(18.50 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 837."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 199 přihlášeno 90 poslanců, pro 84, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí.

 

Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný. Je před námi návrh zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, tisk 895, a já navrhuji, ač většinou pro to nehlasuji, že bychom tento tisk mohli projednat i po 19. hodině. Týká se to pouze tohoto tisku, je tady přítomen pan senátor, který to uvede, a myslím si, že mohu tedy za náš klub garantovat minimální vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Musí to navrhnout dva kluby, ale klub SPD se připojuje. Vidím, že se asi připojují i někteří další, ale to uvidíme na hlasování, takže návrh je hlasovatelný.

 

Budeme hlasovat o návrhu místopředsedy... (Hlasy ze sálu.) Cože, nějaká nespokojenost? (Veselost v sále.) Když to řeknu, je to návrh klubu KSČM a SPD. Nebo jestli se chce přidat někdo další?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom jednali i po 19. hodině? (Dotazy ze sálu.) Pouze tento jeden bod. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 200 přihlášeno 90 poslanců, pro 66, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Takže uvedu bod

 

48.
Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění Listina základních práv
a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
/sněmovní tisk 895/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 895/1. Prosím, aby předložený návrh z pověření Senátu uvedl senátor Zdeněk Hraba. Prosím, ujměte se slova.

 

Senátor Zdeněk Hraba: Vážený pane předsedající, vážení páni ministři, milé poslankyně, ctění poslanci, především děkuji za vstřícnost s možností zde vystoupit v tuto chvíli.

Velmi ve stručnosti bych uvedl senátní návrh zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, a to tím, že se vkládá do článku 6 odst. 4 jediná věta: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek stanovených zákonem."

Jedná se tedy o zakotvení práva bránit život i se zbraní jako základního lidského práva, a to posílení tohoto práva na ústavní úroveň, tedy na úroveň ústavního pořádku. Tak jako v minulosti byla některá práva upravena prostým zákonem, toto právo nikdo nezpochybňoval, tak jako nikdo nezpochybňuje - zatím tedy - právo bránit život i se zbraní, tak přesto si zákonodárce, vědom si významu takového práva, takové právo dovolil povýšit na právo ústavní. Namátkou je to právo třeba shromažďovací nebo právo nebýt podroben nuceným pracím. Smysl této novely, senátní návrh zákona, míří tedy tam, aby toto právo bylo pro futuro zachováno i do budoucna, aby byla možnost se bránit i se zbraní v ruce. Samozřejmě že touto zbraní se nemyslí střelná zbraň nebo pouze střelná zbraň, myslí se tím cokoliv, čím by se mohl člověk bránit, aniž by byl nucen používat na svoji obranu pouze holé ruce.

Senátní návrh reaguje na tendence, které se objevují ve státech Evropské unie, kdy dochází k vyprazdňování práva bránit se s nějakým předmětem, který může být použit jako zbraň, případně musí být dokazováno, že ten předmět zbraní není, typicky nějaká vycházková hůl, zákaz chladných zbraní v Belgii, jako jsou třeba nože.

Častým argumentem, který proti této novele zaznívá, je, že se jedná o posílení práva vlastnit střelnou zbraň, nebo snad zavedení, a tedy rozšíření vlastnictví střelných zbraní. Tady bych chtěl říci, že tento návrh rozhodně toto neznamená a nelze to z něj jakýmkoliv výkladovým způsobem, jakýmkoliv výkladem vyčíst. V tom, jak se tedy mění definice nutné obrany, respektive tento návrh, rozhodně nemíří do změny definice nutné obrany, jakkoliv ji nerozšiřuje, pouze ukládá právo člověka bránit se s něčím, a toto právo nemůže být eliminováno, nemůže být úplně vyprázdněno. To je tedy základním cílem tohoto senátního návrhu.

Nechci vás obtěžovat čtením dat, jak byl projednán tento návrh v Senátu, nicméně do Senátu se dostal a byl předložen 24. září 2019 s tím, že poslední hlasování v Senátu proběhlo 16. června 2020, mezitím byl návrh podpořen jak dvakrát na plénu, tak výborem ústavně právním, tak výborem bezpečnostním. Já vám děkuji za pozornost a budu moc rád, když návrh podpoříte, a samozřejmě jsem plně k dispozici zodpovědět vaše dotazy.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Pavel Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý večer, děkuji za slovo. Chci poděkovat panu senátorovi za stručnost, já budu ještě stručnější. On řekl vše, to znamená, že tím končím svoji zpravodajskou zprávu, a myslím si, že tento návrh ústavního zákona je zralý na to, aby byl postoupen do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zpravodaji. Otevírám rozpravu a jako první se hlásí místopředseda Tomio Okamura, potom pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura, potom pan předseda výboru pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, klub SPD vítá, že by do Ústavy byla včleněna věta: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon." Prosazuji to již dlouhou dobu, právo na to, aby občané České republiky mohli legálně držet zbraň, a ne vždy jsme se tady setkali s pozitivním přístupem. Vlastním zbrojní průkaz již více než dvacet let a jsem aktivním členem sportovního střeleckého klubu. Je nás asi 300 000 nebo více, je nás dneska 320 000. A ten důvod, proč je to velmi důležité začlenit do Ústavy, je mimo jiné to, že se dostáváme jako Česká republika pod tlak Evropské unie. Dostáváme se pod velký tlak Evropské unie na odzbrojování a omezování legálních držitelů zbraní a to je pro SPD absolutně nepřípustná věc, protože Evropská unie ukrajuje postupně z naší suverenity opravdu kolečko po kolečku, je to ta salámová metoda, až nám potom už nezůstane vůbec nic. Takže my se opravdu musíme postavit těmto tlakům z Evropské unie na omezování střelců, ale i rybářů v souvislosti s olovem a s podobnými záležitostmi.

Tady bych rád připomněl, že hnutí SPD tady má v této souvislosti také zásadní návrh zákona, který už tady téměř tři roky leží ve Sněmovně, a je to náš návrh zákona, který bych pojmenoval podle jednoduchého názvu, hesla "můj dům, můj hrad". Je to návrh zákona, který už jsem navrhoval v minulém volebním období a byl tady tehdejší vládou zamítnut. To znamená, že je to návrh zákona, kde navrhujeme posílení institutu takzvané nutné obrany. To znamená, že dneska jsme v situaci, že když se někdo brání napadení, tak se ještě posuzuje, zdali se bránil přiměřeně. My to chceme posunout ne až na tu americkou hranici, ale něco mezi, protože víme, že tady musíme nalézt nějaké kompromisy, ale evidentně to tady nikoho jiného než SPD nezajímá, aby, pakliže překoná nějaký gauner, samozřejmě je to kriminálník, nic jiného takoví lidé nejsou, překážku, to znamená vnikne k vám, otevře vám okno, dveře, branku - vnikne, prostě to otevře - tak potom, aby napadený občan a jeho příbuzní, třeba jeho manželka, ti, co jsou v tom objektu, byli vždy v právu, aby byli vždy v právu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP