(16.00 hodin)
(pokračuje Pustějovský)

Možná ještě krátce osvětlím pozměňovací návrhy přijaté hospodářským výborem. Jedná se zejména o zvýšení výkonové hranice pro kontrolu systémů vytápění z 20 kilowatt na 70 kilowattů a klimatizací z 12 kilowattů na 70 kilowattů. Kontroly se budou nově vztahovat i na tepelná čerpadla nebo elektrické odporové vytápění, celkově však počet kontrolovaných zařízení významně poklesne. S ohledem na potřebu přípravy prováděcí vyhlášky navrhujeme provádět kontroly až od ledna roku 2020.

Dále zpřesňujeme některé definice v souvislosti s energetickou vztažnou plochou, které ovlivňují výpočet energetické náročnosti budov. Řeší například garáže, ochozy nebo mezipatra budov.

A nakonec reagujeme na skutečnost, že vládní návrh neúměrně rozšiřuje povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy na všechny změny dokončené budovy, přitom podle směrnice o energetické náročnosti budov se má vztahovat pouze na větší změny definovaných dokončených budov.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeného jednoho jediného poslance a je to paní poslankyně Dana Balcarová.

Já mezitím přečtu omluvu, než dojdete. Takže od 16 hodin do konce jednacího dne se ze zdravotních důvodů omlouvá paní poslankyně Andrea Brzobohatá.

Prosím, máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, cítím jako svoji povinnost, abych tady reagovala v souvislosti s touto novelou, protože vnímám, že v rámci EU i z hlediska hodnocení OECD jsme hodně kritizováni právě za energetickou účinnost, a tato novela by měla přispět k tomu, aby energetická účinnost byla v ČR více akcentována a aby při zřizování nových technologií a při rekonstrukci starých byl tento aspekt vnímán jako zásadní. A já se tam obávám dvou pozměňovacích návrhů. Jeden je pozměňovací návrh pana kolegy Dolínka, druhý pana kolegy Pustějovského, které vlastně míří tím směrem, že by při rekonstrukci zastaralých uhelných bloků elektráren, uhelných elektráren, nemuselo být dosaženo minimální účinnosti. To vnímám opravdu jako velký problém. Toto už jsem zaznamenala, že na jaře vlastně v této novele bylo obsaženo, a vláda odmítla to, aby vlastně staré uhelné elektrárny mohly dělat nějakou rekonstrukci bez dosažení minimální energetické účinnosti. Takže já bych ráda apelovala na kolegy, kteří předkládají tyto pozměňovací návrhy, aby tyto své pozměňovací návrhy stáhli. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se hlásí o vystoupení pan poslanec a zpravodaj hospodářského výboru Pavel Pustějovský. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Já bych rád zareagoval na svého předřečníka. Paní kolegyně tady hovořila o uhelných elektrárnách. Tady tato definice je velmi zavádějící, protože ten pozměňovací návrh se týká všech rekonstrukcí, všech kotelen, všech velkých elektráren, prostě všech zařízení nebo všech staveb, ve kterých je instalováno energetické zařízení. V podstatě by to znamenalo, pokud by někdo dělal stavební úpravu na blokové kotelně o výkonu 5 kilowattů a bylo tam nějaké zařízení, třeba kotel deset let starý, tak by musel kromě toho, že opraví střechu, ještě vyměnit veškeré technologické zařízení za nové. A toto, právě ta neurčitost a ta nesprávná definice nás vedla k tomu, že jsme podali s kolegou Dolínkem tenhle pozměňovací návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. V tuto chvíli nemám dalších přihlášek do obecné rozpravy, takže obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Pokud tomu tak není, tak budeme... Nepadly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A o slovo se mi v tuto chvíli nikdo nehlásí. Pan poslanec Dolínek? Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Asi se omlouvám paní kolegyni, že jsem špatně vyplnil ten formulář, takže mě tam nepřihlásila. Omluva. Jestli jsem tam udělal chybičku, tak se omlouvám. Nicméně se chci přihlásit tedy ke sněmovnímu tisku (dokumentu), který je pod číslem 3083. Zdůvodnění nemusím asi opět říkat. Pan předseda podvýboru Pustějovský ho zde řekl. Já, paní kolegyně Balcarová, očekávám, a tak jsem to i říkal, když se mě ptala média, že ten návrh bude ještě diskutován určitě na výboru. On ten návrh také nevznikl tak, že bych si ho já psal někde po nocích doma, ale vznikl na základě odborné žádosti Svazu průmyslu. To si myslím, že nejsou diletanti v tomto oboru, ale jsou to lidé, kteří se tím zabývají. Samozřejmě oni mohou možná více akcentovat tu funkčnost oproti třeba i ekologickému řešení. To i já jsem si vědom, že to není nejjednodušší, ale myslím, že pan kolega Pustějovský vysvětlil ten problém, kde tam je.

Co se týká uhlí, se asi všichni shodneme. Sice ten hon na uhlí je někdy až fanatický, ale je namístě často, to souhlasím, ale máme i jiné zdroje energií, kterých by se to dotklo. Takže proto jsem chtěl, aby ten prostor k tomu přišel, na výboru abychom se o tom pobavili. Doufám, že i vy se případně budete mít šanci zúčastnit hospodářského výboru. Ten termín je vždycky předem znám, i ta minuta nebo hodina, kdy je to projednáváno, abyste řekla svůj pohled. Bude to určitě cenné a uvidíme, jak se k tomu výbor postaví, potažmo poslanci.

Takže se hlásím k tomuto návrhu a doufám, že zde bude tedy řádně projednán. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, kolegyně, já bych se rád přihlásil v rámci podrobné rozpravy ke čtyřem pozměňovacím návrhům, které jsou v systému zařazeny pod čísly 3247, 3528, 3533 a 3539. V odůvodnění se odkazuji na písemnou podobu všech návrhů.

A velmi obecně. První návrh omezuje riziko, kdy by se na žádost auditované organizace z energetického auditu mohl stát jen minimalistický dokument, který nepovede k účelu, pro který byl proveden, to znamená ke zvýšení energetické účinnosti.

Druhý návrh, v podstatě ten už jsem tady komentoval, podchycuje situace, kdy se vlastník rozhodne provést stavební úpravy na objektu, v němž je umístěna výrobna, a stavební úpravy nesouvisí s vlastní technologií výroby elektřiny nebo tepla, anebo se úpravy týkají technologických celků, které účinnost výrobny nijak neovlivňují.

Třetí návrh prodlužuje délku přechodného ustanovení o dva měsíce, tak aby MPO mělo čas připravit a vydat upravenou vyhlášku, podle které se bude postupovat při kontrolách systému vytápění, kombinovaných systémů vytápění a větrání, systémů klimatizace a kombinovaných systémů klimatizace a větrání podle nového znění zákona.

A čtvrtý návrh řeší účinnost. Vzhledem k dlouhému projednávání tohoto tisku se nestihne účinnost některých ustanovení od 1. ledna 2020, tuto výjimku tedy navrhuji vypustit a ponechat účinnost celého zákona 15. dnem po jeho vyhlášení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud tomu tak není, tak podrobnou rozpravu končím. Ptám se opět, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany ministra nebo ze strany zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě nezazněly žádné návrhy, které bychom nyní měli hlasovat, a já končím druhé čtení tohoto návrhu. Takže děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji Pustějovskému.

 

A posuneme se k dalšímu bodu, což je

 

10.
Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
/sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, již v prvním čtení jsem návrh zákona podrobně uvedl, dovolte tedy, abych pouze v krátkosti připomněl hlavní důvody pro jeho přijetí.

V současné době neexistuje v našem právním řádu právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, tedy očkování prováděného na základě zákona, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy. Návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví její blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP