Úterý 11. července 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1071/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak již zaznělo při prvém čtení, podle názorů odborníků na správní řád je poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu výkonem veřejné moci, a proto je tato činnost podřízena správnímu řádu. Ke stejnému závěru došel i Nejvyšší správní soud, a to i přes fakt, že rozpočtová pravidla dosud obsahují právní úpravu, která použití správního řádu vylučuje a vylučuje i soudní přezkum. Na základě výše uvedeného byl vypracován návrh novely rozpočtových pravidel. Cílem tohoto návrhu je upravit vztah správního řádu k poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

Dovolím si velmi stručně připomenout jeho obsah. Na proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu se podle návrhu použije správní řád s tím, že některé otázky jsou upraveny odlišně, například účastenství, a použití některých ustanovení správního řádu je vyloučeno. Proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu je koncipován jako jednostupňový, nebude možné odvolání ani rozklad. Vyloučena je také obnova řízení a omezeno je rovněž použití přezkumného řízení. Žadatel o dotaci nebo návratnou finanční výpomoc bude moci proti rozhodnutí podat správní žalobu.

V případě, že by byla zachována současná právní úprava, je zde nebezpečí, že neúspěšní žadatelé o dotaci nebo návratnou finanční pomoc ze státního rozpočtu budou podávat žaloby k soudu, a na základě soudních rozhodnutí tak vzroste tlak na využívání správního řádu při poskytování těchto dotací a návratných finančních výpomocí v jeho plném rozsahu. To znamená, že by se na tento proces vztahovaly všechny opravné prostředky upravené ve správním řádu - odvolání, rozklad, obnova řízení, přezkumné řízení. Takový stav by mohl vést nejen ke zvýšení administrativní náročnosti procesu, ale až ke kolapsu poskytování uvedených dotací včetně dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie.

Navržená novela obsahuje i změnu zákona o podpoře regionálního rozvoje, která umožňuje doručovat písemnosti týkající se dotací spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie prostřednictvím systému MS14+, a změnu zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, která na tyto specifické dotace vylučuje použití postupu, který je navrhován v novele rozpočtových pravidel, s cílem zachovat smluvní princip poskytování dotací v oblasti vědy a výzkumu. S dotacemi a návratnými finančními výpomocemi nesouvisí pouze bod 17 v článku 1 novely rozpočtových pravidel, který na základě nálezu Nejvyššího kontrolního úřadu mění ustavení rozpočtových pravidel upravujících vládní rozpočtovou rezervu.

Účinnost zákona se navrhuje k 1. lednu 2018.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu a dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 1071/1 a 1071/2.

Poprosím pana zpravodaje rozpočtového výboru, pana poslance Václava Votavu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych v tomto případě už jako řádný zpravodaj vás seznámil s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze ze dne 19. května 2017 k vládnímu návrhu zákona, sněmovní tisk 1071. Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1071, schválila ve znění tohoto pozměňovacího návrhu - pozměňovací návrh je uveden v tisku 1071/1, na což odkazuji - a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což jsem také učinil.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Nyní poprosím, aby se ujal slova zpravodaj pro životní prostředí. Už tu mám škrtlého pana poslance Šincla, místo něho mám pana poslance Josefa Nekla a ten je omluven. Tak kdyby se našel nějaký dobrovolník z výboru pro životní prostředí a informoval nás o projednání návrhu jakožto zpravodaj. (V sále je málo poslanců. Dohady přítomných, kdo by to mohl přečíst. Ministr Chvojka doporučuje přítomného poslance Zemka, že ten to zvládne. Poslanec Zemek vstává, ale tvrdí, že neví, co říct.)

V případě zájmu jsme schopni poskytnout panu zpravodaji usnesení, kdyby si ho úplně přesně nepamatoval slovo od slova. (Kdosi panu Zemkovi podává usnesení.)

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuju za důvěru, abych zastoupil nepřítomného zpravodaje. (Tleská ministr Chvojka a poslanec Birke.)

Víceméně usnesení je standardní. Výbor pro životní prostředí doporučuje, aby Poslanecká sněmovna schválila tento návrh ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a dále samozřejmě pověřuje předsedu výboru, aby s tím seznámil předsedu Poslanecké sněmovny, a zpravodaje, aby to přednesl na plénu Poslanecké sněmovny. Toť vše.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Po vyčerpávajících zprávách pánů zpravodajů otevírám obecnou rozpravu, do které je v tuto chvilku přihlášen pan poslanec Vilímec, kterému dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, budu stručný, ale vzhledem k tomu, že při prvním čtení tohoto návrhu zákona byl ministrem financí ještě předchůdce současného pana ministra Andrej Babiš, tak možná jen trochu věcného odůvodnění k pozměňovacímu návrhu, který pak předložím v podrobném čtení.

V tom prvním čtení jsem upozorňoval na jedno úskalí tohoto sněmovního tisku. O tom zde pan ministr nemluvil. Z dikce vládního návrhu zákona totiž vyplývá, že fakticky nebude možné poskytnout žádnou dotaci ani návratnou finanční výpomoc na základě individuální žádosti žadatele bez takzvané předchozí výzvy. Zjednodušeně řečeno, např. malá obec, která se dostane do finančních problémů v souvislosti s nutností odstranit nějaký havarijní stav třeba na budově školy, např. narušení statiky nebo nějaké velké havárie topení, nebude moci fakticky požádat o dotaci Ministerstvo financí ani školství, resp. bude moci, ale z logiky věci ta dotace nebude takové obci poskytnuta, protože to nebudou umožňovat rozpočtová pravidla. Stejně tak to bude ale i v případě tzv. návratné finanční výpomoci, přičemž tento institut se používá v zásadě především k překlenutí nějakého finančního problému. Samozřejmě v případě obcí můžeme argumentovat tím, že obce jsou samostatné subjekty, mají své daňové výnosy z rozpočtového určení daní, mohou se obrátit na pojišťovny a na příslušný kraj, jsou však případy, kdy třeba ani s pomocí kraje tu situaci nemusejí úplně zvládnout, navíc do potíží se mohou dostat i jiné subjekty poskytující veřejné služby, než jsou obec nebo kraj.

Víte, já v praxi většinou slýchám z řad některých úředníků státní správy a někdy i samosprávy kritické připomínky, že to či ono zákonodárci prosadili, to či ono neumožnili. Mnohdy ujde pozornosti, že mnohé z těch kritizovaných věcí vlastně prosadili samotní úředníci. V případě tohoto sněmovního tisku boj za takzvanou, nevím, absolutní transparentnost je ze strany předkladatele zákona navrženo zrušení možnosti státu v těch mou popsaných případech nějak efektivně pomoci. Já to nepovažuji za rozumné, ale možná pro někoho je větší hodnotou jakási legislativní neprostupnost v rozpočtových pravidlech. Nevím.

Můj pozměňovací návrh, který načtu v podrobné rozpravě, se snaží v rámci zpřísnění podmínek umožnit státu poskytnout dotaci či návratnou finanční výpomoc i na základě individuální žádosti v případech, kdy se jedná o nějaký havarijní či kalamitní stav, který bez podpory státu prostě nelze odstranit. Takové případy budou existovat, byť já určitě nepléduji, aby se tak dělo často. Ten podrobný návrh jsem předkládal i rozpočtovému výboru, tam o jeden hlas nakonec nezískal potřebnou většinou, ale jak jsem si dobře všiml, nikdo nehlasoval ani proti. Ostatní se zdrželi. Oproti verzi, kterou jsem předložil na rozpočtovém výboru v návrhu, který načtu, prodlužuji lhůtu na vydání rozhodnutí, kterým se žádost o poskytnutí dotace podávaná takzvaně bez předchozí výzvy případně zamítá, a to ze 60 dnů na 90 dnů na základě připomínky Ministerstva financí, že 60denní lhůta je příliš krátká.

Vážené kolegyně a kolegové a tady i vážený pane ministře, v zájmu ponechání možnosti řešit případy, které v reálném životě nastávají, nelze se jim vyhnout, prosím o podporu tohoto návrhu, který pak načtu v podrobném čtení.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Jestli tomu tak není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. (Ministr Bělobrádek se hlásí do obecné rozpravy.) Do obecné? Tak se omlouvám, já jsem nepochopil žádost pana vicepremiéra. Chcete vystoupit i v obecné? Takže v obecné rozpravě. Máte slovo, prosím. Nerozuměli jsme si, to se stává.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, v obecné rozpravě chci jenom krátce odůvodnit svůj pozměňovací návrh, ke kterému se pak přihlásím v rozpravě podrobné. Jedná se o to, že poskytování dotací na podporu výzkumu, vývoje a inovací je speciálně upraveno zákonem o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovace. Vložená změna v § 7 zákona číslo 130/2002 Sb. je navržena s ohledem na právní jistotu poskytovatelů a příjemců dotací. V oblastech účelové podpory brání v aplikovatelnosti stávajících ustanovení rozpočtových pravidel, což je § 14 a násl., resp. správního řádu, ustanovení § 9 odst. 3 a § 17 odst. 1 zákona číslo 130/2002 Sb. Tato ustanovení zavádějí civilněprávní režim. Tím je z povahy věci vyloučen správní řád, který se aplikuje na rozhodování při výkonu veřejné správy, tj. ve vztazích, v nichž se rozhoduje o veřejných právech a povinnostech. Totéž neplatí pro oblast institucionální podpory, kde rozhodnutí o poskytnutí podpory nejsou v civilněprávním režimu.

Můj pozměňovací návrh byl projednán na podvýboru pro vědu a vysoké školy, který doporučil jeho přijetí. Také předkladatel novely zákona o rozpočtových pravidlech, tedy Ministerstvo financí, s tímto zpřesněním souhlasí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Opakovaně se tedy ptám, zda má ještě někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě. Jestliže tomu tak není, končím v tuto chvíli obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem, druhý pan zpravodaj, předpokládám, taky nemá.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásili jako první pan poslanec Vilímec, poté pan poslanec Bělobrádek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je evidován ve sněmovním dokumentu pod číslem 6531. Tak jak jsem uvedl v obecné rozpravě, ten pozměňovací návrh tedy umožňuje, aby i na základě individuální žádosti bez předchozí výzvy bylo možné poskytnout dotaci ze státního rozpočtu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Nyní prosím o slovo pana vicepremiéra Bělobrádka, poté do podrobné rozpravy pan poslanec Benda se hlásí z místa.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak jsem avizoval, chtěl bych se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který v systému najdete pod číslem 6638.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní má slovo pan poslanec Benda.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já jsem dneska byl tolerance sama k vládní koalici, nechal jsem projít úplně všechno, ale mám pocit, že atmosféra ve Sněmovně už není dostatečně důstojná. Nechci zpochybnit tento bod, ale vím, že jsou nějaké problémy v tom následujícím bodě 10, a proto navrhuji, abychom po ukončení tohoto bodu hlasovali o přerušení do zítřka do 9 hodin. Buď bude většina, nebo se to přeruší samo o sobě, což pokládám za mnohem pravděpodobnější. Takže abych nebral přestávku, navrhuji, abychom po ukončení tohoto bodu procedurálně hlasovali o přerušení do zítřka do 9 hodin.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Tento návrh je hlasovatelný. Ptám se, jestli má ještě někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, než ji ukončím. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana ministra, jestli je zájem o závěrečné slovo. Není. Zájem pana zpravodaje o závěrečné slovo není. Žádný další hlasovatelný návrh v podrobné rozpravě nepadl a já končím druhé čtení tohoto návrhu a končím tento bod.

A nyní bychom tedy přistoupili k hlasování procedurálního návrhu pana poslance Bendy. Ještě předtím eviduji žádost o odhlášení, které samozřejmě vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami, a budeme hlasovat o přerušení jednání této schůze do zítra do 9.00. Ještě přivolám kolegy z předsálí... Ačkoliv se nám počet hlasujících ustálil, tak se nám ustálil na špatném čísle. Nebo dobrém.

Vzhledem k tomu, že ani ze strany předsedů poslaneckých klubů nevidím nějaký náznak možného řešení, vzhledem k tomu, že Sněmovna není usnášeníschopná, nezbývá mi než bez hlasování přerušit jednání této schůze, ve kterém budeme pokračovat zítra v 9.00 dle schváleného pořadu, čímž bude 102, sněmovní tisk 1019, třetí čtení.

Já vám děkuji a přeji vám příjemný večer.

 

(Jednání skončilo ve 20.19 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP