(18.30 hodin)

 

Poslanec František Vácha: Navíc pokud bychom do toho zákona tohle doslovně dali, tak pokud nakoupíte přístroj, a to se týká i toho, o čem mluvil pan kolega Pilný a pan kolega Rais, pokud bychom tohle do toho zákona vrátili a nakoupili přístroj, tak opravdu ten přístroj se může využívat pouze na vědu. Ale podle evropského - teď nevím, jestli je to v nařízení, nebo v rámci, dnes se ty přístroje mohou z 20 % využívat i mimo vědu. Mohou se využívat třeba na spolupráci s průmyslovou sférou. Tím by se zabránilo tomu, po čem tady většina z vás volala. Tomu, aby se propojila akademická a průmyslová sféra. Takže my jsme to tam do toho zákona schválně nedali, protože to je v nařízení Evropské komise, v těch blokových výjimkách, a je to tedy účinné pouze na tu veřejnou podporu.

To jenom k těm vystoupením řečníků. Já jenom zopakuji, že my jsme ten návrh podávali 11. listopadu, 5. prosince k tomu dala vláda negativní stanovisko. Nicméně to negativní stanovisko dal pouze odbor pana místopředsedy vlády, jinak všichni ostatní dávali buď neutrální stanovisko, Svaz průmyslu a obchodu dal kladné stanovisko, tři resorty řekly "my tomu nerozumíme, přikloníme se ke stanovisku místopředsedy vlády". (Neustálý hluk v sále.)

To negativní stanovisko vlády je založeno na několika -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já se ještě jednou omlouvám, pane poslanče, ale opravdu se tady lidi normálně nahlas baví v tom sále. Trochu respektu k vystupujícímu! Děkuji. Budu jmenovat příště.

 

Poslanec František Vácha: Kolegyně a kolegové, pokud mi slíbíte, že budete hlasovat pro tu devadesátku (se smíchem), tak já samozřejmě už to nebudu obhajovat a dám vám prostor k hlasování. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Má pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo? Nemá. V takovém případě já končím obecnou rozpravu. (Námitka.) Ne? Pardon. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nemohlo to být závěrečné slovo, když je ještě rozprava, to jen na okraj.

Já bych se chtěl zeptat pana předkladatele, já jsem ho poslouchal, s kým bojuje. Fakt, já nevím, s kým bojujete. Já jsem si ještě ověřoval, nikdo nevznesl veto, nikdo ani nenaznačil, že by byl proti devadesátce. (Poznámka pana poslance Faltýnka z místa: Poslanec pan Pilný.) A, tak to se omlouvám panu předsedovi hospodářského výboru. Tak už vím, s kým bojujete. Tak jen do něj. (Hlasitý smích.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pan předseda Stanjura měl pravdu, já jsem neukončil rozpravu a už byla závěrečná slova. Nicméně nyní obecnou rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, jestli by chtěl ještě něco dodat, nebo už vyčerpal... (Navrhovatel nepožaduje vystoupení.) Vzhledem k tomu, že jsme ukončili obecnou rozpravu, tak už nemůže být podána námitka proti postupu podle § 90 odst. 2 a nyní rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 960 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Přivolám kolegy z předsálí a eviduji žádost o odhlášení všech. Poprosím vás, abyste se přihlásili znovu. Počkáme, až se nám ustálí počet hlasujících. Myslím, že kdo mohl, tak již přišel.

Zopakuji - budeme hlasovat o usnesení, které jsem přednesl, že Sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 960 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování 104, přihlášeno 118, pro 101, proti 8. Tento návrh byl přijat. Návrh usnesení byl schválen.

 

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a ptám se, jestli se někdo hlásí do podrobné rozpravy k tomuto tisku. Neeviduji žádnou takovouto přihlášku, pak tedy končím podrobnou rozpravu. Ptám se znovu, jestli pan zpravodaj nebo pan navrhovatel mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Františka Váchy, Jiřího Zlatušky, Karla Raise, Vlasty Bohdalové, Anny Putnové, Miroslava Grebeníčka, Petra Kořenka, Simeona Karamazova, Radima Holečka, Adolfa Beznosky, Františka Laudáta a Augustina Karla Andrleho Sylora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 960."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 105, přihlášeno 120 poslanců, pro 115, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a projednávání končím. (Potlesk několika poslanců.)

 

Dalším bodem, který máme projednávat, je bod 175. Je to

 

175.
Návrh poslance Pavla Bělobrádka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje
a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 983/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jako první s přednostním právem pan vicepremiér Bělobrádek.

 

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, já podle § 86 jednacího řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky beru zpět návrh tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane místopředsedo. Já tedy beru na vědomí vaše ústní podání, kterým berete zpět tento svůj návrh, je to možné v rámci toho, že se jedná o prvé čtení. Tímto tento bod končím.

 

Dalším bodem, který otevírám, je

 

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP