zajetí válečného.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1909. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o povolení subvence na stavbu silnice Budice-Přečkovice.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o protináboženském vystupování učitelky Hedviky Kováříkové v Ostrožské Lhotě.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 521. VII.

o nespravedlivém a stranickém vyměřování výdělkové daně živnostníkům lidové strany ve Vyškově.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o zadržování Jana Mikulíka, občana republiky Československé, v Rusku.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o poměrech na škole v Poteči.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o snížení nemocenských příspěvků do nemocenské pokladny.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o neoprávněném provozování živnosti povoznické technickou ústřednou poštovního a automobilového provozu v Praze.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o poskytnutí slevy jízdného pro průvodčí slepců.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o působnosti učitelky Slugové ve Strážnici.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o opětném připuštění v poštovní dopravě podávání nefrankovaných zásilek.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o potrestání učitelky Hedviky Kovaříkové v Kunovicích.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o nevysvětlených rozporech v odpovědi na dotaz ze dne 8. března 1923 o předepsané dani výdělkové živnostníkům lidové strany ve Vyškově.

223, 6. XI. 1923; 159. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1914; 15. IX.

o nedostatečném rychlíkovém spojení na Moravském Slovácku.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o skončení pomocné akce pro občany povodní roku 1919 poškozené v okresích uhersko-hradištském a uhersko-brodském.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

o sprostém chování a surových výrocích učitele Rud. Ambrozka v Kaňovicích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o nedovolené kolportáži brožury "Jana Žižky z Trocnova" na školách okresu hodonínského.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

342, 22. V. 1925; 112. XI.

o paušalování obratové daně u zboží textilního.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

o nepřípustném chování učitele Fr. Gottwalda ve Vracově vůči katolickým dětem.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o provokativním, náboženský cit katolických dítek urážejícím činu učitele Vincence Vozára ve Vlčnově.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.ISP (příhlásit)