(14.20 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já vám také děkuji. Prosím pana poslance Andrle Sylora, připraví se pan poslanec Zahradníček.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dobrý den dámy a pánové. Dovolte mi také, abych zařadil nový bod jednání, a to je bod Významný den české státnosti, 14. květen, den Karla IV. a Elišky Přemyslovny.

Proč to znova navrhuji. Vzpomeňte si před rokem, 14. května, jsem zde pořádal výstavu na 15 panelech o Karlu IV. Vy jste Karla IV. ve třetím čtení schválili, tento návrh šel do Senátu, v Senátu byl obohacen o jeho matku Elišku Přemyslovnu. Vrátilo se to zpátky do Sněmovny a k tomuto zákonu byl ještě přidán zákon o 17. listopadu a zákon o Dnu seniorů a bohužel se stalo, že tento celý svazek zákonů propadl. Dovolte mi tedy, abych znovu požádal o jeho přijetí, a to se budu snažit, aby to bylo v prvním čtení, protože už se to zde projednávalo čtyřikrát a jednou v Senátu.

Navrhuji zařazení v úterý po pevně zařazených bodech, ve čtvrtek po bodu 6210, financování politických stran, a na pátek po pevně zařazených bodech. Domnívám se, že s tím žádný problém nebude, protože všichni z vás znáte a víte, kdo to byl Karel IV. a co pro naši státnost znamenal. Ale to samé, možná ve větším, znamenala právě jeho matka Eliška Přemyslovna, o čemž bych vás chtěl, pokud to přijmete, přesvědčit. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Zahradníčka a připraví se paní poslankyně Nohavová.

 

Poslanec Josef Zahradníček: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně, kolegové, přeji všem dobré odpoledne a doufám i klidný celý týden pro jednání Poslanecké sněmovny. Dovolte mi, abych vás seznámil se svým návrhem na změnu pořadu jednání této schůze a požádal vás o schválení a předřazení sněmovního tisku 1003, jedná se o návrh zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, na tento čtvrtek 27. dubna jako druhý bod po písemných interpelacích hned po 11. hodině.

Novela zákona o posuzování vlivu na životní prostředí byla předložena vládou 23. 12. 2016. V té době byla také zaslána poslancům Parlamentu České republiky. První čtení proběhlo 1. února a výbory, ať hospodářský, či výbor pro životní prostředí jako garanční, tento zákon projednal. Dámy a pánové, dovolte mi, abych také konstatoval, že 16. dubna 2014 byla přijata směrnice Evropského parlamentu, kterou se mění směrnice ohledně EIA, kterou je také z pohledu České republiky třeba transponovat do 16. května letošního roku do českého právního řádu prostřednictvím změny zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, která zajistí, že bude česká legislativa v souladu s požadavku unijní legislativy v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí. Proto nám už také nezbývá mnoho času. (Velký hluk v sále.) Důsledkem řádné transpozice bude rovněž snazší schvalování dotací z evropských fondů. Dále, nebudou ohroženy dopravní projekty a jiné projekty se stanoviskem EIA dlee stávajícího zákona číslo 100/2001 Sb. Také, a to pokládám za hlavní, budou investorům nových staveb dána jasná pravidla pro lepší přípravu nových důležitých staveb.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já vás prosím o klid! (Bez patrné reakce.)

 

Poslanec Josef Zahradníček: Rovněž je cílem novely zákona zjednodušit a zpřehlednit postupy dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí již na schválenou novelu stavebního zákona. Proto věřím, vážené kolegyně, vážení kolegové, že podpoříte můj návrh a v požadovaném termínu projednáme ve druhém čtení tisk 1003. Podotýkám, že se jedná o vládní návrh.

Děkuji vám za pozornost. (V sále je stále velký hluk.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já také děkuji. Prosím paní poslankyni Nohavovou a připraví se pan poslanec Vilímec.

 

Poslankyně Alena Nohavová: Děkuji za slovo. Přeji vám všem hezký den. Já bych chtěla předřadit bod 182 sněmovní tisk 1042, a to na středu 26. dubna za bod 156. Jde o jednoduchou novelu o očkování seniorů po 65 letech proti pneumokokům, a to v tom smyslu, aby obě očkovací vakcíny byly bez doplatku. Jedná se o velmi jednoduchou novelu, na které je shoda napříč politickým spektrem, a je navrženo projednat ji podle § 90 odst. 2.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Vilímce a připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi opětovně navrhnout pevné zařazení bodu 21 této schůze. Jedná se o druhé čtení sněmovního tisku 403, poslaneckého návrhu novely zákona o zmírnění některých majetkových křivd občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, a to na zítra, na středu 26. dubna, jako první bod po již pevně zařazených bodech.

Dámy a pánové, mnohokrát jsem již žádal o pevné zařazení druhého čtení tohoto sněmovního tisku. Aplikace stávajícího zákona totiž odhalila určité legislativní nedostatky, které je třeba v té či oné podobě odstranit. Ani jeden ze dvou výborů, který projednával tento sněmovní tisk, tuto novelu neodmítl. Ústavněprávní výbor přijal určitý pozměňovací návrh a ve druhém čtení bude ještě jeden návrh pravděpodobně načten. Pouze opakuji, že projednání tohoto návrhu ve výborech již bylo ukončeno v červnu minulého roku. Od té doby uplynulo, jak víte, deset měsíců. Prodlužování projednávání této novely již není dle mého soudu seriózní i vůči legitimnímu očekávání oprávněných osob, že se alespoň v těch nejspornějších věcech znění zákona změní.

Jsem přesvědčen, že je nutné, abychom se s tímto tiskem v tomto volebním období vyrovnali. Proto bych vás, vážené kolegyně a kolegové, požádal, abyste podpořili pevné zařazení tohoto tisku. Skutečně ubývá postupně potenciálních oprávněných osob, některé v mezidobí i zemřely a je třeba o případných úpravách zákona rozhodnout alespoň v těch věcech, kde existuje i většinová shoda. To je především případ, kdy se oprávněná osoba, o jejímž nároku na odškodnění bylo kladně rozhodnuto, nedožije převodu peněz na peněžní účet. Pak nárok podle stávající úpravy zaniká. S napravením tohoto stavu nemělo problém ani Ministerstvo vnitra, ani Ministerstvo financí. Věřím také, že projednání tohoto tisku ve druhém čtení nebude vyžadovat až tolik času.

Děkuji za pozornost, za vstřícnost a podporu mého návrhu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Langšádlovou a připraví se pan poslanec Okamura.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, i já si vás dovoluji požádat o změnu pořadu jednání této schůze, a to pevným zařazením sněmovního tisku 433, bod číslo 88, jedná se o první čtení zákona o živnostenském podnikání, a to pevně na středu 26. 4. odpoledne od 16 hodin. Jedná se o tzv. jednotné kontrolní místo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP