(16.50 hodin)
(pokračuje Sklenák)

Já bych byl rád, pokud takto argumentujeme, abychom k tomu připojili nějaká čísla, abychom skutečně věděli, jak velký ten problém, který vy se snažíte popsat, je, protože z toho, co vy jste říkala - promiňte mi - aspoň já jsem nabyl ten dojem, jako by ve vyloučených lokalitách všichni rodiče měli ten názor, že děti do školy nepatří, a tak to určitě není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a to byly v tuto chvíli všechny faktické poznámky, takže se mi hlásil z místa pan poslanec Kolářík. Prosím.

 

Poslanec Lukáš Kolářík: Děkuji, já už velice stručně, protože si uvědomuji, že je čas, ale byl jsem tady několikrát zmíněn, nebo respektive i Piráti, že neříkají něco, co se úplně zakládá na pravdě. Říkám, stát se to určitě může. Já tady mám nějaké poznámky na tu vaši analýzu. Chtěl bych jen požádat, klidně i potom mimo záznam, někoho z předkladatelů, jestli by mi mohl říct, jestli to je nebo není pravda.

Za nekvalitní byt může většinou pronajímatel, nikoli nájemce nebo podnájemník. Na pronajímatele bytu přitom odebrání dávky nedopadne. Rodiny se zbaví a ta se na šest měsíců ocitne bez podpory bydlení a živobytí, a to i když se jí podaří během té doby najít jiné bydlení, vhodnější, protože celá domácnost nebude spadat do okruhu osob v hmotné nouzi. V případě příspěvku na bydlení ztratí rodina podporu od následujícího čtvrtletí, tedy na tři a více měsíců, dokud si nenajde něco jiného. V obou případech jde o nízkopříjmové osoby a nemáme zákon o sociálním bydlení, takže šance na nalezení jiného bydlení je malá. Hrozí nárůst počtu lidí na ubytovnách a ještě většího přetížení azylových domů. To by mě zajímalo, jestli je to pravda, nebo není.

A pak ještě krátce k té mapce. Já jsem tady netvrdil, že to není už v našem řádu, tvrdil jsem, že se to nevyužívá často a systémově. Tím směrem míří ten pozměňovací návrh, aby to bylo jasné a bylo zcela zřejmé, že se to může používat a v jakých případech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám žádné přihlášky do obecné rozpravy. Vím, že byla přihlášena paní poslankyně Richterová, nicméně ta stále není přítomna, protože připravuje pozměňovací návrhy. Takže pokud se už nikdo další nehlásí, tak v tuto chvíli končím obecnou rozpravu. Ptám se navrhovatelky nebo zpravodajky, jestli mají zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Není tomu tak. Podle mých poznámek návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru v tuto chvíli nepadl, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny a jako první je v podrobné rozpravě přihlášen pan poslanec Novák. Prosím.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo. Já jsem vám představil komplexní pozměňovací návrh, který naleznete v systému pod číslem 8404. Co se týká dále, tak se hlásím k doprovodnému usnesení, které jsem vám tady taktéž v obecné rozpravě načetl a samozřejmě předám v písemné formě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní je přihlášena z předchozích projednávání paní poslankyně Richterová, ta ovšem není přítomna, takže se ta přihláška posouvá na konec a já prosím paní poslankyni Fialovou. Prosím.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý den, já bych se ráda přihlásila ke svému pozměňovacímu návrhu, který předkládám společně s Evou Matyášovou a Pavlou Golasowskou pod číslem 7381, který jsem podrobně představila na projednávání 10. 2. tohoto roku. Jenom pro připomenutí, jedná se o maximální dobu, kdy musí být rozhodnuto o udělení mimořádné okamžité pomoci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní je přihlášen pan poslanec Holomčík, nicméně ten avizoval přestávku. Není tomu tak v tuto chvíli, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, nemožné se stalo skutečností a zvládli jsme to bez přestávky, takže se jdu přihlásit ke zhruba 40 pozměňovacím návrhům paní poslankyně Richterové. Tímto se hlásím k pozměňovacím návrhům vedeným jako sněmovní dokumenty číslo 6529, 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415, 7416, 7417, 7846, k 7848, 7849, 7850, 7851, 7852, 7854, 7856, 7859, 8116, 8129, 8130, 8131, 8132, 8326, 8369, 8370, 8371, 8372, 8373, 8374, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8412, 8413, 8414, 8416.

Všechny návrhy jsou odůvodněny v těle textu a já mám jenom pro pana předsedajícího - paní poslankyně Richterová je omluvená. Tak to je všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, je tomu tak, a nyní tedy paní poslankyně Valachová je přihlášena v rozpravě.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Navazuji na své vystoupení v obecné rozpravě a v podrobné rozpravě se pouze stručně přihlašuji k pozměňovacím návrhům číslo 6735 a číslo 6736. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní se tedy podruhé dostává na paní poslankyni Richterovou, která je ovšem omluvena, takže není přítomna, přihláška propadá. Děkuji, a pokud se už v tuto chvíli nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak podrobnou rozpravu končím. Znovu se dotáži, jestli je zájem o závěrečná slova? Nevidím takový zájem. Mám za to, že v tuto chvíli nepadly žádné návrhy, o kterých bychom nyní měli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto tisku a zavírám třetí bod.

Posuneme se dále v programu, což je bod číslo 4. Tím je

 

4.
Vládní návrh zákona o občanských průkazech
/sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, velmi stručně. Účelem tohoto zákona je adaptovat právní řád České republiky na evropské nařízení o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu. Tím pádem se do nich zavádějí biometrické údaje. Rovněž přehodnocujeme některé procesy na úseku občanských průkazů, nicméně vzhledem k tomu, že ty změny jsou natolik rozsáhlé, tak jsme připravili nový zákon, ten nahradí dosavadní, platný již 20 let. Jenom avizuji, že se v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako výboru garančnímu. Usnesení tohoto výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1043/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Ondřej Profant, informoval nás o projednání ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Profant: Děkuji. Já si ještě dovolím připomenout, že to je ten tisk s biometrickými údaji, o čemž jsem velmi podrobně mluvil na výboru i v prvním čtení. Musím říct, že za naši stranu to nepodporujeme. Nicméně chtěl jsem ještě upozornit na to, že je tady lhůta do 2. 8., jinak nám hrozí, že nepůjde na občanku cestovat po Evropě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP