(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. A já otevírám bod, který máme na pořadu jednání. Tím je bod

 

192.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb.,
o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
/sněmovní tisk 1100/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Ivan Pilný, kterého tímto prosím, aby se ujal slova. Vás ostatní požádám o klid v sále, abychom dobře slyšeli, co nám pan ministr bude říkat. Děkuji.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já teď ve druhém čtení předkládám návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017. Jak jsem již řekl v prvním čtení, je vyvolán nutností toho, že vznikl Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, který nemá zatím kapitolu státního rozpočtu, takže tento návrh je v podstatě jenom tím, že se zavádí nová kapitola státního rozpočtu 378 a převádí se z rozpočtu Národního bezpečnostního úřadu na rok 2017 do této kapitoly ze schváleného rozpočtu ve výši 490 134 115 korun zhruba 247 mil. do této nové kapitoly.

Předloženou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2017 projednal také rozpočtový výbor a neuplatnil k ní žádné připomínky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1100/1. Poprosím pana zpravodaje, který už je připraven, poslance Václava Votavu, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dobré ráno, kolegyně, kolegové. Pan ministr se tady již zmínil o usnesení rozpočtového výboru, nicméně abych dostál své funkci zpravodaje, tak bych vás s ním přece jen ještě seznámil sám osobně.

Rozpočtový výbor projednal tento tisk a přijal k němu také usnesení na své 57. schůzi, konané dne 28. června tohoto roku. Po úvodních slovech pana náměstka ministra Paveleka a zpravodajské zprávě poslance Votavy rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017, sněmovní tisk 1100, schválila bez připomínek. Dále zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu, což tímto činím.

Jinak bych se chtěl přihlásit do rozpravy, abych navrhl zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Eviduji vaši přihlášku. Otevírám obecnou rozpravu a ptám se, zda se hlásí ještě někdo. Pan zpravodaj samozřejmě s přednostním právem může vystoupit okamžitě.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, chtěl bych požádat ctěnou Sněmovnu o zkrácení lhůty mezi druhým a třetím čtením na sedm dní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda má ještě někdo nějaký návrh. (Nikdo se nehlásil.) Končím obecnou rozpravu a zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že případné pozměňovací návrhy musí být vždy odůvodněny. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Jestliže tomu tak není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan ministr ne, pan zpravodaj také ne.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 119, pro 109, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji.

 

Nyní několik omluv. Omlouvá se pan poslanec Tomio Okamura z důvodu jednání z dnešního jednacího dne, omlouvá se pan ministr Milan Chovanec z celého dnešního dne z důvodu naléhavých pracovních povinností v rámci resortu, omlouvá se pan poslanec Miloslav Janulík mezi 11.30 a 14.00 bez udání důvodu, omlouvá se pan poslanec Pavel Plzák od 13 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Kořenek do 9.30 z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Karel Fiedler z dnešního jednání od 11.20 do konce jednacího dne z osobních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Markéta Adamová z pracovních důvodů z celého dnešního jednacího dne.

 

Otevírám další bod. Tím je

 

88.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 935/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Vít Kaňkovský a zpravodajka garančního výboru, výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Hnyková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 935/3, který byl doručen 17. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 935/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám před závěrečným hlasováním krátce připomněl důvody předložení této novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a průběh projednávání tohoto zákona.

Ambicí poslanecké novely zákona, která vznikla spoluprací s Národní radou osob se zdravotním postižením, je zlepšení přístupu zdravotně postižených ke zvláštním pomůckám, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a které jsou pro zdravotně hendikepovaného velmi důležité pro jeho běžný život i pro jeho začlenění zpět do pracovního a společenského života. Jistě není třeba zdůrazňovat, že podpora začlenění zdravotně postižených zpět do společnosti a zkvalitnění jejich života je standardní náplní volebních programů většiny parlamentních stran.

Průběh projednávání novely zákona. Na výboru pro sociální politiku byl přijat soubor pozměňovacích návrhů, které jsem pro jeho jednání předložil. Tyto pozměňovací návrhy byly výsledkem série poměrně komplikovaných diskusí a jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s cílem najít řešení, které bude akceptovatelné z hlediska rozpočtových dopadů, ale i z hlediska praktické proveditelnosti.

Přiznám se, že mě mrzí ústup z některých původně navrhovaných změn. Zejména se to týká ambice rozšířit okruh diagnóz, na které by se tento zákon vztahoval, o tři velmi závažné stavy - pacienty s těžkým srdečním postižením, pacienty s těžkým stupněm ischemické choroby tepen dolních končetin a pacienty s těžkou plicní nedostatečností, které vedou k invaliditě a k potřebě využívat kompenzační pomůcky stejně jako už u dnes zařazených onemocnění.

Chápu ale nutnost připravit na tuto změnu i podzákonné normy a hlavně lékařskou posudkovou službu, která se už tak potýká s obrovskými potížemi.

Toto všechno jsou faktory, které velí v tuto chvíli okruh zařazených zdravotních postižení nerozšiřovat. Pevně ale doufám, že se v krátké době již nově zvolená Poslanecká sněmovna k tomuto úkolu vrátí. Každopádně je třeba soubor pozměňovacích návrhů chápat jako kompromisní řešení u většiny okruhů navrhovaných změn, ať už se to týká příspěvku na mobilitu, příspěvku na pořízení motorového vozidla, či limitu, který odlišuje režimy stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku.

Jak jsem už zmínil, garanční výbor zmíněné pozměňovací návrhy podpořil, přičemž v jednom parametru jsme vybírali z variantního řešení. Konkrétně se jedná o zvýšení příspěvku na mobilitu, kde byla výborem podpořena střední varianta nárůstu, tedy zvýšení příspěvku na mobilitu z dnešních 400 korun na 550 korun měsíčně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP