(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, přeji hezké odpoledne. Zahájíme tedy odpolední program jednání Poslanecké sněmovny a jako další bod tady máme

 

5.
Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019
/sněmovní tisk 287/ - druhé čtení

Přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Olga Richterová se omlouvá mezi 14.30 až 14.50 z důvodu jednání.

Předložený návrh uvede z pověření vlády ministryně financí Alena Schillerová, kterou prosím, aby se ujala slova. Tak, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně financí ČR Alena Schillerová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já budu velmi stručná. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Návrh státního rozpočtu byl projednáván v příslušných výborech Poslanecké sněmovny. Dovolte mi poděkovat všem gesčním výborům za projednání jednotlivých kapitol státního rozpočtu a zejména pak rozpočtovému výboru za souhrnné projednání a zpracování podkladů pro druhé čtení.

Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu. V této souvislosti bych chtěla poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 156 mld. korun obsažených v desítkách položek. Předem upozorňuji, že jakýkoli pozměňovací návrh, který by se týkal právě kapitoly Všeobecná pokladní správa, musí bezpodmínečně obsahovat i konkrétní specifikaci dotčených položek, jinak je takový návrh nehlasovatelný. Dále bych chtěla poznamenat, že zákon o rozpočtových pravidlech jasně definuje zákon o minimální výši vládní rozpočtové rezervy. Ta činí 0,3 % celkových výdajů státního rozpočtu.

Svoje stanovisko k navrženým pozměňovacím návrhům pak sdělím až při hlasování ve třetím čtení.

Dámy a pánové, děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak to byla paní ministryně. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím tento návrh přikázal k projednání rozpočtovému výboru, jehož usnesení byla doručena jako sněmovní tisky 287/2 a 3. Zároveň byl k tomuto bodu doručen sněmovní dokument číslo 1784, který obsahuje informaci o tom, který z předložených pozměňovacích návrhů rozpočtový výbor nepřijal. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka rozpočtového výboru paní poslankyně Miroslava Vostrá.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, přípravou na druhé čtení státního rozpočtu pro rok 2019 se zabýval rozpočtový výbor na své schůzi dne 28. listopadu 2018 a přijal k němu dvě usnesení, se kterými bych vás nyní seznámila.

Takže číslo usnesení 190 rozpočtového výboru ze 16. schůze ze dne 28. listopadu 2018 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019, sněmovní tisk 287, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019, druhé čtení: Po úvodním slově ministryně financí a zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor

I. konstatuje, že všechny výbory Poslanecké sněmovny projednaly kapitoly a okruhy státního rozpočtu včetně dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitol podle usnesení číslo 365 ze dne 24. října tohoto roku a přijaly k nim svá usnesení s výjimkou výboru petičního, který projednal kapitolu 304 Úřad vlády a usnesení ke kapitole nepřijal; výboru kontrolního, který projednal kapitolu 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a usnesení ke kapitole nepřijal; výboru hospodářského... (Odmlka pro velký hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás poprosím o klid, aby se paní předsedkyně výboru mohla vyjádřit.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Ano, děkuji, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, já vás teď seznamuji s výbory, které neprojednaly nebo nepřijaly žádné usnesení k projednávaným kapitolám a myslím si, že je docela záhodno, abyste o tom byli informováni. A promiňte, nejsem dost hlasově disponována, abych překřikovala tady to hemžení. Takže se vám omlouvám, že jsem přestala a budu pokračovat.

Takže výboru hospodářského, který projednal kapitolu 349 Energetický regulační úřad a usnesení ke kapitole nepřijal; výboru pro bezpečnost, který přerušil projednávání dotací neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitol 314 Ministerstvo vnitra a 336 Ministerstvo spravedlnosti; výboru pro zdravotnictví, který dotace neziskovým a obdobným organizacím v působnosti kapitoly 335 Ministerstvo zdravotnictví neprojednal.

II. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2019, sněmovní tisk 287, a k vládnímu návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 2019 přijala následující usnesení: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2019 a s vládním návrhem státního rozpočtu České republiky na rok 2019 podle sněmovního tisku 287, ve znění schválených pozměňovacích návrhů, podle příloh 1 a 2 tohoto usnesení.

III. Zmocňuje předsedkyni výboru - zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Pokud nebudete nic namítat, součástí tohoto usnesení, které máte všichni písemně, jsou i přílohy číslo 1 a příloha číslo 2, tak jak byly schváleny v rozpočtovém výboru a tak jak doporučujeme Poslanecké sněmovně, aby byly přijaty. Pokud nebudou námitky, já bych si dovolila tyto přílohy zde nenačítat.

A potom ještě rozpočtový výbor přijal další usnesení, a to usnesení číslo 191, které rovněž máte písemně a v kterém -

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Tak já vás poprosím opět o klid. Myslím, že je to opravdu férové, když tady mluví žena, protože paní poslankyně řekla, že je indisponovaná, tak prosím vás, buďme v klidu, ať se může vyjádřit. Paní předsedkyně Vostrá, prosím.

 

Poslankyně Miloslava Vostrá: Děkuji, pane místopředsedo. Takže usnesení 191:

I. Doporučuje Poslanecké sněmovně, aby přijala následující doprovodná usnesení:

Poslanecká sněmovna doporučuje vládě, aby

a) zohlednila specifické postavení zaměstnanců Národního bezpečnostního úřadu na trhu práce a udržela nárůst platů u tohoto zaměstnavatele i v budoucím období;

b) zohlednila specifické postavení příslušníků Bezpečnostní informační služby na trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této službě i pro další období po roce 2019;

c) zohlednila specifické postavení příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů na trhu práce a udržovala odpovídající růst platů v této inspekci i pro další období po roce 2019;

d) zohlednila specifika povolání zaměstnanců Ministerstva zahraničních věcí a jím zřizovaných složek na trhu práce a zajistila jim odpovídající nárůst platů.

II. Zmocňuje předsedkyni výboru - zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Toto jsou dvě usnesení, která přijal rozpočtový výbor a která jsem měla tu čest vám tady přednést. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji paní předsedkyni rozpočtového výboru a zpravodajce Miroslavě Vostré a k předloženému návrhu otevírám podrobnou rozpravu. Do rozpravy mám přihlášeno v tuto chvíli 22 poslanců, takže začneme. Nyní vyzývám k vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Zdeněk Ondráček. Tak, paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vám představila návrhy pozměňovacích návrhů, které předkládáme jako klub Starostové a nezávislí. Na prvním místě je navýšení platů pedagogů o částku 5 mld. 350 mil. korun, a to z následujících důvodů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP