Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

85.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb.,
o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1018/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už zaujal své místo pan ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík. A poprosím ještě pana zpravodaje výboru garančního, kterým je výbor pro zdravotnictví, pana poslance Rostislava Vyzulu. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1018/2, který byl doručen dne 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1018/3.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. (Ano.) Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Děkuji, pane předsedající. Je to velmi jednoduchý návrh, který zahrnuje navýšení pojistného na veřejné zdravotní pojištění placeného státem za státní pojištěnce na léta 2019 a 2020. Pro rok 2018 již toto bylo učiněno usnesením vlády, které bylo tuším v květnu. Tento návrh je jedním z kroků, který přispěje ke střednědobé stabilizaci financování systému VZP, a tím i ke stabilizaci českého zdravotnictví jako takového. V rámci návrhu zákona jsou výslovně uvedeny částky příslušného vyměřovacího základu, z nichž se v letech 2019 a 2020 bude pojistné za státní pojištěnce počítat. Meziroční navyšování platby si vyžádá přibližně 3,5 miliardy korun ze státního rozpočtu.

V rámci druhého čtení byly načteny pozměňovací návrhy pana poslance Vyzuly a paní poslankyně Markové. Cílem pozměňovacího návrhu pana poslance Vyzuly je upravit terminologii zákona o pojistném na veřejné zdravotním pojištění tak, aby byl v souladu s novým přestupkovým zákonem, což Ministerstvo zdravotnictví samozřejmě podporuje.

Paní poslankyně Marková načetla dvě alternativní varianty automatického navyšování plateb za státní pojištěnce. A v této souvislosti mohu pouze poukázat na to, že vládní návrh je založen na určitém politickém a řeknu i ekonomickém konsenzu, který byl výsledkem velmi dlouhého a trnitého vyjednávání mezi ministerstvy zdravotnictví a financí. Zároveň si myslím, že tento vládní návrh zákona vytváří dostatečný časový prostor pro to, aby se situace po roce 2020, čili od roku 2021, dál nějakým způsobem upravovala, pokud se pro ni najde dostatečná podpora. Tohle je, řekl bych, maximum možného.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Otevírám obecnou rozpravu, do které se v tuto chvíli hlásí paní poslankyně Soňa Marková. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych požádala o podporu svého pozměňovacího návrhu, který řeší problémy návrhu vládního. Valorizace plateb za státní pojištěnce je bezesporu krok správným směrem, ale ve vládou předkládané podobě to není krok systémový a nezajišťuje dostatečnou předvídatelnost příjmů v systému veřejného zdravotního pojištění ve střednědobém horizontu. Vládní návrh totiž dává relativní jistotu jenom do roku 2020, ale pomíjí, co bude dále. Koneckonců pan ministr to tady vysvětlil. Přitom v zákoně o pravidlech o rozpočtové odpovědnosti, který jsme tady přijali, nutíme zdravotní pojišťovny předvídat příjmy a výdaje na N+2 roky, tedy již příští rok budou zdravotní pojišťovny stát při tvorbě svých střednědobých výhledů, co bude v roce 2021. Po roce 2020 tak o změnách ve výši vyměřovacího základu podle tohoto zákona, který dneska budeme schvalovat, bude opět tak jako dosud rozhodovat aktuální politická situace a ochota uvolnit finanční prostředky do oblasti zdravotnictví.

Když to shrnu, tak problémy vládního návrhu jsou, že tady nejsou předvídatelné příjmy do budoucnosti. Je tam vlastně otázka možného zpolitizování rozhodování o tom, jestli budeme, nebo nebudeme navyšovat platby za státní pojištěnce. A samozřejmě i fakt, že máme jeden údaj v zákonné normě, a pak složitě dohledáváme realitu v podzákonném právním předpise. To jsou ty problémy toho, co tady teď chceme schvalovat.

Pozměňovací návrh, který bude při hlasování ve dvou variantách pod písmenem B1 a B2, tedy mé pozměňovací návrhy, tuto problematiku řeší. Odvody za státní pojištěnce se zde navazují na výši průměrné mzdy, která je jasně definovaná v zákoně č. 592/1992 Sb. v § 3a. Takže není žádný problém. Návrh, který jsem předložila, je ve dvou variantách proto, aby byl alespoň jeden z nich pro vás přijatelný. (Velký hluk v sále.)

Pozměňovací návrh B1 znamená, že od roku 2018 to bude 27 % z průměrné mzdy. A přiznávám, že to je určitý skokový nárůst příjmů, a tedy samozřejmě i výdajů, ale jelikož to bude skokový nárůst příjmů pro dlouhodobě podfinancovaný resort zdravotnictví, tak to bude velmi potřebný nárůst, aktuálně bych řekla velmi žádoucí například proto, že potřebujeme stabilizovat lékařské a nelékařské pracovníky především v lůžkových zdravotnických zařízeních, potřebujeme navyšovat jejich platy a mzdy, potřebujeme poskytovat moderní léčbu a inovativní léky všem potřebným pacientům a pacientkám bez ponižujícího žebrání o charitu. Takže ten nárůst, který by tímto pozměňovacím návrhem vlastně přitekl, ty peníze by přitekly do veřejného zdravotního pojištění, určitě není nadarmo. Pozměňovací návrh B2 potom říká, že pro rok 2018 by to bylo jenom 26 % a pro další roky potom těch 27 % z průměrné mzdy, protože by se to mělo navyšovat.

Jsem hluboce přesvědčena o tom, že ať už podpoříte jednu, nebo druhou variantu, vždy uděláme něco pro předvídatelnost příjmů a stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění a uděláme líp a víc, než kdybychom schválili návrh v té původní podobě, jak tady předkládal pan ministr. Alespoň ty z vás, kteří měli ve svém volebním programu a ve svých předvolebních slibech před čtyřmi lety pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce, prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

Zároveň bych si tady dovolila jenom avizovat mou prosbu a žádost o změnu hlasovací procedury tak, aby bylo umožněno všem, kteří skutečně chtějí pomoci českému zdravotnictví a pacientům zvlášť, aby bylo umožněno o těch mých návrzích vůbec hlasovat, protože procedura je připravena tak, že by se o nich vůbec hlasovat nemohlo, a to si myslím, že by nebylo fér vůči českému zdravotnictví ani vůči českým pacientům. Já vám děkuji za pozornost a podporu. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Ptám se pana zpravodaje, jestli je mu jasný návrh té změny procedury? Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pokud se týká změny procedury, tak já samozřejmě načtu tu, která byla schválena garančním výborem, ale osobně souhlasím i s tou variantou, kterou navrhla paní poslankyně Marková.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: A jak by to tedy bylo? Konkrétně po bodech?

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Já bych tedy nejprve měl správně říct tu...

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ještě jsme neskončili rozpravu. Dobře, necháme si to až k proceduře. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, tak rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova jak pana navrhovatele, tak pana zpravodaje. Není zájem.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích a poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Takže dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Dovolte mi, abych vás seznámil nejdříve s usnesením z 50. schůze výboru pro zdravotnictví ze dne 14. června tohoto roku.

Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny jako garanční výbor po projednání návrhu zákona po druhém čtení:

1. doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích podaných k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, v následujícím pořadí - tady by byla ta hlasovací procedura, která byla schválena garančním výborem.

Nejdříve legislativně technické úpravy, pokud budou načteny. Nebyly.

2. Hlasovat o pozměňovacím návrhu A. Pokud bude přijato A, tak varianta B1 a B2 jsou nehlasovatelné. Pokud A nebude přijato, tak by se hlasovala varianta B1. V případě přijetí varianty B1 je varianta 2 nehlasovatelná. Pokud by varianta B1 nebyla přijata, tak by se hlasovalo o variantě B2. Za další jsou potom jednotlivá doporučení k těmto variantám.

3. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popř. navrhl i další nezbytné úpravy.

4. Pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny ve třetím čtení k návrhu zákona přednášel stanoviska výboru.

5. Zmocňuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení Poslanecké sněmovně.

Takže toto byl návrh usnesení, a teď pokud se týká té změny, která byla navržena, tak by ta nová hlasovací procedura vypadala tak - legislativně technické úpravy nebyly nadneseny, takže by se hlasovalo o variantě B1. V případě, že by byla varianta přijata, tak by byla nehlasovatelná B2. V případě, že by nebyla přijata, tak varianta B2 by byla hlasovatelná. A jako poslední by se hlasovalo o pozměňovacím návrhu A a nakonec potom o celém zákoně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, tak je to srozumitelné, odpovídá to stanovisku legislativy a my tedy budeme hlasovat nejprve o proceduře, kterou navrhuje paní poslankyně Marková.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena paní poslankyní Markovou. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 104. Přihlášeno 142, pro 114, proti nikdo. Tento návrh procedury byl přijat a my tedy nadále budeme postupovat tímto způsobem. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Legislativně technické úpravy nebyly navrženy, takže přejdeme přímo k hlasování o variantě B1. Připomenu, že se jedná o výši vyměřovacího základu, který by byl v prvním roce navýšen o 26 % průměrné mzdy, v dalším potom o 27 %. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 107. Přihlášeno je do něj 142 poslanců, pro 29, proti 76. Návrh B1 přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Dále budeme hlasovat o variantě B2 paní poslankyně Markové, která stanovuje výši vyměřovacího základu nárazově o 27 % z průměrné mzdy. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Nedoporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 108. Přihlášeno 142 poslanců, pro 30, proti 75. Ani tato varianta nebyla přijata. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pak tedy budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu poslance Vyzuly, tj. pod písmenem A. Ten je v podstatě legislativně technický, kdy správní delikty mění tu terminologii na přestupky. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko pana ministra? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 109. Přihlášeno 142, pro 13, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Tím máme všechny návrhy odhlasovány a můžeme hlasovat o zákonu jako celku.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Ano, souhlasím. Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1018, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 110. Přihlášeno 143 poslanců, pro 122, proti 9. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji Sněmovně za schválení tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tento bod končím. Nyní krátce přečtu omluvy. Z dnešního jednání se omlouvá z osobních důvodů pan poslanec Michal Kučera a z pracovních důvodů se z dnešního jednání omlouvá pan poslanec Marek Ženíšek.

Otevírám další bod, kterým je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP