(19.50 hodin)

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych zastoupil řádného zpravodaje a seznámil vás s usnesením rozpočtového výboru k tomuto tisku. Usnesení je z 56. schůze ze dne 17. května 2017, tedy k vládnímu návrhu zákona o platebním styku. Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vládní návrh zákona o platebním styku, sněmovní tisk 1059, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 1059/1. A zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem také učinil. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Václavu Votavovi jako zpravodaji rozpočtového výboru za informaci o projednání ve výboru a nyní požádám pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu za ústavněprávní výbor a informoval nás o projednání v ústavněprávním výboru. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, usnesení se mi právě tiskne. Já mám trošku komplikaci, že jsem na jednání ústavněprávního výboru v té době nebyl. (Poslanec Tejc přináší tisk poslanci Bendovi k řečnickému pultu.) Nicméně to vůbec nevadí. Ústavněprávní výbor projednal a doporučil jednu změnu § 131, která je uvedena v tisku 1059/2.

Dovolte mi ještě jednu poznámečku krátkou k vystoupení pana ministra. Já vím, že je to skoro snad až zneužití zpravodajské zprávy, ale prosím vás, nenavrhujme zkrácení ze 14 dnů na 7, když příští týden Sněmovna nezasedá. Zasedá nejdříve v září. Jaký to má reálný smysl se tady honit kvůli tomu, abychom měli pocit, že příští středu se tady ještě sejdeme? Nebo jestli to někdo chce udělat, tak ať mi to řekne na rovinu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Ale takovým návrhům nelze bránit, protože to je právo každého poslance.

Otevírám rozpravu, do které mám jako prvního přihlášeného pana poslance Karla Raise. A dále pana poslance Jana Skopečka. Prosím, pane poslanče, máte slovo v obecné rozpravě.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji vám. Mně jde v podstatě o technické úpravy. Dal jsem dva pozměňovací návrhy. V pozměňovacím návrhu, který mám pod číslem 6517, jde o zpřesnění výrazu "členové skupiny", což je § 99 odst. 3, na "vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, kteří jsou členy téže skupiny". Je to technická věc.

A druhý pozměňovací návrh se týká § 131 - odst. 1 se nahrazuje zněním: Poskytovatel splní povinnost poskytnout informaci uživateli, jestliže mu ji sdělí zachycenou na trvalém nosiči dat. Učiní-li poskytovatel sdělení podle odst. 1 prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně nepoužívají pro komunikaci s jinými osobami než s poskytovateli, splní poskytovatel povinnost poskytnout informaci uživateli pouze tehdy, jestliže uživatele zároveň informuje o sdělení podle odst. 1 prostřednictvím komunikačního prostředku, který uživatelé běžně používají pro komunikaci s jinými osobami než s poskytovateli... A dojde tam k přečíslování. To mám v podstatě vedeno pod pozměňovacím návrhem 6518. Čili jde o zpřesnění a technickou záležitost v podstatě, obsahově se toho moc nemění.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. A ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy, protože pan kolega Skopeček je přihlášen jako třetí do rozpravy podrobné. Pokud nikdo, končím obecnou rozpravu. Ptám se, je zájem o závěrečná slova. Pan ministr, páni zpravodajové? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a otevírám rozpravu podrobnou a tam požádám pana poslance Karla Raise, aby jako první vystoupil v podrobné rozpravě.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Nebudu zdržovat pana ministra. (Hlásí se také o slovo.) Já jenom se přihlašuji k pozměňovacím návrhům, které jsou uvedeny v informačním systému pod číslem 6518 a 6517. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní s přednostním právem pan ministr Ivan Pilný. Prosím.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Já po upozornění pana poslance Bendy, vzhledem k tomu, že tam padly pozměňovací návrhy, tak to garanční výbor musí stejně projednat, tak stahuji svůj návrh na zkrácení lhůty, protože nedává smysl. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Nyní pan poslanec Havíř v podrobné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Havíř: Vážený pane předsedající, já bych se tímto chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je k tomuto tisku pod číslem 6619, a jedná se o zjednodušení formulace § 131 tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Marek Benda se hlásí v podrobné rozpravě. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, já bych se také chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům uvedeným pod sněmovním dokumentem 6532, které by měly řešit některé technické problémy vyplývající z toho, že je pravděpodobné, že zákon vstoupí v platnost, ale současně ještě nebudou ony prováděcí předpisy vyplývající z předpisů Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Bendovi. A ptám se, kdo další do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak ani u pana ministra, ani u zpravodajů. A protože nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto vládního návrhu zákona, sněmovní tisk 1059.

Než budeme pokračovat, přečtu ještě omluvu došlou předsedovi Poslanecké sněmovny - od 19.45 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Karel Fiedler.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

8.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
/sněmovní tisk 1060/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Ivan Pilný. Pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte, abych vám stručně představil vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Účelem zákona o platebním styku je transpozice evropské směrnice o platebních službách. V této souvislosti vyvstala potřeba novelizovat některé další předpisy. Tyto změny jsou obsahem nyní projednávaného návrhu zákona. V podrobnostech odkazuji na to, co jsem již řekl k návrhu zákona o platebním styku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisky 1060/1 a 2.

Žádám předsedu rozpočtového výboru pana poslance Václava Votavu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, i v tomto případě bych zastoupil řádného zpravodaje a seznámil vás s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze konané dne 17. května 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, sněmovní tisk 1060.

Po úvodních slovech rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, sněmovní tisk 1060, schválila ve znění pozměňovacích návrhů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1060/1, na což odkazuji. A za druhé, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, což jsem tímto také učinil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi a nyní žádám zpravodaje ústavněprávního výboru pana poslance Marka Bendu, aby nám přednesl svou zpravodajskou zprávu o projednání v ústavněprávním výboru. Ale pana poslance Bendu tady nevidím... Pan předseda ústavněprávního výboru tady také není. Tak já dám šanci panu kolegovi Bendovi, který tady ještě před chvilkou byl, tak nebudu z toho dělat nějakou aféru, ale rád bych, abychom naplnili zákon o jednacím řádu, než otevřu rozpravu. Podotýkám, že do obecné rozpravy nemám žádnou přihlášku a do podrobné rozpravy mám přihlášku pana poslance Skopečka. Tak jestli proti tomu nic nenamítáte... (Poslanec Benda vchází do sálu.) Je tady kolega Benda. Já věděl, že si jenom odskočil.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.***
Přihlásit/registrovat se do ISP