(17.20 hodin)

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás tak jako v předchozím bodu seznámil s průběhem projednávání žádosti, tentokrát Okresního soudu v Chomutově, o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Pavla Růžičky, která byla dne 13. prosince roku 2017 doručena předsedovi Poslanecké sněmovny a téhož dne byla předána mandátovému a imunitnímu výboru za účelem zjištění, zda jsou v imunitní věci dány podmínky pro trestní stíhání výše uvedeného poslance.

V souladu s příslušným ustanovením jednacího řádu Poslanecké sněmovny obsahuje žádost Okresního soudu v Chomutově vymezení skutku, o který jde, a jeho předpokládanou právní kvalifikaci. Kompletní trestní spis vedený u dožadujícího soudu byl mandátovému a imunitnímu výboru na vyžádání doručen a členové výboru měli možnost se s jeho obsahem seznámit v prostorách sekretariátu výboru.

Projednávání žádosti výbor zahájil na 5. schůzi konané dne 20. prosince 2017. Za zpravodaje byl určen pan poslanec Marek Benda a jednání bylo přerušeno usnesením číslo 28. V souladu s jednacím řádem Sněmovny bylo projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově zařazeno na program 6. schůze Poslanecké sněmovny. Na 9. schůzi výboru, která se konala dne 23. ledna 2018, se projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově zúčastnil pan poslanec Pavel Růžička v doprovodu své právní zástupkyně a k důvodnosti trestního stíhání se rovněž vyjádřila i státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Lounech Mgr. Radka Pavlišová jako zástupce obžaloby. Všichni pozvaní také zodpověděli dotazy členů mandátového a imunitního výboru.

Po přednesení zpravodajské zprávy pana poslance Marka Bendy a po rozpravě výbor projednávání žádosti Okresního soudu v Chomutově ukončil a jednomyslně přijal usnesení č. 45, které vám bylo rozdáno na lavice. Následně výbor zaujal v usnesení č. 46 své stanovisko mandátového a imunitního výboru k dané žádosti Okresního soudu v Chomutově a s tím vás seznámí zpravodaj výboru pan poslanec Marek Benda. To je z mé strany vše.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Pane předsedo, děkuji a prosím zpravodaje výboru pana poslance Marka Bendu, aby se ujal slova. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, mandátový a imunitní výbor přijal své usnesení č. 45, které máte všichni před sebou na svých lavicích, kde na základě návrhu Okresního soudu v Chomutově navrhuje Poslanecké sněmovně, aby hlasovala o usnesení, kterým vyslovuje souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. PavIa Růžičky, nar. 3. 4. 1970, který se měl dopustit přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti podle § 221 odst. 1 trestního zákoníku, a dále máte v usnesení popsán skutek, tak jak jej vidí Okresní soud v Chomutově.

Já jsem lehce opatrný na to, že ve zpravodajských zprávách tady podle mého názoru zaznívají stanoviska jak dotčené osoby, dotčeného poslance, tak jeho advokátů, tak ale státních zástupců, kteří je říkají na půdě mandátového a imunitního výboru zbaveni mlčenlivosti. Jestli mi tedy odpustíte, tak nebudu rekapitulovat průběh jednání mandátového a imunitního výboru, protože to pokládám za hraniční, jakým způsobem zatím tady bylo referováno o těch jednotlivých kauzách, a sdělím vám jediné, že mandátový a imunitní výbor přijal na závěr svého jednání, tak jak bylo řečeno panem předsedou Grospičem, usnesení, ve kterém nedoporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas k trestnímu stíhání poslance Ing. Pavla Růžičky, nar. 3. dubna 1970. Mandátový a imunitní výbor nedoporučil Poslanecké sněmovně.

Dále bych jednání neveřejného výboru nekomentoval. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji a já tedy poprosím pana zpravodajem, aby spolu se mnou sledoval od stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, ale tady se s přednostním právem hlásí o slovo pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dneska tedy již potřetí k této věci. Ještě jednou bych chtěl omluvit kolegu Pavla Růžičku z důvodu nemoci a s dovolením bych vám přečetl jeho stanovisko, které velmi stručně vlastně popisuje tu absurdní kauzu, ze které je obviněn.

Cituji: Nestojím před vámi jenom jako Pavel Růžička poslanec, ale také jako zastupitel, který rozhodoval ve sboru zastupitelstva města. Jedná se o 15členné zastupitelstvo a deset zastupitelů hlasovalo jako já pro prodej, jsme společně obžalováni, tři byli omluveni, jeden se zdržel a jeden byl proti.

Postoloprty je městečko s pěti tisíci obyvateli v Ústeckém kraji. Jedná se o sociálně vyloučenou lokalitu.

Chci zde upozornit, že nejsem jediný zastupitel, který čelí šikanóznímu trestnímu stíhání. S podivem je, že 85 % zastupitelů, kteří byli obviněni nebo obžalováni, jsou za pět až deset let zproštěni a stát jim vyplácí nemalé náhrady. Myslím si, že to není normální. Necítím se vinen, rozhodoval jsem se jako zastupitel, který zná místní podmínky, a plně v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo města rozhodovalo pouze o jedné podané nabídce, a to nemovitosti, která se nemohla od roku 2008 prodat z důvodu špatného technického stavu. Nikdo jiný nenabídl za tuto nemovitost více jak jeden milion korun. Pokud bych hlasovat znovu o prodeji této nemovitosti, hlasoval bych naprosto stejně.

Naše jednání a způsob prodeje nemovitosti posoudil odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra České republiky, kde jsme o to 9. 3. 2017 požádali. V tomto stanovisku je uvedeno, že prodej nemovitosti proběhl v souladu se zákonem o obcích a zákon jsme neporušili. Je zarážející, že státní zástupkyně toto stanovisko nebrala vůbec v potaz. Jsme první případ, který za kladné stanovisko a přesné splnění dikce zákona stojí před soudem. Jediný důkaz státní zástupkyně je znalecký posudek na nemovitost, který byl policií účelově zadán na cenu vyhláškovou a ne na cenu obvyklou v místě, za kterou jsme prodali nemovitost my, tak jak hovoří zákon o obcích. Naše odhady a následně znalecký posudek za cenu v místě obvyklou, která byla ve znaleckém posudku 1 milion 100 tisíc korun, také státní zástupkyně účelově neakceptovala.

Ještě chci upozornit, že znalec v uvedeném objektu vůbec nebyl a částka 500 tisíc, za kterou nás stíhají, přesáhla o 2 840 korun, tak aby nás mohli začít stíhat podle vyšší sazby. Dále byl proveden dohled Ministerstvem spravedlnosti, odboru justičního dohledu, který říká, že zadaný znalecký posudek Policie ČR vykazuje vady. Státní zástupkyně také tento dohled nebrala vůbec na vědomí.

Ještě jednou sděluji, že se cítím absolutně nevinen. Tolik stanovisko Pavla Růžičky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji panu předsedovi. Já tedy otevírám všeobecnou rozpravu a nemám přihlášené žádné poslance. Mám, ano, tak počkejte, takže postupně. Pan poslanec Adamec. Hlásíte se na faktickou do všeobecné? Tak pojďte, tedy řádná přihláška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, vážený pane předsedající. Dámy a pánové, nedá mi to, abych tady k tomuto případu nevystoupil, protože nevím, jestli to většina z vás víte, já jsem dvacátým rokem starostou okresního města Trutnova a prožil jsem vlastně tu éru, kdy nejvyšší státní zástupkyně nás prohlásila za gubernátory, pak ve Sněmovně se tady staly věci, nad kterými mi zůstal rozum stát, klasický, ne to minulé, ale předminulé volební období, kdy se tady schválil zákon o zadávání veřejný zakázek takový, že se podle něj nedalo soutěžit, a všichni tady na závěr hlasování stáli a tleskali, jak s tou korupcí zatočili, tak mám dostatek zkušeností za těch dlouhých dvacet let ve vedení města právě s takovými případy a problémy. A musím konstatovat, že většinou ty podněty dává neúspěšná opozice, aktivisté a strany, které jsou neukotvené, které si myslí, že trestním stíháním prostě vyřeší svůj politický problém. To se nevyřeší. A ať je to případ tady ve Sněmovně a týká se kohokoliv, tak žádné trestní stíhání žádný politický problém podle mě nikdy nevyřešilo a ani nevyřeší. Prostě politický problém se musí řešit politicky, nikoliv trestním stíháním. To říkám zcela odpovědně z tohoto místa ze svých vlastních zkušeností, ač nejsem právník, ale mám k tomu co říct. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP