(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Někteří poslanci se mi hlásí s faktickou poznámkou, bohužel nejsme v obecné rozpravě, nemohu jim dát, případně v další rozpravě. Nyní prosím pana zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Dolínka o jeho závěrečné slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Chtěl bych připomenout, že tento návrh je návrh municipality, resp. Prahy v podobě kraje, že to není návrh ministerský ani poslanecký. A my tím, že to projednáváme, vycházíme dle zákonných povinností vstříc možnosti krajů navrhovat zákony, resp. jejich změny. Tak to je asi důležité, abychom si zde vyjasnili pro některé projevy, které zde zazněly. Také bych chtěl podotknout, že jak jsem zaznamenal, pan předsedající to určitě s legislativou kontrolují, tak nezazněl zde návrh na zamítnutí zákona, to znamená, že očekávám, že na výboru to bude projednáno tak, abychom zde ve třetím čtení tedy rozhodli o osudu zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Nyní se zeptám ještě pana poslance Kupky, který je nyní zpravodajem za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, jestli má zájem o závěrečné slovo v obecné rozpravě. Nemá. V tom případě budeme pokračovat. Zaznělo zde, že návrh na vrácení k novému projednání garančnímu výboru nezazněl, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být řádně odůvodněny.

V podrobné rozpravě se jako první přihlásil pan poslanec Profant, poté pan poslanec Nacher, poté pan poslanec Munzar. Prosím pana poslance Profanta.

 

Poslanec Ondřej Profant: Chtěl bych předložit svůj pozměňovací návrh načtený jako sněmovní dokument 3944. Je to komplexní návrh ke komplexnímu návrhu, resp. nově schválené předloze.

A ještě jsem si všiml jednoho takového detailu. Je tam jedna legislativně technická chyba. Článek dva římská dva je omylem označen jako článek římská tři. Tak se domnívám, že to stačí takhle říct a že už si s tím legislativa poradí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano, děkuji. Případné legislativně technické opravy návrhy potom budeme řešit ve třetím čtení. Nyní prosím pana poslance Nachera.

 

Poslanec Patrik Nacher: Jak už jsem řekl, přihlásil bych se a načetl pod číslem 3730 pozměňovací návrh týkající se toho zmocnění obcí, který jsme předložili s kolegou Králíčkem, a potom v zastoupení kolegy Kubíka, který je omluven, pod číslem 3775 návrh, který on přednesl ke svému návrhu, kde jsou nějaké opravy a opravy jeho vlastního pozměňovacího návrhu. A všechno je to k tisku 247/5, který jsme schválili jako tu základnu. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan poslanec Munzar jako v tuto chvíli poslední přihlášený písemně.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Jak už jsem avizoval, přihlašuji se v zastoupení pana kolegy Jandy k pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem 2732, a je to o tom, že ustanovení podmínek pro průvodce se nebudou vztahovat na průvodce v objektech nebo na průvodce vykonávající činnost v územích přístupných veřejnosti vymezených v zákoně o ochraně přírody a krajiny.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška v podrobné rozpravě. Zeptám se, jestli se ještě někdo další nehlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, jestli je znovu po podrobné rozpravě zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě bychom měli nyní hlasovat o návrzích, ale nezazněl návrh na vrácení, ani na zkrácení lhůt, ani aby se výbor již návrhem nezabýval. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji navrhovatelce, děkuji zpravodajům.

 

Posuneme se dál, to jest k bodu číslo

 

16.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 250/ - druhé čtení

Z pověření Senátu předložený návrh zákona uvede paní senátorka Jitka Seitlová. Prosím, ujměte se slova. (Hluk v sále.)

 

Senátorka Jitka Seitlová: Vážený pane předsedající, zástupci vlády, vážení páni poslanci a paní poslankyně, budu hovořit tiše, aby mě bylo slyšet. (Paní senátorka mluví opravdu velmi potichu.) Není to proto, že bych měla nějaký názor na to, že je tu hluk, ale protože opravdu ta dispozice je tak velká, že budu muset takhle improvizovat. Dobrý? Dobrý to bude. (Sál se trošku ztišil.)

Přicházím před vás již podruhé s návrhem novely energetického zákona. Je to poměrně krátká novela, má asi čtyři nebo pět ustanovení a týká se § 47. Co je cílem této novely? Cílem je odstranit nespravedlivé povinnosti, které jsou stanovené vlastníkům nemovitostí, na kterých bylo zřízeno věcné břemeno distribučních prvků energetických sítí, a to hradit vždy náklady přeložek těchto energetických sítí i v případech, kdy tyto přeložky jsou naprosto nezbytné.

Současný platný zákon už po mnoho let, a já řeknu ještě z doby před rokem 1990, říká, že energetické společnosti mají právo zřizovat distribuční prvky elektroenergetických sítí na nemovitostech vlastníků, a to vždy. Pokud by se vlastník bránil, tak tam hrozí samozřejmě to právo i formou vyvlastnění. Za to, že je na vašem domě zřízena, například bývá to nejčastěji taková ta konzola, tak dostanete nějakou náhradu. Ta náhrada se řádově pohybuje ve stovkách až několika jednotek tisíců korun. Dříve před rokem 1990 to nebylo ani to, protože si vlastníci ani netroufli cokoli žádat, víme, že vlastnictví tehdy bylo velkou překážkou a nevýhodou a obavou. Současný platný zákon říká, že ve všech případech, kdy žadatel - může to být vlastník toho díla nebo ten, kdo tu přeložku má jako provozovatel - tak každý z těch žadatelů vždycky hradí náklady na tu přeložku. Náklady na přeložku se pohybují v hodnotách kolem padesáti, sto tisíc, dokonce už jsem v poslední době zaznamenala, mi píšou lidé i 150 tisíc.

A my v Senátu jsme připravili návrh, který chce odstranit výjimkou, kdy se jedná o případy zjevně nespravedlivé, aby žadatelé hradili tuto přeložku. Je to v případech, a zákon, ten návrh, který ten vámi leží, to definuje jako situace, kdy distribuční prvek, konzola, nebo to může být něco jiného, poškozuje ten objekt a daný provozovatel, vlastník distribuční soustavy, nezjedná nápravu, nebo v případech, kdy tak ukládá nějakou změnu na tom domě, která si vyvolá tu přeložku, ukládá zákon. Máme na mysli především stavební zákon. Ty situace v praxi jsou takové, že mám případy, kdy se na mě lidé obracejí, dům musí být zbořen. No dobrá, ale vy tam máte konzolu. No tak to zaplatíte 150 tisíc za to, že vám tu konzolu přeložíme.

Při celém projednávání tohoto drobného návrhu novely energetického zákona jsem se nesetkala s nikým, kdo by tu situaci vnímal jako spravedlivou. Ano, je to určitá výjimka pro tyto situace. Debata, která se vedla, byla velmi dlouhá a byla o tom, jak formulovat tyto nespravedlivé případy. Máme je jednak v zákoně, ale zejména je tam pojistka, která říká, že v případech, kdy to nebude jasné nebo bude tam spor, rozhoduje regulační úřad. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP