(10.00 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Předposledním hlasováním s číslem patnáct označeným pod písmenem G je pozměňovací návrh pana poslance Zavadila, Krákory a je to v podstatě ukotvení hospicové péče, kde se uvádí, že hospicem rozumíme zdravotní služby nevyléčitelně nemocných pacientů v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních buď hospicového typu, nebo v domácím prostředí. Stanovisko garančního výboru je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministr? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 104, přihlášeno 141, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Jelikož jsme podle mých záznamů, pane místopředsedo, vyčerpali všechny pozměňovací návrhy poslanců, měli bychom posledním hlasováním hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, i podle mých záznamů je tomu tak.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1017, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 105, přihlášeno 141, pro 124, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a děkuji panu zpravodaji za vzornou práci.

 

Poslanec Jaroslav Krákora: Též děkuji a myslím, že jsme sociálně slabším skupinám obyvatelstva pomohli, protože léky jsou samozřejmě drahé. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Otevírám další bod, kterým je

 

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1018/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už zaujal své místo pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. A poprosím ještě pana zpravodaje výboru garančního, kterým je výbor pro zdravotnictví, pana poslance Rostislava Vyzulu. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1018/2, který byl doručen dne 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1018/3.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Je to velmi jednoduchý návrh, který zahrnuje navýšení pojistného na veřejné zdravotní pojištění placeného státem za státní pojištěnce na léta 2019 a 2020. Pro rok 2018 již toto bylo učiněno usnesením vlády, které bylo tuším v květnu. Tento návrh je jedním z kroků, který přispěje ke střednědobé stabilizaci financování systému VZP, a tím i ke stabilizaci českého zdravotnictví jako takového. V rámci návrhu zákona jsou výslovně uvedeny částky příslušného vyměřovacího základu, z nichž se v letech 2019 a 2020 bude pojistné za státní pojištěnce počítat. Meziroční navyšování platby si vyžádá přibližně 3,5 miliardy korun ze státního rozpočtu.

V rámci druhého čtení byly načteny pozměňovací návrhy pana poslance Vyzuly a paní poslankyně Markové. Cílem pozměňovacího návrhu pana poslance Vyzuly je upravit terminologii zákona o pojistném na veřejné zdravotním pojištění tak, aby byl v souladu s novým přestupkovým zákonem, což Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě podporuje.

Paní poslankyně Marková načetla dvě alternativní varianty automatického navyšování plateb za státní pojištěnce. A v této souvislosti mohu pouze poukázat na to, že vládní návrh je založen na určitém politickém a řeknu i ekonomickém konsenzu, který byl výsledkem velmi dlouhého a trnitého vyjednávání mezi ministerstvy zdravotnictví a financí. Zároveň si myslím, že tento vládní návrh zákona vytváří dostatečný časový prostor pro to, aby se situace po roce 2020, čili od roku 2021, dál nějakým způsobem upravovala, pokud se pro ni najde dostatečná podpora. Tohle je, řekl bych, maximum možného.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvíli hlásí paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádala o podporu svého pozměňovacího návrhu, který řeší problémy návrhu vládního. Valorizace plateb za státní pojištěnce je bezesporu krok správným směrem, ale ve vládou předkládané podobě to není krok systémový a nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů v systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. Vládní návrh totiž dává relativní jistotu jenom do roku 2020, ale pomíjí, co bude dále. Koneckonců pan ministr to tady vysvětlil. Přitom v zákoně o pravidlech o rozpočtové odpovědnosti, který jsme tady přijali, nutíme zdravotní pojišťovny předvídat příjmy a výdaje na N+2 roky, tedy již příští rok budou zdravotní pojišťovny stát při tvorbě svých střednědobých výhledů, co bude v roce 2021. Po roce 2020 tak o změnách ve výši vyměřovacího základu podle tohoto zákona, který dneska budeme schvalovat, bude opět tak jako dosud rozhodovat aktuální politická situace a ochota uvolnit finanční prostředky do oblasti zdravotnictví.

Když to shrnu, tak problémy vládního návrhu jsou, že tady nejsou předvídatelné příjmy do budoucnosti. Je tam vlastně otázka možného zpolitizování rozhodování o tom, jestli budeme, nebo nebudeme navyšovat platby za státní pojištěnce. A samozřejmě i fakt, že máme jeden údaj v zákonné normě, a pak složitě dohledáváme realitu v podzákonném právním předpise. To jsou ty problémy toho, co tady teď chceme schvalovat.

Pozměňovací návrh, který bude při hlasování ve dvou variantách pod písmenem B1 a B2, tedy mé pozměňovací návrhy, tuto problematiku řeší. Odvody za státní pojištěnce se zde navazují na výši průměrné mzdy, která je jasně definovaná v zákoně č. 592/1992 Sb. v § 3a. Takže není žádný problém. Návrh, který jsem předložila, je ve dvou variantách proto, aby byl alespoň jeden z nich pro vás přijatelný. (Velký hluk v sále.)

Pozměňovací návrh B1 znamená, že od roku 2018 to bude 27 % z průměrné mzdy. A přiznávám, že to je určitý skokový nárůst příjmů, a tedy samozřejmě i výdajů, ale jelikož to bude skokový nárůst příjmů pro dlouhodobě podfinancovaný resort zdravotnictví, tak to bude velmi potřebný nárůst, aktuálně bych řekla velmi žádoucí například proto, že potřebujeme stabilizovat lékařské a nelékařské pracovníky především v lůžkových zdravotnických zařízeních, potřebujeme navyšovat jejich platy a mzdy, potřebujeme poskytovat moderní léčbu a inovativní léky všem potřebným pacientům a pacientkám bez ponižujícího žebrání o charitu. Takže ten nárůst, který by tímto pozměňovacím návrhem vlastně přitekl, ty peníze by přitekly do veřejného zdravotního pojištění, určitě není nadarmo. Pozměňovací návrh B2 potom říká, že pro rok 2018 by to bylo jenom 26 % a pro další roky potom těch 27 % z průměrné mzdy, protože by se to mělo navyšovat.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že ať už podpoříte jednu, nebo druhou variantu, vždy uděláme něco pro předvídatelnost příjmů a stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a uděláme líp a víc, než kdybychom schválili návrh v té původní podobě, jak tady předkládal pan ministr. Alespoň ty z vás, kteří měli ve svém volebním programu a ve svých předvolebních slibech před čtyřmi lety pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.***
Přihlásit/registrovat se do ISP