(20.00 hodin)

 

Poslanec Marek Benda: Moc se omlouvám ctěné Sněmovně. Ústavněprávní výbor tento změnový zákon také projednal, nepřijal k němu žádné změny a doporučuje Poslanecké sněmovně ho přijmout.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za zpravodajskou zprávu. Otevírám rozpravu obecnou, do které nemám žádnou přihlášku. Ptám se, jestli se někdo hlásí do obecné rozpravy. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Pravděpodobně nebude zájem o závěrečná slova, když nikdo nevystoupil. Otevírám rozpravu podrobnou a požádám pana poslance Jana Skopečka, aby přednesl svůj pozměňovací návrh.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Chci se přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který jsem do systému vložil pod číslem 6627. Reaguje na to, že vedle papírových stravenek začínají fungovat i stravenky elektronické, resp. lze platit i prostřednictvím karet. Věřím, že pozměňovací návrh povede i k tomu, že se omezí prostor pro zneužívání tohoto daňového benefitu. Děkuji pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ptám se, kdo dál do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, mohu tedy i podrobnou rozpravu ukončit. Ptám se na závěrečná slova. Je zájem? Není tomu tak. Proto mohu skončit druhé čtení i bodu číslo 8 tisku 1060, protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli ve druhém čtení hlasovat. A zároveň předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý večer. Budeme pokračovat dalším bodem a tím je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak již zaznělo při prvém čtení, podle názorů odborníků na správní řád je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud, a to i přes fakt, že rozpočtová pravidla dosud obsahují právní úpravu, která použití správního řádu vylučuje a vylučuje i soudní přezkum. Na základě výše uvedeného byl vypracován návrh novely rozpočtových pravidel. Cílem tohoto návrhu je upravit vztah správního řádu k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

Dovolím si velmi stručně připomenout jeho obsah. Na proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu se podle návrhu použije správní řád s tím, že některé otázky jsou upraveny odlišně, například účastenství, a použití některých ustanovení správního řádu je vyloučeno. Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je koncipován jako jednostupňový, nebude možné odvolání ani rozklad. Vyloučena je také obnova řízení a omezeno je rovněž použití přezkumného řízení. Žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc bude moci proti rozhodnutí podat správní žalobu.

V případě, že by byla zachována současná právní úprava, je zde nebezpečí, že neúspěšní žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční pomoc ze státního rozpočtu budou podávat žaloby k soudu, a na základě soudních rozhodnutí tak vzroste tlak na využívání správního řádu při poskytování těchto dotací a návratných finančních výpomocí v jeho plném rozsahu. To znamená, že by se na tento proces vztahovaly všechny opravné prostředky upravené ve správním řádu - odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkumné řízení. Takový stav by mohl vést nejen ke zvýšení administrativní náročnosti procesu, ale až ke kolapsu poskytování uvedených dotací včetně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

Navržená novela obsahuje i změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, která umožňuje doručovat písemnosti týkající se dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím systému MS14+, a změnu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která na tyto specifické dotace vylučuje použití postupu, který je navrhován v novele rozpočtových pravidel, s cílem zachovat smluvní princip poskytování dotací v oblasti vědy a výzkumu. S dotacemi a návratnými finančními výpomocemi nesouvisí pouze bod 17 v článku 1 novely rozpočtových pravidel, který na základě nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu mění ustavení rozpočtových pravidel upravujících vládní rozpočtovou rezervu.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1071/1 a 1071/2.

Poprosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v tomto případě už jako řádný zpravodaj vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze ze dne 19. května 2017 k vládnímu návrhu zákona, sněmovní tisk 1071. Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1071, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu - pozměňovací návrh je uveden v tisku 1071/1, na což odkazuji - a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro životní prostředí. Už tu mám škrtlého pana poslance Šincla, místo něho mám pana poslance Josefa Nekla a ten je omluven. Tak kdyby se našel nějaký dobrovolník z výboru pro životní prostředí a informoval nás o projednání návrhu jakožto zpravodaj. (V sále je málo poslanců. Dohady přítomných, kdo by to mohl přečíst. Ministr Chvojka doporučuje přítomného poslance Zemka, že ten to zvládne. Poslanec Zemek vstává, ale tvrdí, že neví, co říct.)

V případě zájmu jsme schopni poskytnout panu zpravodaji usnesení, kdyby si ho úplně přesně nepamatoval slovo od slova. (Kdosi panu Zemkovi podává usnesení.)

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuju za důvěru, abych zastoupil nepřítomného zpravodaje. (Tleská ministr Chvojka a poslanec Birke.)

Víceméně usnesení je standardní. Výbor pro životní prostředí doporučuje, aby Poslanecká sněmovna schválila tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a dále samozřejmě pověřuje předsedu výboru, aby s tím seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, a zpravodaje, aby to přednesl na plénu Poslanecké sněmovny. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Po vyčerpávajících zprávách pánů zpravodajů otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvilku přihlášen pan poslanec Vilímec, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu stručný, ale vzhledem k tomu, že při prvním čtení tohoto návrhu zákona byl ministrem financí ještě předchůdce současného pana ministra Andrej Babiš, tak možná jen trochu věcného odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který pak předložím v podrobném čtení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP