(16.10 hodin)

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem avizoval již v obecné rozpravě, hlásím se ke svým dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden je pod číslem 7250 a druhý pod číslem 7251. Jeden z nich se zabývá otázkou rozšíření registru smluv o Českou národní banku. Zdůrazňuji, že se hovoří o provozních výdajích České národní banky. Samozřejmě nehovoříme o narušování nějakého bankovního tajemství, bavíme se čistě o výdajích na infrastrukturu, IT systémy a podobné věci, samozřejmě v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Druhý z návrhů se týká omezení platnosti, respektive účinnosti tohoto zákona jen na období dalších dvou let, abychom mohli vyhodnotit, jestli se ty nástroje osvědčily, jestli je skutečně chceme zavést trvale a zjednodušeně, abychom to skutečně uplatnili jenom pro tuto aktuálně probíhající krizi a potom se rozhodli, jak s nimi naložit dále. Odůvodnění najdete i v rámci sněmovních dokumentů jako takových.

Na závěr bych chtěl poděkovat Ministerstvu financí za to, že umožnilo legislativně technickou kontrolu těchto návrhů. Vážím si toho, že ministerstvo v tomhle funguje jako servis pro všechny poslance, nejen pro ty vládní. Takže děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Martínek.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy a vážení pánové, chtěl bych se přihlásit k pozměňovacím návrhům, které jsme zmínil v obecné rozpravě.

Za prvé ke sněmovnímu dokumentu 4432, který by ponechal určovat zákonem pouze LTV.

Dále sněmovní dokument 4433, který by věkové podmínky upravil tak, že stačí, že je splňuje pouze jeden ze žadatelů.

Dále sněmovní dokument 5517, který ruší § 40.

Dále sněmovní dokument 5518, který zvyšuje věk po vzoru Státního fondu podpory investic z 36 na 40 let.

Dále sněmovní dokument 5520, který je k vládnímu návrhu ve znění usnesení rozpočtového výboru, který již přijal můj pozměňovací návrh na to, aby stačilo, že splňuje pouze jeden z manželů danou podmínku, a zde také zvyšuje věk na 40 let z 36.

Dále bych se chtěl přihlásit k sněmovnímu dokumentu 7114, který by měl zajistit transparentnost operací kvantitativního uvolňování.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Rozvoral se hlásí z místa. Prosím.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se tímto hlásím k pozměňovacímu návrhu svého kolegy Jana Hrnčíře, který je v systému uveden jako sněmovní dokument 5482. Cílem navrhovaného opatření je, aby žadatelé o úvěr do věku 40 let dosáhli na úlevu v podobě vyšších horních hranic úvěrových ukazatelů, a to i v případě, že tuto podmínku splňuje pouze jeden z nich. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ještě jsem zaznamenal pana poslance Ferjenčíka, že se hlásí znovu z místa. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že projednávání tohoto zákona ve druhém čtení probíhá minimálně od února 2020, tak jsem ještě opomněl jeden pozměňovací návrh. Jedná se o návrh číslo 5551, ke kterému se také hlásím. Odůvodnění naleznete v příloze. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byly všechny přihlášky, o kterých vím. Pokud se ještě někdo další nehlásí do podrobné rozpravy, tak i podrobnou rozpravu k tomuto tisku končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelky nebo zpravodaje. Není tomu tak, nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom v tuto chvíli měli hlasovat. Takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Posuneme se k dalšímu bodu. Tím je

 

12.
Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
/sněmovní tisk 660/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, do druhého čtení předkládám návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu, který adaptuje dvě přímo použitelná unijní nařízení, a to v platném znění týkajícím se ochrany proti účinkům právních předpisů přijatých určitými třetími zeměmi, neboli takzvané blokovací nařízení.

Návrh zákona byl v minulém roce projednán garančním hospodářským výborem, rovněž výborem zahraničním, přičemž nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, které by měly dopad na věcný obsah celého návrhu. Všechny dotazy vznesené během projednávání návrhů ve výborech byly zodpovězeny a oba výbory doporučily vyslovit s tímto vládním návrhem souhlas.

Nesporným přínosem evropských nařízení, které návrh zákona adaptuje, je za prvé omezení možnosti financování ozbrojených skupin bezpečnostních sil podílejících se na obchodu s vybranými surovinami v oblastech destabilizovaných lokálními konflikty nebo naplňujících charakteristiky takzvaných zhroucených států, přičemž tato území jsou často ohniskem různých bezpečnostních hrozeb, a to i na mezinárodním poli, rovněž tím pádem i pro naši zemi. Za druhé zákon zajistí zmírnění dopadů amerických sankcí na zájem hospodářských subjektů z EU, které legálně podnikají se třetími zeměmi.

Jsem proto přesvědčen, že zákon, který má zmíněná nařízení v sobě a navazuje na ně, hodně přispěje k posílení bezpečnosti naší země. Vážené paní poslankyně a vážení páni poslanci, rád bych vás tedy požádal o podporu tohoto návrhu. Mockrát děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru zahraničnímu. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 660/1 až 3. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, poslanec Petr Dolínek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že pan vicepremiér pojal svoji zprávu jako zpravodajskou a řekl vám o všech usneseních výboru, tak splnil zároveň i moji povinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, to bylo rychlé. Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jiřího Strýčka, aby se ujal slova a informoval nás o jednání o návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy také odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Jiří Strýček: Takže dobré odpoledne, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády. Jak již bylo řečeno, návrhem tohoto vládního zákona se zabýval i zahraniční výbor, a to na své 42. schůzi dne 2. dubna 2020, a zaujal k němu následující usnesení.

"Po odůvodnění náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Ing. Martiny Tauberové a zpravodajské zprávě poslance Ing. Jiřího Strýčka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy. Nikoho nevidím. V takovém případě rozpravu končím. Nepadly žádné návrhy, které bychom měli hlasovat. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pravděpodobně ne. Zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že případné pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být odůvodněny. Také nemám žádné přihlášky.

Dívám se do sálu, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, takže končím podrobnou rozpravu. Opět se zeptám na zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a druhému panu zpravodaji. Posuneme se dál.

 

Dalším bodem je

 

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1025/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, ujměte se slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP