(10.10 hodin)
(pokračuje Marková)

Zároveň bych si tady dovolila jenom avizovat mou prosbu a žádost o změnu hlasovací procedury tak, aby bylo umožněno všem, kteří skutečně chtějí pomoci českému zdravotnictví a pacientům zvlášť, aby bylo umožněno o těch mých návrzích vůbec hlasovat, protože procedura je připravena tak, že by se o nich vůbec hlasovat nemohlo, a to si myslím, že by nebylo fér vůči českému zdravotnictví ani vůči českým pacientům. Já vám děkuji za pozornost a podporu. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Ptám se pana zpravodaje, jestli je mu jasný návrh té změny procedury? Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud se týká změny procedury, tak já samozřejmě načtu tu, která byla schválena garančním výborem, ale osobně souhlasím i s tou variantou, kterou navrhla paní poslankyně Marková.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: A jak by to tedy bylo? Konkrétně po bodech?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Já bych tedy nejprve měl správně říct tu...

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jsme neskončili rozpravu. Dobře, necháme si to až k proceduře. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova jak pana navrhovatele, tak pana zpravodaje. Není zájem.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil nejdříve s usnesením z 50. schůze výboru pro zdravotnictví ze dne 14. června tohoto roku.

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí - tady by byla ta hlasovací procedura, která byla schválena garančním výborem.

Nejdříve legislativně technické úpravy, pokud budou načteny. Nebyly.

2. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A. Pokud bude přijato A, tak varianta B1 a B2 jsou nehlasovatelné. Pokud A nebude přijato, tak by se hlasovala varianta B1. V případě přijetí varianty B1 je varianta 2 nehlasovatelná. Pokud by varianta B1 nebyla přijata, tak by se hlasovalo o variantě B2. Za další jsou potom jednotlivá doporučení k těmto variantám.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popř. navrhl i další nezbytné úpravy.

4. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení k návrhu zákona přednášel stanoviska výboru.

5. Zmocňuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně.

Takže toto byl návrh usnesení, a teď pokud se týká té změny, která byla navržena, tak by ta nová hlasovací procedura vypadala tak - legislativně technické úpravy nebyly nadneseny, takže by se hlasovalo o variantě B1. V případě, že by byla varianta přijata, tak by byla nehlasovatelná B2. V případě, že by nebyla přijata, tak varianta B2 by byla hlasovatelná. A jako poslední by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu A a nakonec potom o celém zákoně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, tak je to srozumitelné, odpovídá to stanovisku legislativy a my tedy budeme hlasovat nejprve o proceduře, kterou navrhuje paní poslankyně Marková.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena paní poslankyní Markovou. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 104. Přihlášeno 142, pro 114, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat a my tedy nadále budeme postupovat tímto způsobem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, takže přejdeme přímo k hlasování o variantě B1. Připomenu, že se jedná o výši vyměřovacího základu, který by byl v prvním roce navýšen o 26 % průměrné mzdy, v dalším potom o 27 %. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 107. Přihlášeno je do něj 142 poslanců, pro 29, proti 76. Návrh B1 přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále budeme hlasovat o variantě B2 paní poslankyně Markové, která stanovuje výši vyměřovacího základu nárazově o 27 % z průměrné mzdy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 108. Přihlášeno 142 poslanců, pro 30, proti 75. Ani tato varianta nebyla přijata. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pak tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Vyzuly, tj. pod písmenem A. Ten je v podstatě legislativně technický, kdy správní delikty mění tu terminologii na přestupky. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 109. Přihlášeno 142, pro 13, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Tím máme všechny návrhy odhlasovány a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Ano, souhlasím. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1018, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 110. Přihlášeno 143 poslanců, pro 122, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji Sněmovně za schválení tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tento bod končím. Nyní krátce přečtu omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Michal Kučera a z pracovních důvodů se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Marek Ženíšek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP