(17.10 hodin)
(pokračuje Růžička)

Nakonec byly z pozměňovacích návrhů, které byly předloženy, přijaty pozměňovací návrhy senátora Václava Homolky, senátora Miloše Vystrčila a senátora Zdeňka Papouška. Naopak pozměňovací návrhy doporučené garančním výborem pro vzdělávání přijaty nebyly.

Výsledkem projednání pak bylo 31. května 2017 na 7. schůzi Senátu usnesení č. 165, které bylo poslancům rozdáno a kterým Senát za prvé vrací návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů uvedených v příloze a za druhé pověřuje senátora Jiřího Růžičku odůvodněním usnesení Senátu na schůzi Poslanecké sněmovny. Pro úplnost by asi bylo správné dodat, že zástupce navrhovatele k návrhu zákona ve znění Senátem přijatých pozměňovacích návrhů vyjádřil zamítavé stanovisko. Návrh vrátit návrh zákona dolní komoře s pozměňovacími návrhy byl v Senátu přijat 42 hlasy, proti bylo 19 senátorů.

Teď ještě pár poznámek k pozměňovacím návrhům, které byly Senátem přijaty. Netýkají se všechny kariérního řádu, některé se týkají i funkčních příplatků pro jednotlivé funkce.

K bodu 10 senátora Papouška. Senát tímto pozměňovacím návrhem navrhuje zvýšit příplatek pedagogického pracovníka za výkon specializovaných činností z částky 1 000 až 2 000 na částku 2 000 až 3 000 korun měsíčně. Příplatek není definován zákonem, pouze prováděcím předpisem a jeho výše závisí na tom, kolik finančních prostředků má ředitel školy k dispozici, což si umíme všichni asi dobře představit.

K bodu 1 až 6, 8 až 11 senátora Papouška. Senát považuje za zcela zbytečné definovat pět dalších nových činností, které jsou specializované. K stávajícím, určeným pouze prováděcím předpisem, to dodávám, přibývají: koordinátor vlastního hodnocení školy, mentor profesního rozvoje, speciální pedagog v oblasti školské logopedie, specialista v oblasti prostorové orientace zrakově postižených, kariérový poradce. V případě těchto nově specializovaných činností se přitom jedná o činnosti, které jsou buď náplní jiné specializované činnosti, nebo jsou vybrány zcela nahodile. Návrh zároveň sjednocuje snížení přímé pedagogické činnosti, které by nově platilo pro všechny specializované činnosti, což je dost podstatné.

K sedmému bodu senátora Vystrčila. Novela zákona o pedagogických pracovnících navrhuje, aby další vzdělávání v souvislosti s implementací kariérního rozvoje zajišťovalo ministerstvo prostřednictvím právnické osoby jím zřízené. Dle názoru Senátu je ale nutné zajišťovat profesní rozvoj učitelů i jiným způsobem než pouze prostřednictvím právnické osoby jím zřízené.

Poslední bod. Senátor Homolka navrhoval, a ten pozměňovací návrh byl přijat, týkal se příplatku pro třídního učitele. Není v současné době nárokový, jeho výše závisí pouze na finančních prostředcích, které má ředitel školy k dispozici. Novela tento problém řeší a příplatek za třídnictví i jeho výši uvádí přímo v textu zákona. Senát je ovšem názoru, že příplatek je velice nízký a neodpovídá náročnosti rozsahu práce třídních učitelů. Z toho důvodu Senát navrhuje, aby se příplatek zvýšil z částky 1 000 až 1 500 korun měsíčně na 3 000 měsíčně. Tímto navýšením by zároveň došlo k tomu, že by se všechny příplatky, které novela zavádí, sjednotily na jedné částce 3 000 korun měsíčně.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, ať již přijmete senátní verzi, ať potvrdíte verzi sněmovní, či nepodpoříte ani jednu, žádám vás, abyste učinili takové rozhodnutí, které bude ve prospěch kvality vzdělávání v tomto státě. A domnívám se, že kariérní řád, tak jak je předložen, to zatím neřeší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu senátorovi. Než dám slovo panu ministrovi s přednostním právem, tak tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Karel Rais, po něm paní poslankyně Pastuchová, poté pan poslanec Brázdil. Prosím pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Rais: Dobrý den. Já jsem přihlášen do rozpravy, tak tam to řeknu detailněji. Chtěl bych ale zareagovat na ten emotivní dotaz kolegyně Bohdalové: Proč?

Za dobu, která uplynula od hlasování, jsme získali více informací. Naznačoval to tady pan senátor Růžička. Byla to několikahodinová rozprava v Senátu, kde exministryně Valachová celkem detailně řekla konkrétní věci, které skutečně stojí za pozornost. Pak je uvedu v rozpravě. Minimálně jde třeba o financování projektu, který to má podporovat a kde se nám zdá, že některé částky v rozpočtu jsou přehnané. Automaticky asi půl miliardy jde na vybranou instituci.

Další věc, která nás zarazila, bylo nedopracování vnitřních norem. Paní ministryně Valachová říkala osm směrnic, z toho, že má tři hotové. A teprve v pondělí nám pan ministr řekl, že ze čtyř ten den je vlastně hotová ta čtvrtá prováděcí směrnice.

V mezidobí zvýšená aktivita učitelů, vedoucích odborných asociací, jak ředitelů gymnázií, tak třeba logopedů - v poslední době jsme dostali dopisy. S některými jsme to probírali osobně a zjistili jsme, mysleli jsme si, že mají pravdu. Těch vyjádření přicházela celá řada. Prošli jsme některé školy a tam ty reakce byly negativní. Kolem sebe máme skupiny učitelů, kteří jsou určitě objektivní a hovoří s jistým despektem. Možná to byla otázka, to jsme také řešili s panem ministrem, otázka malé informovanosti, protože tady došlo k výměně... (Připomínka z pléna. Předsedající: Čas!) Pardon, omlouvám se. Já to pak řeknu, dodám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím. Paní poslankyně Pastuchová a její dvě minuty, po ní s faktickou poznámkou pan poslanec Brázdil a pan poslanec Kořenek.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem také přihlášena do rozpravy, nicméně já si myslím, že by se tu mělo všem měřit stejným metrem. Takže já vás prosím, pane předsedající, abyste vyzval kolegyni, aby si odnesla ten transparent (schéma hlasování, které před řečništěm zanechala poslankyně Bohdalová), protože se zde projednávaly zákony, kdy také někdo přinesl transparent a byl vyzván. A z pozice záchranáře si myslím, že je to i nebezpečné, protože by mohl někdo zakopnout a stát se tu úraz. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, já ten transparent z mého pohledu nevidím. Prosím paní kolegyni, aby předešla úrazu a transparent odnesla. Děkuji.

Pan poslanec Brázdil a jeho faktická poznámka.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane předsedající, děkuji za slovo. Já před vás předstupuji s návrhem procedurálního hlasování - abychom tento bod přerušili do 19. října. Do 19. října.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Do 19. 10. Ano? (Ano.) Dobře. To je procedurální návrh, o kterém dám hlasovat, tak jak jednací řád velí, bez vyzvání. Přivolám naše kolegy, všechny vás odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. (Zní gong svolávající poslance do sálu.)

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Brázdila, který navrhl přerušit projednávání tohoto bodu do 19. 10. tohoto roku. Tak je to v pořádku, je to míň než 120 dnů, jak říká jednací řád. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP