Pátek 30. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

88.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování
dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 935/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujal své místo pan poslanec Vít Kaňkovský a zpravodajka garančního výboru, výboru pro sociální politiku, paní poslankyně Hnyková. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 935/3, který byl doručen 17. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 935/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych vám před závěrečným hlasováním krátce připomněl důvody předložení této novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, a průběh projednávání tohoto zákona.

Ambicí poslanecké novely zákona, která vznikla spoluprací s Národní radou osob se zdravotním postižením, je zlepšení přístupu zdravotně postižených ke zvláštním pomůckám, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a které jsou pro zdravotně hendikepovaného velmi důležité pro jeho běžný život i pro jeho začlenění zpět do pracovního a společenského života. Jistě není třeba zdůrazňovat, že podpora začlenění zdravotně postižených zpět do společnosti a zkvalitnění jejich života je standardní náplní volebních programů většiny parlamentních stran.

Průběh projednávání novely zákona. Na výboru pro sociální politiku byl přijat soubor pozměňovacích návrhů, které jsem pro jeho jednání předložil. Tyto pozměňovací návrhy byly výsledkem série poměrně komplikovaných diskusí a jednání se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí s cílem najít řešení, které bude akceptovatelné z hlediska rozpočtových dopadů, ale i z hlediska praktické proveditelnosti.

Přiznám se, že mě mrzí ústup z některých původně navrhovaných změn. Zejména se to týká ambice rozšířit okruh diagnóz, na které by se tento zákon vztahoval, o tři velmi závažné stavy - pacienty s těžkým srdečním postižením, pacienty s těžkým stupněm ischemické choroby tepen dolních končetin a pacienty s těžkou plicní nedostatečností, které vedou k invaliditě a k potřebě využívat kompenzační pomůcky stejně jako už u dnes zařazených onemocnění.

Chápu ale nutnost připravit na tuto změnu i podzákonné normy a hlavně lékařskou posudkovou službu, která se už tak potýká s obrovskými potížemi.

Toto všechno jsou faktory, které velí v tuto chvíli okruh zařazených zdravotních postižení nerozšiřovat. Pevně ale doufám, že se v krátké době již nově zvolená Poslanecká sněmovna k tomuto úkolu vrátí. Každopádně je třeba soubor pozměňovacích návrhů chápat jako kompromisní řešení u většiny okruhů navrhovaných změn, ať už se to týká příspěvku na mobilitu, příspěvku na pořízení motorového vozidla, či limitu, který odlišuje režimy stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku.

Jak jsem už zmínil, garanční výbor zmíněné pozměňovací návrhy podpořil, přičemž v jednom parametru jsme vybírali z variantního řešení. Konkrétně se jedná o zvýšení příspěvku na mobilitu, kde byla výborem podpořena střední varianta nárůstu, tedy zvýšení příspěvku na mobilitu z dnešních 400 korun na 550 korun měsíčně.

Ve druhém čtení jsem načetl ještě jeden pozměňovací návrh, tento má ale pouze legislativně technický charakter.

Milé kolegyně, vážení kolegové, předložená novela ve znění zmíněných pozměňovacích návrhů zůstává přes nemalé kompromisy cestou, jak zdravotně postiženým pomoci zlepšit kvalitu života a umožnit jejich návrat do pracovního i společenského života. Proto si vás dovoluji zdvořile požádat o její podporu ve znění podaných pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane navrhovateli. Otevírám rozpravu. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Pan ministr financí. Prosím, pane ministře, máte slovo. A mezitím ještě přečtu jednu omluvu. Paní poslankyně Helena Válková se omlouvá od 9.00 do 9.30 hodin z osobních důvodů.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já jsem v poněkud schizofrenní situaci. Jako ministr financí si jsem vědom dopadu na státní rozpočet, který už tak je přetížen mandatorními výdaji natolik, že důležité výdaje jako stavba dálnic, podpora vysokého školství, podpora vědy, výzkumu a inovací, podpora trajektorie armády jsou ve státním rozpočtu výrazně ohroženy, stejně tak jako plánovaný deficit 50 miliard. Na druhé straně jako poslanec, ale především jako člověk velmi cítím s lidmi, kteří jsou postiženi a kteří tu pomoc skutečně, skutečně potřebují. Já tedy říkám spíš jako člověk, že nemám problém s podporou tohoto zákona, této novely a také pozměňovacích návrhů. Nemám s tím problém. Mám spíš problémy třeba s plošným přidáváním od 1. listopadu všem státním úředníkům. S tím opravdu mám velké problémy a těžko s tím budu souhlasit, ale tady myslím, že ta podpora je namístě, i když ten dopad do státního rozpočtu je vážný. Takže jako ministr financí tento návrh nemohu podpořit, ale jako člověk a poslanec ho určitě podpořím, protože myslím, že je namístě těm lidem konečně vyjít vstříc a pomoct jim.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. S faktickou poznámkou chce reagovat pan poslanec Opálka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já se přiznám, že nejsem ve schizofrenní situaci. S námi se tak nějak automaticky počítá, že tyto návrhy budeme podporovat. Nebyli jsme tedy přizváni ani k připodpisu, ale naše podpora je jasná.

Ale chtěl bych zareagovat na poznámku pana ministra financí. Víte, jedna z cest, jak snížit mandatorní výdaje na sociální dávky, je opravdu zvyšovat mzdy a platy. Není přece normální, aby státní úředník na plný pracovní úvazek měl ještě vzhledem k svému nižšímu platu nárok na státní sociální podporu. Prostě to je cesta, kdy práce musí člověka zaplatit tak, aby státu zbyly prostředky na ty potřebné, a to jsou především absolventi škol, kteří nemají praxi, zdravotně postižení a samozřejmě občané v předdůchodovém věku.

Takže znovu zdůrazňuji, klub KSČM tento návrh podpoří. (Slabý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát. Máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, to je přesně smutný závěr politiky této koalice. Vy jste zcela nepokrytě rozdávali peníze těm, kteří je nepotřebují, přijímali jste zbytné nové úředníky, desetitisíce, a tohle je výsledek. My jsme vás tady milionkrát varovali, že prostě je tady vedle kategorie skutečně potřebných lidí a pro ty potom ty peníze nebudou. Samozřejmě tohle je návrh, který má hlavu a patu, takže o podpoře není pochyb. Ale samozřejmě vy dostáváte republiku do obrovské pasti. Je to výsledek. Já jsem tady říkal několikrát, že sociální demokracie ve skutečnosti dělá asociální politiku, a zcela výjimečně se naprosto musím ztotožnit s ministrem financí. Nebude na investice, prožrali jste růst. To je výsledek vaší politiky. (Zcela ojedinělý potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v této rozpravě. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Případná závěrečná slova - paní zpravodajka, pan navrhovatel? Není tomu tak. Můžeme tedy přistoupit k závěrečnému hlasování.

Já prosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Ta procedura je velmi jednoduchá. Já jenom připomenu, že usnesení výboru pro sociální politiku z 53. schůze bylo přijato už 1. června, takže jsem velmi ráda, že už se tento bod ukončí dnes. A procedura je velmi jednoduchá. Máme tady... Mohu už ji sdělit?

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Můžete proceduru sdělit.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobře. Takže budeme hlasovat. Protože nebyly podány žádné legislativně technické úpravy, tak budeme hlasovat za prvé o pozměňujícím návrhu pod písmenem A jako celek, pak budeme za druhé hlasovat o pozměňujících návrzích pod písmenem B1 a B2 a za třetí budeme hlasovat o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, já vám děkuji. Je to skutečně jednoduchá procedura, nicméně já přivolám kolegy z předsálí a tuto proceduru si jako Sněmovna schválíme. (Gong.)

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 86, přihlášeno 131, pro 123, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Takže pozměňující návrhy pod písmenem A. Já jenom připomenu, pan předkladatel to tady také zdůvodňoval, týká se navýšení částky na mobilitu, upravuje se pojmosloví, upravuje se započítávání majetkových poměrů a upravují se podmínky na zvláštní pomůcku, na pořízení motorového vozidla. Stanovisko výboru doporučující. (Gong.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Stanovisko navrhovatele? (Posl. Kaňkovský: Stanovisko navrhovatele je kladné.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 87, přihlášeno 131, pro 125, proti nikdo. Tento pozměňovací návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Teď budeme hlasovat o pozměňujícím návrhu pod písmenem B1 a B2, což je legislativně technická úprava k tomu pozměňujícímu návrhu pod písmenem A. Stanovisko výboru doporučující. (Stanovisko navrhovatele: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento pozměňovací návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 88, přihlášeno 133 poslanců, pro 128, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: A teď budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím.

 

Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Víta Kaňkovského, Jana Bartoška a Jaroslava Zavadila na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 935, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 89, přihlášeno 134 poslanců, pro 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

(Poslankyně Hnyková žádá o slovo.) Prosím.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Já bych chtěla jenom všem poděkovat za zdravotně postižené osoby. Myslím si, že to byla jedna z nejlepších věcí, které jsme dnes a za poslední období udělali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já končím tento bod. Budeme pokračovat bodem dalším, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP