(18.00 hodin)

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem záměrně nevstupoval do té rozpravy, protože - nechci to teď ironizovat - do značné míry si komunální politici aktivní v celostátní politice vystačili sami, takže já už bych jim do toho asi moc nového nepřinesl kromě toho, že jsem přišel také z městské praxe, a to je důvod, proč s tím zákonem vůbec přicházím. S tím návrhem.

Já bych chtěl konstatovat, že v prvé řadě chci vyvrátit mýtus přidávání teď úplně novátorského nějaké kompetence. Ona městská policie měla, obecní policie, měla tuto pravomoc, ale v jednu chvíli zde ve Sněmovně převážil názor okleštění pravomoci obecní policie ve prospěch státní policie a bylo tam několik věcí vyškrtáno, mezi jinými i tato, a podle mne nešťastně.

Jsem rád, že zde zazněla i od kritiků tohoto návrhu jedna důležitá věc. Opravdu si starosta v případě samozřejmě personálního dostatku, ne nouze, stanovuje priority a opravdu může na území města dojít k tomu, že (nesroz.) kontrola těchto pruhů. Asi si umíte představit, že v okamžiku, kdy namátkově ta kontrola po Praze probíhá a namátkově se určují pruhy, kde to bude probíhat, a tam naprosto adresně se rozdávají přímo pokuty, že to má daleko větší úspěch mezi řidiči než to, že se říká, že se tam může někdo postavit a třeba to dát do toho správního řízení. Vždyť to víte ve vašich obcích. Když se někde začne měřit rychlost, tak se tam chovají řidiči jinak. Když chodí pokuty u radaru, tak se tam jezdí pomaleji. Když jsou ty fiktivní radary, co nic nevyhodnotí, tak si tam jezdí, jak kdo chce. Tak se prostě chovají ti řidiči a v tu chvíli městský policista může být vyslán svým velitelem a může na místě dát pokutu, přímo na místě, že musí řidič sáhnout do peněženky a zaplatit. To má u řidičů dlouhodobější dosah než to, když nahodile někoho ten policista zastaví.

Navíc bych chtěl zdůraznit jednu věc. Obecní policista, když vidí, že je páchán tento přestupek, tak by ho měl stejně řešit. To znamená, když on jde ve službě kolem toho pruhu a vidí, že tam je někdo jiný, měl by ten vůz odstavit. Ale je tady jeden problém. Obecní policista to může udělat pouze v případě, že neomezí dopravu v daném pruhu, takže on si musí stoupnout k nějakému místu, kde je možnost odstavení automobilu, a tam by měl potom vykonat ten svůj akt, to znamená sepsání toho přestupku.

Jedna poznámka. V minulosti zde byla velká diskuse na téma metropolitní policie. Bylo to právě z toho důvodu, že především v Praze se ukazuje, a možná by to bylo i Brno, potažmo Ostrava, jestli to rozdělení je ideální, nebo ne. Ale tento návrh zákona neměl a nechtěl vyvolat tuto diskusi. Ta patří jinam. A myslím, že jak paní poslankyně Černochová, tak jiní poslanci tu diskusi určitě jsou schopni absolvovat opět i v tomto volebním období na území těch výborů, kam to patří. Myslím, že zatím na plénum ne, protože to téma určitě nyní není tak aktuální jako jiná témata, jako byl dnes kůrovec a jiná, která jsme řešili.

Já bych chtěl požádat, když už ne v takzvané devadesátce, tak abyste alespoň dali šanci tomuto návrhu projít do druhého čtení. Myslím si, že ten záměr je správný. Ten záměr nenutí obecního policistu ihned si stoupnout po jeho schválení do prioritního pruhu, ale dává možnost v něm jednodušeji zasahovat.

A jenom taková dobrá zpráva pro ty starosty nebo bývalé starosty, kteří mají nějaké obavy v této věci, je, že tentýž přestupek podle právních rozborů lze vyhodnocovat elektronicky. To znamená, je to jenom na rozvoji kamerového systému na těch prioritních pruzích, kde to bude vyhodnoceno jako důležité, že lze tam snímat auta, která přestupek dělají, a je to stejně, jako v ulicích se v Praze nyní dělají přestupky v oblasti parkování, tak takto lze postupovat i v prioritních pruzích a lze takto přistupovat k tomu i v oblasti nadměrného nákladu tam, kde jsou ty zóny 7 tun a podobně, což je velká výzva určitě pro velká města, aby se kamerové systémy, když kamery mají, právě propojily i s touto agendou. Je to ale špatná zpráva pro městské části a jejich úředníky potom při následném řešení, ale myslím si, že pro výkon spravedlnosti je důležité takto postupovat, aby lidé opravdu byli v ulicích a aby kamery pracovaly tam, kde mohou. Je to vždycky levnější než ten člověk, který tam stojí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Ne.

 

Mám tady návrh na zamítnutí. Já zagonguji a budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí tohoto zákona.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 109, přihlášeno 169 poslankyň a poslanců, pro 46. Návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nikoho nevidím.

 

Budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 110, přihlášeno 169 poslanců a poslankyň, pro 135, návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Nikoho nevidím. Konstatuji, že jsme se vypořádali s tímto bodem. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu.

Přečtu došlou omluvu. Paní poslankyně Taťána Malá se omlouvá do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů.

 

Dalším bodem je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních
společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 207/ - prvé čtení

Já vás poprosím, jestli vás nezajímá to, co se tady projednává, běžte do předsálí, abychom opravdu v tomto jednacím sále měli tichou atmosféru. (Hluk v sále trvá, předsedající chvíli čeká.) Já mám obavu, abychom dnes ještě projednali nějaký bod. Děkuji.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr spravedlnosti Jan Kněžínek. Prosím, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Jan Kněžínek Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás s vládním návrhem novely zákona o obchodních korporacích a některých dalších souvisejících zákonů, které přímo souvisí s problematikou regulovanou zákonem o obchodních korporacích.

Zákon o obchodních korporacích byl v rámci rekodifikace civilního práva spolu s občanským zákoníkem přijat v roce 2012 a od té doby na základě jeho aplikace v praxi byly odhaleny některé nedostatky, které tato platná a účinná právní úprava obsahuje, přičemž na přípravě nyní předloženého návrhu zákona, který se snaží na tyto nedostatky reagovat, se podílela odborná komise při Ministerstvu spravedlnosti, která byla zřízena z předních českých akademiků, specialistů na obchodní právo, ze zástupců právní praxe, zejména tedy advokátů a notářů, jakož i ze zástupců justice, zejména tedy soudců Nejvyššího soudu České republiky.

Ten návrh se na první pohled i na druhý může jevit jako poměrně obsáhlý. Obsahuje stovky novelizačních bodů, nicméně kdybychom se na něj podívali podrobněji, tak zjistíme, že v zásadě změny, které jsou v něm obsaženy, lze rozčlenit do několika tematických skupin. Ten velký počet bodů je dán tím, že ty změny se promítají do celé řady ustanovení tohoto zákona, který sám o sobě je poměrně obsáhlý. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP