(18.40 hodin)

 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta Dobrý podvečer, pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci. Budu velice stručný, protože vím, že čas na jednání není úplně dlouhý. Budu jenom konstatovat, že děkuji velice za věcné projednání v rozpočtovém výboru, ve výboru pro regionální rozvoj, pro veřejnou správu, omlouvám se, a myslím, že ty návrhy, které zatím zazněly na těchto výborech, tzn. zvýšení koeficientu na počet dětí v základních školách, které předložil, myslím, pan poslanec Vilímec, tak jsou plně v rozsahu toho našeho návrhu, nemám s nimi žádný problém. Chtěl bych jenom znovu konstatovat, že návrh zákona, který předložil Liberecký kraj, podporuje jak Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, tak také Spolek pro obnovu venkova. Ostatně někteří páni ministři a paní ministryně, kteří byli ve čtvrtek na jednání 15. sněmu Svazu měst a obcí, si mohli vyslechnout, že mezi starostkami a starosty je postup Sněmovny při projednávání této novely vnímán velice citlivě. Takže se přimlouvám za to, aby návrh byl projednán ve druhém i ve třetím čtení ještě za funkčního období této Sněmovny. Bude to určitě v obcích a městech této země vnímáno velice pozitivně. A za podporu předem děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu hejtmanovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 791/2 a 4. Nyní prosím zpravodajku rozpočtového výboru paní poslankyni Věru Kovářovou, aby nás informovala o projednání návrhu v tomto výboru. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dámy a pánové, myslím, že vše je jasné. Rozpočtový výbor projednal návrh novely zákona, dostali jste usnesení pod tiskem 791/3.

Usnesení zní, že po úvodním slově zástupce Libereckého kraje poslance Jana Farského, zpravodajské zprávě poslankyně Kovářové, se znalostí stanoviska Ministerstva financí a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů, schválila ve znění těchto pozměňovacích návrhů. - Vy jste obdrželi v tom sněmovním tisku, o kterém jsem hovořila. Podstatou toho návrhu je, že se zvyšuje podíl na žáky, když to řeknu zjednodušeně, ze 7 % na 9 %.

II. Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Václava Horáčka, aby i on nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Horáček: Děkuji, pane předsedající. Já taky velmi rychle, i když ne takovou kadencí jako kolegyně Kovářová, kterou jsem slyšel takhle poprvé rychle mluvit.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi po odůvodnění Mgr. Janem Farským, poslancem Zastupitelstva Libereckého kraje, po zpravodajské zprávě poslance Václava Horáčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým

a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 791 projednat a schválit v předloženém znění,

b) zmocňuje zpravodaje výboru, aby s usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu,

c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovoluji si osvojit pozměňovací návrh pana poslance Andreje Babiše, ke kterému se v podrobné rozpravě přihlásím. Celkem je tam podrobné odůvodnění, ale v globálu se jedná o to, že kritérium zavedení počtu děti mateřských škol a žáků se zvedá ze 7 % na 11 %. To je jediný rozdíl. A aby bylo možné zvýšit váhu kritéria počtu dětí mateřských škol a žáků základních škol ze současných 7 % na navrhovaných 11 %, je zároveň nutné o toto navýšení snížit váhu jiného kritéria tak, aby součet vah všech kritérií činil 100 %. Jako nejvhodnější bylo zvoleno kritérium postupných přechodů, kde dochází ke snížení ze současných 80 % na 76, to je o stejný počet procentních bodů, jakým bylo navýšeno kritérium počet dětí mateřských škol a žáků základních škol. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Kubíčkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Ivan Pilný. Prosím, pane poslanče, máte slovo, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, rozhodně jsem příznivcem toho, aby vybrané prostředky, veřejné peníze, byly decentralizovány, protože mám dojem, a asi oprávněný, že obce a města dokážou s těmi prostředky hospodařit v řadě případů mnohem rozumněji, než to dělá stát. To je prostě bez debaty. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že dopad do rozpočtu na příští rok, pokud bude přijat zákon s tou účinností, která je navrhována, je 8,5 miliardy. Mám tady bohužel velice málo svých budoucích kolegů z vlády, tak bych si je jen dovolil upozornit, že rozprava a diskuse o rozpočtu se tím stane ještě pikantnější. Totéž bych chtěl uvést také na adresu opozice, protože její výpady proti tomu, že schodek rozpočtu je plánován na 50 miliard, to prostě v okamžiku, kdy budeme přijímat taková opatření, která, znovu říkám, vidím jako racionální a namístě, ale státní rozpočet prostě zatíží.

Takže jenom bych chtěl i své nepřítomné kolegy upozornit, že debatu o rozpočtu a jejich požadavcích to neusnadní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane hejtmane, kolegyně a kolegové, chtěl bych reagovat na připomínku pana budoucího ministra financí. Já ho chápu, ale na druhou stranu je potřeba si říct, že je to vlastně vracení do původního stavu, že až na výjimku, až tam ten přepočet těch žáků, takhle to fungovalo do jisté doby. A zatímco krajům jsme to vrátili rok před volbami, to procento, tak obce byly tehdy odmítnuty. Takže zase neříkejme úplně, že to je něco, co je zásadního v tom rozpočtu. Navíc já jsem ty parametry rozpočtu ještě stávajícího ministra viděl, kde to má napsáno, a myslím si, že očekávání starostů je teď tak veliké, že jakékoli zabránění asi by nevzbudilo zrovna vůli starostů podporovat ty, kteří půjdou pak k volbám, kteří zamezí tomuto dorovnání, tak jak to bylo v minulosti. Takže je to skutečně srovnání na tu úroveň, která tady už byla. Bohužel my jsme to chtěli udělat tehdy najednou s těmi kraji, ale to tehdy Sněmovna odmítla, protože měla pocit, že jsou krajské volby a že je potřeba ty kraje podporovat více.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S faktickou poznámkou pan poslanec Petr Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. On se k tomu určitě bude vyjadřovat ještě výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční výbor v okamžiku, kdy budeme předkládat nějaké stanovisko ve třetím čtení. Jestli jsem to správně pochopil, zkuste mě případně opravit, znamená to, že se jim přispívá z jejich peněz, že se v principu říká: koláč se nezvětšuje, protože by byl větší tlak na státní rozpočet, takže jim nepřidáme, nedostanou ani o korunu navíc, ale budou muset peníze na to navýšení toho koeficientu najít ve svých rozpočtech? Je to totéž, protože já jsem z toho komentáře rozuměl, že přidat se nechce, protože to zvyšuje tlak na deficit státního rozpočtu na příští rok. Třeba se mýlím.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Ivan Pilný a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo. Já jen krátká reakce. Samozřejmě jsem říkal, že ten směr, kterým se to ubírá, je naprosto správný. Já ho chápu a velmi ho podporuji. Na druhou stranu to prostě opravdu vytváří tlak na státní rozpočet a budeme se s tím prostě muset nějakým způsobem vyrovnat. Ale já nemám problém s podporou tohoto návrhu. Já si myslím, že jde naprosto správným směrem, je potřeba to udělat. Nebudu teď hodnotit historické souvislosti, ale na druhou stranu si musíme uvědomit, že ten tlak na rozpočet na příští rok je už takhle velký. Sněmovna přijala celou řadu usnesení, která výrazně zvýšila mandatorní výdaje, a to nejen pro tento rok z nějaké rezervy, ale prostě i pro všechny příští rozpočty. Tohle je další věc, která určitě jde správným směrem, ale ten rozpočet se musí nějakým způsobem zkonstruovat. Ale já nemám problémy s podporou tohoto návrhu. Jenom upozorňuji na to, že prostě jednáme nepřímo o státním rozpočtu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Vilímec a jeho řádná přihláška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP