Středa 16. října 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

10.
Vládní návrh zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
/sněmovní tisk 451/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, již v prvním čtení jsem návrh zákona podrobně uvedl, dovolte tedy, abych pouze v krátkosti připomněl hlavní důvody pro jeho přijetí.

V současné době neexistuje v našem právním řádu právní titul, na základě kterého by se osoba, které vznikla újma na zdraví v důsledku povinného očkování, tedy očkování prováděného na základě zákona, mohla úspěšně domoci odškodnění této újmy. Návrh zákona upravuje i nárok osoby blízké na náhradu újmy za její duševní útrapy při usmrcení nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví její blízké osoby, jež podstoupila povinné očkování.

Předložený návrh zákona ustanovuje, že újmu na zdraví, která je důsledkem podstoupení povinného očkování, odčiní stát. V případě, že dojde k odčinění takovéto újmy na zdraví, která je důsledkem nesprávného postupu poskytovatele zdravotních služeb, který očkování provedl, nebo kdy je újma důsledkem vady očkovací látky, má stát právo požadovat regresní úhradu.

S ohledem na skutečnost, že se újma na zdraví jako důsledek podání očkovací látky zpravidla prokazuje velmi obtížně, návrh nevyžaduje vždy prokázání příčinné souvislosti. Zakotvuje vyvratitelnou domněnku, z níž vyplývá, že pokud nastanou následky, které budou obsahem prováděcí vyhlášky, tedy zdravotní následky v čase v ní uvedeném, bude daná újma považována za újmu způsobenou povinným očkováním. V ostatních případech bude posuzování toho, zda je újma na zdraví způsobena povinným očkováním, předmětem standardního prokazování. Základní pravidla odčinění újmy na zdraví jsou stanovena v občanském zákoníku, který se subsidiárně použije.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím si, že to je ve stručnosti vše k tomuto v tuto chvíli. Myslím si, že není nutné jít úplně do detailů. V prvním čtení již zaznělo mnoho. A věřím tomu, že tak jak jsme viděli pozměňovací návrhy, že jich nebude tolik a že zkrátka základní principy té právní úpravy budou dodrženy, protože z našeho pohledu skutečně je to určitý dluh, který máme v našem právním řádu, a prosím tedy o jeho schválení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 451/1 a 2. Prosím, aby se nyní slova ujala zpravodajka výboru pro zdravotnictví, paní poslankyně Alena Gajdůšková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Pan ministr osvětlil záměr i obsah projednávaného návrhu zákona. Nebudu se tedy znova opakovat. Jsme ve druhém čtení. Jenom konstatuji, že zdravotnický výbor nebo výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny se k tomuto návrhu zákona sešel dvakrát. Na druhém jednání bylo přijato následující usnesení.

Po úvodním slovu Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, ministra zdravotnictví, a zpravodajské zprávě doktorky Aleny Gajdůškové výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o náhradě újmy způsobené povinným očkováním, sněmovní tisk 451, a zmocňuje zpravodajku výboru poslankyni Alenu Gajdůškovou, aby se stanoviskem výboru seznámila schůzi Sněmovny.

Doporučení je zřejmé. Já jenom doplním, že do dnešního data eviduji v systému Poslanecké sněmovny dva podané pozměňovací návrhy. Jeden je paní předsedkyně výboru, paní profesorky Adámkové. Druhý pana doktora Kaňkovského, pana poslance. Já předpokládám, že předkladatelé si tyto návrhy zdůvodní, protože jsou již přihlášeni do rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tak já děkuji. A seznámím vás s omluvou pana poslance Pávka, který se omlouvá mezi 16.00 a 17.30 z důvodu jednání.

A nyní otevírám obecnou rozpravu, do které jsou v tuto chvíli přihlášeni dva poslanci. Jako první paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Kaňkovský. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, jsem velmi ráda, že se dostáváme k druhému čtení, projednání velmi důležitého zákona, který určitě zlepší situaci, která je v tom našem systému daná zdravotnickém. Bohužel je pravda, že očkování vedle své nesporně pozitivní úlohy, která samozřejmě úplně změnila celý pohled na zejména infekční choroby, přináší bohužel i některé věci, které jsou velmi závažné a bohužel mohou končit velmi těžkým poškozením zdraví. Takže jsem velmi ráda, že tento zákon tady máme a že o něm můžeme jednat.

 Samozřejmě, jak to tak bývá, tak v momentě, kdy se dostal zákon do prostoru, tak se objevila řada velmi praktických věcí, které opravdu zlepšují pohled na tu věc, takže mi dovolte, abychom tam načetli takové dvě drobné úpravy.

Za prvé. Paragraf 2, kde se jedná o rozsah náhrady újmy. Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotní služby, čili nikoliv očkování, které by nebylo dohledatelné, také ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním a hradí účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví toho očkovaného a s péčí o jeho osobu nebo o jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil. A to je proto, že opravdu dívat se na dítě, které je postižené, je velmi obtížné, a je potřeba tedy potom se postarat o tyto rodiny trošku v širším slova smyslu. Stát poskytne náhradu osobě blízké očkovanému za duševní útrapy, dojde-li následkem povinného očkování k usmrcení anebo zvlášť těžkému ublížení na zdraví očkovaného. Protože bohužel ani tuto eventualitu vyloučit nemůžeme, byť je to pochopitelně velmi řídké.

Za druhé. Za paragraf 5 vkládáme nový paragraf 6, který vzešel opět z praxe, který ukazuje, že pochopitelně posoudit rozsah toho poškození - a tady bychom byli dlužni zejména těm dětem, které by dostaly se k tomu poškození zdraví po povinném očkování, kdybychom se jim nevěnovali řádně. Protože některá teplota nebo to, že dítě se nezdá rodiči, by se mohla pouze svést na to očkování. A vůbec by to nemuselo být z očkování. Může to být počátek velmi těžké choroby včetně hematologických, akutních leukémií apod., které prostě jenom přišly v době, kdy bychom mohli říci, že tedy je to po očkování, takže by se tomu nevěnovala dostatečná pozornost. A proto v tomto pozměňovacím návrhu navrhujeme ministerstvo pro posouzení složitých případů ustanovit nezávislou odbornou komisi, kde členy této nezávislé odborné komise, které jmenuje a odvolává ministerstvo, jsou vždy za prvé zástupce ministerstva, který je vždy zdravotnickým pracovníkem, je současně předsedou komise a řídí její činnost. Dva zdravotničtí pracovníci se způsobilostí k samostatnému výkonu zdravotnického povolání v příslušném oboru zdravotní péče.

Blíže to nemůže zákon specifikovat, protože tam už se může stát, že bude posouzení pohybového aparátu nebo duševního vývoje toho dítěte nebo jiné věci. Čili vždycky tam jistě bude muset být pediatr, to bezesporu, samozřejmě, a potom další odborník a osoba, která získala vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti práva. To proto, že víme z terénu, že samozřejmě mnoho rodin se domáhá tohoto odškodnění, a bohužel nemají důvěru, nutno říci, třeba potom v to zdravotnické zařízení, které toto očkování provedlo, samozřejmě to člověk i lidsky chápe, a je potřeba, aby tady nemuseli oni sami se dohledávat někde, aby věděli, že tedy ten systém zdravotnictví, v tomto případě ministerstvo na to myslí a má tedy právníka, který se věnuje této oblasti a může jim poradit, eventuálně i s tím posouzením.

Členy této nezávislé odborné komise nikdy nemůže být prosím osoba se zřetelem k očkovanému nebo poskytovateli, který provedl očkování, kde by byl jakýkoliv střet zájmů. To samozřejmě se zcela vylučuje. Nezávislá odborná komise projedná tento případ za účasti nejméně nadpoloviční většiny těchto členů a vždycky tam musí být, i kdyby se jich sešlo jen nadpoloviční většina, pracovník zdravotnický. Nikdy by to nemohl být jenom úředník a právník. Při vší úctě ke všem vzděláním samozřejmě.

Tato nezávislá odborná komise případ posoudí na základě zdravotnické dokumentace vedené o tom pacientovi, dalších skutečností, které zjišťuje, a vypracuje zápis, který bezodkladně předá prostřednictvím předsedy komise ministerstvu, kde budou jasné závěry z případů s jednoznačným konstatováním, zda újma na zdraví je následkem povinného očkování, nebo zda mají pochyby a musí být další vyšetření, které potom určí třeba tu správnou diagnózu. Nebude tedy, v tom případě tady vlastně vylučujeme možnost, kterou teď také v terénu někdy vidíme, že není možné vyloučit, nebo pravděpodobně došlo následkem očkování, tady to musí být jednoznačné. Protože kdybychom přiznali jenom, že to, co se nezdá těm rodičům, kde opravdu může být poškození, že je po tom očkování, kdyby byly pochyby a nepokračovali bychom, mohli bychom opravdu přehlédnout velmi závažné diagnózy, které by ty děti poškodily po celý život, protože by se řeklo, že je to jenom v uvozovkách po očkování.

Čili dovolujeme si tuto drobnou změnu, kterou jsem teď poměrně obsáhle tedy řekla, omlouvám se, ale chtěla jsem, abyste rozuměli tomu, proč toto děláme, dát jako sněmovní tisk (dokument) 3543, je v systému. Je to tedy tento drobný pozměňovací návrh. Děkuji a prosím o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kasal, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych měl jednak k tomu pozměňováku dotaz jak na paní profesorku, tak i na pana ministra. Já s tím pozměňovacím návrhem plně souhlasím, a jenom aby podle toho mohla ta komise pracovat, tak je tam nutná jedna věc, a to, aby byly vypracovány závazné postupy. Protože ve chvíli, kdy dojde k nějaké reakci po očkování, tak to dítě je hospitalizované v nemocnici. A ve chvíli, kdy to je, dejme tomu, v půl roce jsou vysoké horečky, je tam změna chování, tak aby ta komise mohla správně posoudit, jestli to je rozvoj závažného onemocnění, anebo jestli to je reakce na očkování, tak by tam mělo být taxativně vyjmenováno, že tam bude magnetická rezonance, lumbální punkce a tak dále, co odpovídá tomu. Takže měly by být vypracovány závazné postupy pro takovéto stavy a mělo by to být dohodnuto s pediatrickou společností. Proto se ptám, jestli to je přímo v pozměňováku, anebo se potom obracejme na pana ministra, že je to potřeba dopracovat. Pak to bude stoprocentně fungovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Paní poslankyně Adámková s faktickou. Prosím.

 

Poslankyně Věra Adámková: Jenom za tu reakci děkuji panu doktorovi Kasalovi. Protože určitě je praktik a pediatr, tak vybral ty věci, které jsou. Dávat tam postup, která vyšetření mají být v zákoně, nepovažuji za šťastné, protože nechceme, aby ten zákon platil půl roku ani rok, ale aby tam byla nastavena obecná pravidla. A kdyby se ukázalo za rok, že máme nějakou novou metodu, a nebyla by vyjmenovaná, těžko bychom ji do toho vkládali. Čili to je potom otázka vyhlášky ministerstva.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr bude chtít také reagovat. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Na pana poslance Kasala. Určitě to je velmi trefná připomínka. Souhlasím s tím, co říkala paní profesorka, že by se to nemělo dávat přímo do zákona, že takovou věc asi není úplně nutné upravovat v zákoně, ale je to o nějakém odborném postupu a doporučení. A určitě to budeme konzultovat s odbornými společnostmi, jak s pediatrickou společností, s vakcinology a tak dále. Takže si myslím, že tady je shoda. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní tedy prosím pan poslanec Kaňkovský do obecné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Za klub KDU-ČSL mohu říci, že my předložený návrh zákona podporujeme - říkal jsem to už tady v prvním čtení - protože řeší problematiku, po jejímž řešení volá veřejnost již delší dobu. Já jsem zde v prvním čtení zmiňoval některé konkrétní výhrady k tomu předloženému návrhu. Nebylo to nijak militantní, opravdu se spíš jednalo o některé praktické poznámky. Ale mohu zde znovu říci, že ten cíl, který sleduje ten návrh zákona, jednoznačně podporuji já i klub KDU-ČSL.

V druhém čtení si dovolím zmínit jenom jednu oblast, kterou jsem se rozhodl řešit pozměňovacím návrhem, ke kterému se posléze přihlásím v podrobné rozpravě. A tam je potřeba si uvědomit, a už to tady zmiňovala paní poslankyně profesorka Adámková, že pro každou rodinu, kde se vyskytne nějaké těžké zdravotní poškození jako následek povinného očkování, pro každou rodinu je to velký stres, je to pro ně velký zásah do jejich rodinného života. Postižená rodina se musí s hendikepem toho dítěte vyrovnat po všech možných stránkách. Většinou to pro ni znamená postarat se o řadu pomůcek, musí si úplně přeorganizovat svůj život, mnohdy to znamená i změnu zaměstnání rodičů. A je potřeba si připustit, že mnohdy to také ta rodina nevydrží a rozpadne se.

To znamená, že pro tu rodinu je to velmi závažná stresová situace. A já považuji za ne úplně šťastné, aby rodina - která samozřejmě přemítá, proč k tomu došlo, a mnohdy se samozřejmě s určitým hněvem obrací i na to zdravotnické zařízení, které aplikovalo očkování, a i když to zdravotnické zařízení v naprosté většině, to bych chtěl zdůraznit, v naprosté většině případů nemá jakoukoliv vinu, nezpůsobilo to žádné chybné chování toho zdravotnického zařízení, tak důvěra mezi rodinou a tím zdravotnickým zařízením je narušena. A já za těchto okolností nepovažuji za šťastné, že ta rodina, pokud chce uplatnit nárok na odškodnění, si bude muset vyžádat zdravotnickou dokumentaci u toho konkrétního zdravotnického zařízení a poté ji dodat k té své žádosti Ministerstvu zdravotnictví.

K tomu směřuje můj pozměňovací návrh, kdy bych rád, aby to důkazní břemeno zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Vím, že to pro Ministerstvo zdravotnictví bude určitá práce navíc, ale myslím si, že jak pro poškozenou rodinu, tak koneckonců i pro to zdravotnické zařízení to bude postup, který bude méně stresový. A co si budeme namlouvat, i pro ty zdravotníky to není úplně jednoduchá situace.

Takže tolik pozměňovací návrh, ke kterému se potom formálně přihlásím v té podrobné rozpravě. Jinak vítám tento návrh a pevně věřím, že bude úspěšně dokončena jeho legislativní pouť a že bude schválen. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A nyní prosím pana poslance Válka v obecné rozpravě.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat prostřednictvím pana předsedajícího na kolegu Kaňkovského. Já za klub TOP 09 mohu říct, že jsem velmi rád, že tento zákon je odborný, a že proto na něj může být nalezen široký konsenzus bez ohledu na politickou příslušnost. Jsem velmi rád, že se otevřela problematika, která se týká řady lidí, a chtěl bych jenom požádat, abychom jako součást toho zákona dostali z Ministerstva zemědělství alespoň věcný záměr prováděcích vyhlášek. Pardon, zdravotnictví. Já už vás mám jako úplně všeho, pane ministře. .

Vysvětlím důvod. Existuje před časem změna určování mozkové smrti, kdy se do legislativy dostalo, že určování mozkové smrti není tak, jak se tradičně provádělo, pouze pomocí digitální subtrakční angiografie, ale také pomocí CT mozku, a vznikla prováděcí vyhláška ministerstva, která to definuje po dohodě s odbornou společností, v tomto případě anesteziologickou a neurologickou. Problém je, že už nikdo neřekl, jak se tedy má provádět to CT mozku a kdy ten popis řekne, že se jedná o mozkovou smrt, a kdy se nejedná. Odborná společnost, která má na starosti popisování CT mozku, tedy radiologická společnost, řekla, že to nejde jaksi definovat a že takovýto popis v podstatě neexistuje. Takže pracoviště, která začala využívat tuto vyhlášku a provádět CT mozku k určení mozkové smrti, tak vlastně vždycky ten popis končí tím, že se z CT nedá určit, zda se jedná, nebo nejedná o mozkovou smrt.

Je to velmi odborná úzká záležitost. Bohužel nešla paralelně vyhláška se zákonem. A v tomto případě si myslím, že se nejedná o nepodobný problém. Jedná se opět o zákon, který je velmi odborný. A zaznělo to tady od některých mých předřečníků, že některé věci budou muset být řešeny z logiky věci vyhláškami. Proto bych velmi plédoval a prosil o to, aby do druhého čtení do výboru šly věcné záměry těch vyhlášek, tak abychom věděli, co v nich je, abychom mohli případné nejasnosti vychytat.

Druhá věc, o které bych se chtěl zmínit. Je asi realitou, že část veřejnosti má nedůvěru k očkování. A naší úlohou zdravotníků, naší úlohou poslanců, naší úlohou volených zákonodárců a úlohou Ministerstva zdravotnictví je tu veřejnost přesvědčovat, že ty obavy jsou v mnoha případech liché, neopodstatněné a často dané tím, že informace z doktora googlu nebyly úplně správně pochopeny. Myslím si, že teď máme jedinečnou příležitost korektní legislativou, korektními vyhláškami tyto obavy pokud možno utlumit a maximálně podpořit to, aby akceptovalo co nejvíc naší populace, že povinné očkování, přeočkování je opravdu jeden z velkých výdobytků moderní medicíny a říkat cokoliv jiného je chyba.

Takže na závěr. V tomto případě si myslím, že TOP 09 bude podporovat tento zákon a (nesroz.) rozumných pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásila ještě paní poslankyně Richterová. Prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Jen velmi stručně doplním do debaty za klub Pirátů, že jsme také velmi rádi, že tento návrh zákona byl předložen. Stejně tak se připojujeme k žádosti o to, abychom na výboru měli k nahlédnutí i vlastní předpokládané znění těch doprovodných vyhlášek, protože ďábel se bude skrývat v detailu, ve znění právě těch vyhlášek.

Stejně tak se chceme přimluvit za to, aby byla alokována dostatečná částka v návrhu rozpočtu, protože zase - tam půjde o to, jak stát potom bude schopen tomu, co těm často velmi nešťastným rodičům slíbí, dostát. A ještě snad bych zdůraznila to, co tady také už zaznělo, že bude potřeba i podpora zdravotních zařízení, aby zkrátka zvládla tuto svoji novou povinnost tak nějak důstojně, protože to jsou velmi nelehké a často i velmi nejednoznačné situace.

Ještě jednou, je velice dobře, že tento zákon bude patrně již brzy přijat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji a prosím pana poslance Ventrubu, který se ještě přihlásil. Prosím.

 

Poslanec Jiří Ventruba: Vážené kolegyně, kolegové, pane ministře, pane předsedající, já bych si dovolil jenom za ODS také říct, že to cítíme tak, jak to řekli předřečníci, tak jak jsme to vlastně projednali ve zdravotním výboru, co se týče očkování. Byli tady moji předřečníci, kteří říkali, jak to je s mozkovou smrtí atd., myslím svého kolegu radiologa. Já bych chtěl říct, že jako neurochirurg s tím mám obrovské zkušenosti. Jsou to věci, které opravdu jsou závažné.

A teď se vrátím k tomu očkování. Proč? Protože víte dobře, že ta očkování jsou dvojího druhu, nebo dvou typů. Prvním typem je takové očkování, když se oočkuje novorozenec, nebo to dítě a vlastně ho chráníme - jenom jeho samotného, ať je to tetanus, atd. A pak je druhá skupina očkování, kdy vlastně máme zodpovědnost, nebo stát má zodpovědnost za celou společnost. Já si pamatuji jako dítě, my jsme prostě byli očkovaní proti spalničkám, černému kašli atd. a ty nemoci nebyly. Víte dobře, že když se poměry uvolní, a teď jsou takové ty - a já jsem dostal mnoho dopisů z jedné i druhé strany, proč očkovat a proč neočkovat, měl jsem na svém oddělení dokonce dítě z infekční kliniky v dětské nemocnici, které po očkování bylo postižené, ale myslím si, že je velice dobře, že stát přebírá zodpovědnost za to, když tím povinným očkováním dojde k újmě na zdraví. Ale dal bych za pravdu - to, co říkal kolega Válek, prostřednictvím, ale já nemusím říct prostřednictvím, neoslovuji ho, co řekl můj kolega Válek, že ta prevence a přesvědčování rodičů je strašně důležité, aby se opravdu podařilo proočkovat společnost tak, aby byla chráněna. A tak jak dnes schvalujeme, jak se odškodní rodiče nebo jedinci, kteří jsou postiženi, tak stejně musíme potom najít nějaký způsob legislativní, jak ochránit společnost, když rodiče vlastně svým někdy nezodpovědným jednáním společnost ohrozí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy, takže pokud se nikdo nehlásí z místa, tak já obecnou - pan poslanec Ferjenčík se hlásí. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Já jsem chtěl jen reagovat na svého předřečníka, velmi stručně. Jenom jsem chtěl poznamenat, že podle mě společenský tlak vůči lidem, kteří neočkují své děti, je obrovský a že naopak v dnešní situaci dochází k tomu, že naprosto bezdůvodně jsou postihovány děti těchto rodičů třeba tím, že nemůžou jezdit na lyžařské výcviky nebo třídní výlety a podobné věci, a podle mně bychom se také měli bavit o tom, jak to udělat, aby to, že rodiče se rozhodli neočkovat, dětem, které jsou starší šesti let, nezasahovalo výrazně do života. Podle mě ten společenský tlak je tam naopak značný a spíš bychom se měli bavit o tom, která opatření jsou přiměřená a která ne.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kasal, poté paní poslankyně Aulická do rozpravy.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já budu hned reagovat na svého předřečníka. V tom případě ale, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, musíte řešit i to, že ti lidé, kteří budou ty lidi ošetřovat, vezměme si třeba epidemie spalniček - budete mít uzavřené urgentní příjmy a pak tam budete chtít být ošetřený, to chci vidět, jak to budete dělat. A budou odškodnění všichni, i ti dospělí, kteří to dostali. A vy, když tam potom budete chtít být hospitalizovaný - to by mě zajímalo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Nyní pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jenom stručně reagovat na pana poslance Kasala. Já jsem řekl, že považuji za absurdní, že děti, které chodí normálně do třídy ve škole, jsou se svými spolužáky v každodenním styku, mají zákaz jezdit na třídní výlety nebo lyžařské výcviky. Považuji to prostě za úplně absurdní opatření. A vůbec nerozumím, jak to souvisí s epidemiemi spalniček.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já děkuji. Pan poslanec Kasal se ještě hlásí s faktickou poznámkou. Je mi líto, paní poslankyně.

 

Poslanec David Kasal: Já jenom velice krátce. To je úplně základ medicíny, který se učíme v prvním ročníku. Stačí si to nastudovat, pane kolego, a nemusíme se tady o tom bavit. Ale je to opravdu o přenosu chorob, a ve chvíli, kdy jedna skupina je očkovaná a druhá není, tak tam ten přenos zkrátka je. Ale to si řekneme v předsálí, to nemusíme řešit tady.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Nyní paní poslankyně Aulická do rozpravy z místa. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně a kolegové, já bych také chtěla jenom drobně přispět do této diskuse. Já bych možná tak trošku i na pana kolegu Ferjenčíka vaším prostřednictvím, pane předsedající. Vy máte svým způsobem pravdu, že to je absurdní. Ale o tom je právě ta povinnost očkování. My vlastně jedním dechem zase říkáme - když rodiče se nerozhodnou, tak jak ten stát má vymáhat tu povinnost. Tak by možná bylo dobré to obrátit i do této roviny. Každopádně je absurdní, asi ano, současná legislativa, to nastavení, protože já si teď nejsem jista, myslím, že tam je zrovna šest dnů, které to dítě může trávit v tom kolektivu při výjezdu, a to si myslím, i když se tvořil třeba i ten povinný předškolní rok, tak de facto se zapomnělo i na legislativu v rámci povinného očkování. Protože tak jak je dnešní platná legislativa postavena, tak de facto mluví nesmyslně a protichůdně.

Ale na co bych chtěla upozornit, rodiče, a já jsem jedna z nich, která samozřejmě to řešila. Řešíte po celou dobu těhotenství to, aby dítě bylo zdravé, aby všechno bylo v pořádku, a když se vám narodí dítě, tak najednou řešíte situaci - budeme očkovat. Ano, je pravda, a já si myslím, že si musíme sáhnout i na srdce, a to především u pediatrů, že ne každý pediatr má stejný přístup v rámci očkování, i když jsou samozřejmě nějaké stanovené parametry, jak a kdy se má očkovat, každý pediatr to zcela úplně tak nedodržuje. A ti rodiče mají především strach ze samotných vakcín. Protože to, jak jsme byli očkováni, třeba já, tak zcela odlišně jsou dneska očkovány děti. A oni většinou říkají - my chceme očkovat, ale máme problém se samotnými vakcínami, tak jak jsou dneska modifikovány. A to je možná ten základ, od čeho bychom se možná i v té budoucí debatě měli odpíchnout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. A pokud nejsou další přihlášky do rozpravy ani faktické poznámky, tak v tuto chvíli obecnou rozpravu končím a ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan ministr má zájem, tak prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pouze velmi stručně na závěr. K té připomínce, která tady zazněla, že chybí prováděcí právní předpis - není tomu tak. My vzhledem k tomu, že jsme věděli, že samozřejmě to je velmi důležitá součást - ostatně si myslím, že i podle legislativních pravidel se mají prováděcí předpisy dávat najednou s návrhem zákona, tak vlastně ta prováděcí vyhláška je součástí sněmovního tisku. Takže je v systému, pokud má kdokoli zájem, tak se může podívat na ten sněmovní tisk. V systému je ta prováděcí vyhláška nahraná, kde jsou právě ty zdravotní důsledky, takže o tom debatu vést můžeme.

Jinak k té prevenci. Myslím si, že samozřejmě je to namístě, ta osvěta atd. My dokonce jsme prosadili v rámci dohodovacího řízení pro příští rok, že praktičtí lékaři pro děti a dorost budou mít nový kód, nový výkon, který se právě týká konzultace o očkování. Věříme, že to také povede k větší motivaci pediatrů v terénu, aby vlastně vysvětlovali všechny aspekty očkování, vyvraceli různé mýty a podobně. Takže tato motivace vlastně od příštího roku bude v rámci úhrad nastavena.

Jinak si myslím, že ta debata byla věcná, a jsem rád za podporu. Pokud jsme tady řešili otázku nastavení nějakých sankcí a podobně, tak věřte, že v prvním čtení nás čeká novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která tuto oblast řeší, takže si myslím, že nás čeká také velká debata na toto téma. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Dovolím si podotknout, že skutečně patří k pravomocem Sněmovny požádat o prováděcí předpis, pokud je potřeba k zákonu nebo k jinému návrhu.

A nyní paní zpravodajka Gajdůšková má zájem o závěrečné slovo? Nemá, v tom případě nepadly žádné návrhy, které bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první je přihlášena do podrobné rozpravy paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, já se v této podrobné rozpravě hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně zdůvodnila v rozpravě obecné. A jenom díky tomu, že jsem tady, tak si dovolím říct teď jednu zprávu, abyste ji věděli jako první. Je to zpráva ze včerejška, velmi důležitá.

Výbor pro zdravotnictví se věnuje očkování jako celku, čili i očkování, kde máme jednu možnost zabránit onkologickým diagnózám, to je očkování proti lidskému papilomaviru. A díky, řekněme, takovému soustředěnému nátlaku jak Ministerstva zdravotnictví, tak výboru pro zdravotnictví stoupla proočkovanost u chlapců - u dívek ne - o sto procent od loňského prosince. Ale to je jenom pro informaci, jenom využívám nebo zneužívám mikrofon. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já bych jenom podotkl, že ten návrh - potřebuji aspoň číslem odkázat na sněmovní dokument.

A nyní dám slovo panu poslanci Kaňkovskému. Předpokládám, že paní poslankyně Adámková se poté ještě přihlásí. Prosím.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Ještě jednou dobré odpoledne. Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, já už se teď jenom formálně přihlásím k avizovanému pozměňovacímu návrhu, který najdete v databázi pod číslem sněmovního dokumentu 3546, a jde skutečně o tu záležitost vyžádání dokumentů od konkrétního zdravotnického zařízení ze strany Ministerstva zdravotnictví. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Sněmovní tisk (dokument) pozměňovacího návrhu, se kterým jsem vás seznámila, má číslo 3543. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji a myslím, že to je možné považovat za dostatečné zdůvodnění přihlášení se k návrhu. A pokud se nikdo další do podrobné rozpravy nehlásí, tak já v tuto chvíli podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je znovu zájem o závěrečná slova ze strany pana ministra nebo ze strany paní zpravodajky. Není tomu tak. Nepadly žádné návrhy, o kterých bychom měli v tuto chvíli hlasovat, takže já druhé čtení tohoto návrhu končím a posuneme se dál. Děkuji panu ministrovi a děkuji paní zpravodajce.

 

Je zde bod číslo 11, což je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP