(18.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Nezazněla žádná námitka, takže nyní rozhodneme podle § 90 odstavce 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 733 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 193, přihlášeno 92 poslanců, pro 82, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

A protože jsme schválili tento postup, tak nyní zahajuji podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy se přihlásil pan poslanec Ondřej Polanský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Děkuji za slovo. Vzhledem k loňskému roku, který přibrzdil činnosti Poslanecké sněmovny, je potřeba načíst změnu účinnosti. Proto navrhuji změnit v článku 2 účinnost, která by zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Přeji hezký večer. To je tedy jediná přihláška do podrobné rozpravy. Dívám se, jestli se hlásí někdo další. Nikdo další se nehlásí, takže končím podrobnou rozpravu. Máte zájem o závěrečná slova? Pan navrhovatel, pan zpravodaj? Nemáte zájem o závěrečná slova, takže budeme hlasovat o přednesených návrzích. Svolám poslance do jednacího sálu. Pane zpravodaji, jestli tomu rozumím dobře, přednesený návrh je jeden, a to je to, co nám sdělil pan poslanec Polanský. Je to změna doby účinnosti, pokud jsem slyšel dobře.

Takže budeme hlasovat o návrhu pana poslance Polanského. Já bych to rád zopakoval, já jsem zrovna přebíral řízení, tak se jenom tážu, řekněte nám to ještě jednou na mikrofon, abychom všichni věděli, o čem se bude hlasovat.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Jde o změnu účinnosti, která by nově zněla: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji hlasování, kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 194, přihlášeno 90 poslanců, pro 82, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Ondřeje Polanského, Jaroslava Faltýnka, Pavla Pustějovského, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, podle sněmovního tisku 733."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 195, přihlášeno 90 poslanců, pro 81, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končí.

 

Otevírám další bod, číslo

 

239.
Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského,
Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky,
Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 837/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 837/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedající. Já jenom upozorňuji, že pan poslanec Birke tady není, že bychom měli ještě ustanovit zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: K tomu se dostaneme až potom, zdali nám návrh uvedete. Ale děkuji za upozornění.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi představit vám návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších. Navržená novela napravuje nedostatky v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Cílem navrhovaného zákona je upravit podmínky pro získávání odborné způsobilosti řidičů k řízení motorového vozidla, zejména pak motocyklů. Dochází tak k úpravě ve způsobu výcviku a následném provádění zkoušky, stanovení maximálního počtu pokusů, které může žadatel o řidičské oprávnění absolvovat, aniž by musel opakovat výuku nebo výcvik, a sjednocení úpravy zkoušek u žadatelů o řidičské oprávnění a u řidičů podstupujících přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Jedná se pouze o změny technického charakteru, které nejsou nijak kontroverzní a mají za cíl pouze zefektivnění procesu. Původní návrh předpokládal schválení v první polovině roku 2020.

Provozovatel autoškoly bude nově povinen zajistit, aby výcvik k řízení vozidla netrval déle než čtyři vyučovací hodiny. Dosud výcvik k řízení vozidla nesměl trvat déle než dvě vyučovací hodiny. Navrhovaná změna umožňuje, aby učitel autoškoly mohl ze vzdálenějších míst od dálnice či jiného místa, které není v blízkosti provozovny, dojet s jedním žadatelem nacvičovat jízdu po dálnici nebo některé specifické jízdní úkony, které nelze provádět v blízkosti provozovny autoškoly. U skupin AM, A1, A2, A, B1 nebo B u základní i rozšiřující výuky a výcviku se uplatní až v závěrečné fázi výcviku, kdy se nacvičuje již zcela samostatná jízda. Změna dále umožní u velkých vozidel, traktory, nákladní auta a autobusy, kdy příprava k jízdě, například natlakování vzduchové soustavy, trvá určitou dobu, aby vozidlo bylo při nízkém počtu žadatelů a často při jejich dojíždění do autoškoly z větší vzdálenosti lépe využito a šetřen i čas žadatelů.

Autoškol na tyto skupiny je podstatně méně a žadatel musí dojíždět často do míst, kde jsou vozidla odstavena, z větší vzdálenosti. Velká vozidla nemohou parkovat v centrech měst a stejně tak učitel autoškoly musí leckdy kvůli dvěma vyučovacím hodinám dojíždět na odstavnou plochu.

Aktuální právní úprava neumožňuje, aby se osoba, která se účastní základního školení pro získávání profesního osvědčení učitele autoškoly, směla legálně účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Proto je navrhováno toto změnit a zkvalitnit tak přípravu nových učitelů autoškoly, aby mohli být přítomni náslechu. V současnosti se rozmohla nebezpečná praxe, kdy učitel autoškoly v rámci efektivity dohlíží na dva žadatele na motocyklu, a současně při tom dokonce mnohdy sedí v osobním automobilu na sedadle učitele a provádí současně výcvik s žadatelem o řidičské oprávnění na osobní automobil. Toto není v zákoně explicitně zakázáno a významně to ohrožuje bezpečnost provozu a zdraví a životy žadatelů. Navrhovaná úprava jednoznačně stanoví: jeden učitel - jeden žák.

Setkala jsem se s námitkou, že je toto zbytečné a že zbytečně ztěžujeme tímto návrhem autoškolám jejich praxi. Nicméně dříve to nebylo nutné v zákoně stanovit, jelikož učitel autoškoly seděl na motorce vzadu za žákem a nemohl vlastně víc než jednoho žáka učit. V současnosti opravdu se stává, že si učitel sedne do auta, současně se stará o řidiče osobního auta a současně o řidiče motocyklu. Jak kvalitní pak může být taková výuka? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP