Úterý 9. března 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

239.
Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského,
Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky,
Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 837/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 837/1. Prosím, aby předložený návrh uvedla za navrhovatele poslankyně Zuzana Ožanová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji, pane předsedající. Já jenom upozorňuji, že pan poslanec Birke tady není, že bychom měli ještě ustanovit zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: K tomu se dostaneme až potom, zdali nám návrh uvedete. Ale děkuji za upozornění.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi představit vám návrh poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších. Navržená novela napravuje nedostatky v zákoně č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. Cílem navrhovaného zákona je upravit podmínky pro získávání odborné způsobilosti řidičů k řízení motorového vozidla, zejména pak motocyklů. Dochází tak k úpravě ve způsobu výcviku a následném provádění zkoušky, stanovení maximálního počtu pokusů, které může žadatel o řidičské oprávnění absolvovat, aniž by musel opakovat výuku nebo výcvik, a sjednocení úpravy zkoušek u žadatelů o řidičské oprávnění a u řidičů podstupujících přezkoušení z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla. Jedná se pouze o změny technického charakteru, které nejsou nijak kontroverzní a mají za cíl pouze zefektivnění procesu. Původní návrh předpokládal schválení v první polovině roku 2020.

Provozovatel autoškoly bude nově povinen zajistit, aby výcvik k řízení vozidla netrval déle než čtyři vyučovací hodiny. Dosud výcvik k řízení vozidla nesměl trvat déle než dvě vyučovací hodiny. Navrhovaná změna umožňuje, aby učitel autoškoly mohl ze vzdálenějších míst od dálnice či jiného místa, které není v blízkosti provozovny, dojet s jedním žadatelem nacvičovat jízdu po dálnici nebo některé specifické jízdní úkony, které nelze provádět v blízkosti provozovny autoškoly. U skupin AM, A1, A2, A, B1 nebo B u základní i rozšiřující výuky a výcviku se uplatní až v závěrečné fázi výcviku, kdy se nacvičuje již zcela samostatná jízda. Změna dále umožní u velkých vozidel, traktory, nákladní auta a autobusy, kdy příprava k jízdě, například natlakování vzduchové soustavy, trvá určitou dobu, aby vozidlo bylo při nízkém počtu žadatelů a často při jejich dojíždění do autoškoly z větší vzdálenosti lépe využito a šetřen i čas žadatelů.

Autoškol na tyto skupiny je podstatně méně a žadatel musí dojíždět často do míst, kde jsou vozidla odstavena, z větší vzdálenosti. Velká vozidla nemohou parkovat v centrech měst a stejně tak učitel autoškoly musí leckdy kvůli dvěma vyučovacím hodinám dojíždět na odstavnou plochu.

Aktuální právní úprava neumožňuje, aby se osoba, která se účastní základního školení pro získávání profesního osvědčení učitele autoškoly, směla legálně účastnit náslechů ve vozidle při praktickém výcviku v jízdě. Proto je navrhováno toto změnit a zkvalitnit tak přípravu nových učitelů autoškoly, aby mohli být přítomni náslechu. V současnosti se rozmohla nebezpečná praxe, kdy učitel autoškoly v rámci efektivity dohlíží na dva žadatele na motocyklu, a současně při tom dokonce mnohdy sedí v osobním automobilu na sedadle učitele a provádí současně výcvik s žadatelem o řidičské oprávnění na osobní automobil. Toto není v zákoně explicitně zakázáno a významně to ohrožuje bezpečnost provozu a zdraví a životy žadatelů. Navrhovaná úprava jednoznačně stanoví: jeden učitel - jeden žák.

Setkala jsem se s námitkou, že je toto zbytečné a že zbytečně ztěžujeme tímto návrhem autoškolám jejich praxi. Nicméně dříve to nebylo nutné v zákoně stanovit, jelikož učitel autoškoly seděl na motorce vzadu za žákem a nemohl vlastně víc než jednoho žáka učit. V současnosti opravdu se stává, že si učitel sedne do auta, současně se stará o řidiče osobního auta a současně o řidiče motocyklu. Jak kvalitní pak může být taková výuka?

Navrhuje se zrušení nadbytečné povinnosti, která ukládá provozovateli autoškoly, aby žadatele o řidičské oprávnění musel i ke zkoušce z pravidel provozu na pozemních komunikacích doprovázet učitel autoškoly. Písemné testy zajisté žák zvládne sám i bez dozoru učitele.

Další navrhované změny ve vazbě na prodloužení lhůty pro opakované zkoušky mění podmínky pro jejich konání. Navrhované změny budou více motivovat žadatele k odpovědnějšímu přístupu při přípravě na zkoušku. Hrozba opakování výuky nebo výcviku po třetím neúspěšném pokusu a opakování celé výuky a výcviku po dalších třech neúspěšných pokusech zamezí neustálému opakování zkoušek u nedostatečně připravených žadatelů. Tato podmínka nové výuky nebo výcviku pro účast na další opakované zkoušce platila do roku 2000 a je od roku 2001 aplikována u stávající úpravy přezkoušení podle § 45 zákona. Opatření bude z části eliminovat přístup autoškol žadatele nedostatečně připravující se k závěrečné zkoušce a následně inkasující platby za opakované zkoušky. Tento neutěšený stav dnes mimo jiné zahlcuje zkušební systém. Navrhovaná změna dále zpřesňuje povinnost, jaké výuce nebo výcviku se musí žadatel v takovém případě podrobit.

Dalším dlouhodobě neřešeným problémem je příliš krátká, šestiměsíční lhůta pro opravnou zkoušku u motocyklů. V zimním období se zkoušky motocyklů až na výjimky neprovádí a žadatelé, kteří započali zkoušku v období září, říjen a neprospěli, mají na její dokončení v jarním období nepřiměřeně málo času a mnohdy nestihnou ani jeden pokus opakované zkoušky. Zjednodušeně, na sněhu se s motorkou jezdit nedá. Vzhledem k tomu, že celá řada žadatelů provádí sdružený výcvik motocyklů spolu s další skupinou, je žádoucí, aby se takto prodloužená lhůta vztahovala na všechny skupiny. Změna souvisí s úpravou pod body 7 a 8, které zpřísňují podmínky pro opakované zkoušky, a v souvislosti s těmito změnami zpřesňuje zahájení běhu 12měsíční lhůty pro opakované zkoušky.

Při provádění zkoušek u motocyklů dochází často k situacím, kdy žadatel při provádění zkoušky zvládl takzvané zvláštní úkony první části zkoušky prováděné na zvláštním pozemku a neprospěl až při provádění druhé části zkoušky. Při opakované zkoušce je potom žadatel nucen opakovat i první, samostatnou část, kterou již zvládl u předchozí zkoušky. To zbytečně zatěžuje všechny zúčastněné, zejména časově, a žadatele zbytečně i finančně.

V souvislosti se změnami se navrhuje sjednocení podmínek pro zkoušky žadatelů a pro přezkoušení řidičů. Není žádný rozumný důvod, proč by při stejném rozsahu a obsahu zkoušky měli mít řidiči odlišné podmínky nežli žadatelé o řidičské oprávnění. Možnost pouze jedné opakované zkoušky působí na přezkušované řidiče stresujícím způsobem. Změna dále zjednoduší agendu elektronického systému eTesty.

Přechodné ustanovení upravuje přechodné období a dává právní jistotu těm žadatelům, kteří započali zkoušky před účinností tohoto zákona s tím, že zkoušky dokončí podle dosavadní právní úpravy.

Znění návrhu zákona bylo projednáno s Ministerstvem dopravy. Ministerstvo dopravy s návrhem zákona souhlasí. Vláda dne 26. 5. 2020 vyslovila s návrhem zákona souhlas.

K předložení návrhu zákona se připojili zástupci všech politických klubů a za to bych jim chtěla poděkovat. Chtěla bych také poděkovat doktoru inženýru Ondřeji Horáznému, který se podílel na vzniku tohoto návrhu. Kolega je členem TOP 09, nicméně odbornost nezná hranic, a to ani politických, a při přípravě návrhu tohoto zákona se to tak projevilo tím, že ho podepsaly všechny kluby.

Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna schválila navrhovaný zákon podle § 90 ustanovení odst. 2 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, již v prvním čtení. Jenom pro upřesnění bych chtěla říct, že návrh tohoto zákona byl podán již dne 23. 4. 2020.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní navrhovatelce. Nyní by se měl ujmout slova zpravodaj Jan Birke. Ten zde není přítomen, proto mám tady návrh na změnu zpravodaje na pana poslance Romana Kubíčka. Protože se jedná o změnu zpravodaje, tak bychom si to odhlasovali. Nevím, jestli mám gongovat. Zagonguji. (Zní gong.) Jako nemusím. Jsme tady v dostatečném počtu.

 

Táži se tedy, kdo je pro změnu zpravodaje na Romana Kubíčka.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 196, přihlášeno 88 poslanců, pro 75, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Roman Kubíček. Máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný, protože paní zástupkyně předkladatelů tady popsala velmi odborně, co všechno novela obsahuje. Takže jenom ve zkratce, aby každý věděl, o čem bude hlasovat.

Přispěje to ke zkvalitnění a efektivnější přípravě žadatelů. Přispěje k lepší přípravě nových učitelů. Zvýší bezpečnost žadatelů. Zjednoduší a zefektivní práci autoškole. Zkvalitní přípravu žadatelů při opakování zkoušek. Zefektivní práci komisařů a usnadní žadateli opakované zkoušky - bude opakovat pouze tu část zkoušky, ve které neprospěl. Žadatelům o skupiny na motocykly umožní na jaře dokončit zkoušky, pokud započali zkoušku v období září, říjen a neprospěli. Napomůže i k zlepšení situace s nedodržováním lhůt na zkoušky z důvodu potíží způsobeným onemocněním COVID-19 a sjednotí podmínky u žadatelů a řidičů na přezkoušení. Zjednoduší a zpřehlední celý systém. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Končím obecnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Navrhovatel? Zpravodaj? Není zájem.

Nyní rozhodneme podle § 90 odstavce 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 837 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 197, přihlášeno 88 poslanců, pro 78, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám paní poslankyni Zuzanu Ožanovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Vážený pane předsedající, legislativa mě upozornila na nutnou změnu. V článku 3 je v současnosti napsaná takto účinnost: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení."

Protože přece jenom máme nějakou legislativu, která hovoří, že tak můžeme učinit k 1. 7. či k 1. 1., navrhuji změnu takto: "Tento zákon nabývá účinnosti dne 1. 7. 2021."

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuju. Podívám se. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova. Zpravodaj? Navrhovatel? Zájem nevidím. Zagonguji a přistoupíme k hlasování. (Zní gong.) Poslanci jsou zde.

 

Budeme hlasovat o návrhu na změnu toho data. Všichni víme, o čem budeme hlasovat? Víme.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 198, přihlášeno 90 poslanců, pro 83, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Přikročíme tedy k návrhu hlasování o celém návrhu zákona.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Zuzany Ožanové, Heleny Langšádlové, Ondřeje Polanského, Petra Dolínka, Jany Černochové, Květy Matušovské, Mariana Jurečky, Tomia Okamury, Petra Gazdíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 837."

Já zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 199 přihlášeno 90 poslanců, pro 84, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a projednávání končí.

 

Nyní s přednostním právem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu velmi stručný. Je před námi návrh zákona, kterým se mění Listina základních práv a svobod, tisk 895, a já navrhuji, ač většinou pro to nehlasuji, že bychom tento tisk mohli projednat i po 19. hodině. Týká se to pouze tohoto tisku, je tady přítomen pan senátor, který to uvede, a myslím si, že mohu tedy za náš klub garantovat minimální vystoupení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Musí to navrhnout dva kluby, ale klub SPD se připojuje. Vidím, že se asi připojují i někteří další, ale to uvidíme na hlasování, takže návrh je hlasovatelný.

 

Budeme hlasovat o návrhu místopředsedy... (Hlasy ze sálu.) Cože, nějaká nespokojenost? (Veselost v sále.) Když to řeknu, je to návrh klubu KSČM a SPD. Nebo jestli se chce přidat někdo další?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, abychom jednali i po 19. hodině? (Dotazy ze sálu.) Pouze tento jeden bod. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 200 přihlášeno 90 poslanců, pro 66, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Takže uvedu bod

Aktualizováno 21. 4. 2021 v 9:01.
Přihlásit/registrovat se do ISP