(9.30 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru, případně výborům. Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat o posledním návrhu, který zazněl v rozpravě, a to je zkrácení lhůty na projednání na 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 264, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

71.
Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb.,
Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 947/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně paní Michaela Marksová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane předsedající, poslankyně a poslanci, tento návrh zákona je předkládán v souladu s programovým prohlášením vlády. Návrh zákona reaguje na dosavadní průběh přijímání legislativních návrhů, které měly za cíl uvedené posílení působnosti NKÚ realizovat, ale nedošlo k jejich přijetí.

V tomto volebním období byly projednávány dva samostatně předkládané návrhy zákonů. Jednak poslanecký návrh novely Ústavy ČR, sněmovní tisk číslo 43, a na něj navazující vládní návrh novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, to byl sněmovní tisk číslo 610, který navrhovanou změnu Ústavy prováděl. Tyto návrhy ale nakonec nebyly přijaty, neboť návrh novely Ústavy nebyl Senátem schválen.

Nově navrhovaná změna Ústavy navazuje na zmíněný předchozí poslanecký návrh a je předkládána současně s návrhem zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu a další související zákony. Oba návrhy zároveň reflektují dosavadní průběh legislativního procesu a proběhlou diskusi nad zmíněnými sněmovními tisky.

Takže myslím, že to na úvod stačí. Závěrem bych vás chtěla poprosit, abyste přikázali tento zákon do výboru a propustili ho do dalšího čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám, paní ministryně. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení poslanec Vladimír Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, návrh zákona je opravdu velmi krátký. Jen v jednom článku mění jeden odstavec Ústavy ČR, a to že Nejvyšší kontrolní úřad je nezávislý orgán, který vykonává kontrolu hospodaření a) s veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů a b) s majetkem právnických osob s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku. Přesně toto znění jsme v této Sněmovně schválili už 14. května 2014, to byl sněmovní tisk číslo 43, a je tam oproti tomuto tisku pouze změna v účinnosti, kdy tehdy jsme dali legisvakanční lhůtu 3 měsíce a nyní se žádá legisvakanční lhůta 5 měsíců. Toť vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Pan poslanec Plíšek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, krátce se vyjádřím za poslanecký klub TOP 09 k této novele Ústavy.

Předně si nemyslíme, že změny Ústavy, ať už jakékoli, se mají schvalovat v závěru volebního období, byť u tohoto tisku dodávám, že to byli poslanci TOP 09, kteří již na začátku tohoto volebního období v roce 2014 předložili tuto novelu Ústavy. Potom se dlouho čekalo na to, až vláda předloží prováděcí zákon, a víme, jak to dopadlo v Senátu. Vláda zkrátka nepřesvědčila senátory o tom, aby tento návrh podpořili.

My jsme souběžně v rozpravě, která se vedla již u předchozí novely Ústavy, kritizovali to, že není sjednocen výkon státní a veřejné kontroly, že skutečně na obce či kraje chodí za sebou celá řada kontrolních institucí bez jakékoliv koordinace, a proto jsme také požadovali, aby se kontroly sjednotily, protože skutečně obce či kraje zatěžují.

Nebudeme navrhovat ať už zamítnutí, nebo vrácení. Myslím si, že o tom tisku ke změně Ústavy i k prováděcímu zákonu lze diskutovat v rámci výborů. Ale já bych tady od předkladatelky chtěl také slyšet, zda skutečně probíhá současně diskuse i se senátory. Protože pakli tady dospějeme k nějakému závěru, tak to ještě neznamená, že ta změna Ústavy projde, protože tady je nutný souhlas obou komor Parlamentu. To znamená, mělo by být už zřejmé, zda v současném Senátu je vůbec vůle tuto novelu Ústavy schvalovat, protože my tady s ní ztratíme určitý čas a je otázka, jestli ten legislativní proces dojde do svého závěru. Budeme zároveň projednávat zákon o finanční kontrole ve veřejné správě, který je tady také v rámci prvního čtení. Takže možná bude namístě toto projednávání v příslušných výborech provázat, protože je potřeba se skutečně podívat na to, jestli tento zákon, který předložilo Ministerstvo financí, skutečně sjednocuje výkon kontroly ve veřejné správě a jestli snižuje určitou náročnost administrativní či jinou na obce.

Takže s touto podmínkou jsme připraveni propustit tento návrh do dalšího čtení. Samozřejmě uvidíme, jak ten legislativní proces dopadne. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Eviduji další dvě přihlášky. Nejprve pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, navážu na pana poslance Plíška. Ale předně mě udivuje, že pokud tento bod byl zařazen jako pevný bod, že to vlastně není úplně asi osoba, která by tento zákon měla uvést, pan ministr Chvojka. To mě tedy fakt jakoby docela udivuje.

Oba dva zákony, byť s jistým časovým posunem, jsou vlastně podobné zákonům, které jsme tady asi před rokem projednávali. Především se to týká novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Dobře víme, jak to v Senátu dopadlo. Senát neschválil změnu Ústavy a zamítl ten zákon, novelu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu. Senátoři k tomu měli určité důvody. Ty důvody byly zjevné. Především upozorňovali na to, že pokud je tady snaha nastavit kontrolu NKÚ ve vztahu k samosprávám, k obcím a krajům, tak by se měla nejprve vyřešit otázka duplicity těch kontrol, které mají za následek skutečně nadměrné zatížení kontrolovaných subjektů, mezi nimi především územních samosprávných celků, tedy krajů a obcí.

Byl jsem účasten celostátní finanční konference pořádané Svazem měst a obcí někdy v listopadu 2016, kdy senátoři, a byli to senátoři z řad vládní koalice, jasně uvedli, že nepodpoří rozšíření pravomoci NKÚ směrem k obcím a krajům, pokud se celkově nezjednoduší kontrolní systém. To tam zaznělo, a zaznělo to tam několikrát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP