Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

58.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1017/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, kterého prosím, aby se ujal slova. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych velmi rychle uvedl tuto novelu zákona č. 48/1997 Sb. Cílem tohoto materiálu je snížit spoluúčast pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léky, léčivé přípravky, které jsou částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Návrhem se sníží spoluúčast jednak u dětí do 18 let, čímž bude finančně uleveno rodinám s nemocnými dětmi, a dále u seniorů nad 65 let věku. U obou zmíněných skupin je nyní započitatelný roční limit ve výši 2 500 korun. Poté co je pojištěnec dosáhne, uhradí mu zdravotní pojišťovna částku, o kterou byl tento limit překročen. Nově navrhujeme, aby tento limit pro zmíněné kategorie osob činil tisíc korun s tím, že u seniorů, kteří dosáhli alespoň 70 let, by byl tento limit poloviční, to je přesně 500 korun.

Navrhované snížení limitů si za rok vyžádá cca 440 mil. korun z prostředků veřejného zdravotního pojištění. My počítáme, že příští rok by měly vzrůst prostředky veřejného zdravotního pojištění tzv. nadvýběrem o 9 mld. korun a dále, bude-li schválena další novela, která je tady připravena, o další 3,5 mld. Čili z 12,5 mld. a v těchto penězích již máme zakomponováno snížení těchto doplatků.

Vážený pane předsedo, dámy a poslanci, návrh zvyšuje sociální citlivost systému veřejného zdravotního pojištění, a proto vás žádám o jeho podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Holík. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Holík: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr zde přednesl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Cílem návrhu je snížení spoluúčasti pojištěnců patřících do sociálně zranitelných skupin obyvatelstva na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Navrhuje se snížit spoluúčast u dětí do 18 let, čímž bude finančně odlehčeno rodinám s nemocnými dětmi, a snížena podle návrhu bude spoluúčast i u osob nad 65 let věku s navazujícím dalším snížením od 70 let věku.

To je zhruba všechno, podrobnější nechám do druhého čtení a na výbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásila paní poslankyně Pastuchová, připraví se paní poslankyně Marková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegové a kolegyně, dovolte mi krátce se vyjádřit k tomuto vládnímu návrhu. A předem říkám, že samozřejmě i dětem i důchodcům přeji co nejmenší náklady. Nicméně si myslím, že zrovna tento vládní návrh je opět předvolební vábničkou kolegů ze sociální demokracie. Tento návrh se totiž tváří jako sociálně citlivý, ale ve skutečnosti tomu tak není. Musím odmítnout argument o sociálně zranitelných skupinách obyvatelstva, protože návrh je koncipován jako plošný, bez testování příjmové situace. Bude se týkat také vysokopříjmových pojištěnců, kteří žádnou úlevu ze sociálních důvodů nepotřebují.

Řeknu vám nyní pár čísel a dat. Od 1. 1. 2008 byl nastaven limit 5 000 pro všechny. Od 1. 4. 2009 se zavádí snížená hranice 2 500 pro seniory a děti. Průměrný starobní důchod v roce 2008 9 347 korun, v roce 2009 10 027 korun, v roce 2007... Pardon... (Listuje v podkladech.) Tím chci říct, že důchod roste a limit je dán absolutní částkou, takže jeho váha klesá. Přesto najednou tvrdíme, že způsobuje nedostupnost léčby. Tento návrh není doložen ani náznakem analýzy, která by alespoň otevírala možnost, že díky platbám je pro někoho nedostupná péče nebo léky. Je to nesmysl, protože i podle tohoto aktuálního návrhu je třeba doplatky nejprve zaplatit, a teprve následně je pojišťovna vrací. Přístup k péči to tedy rozhodně neomezuje. Navíc vymezení pouze věkem nic neříká o ekonomické situaci pojištěnce.

Pan ministr Ludvík snad někde řekl, že je to projev solidarity. Ale toto je solidarita chudých nemocných mezi 18 a 65 lety s bohatými pod 18 a nad 65 let. Například samoživitelka středního věku s roztroušenou sklerózou, ta bude mít limit na doplatky stále stejný. Ale dítě - i když říkám, všem to přeju - do 18 let vysokopříjmových rodičů, bude mít limit 1 000 korun. Opravdu je to takto správně? Myslím si, že ne.

Když něco kritizuji, měla bych nabídnout i variantu řešení. Co například udělat tyto limity podle diagnóz? Anebo podle toho, pokud je někdo prokazatelně v hmotné nouzi, aby měl nárok na nižší limit. V žádném případě podle věku. Podle informací Státního ústavu pro kontrolu léčiv se ročně plýtvá s léky za zhruba dva miliony korun, které se jednoduše řečeno vyhodí do koše. Ministerstvo zdravotnictví by místo tohoto návrhu mělo přijít s opatřením, jak zamezit tomuto plýtvání.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, paní poslankyně. Další přihlášenou je paní poslankyně Marková, připraví se pan poslanec Skalický. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Soňa Marková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se jenom velmi krátce vyjádřila k tomuto návrhu zákona. Jak již bylo řečeno, cílem návrhu je snížit spoluúčast pacientů na doplatcích na léčivé přípravky částečně hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o děti do 18 let a osoby nad 65 let věku. Návrh bude mít dle důvodové zprávy dopad do systému veřejného zdravotního pojištění minus 440 mil. korun ročně. Je to však samozřejmě spíše odhad, protože nelze predikovat, jak se bude trh chovat. Navíc tlakem VZP, kdy preferování léků bez doplatku na svých pozitivních listech vlastně snižují počet lidí, kteří tohoto limitu dosáhnou. Dochází tak k zdánlivě absurdní situaci, kdy se jedná o plošnou úpravu bez ohledu na příjmovou situaci části pojištěnců, kterých se úprava týká... (Odmlka. Hlasitě hovořící hlouček poslanců ruší poslankyni při projevu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Paní poslankyně, omlouvám se. Hlouček napravo poprosím, kdyby se rozešel, případně šel ven!

 

Poslankyně Soňa Marková: Já moc pánům děkuji.

Lidé v sociálně tíživé situaci jsou totiž v celém průběhu života nejen u dětí anebo u důchodců. Komunistická strana Čech a Moravy samozřejmě souhlasí se snižováním spoluúčasti pacientů, konkrétně u těch, kteří čerpají největší část zdravotní péče, tedy děti a důchodci. Na druhou stranu ale je třeba znovu zdůraznit, že existují i další sociálně zranitelní, tedy chronicky nemocní, zdravotně postižení, kteří do těchto navrhovaných skupin nespadají. Z tohoto úhlu pohledu je třeba urychleně přijmout další účinná opatření, která povedou až například k úplné bezplatnosti u těch, kteří to doopravdy potřebují. A proto z tohoto důvodu my tento návrh podpoříme.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z lavic KSČM.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. Další je pan poslanec Skalický. Připraví se pan poslanec Hovorka. Prosím.

 

Poslanec Jiří Skalický: Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, vzhledem k času velice krátce. Snižování ochranných limitů na doplatky zejména v době ekonomické prosperity a konjunktury, proč ne a je to dobře. Na druhou stranu si myslím, že ten krok opravdu nesahá a nezasahuje do systému používání ochranných limitů, jejich konstrukce, využití, a jsem přesvědčen, že když už se tento zákon takto otevřel, že by bylo vhodné a dobré tyto ochranné limity změnit systémově, což se takto neděje, nikoliv plošně. Nicméně souhlasím. Navrhuji, aby byl zákon postoupen do druhého čtení a v rámci druhého čtení bych si pak dovolil ještě zopakovat a doplnit některé další argumenty. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Hovorka. Pardon, teď se mi přihlásil s faktickou poznámkou pan MUDr. Plzák? Je tomu tak? Tak prosím, faktická poznámka. Vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo. Opravdu faktická poznámka k panu ministrovi. Ten limit se týká hlavně doplatků za léky. A to je věc, kterou v případě, že se doplatky hrozně liší v těch lékárnách, mi nikdo dosud nevysvětlil. Já prostě nerozumím tomu, proč některá lékárna nemá žádný doplatek na stejný lék a některá má - a to jsou řádově i stokoruny. A tyto věci spolu úzce souvisí. Já myslím, že pokud chceme nějakým způsobem řešit tuto věc, tak bychom se měli zaměřit i na to, proč jsou takové odlišnosti v těch doplatcích.

To je opravdu faktická poznámka. Já děkuji za ten prostor.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já také děkuji. Takže pan poslanec Hovorka má slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci jenom malinko vrátit k zavedení limitu na doplatky. Víme, že na začátku, kdy se zavedly regulační poplatky, tak jako protiopatření, které mělo být výrazně sociální, se zavedl limit započitatelných doplatků a poplatků. Ten byl stanoven na 5 tis. korun. V době, kdy bylo potřeba prokázat efektivitu regulačních poplatků, a protože se zjistilo, že z toho limitu se čerpá málo, se ten původní limit zmenšil z 5 tis na 2,5 tis. korun. Ale je třeba si uvědomit, že předtím žádný limit nebyl, tzn. že člověk zaplatil na doplatcích třeba 30 tis. korun za rok, tak mu nikdo nic nevrátil. Nyní ten limit je už nastaven poměrně nízko a nyní navrhujeme ještě jeho snížení, a to plošně ve dvou kategoriích, kdy já se skutečně přimlouvám za to, že by to mělo být spíš cíleně v určitých indikacích, v určitých skupinách, které jsou nejvíce ohroženy.

Jinak samozřejmě ten zásah do systému zdravotního pojištění 450 mil. korun. Je to v době, kdy se výrazně navýšily platy v nemocnicích. A bude to znamenat, že zdravotní pojišťovny na konci roku skončí s nulou nebo možná malinko se zápornými čísly. Čili je to jakoby takové opatření, které jde proti stabilizaci systému zdravotního pojištění.

Čili chtěl bych nějaké vysvětlení, proč vláda, Ministerstvo zdravotnictví přichází s tímto opatřením, které přinese vlastně další zátěž toho systému, na který podle mě pojišťovny v současné době nemají prostředky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já děkuji, pane poslanče. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. A poprosím o závěrečné slovo případně pana navrhovatele... Má pan ministr zájem o závěrečné slovo. Prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Miloslav Ludvík Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já celkem vnímám všechny tyhle námitky a myslím, že bude velký prostor jak ve výboru, tak ve druhém čtení je všechny zodpovědět. Teď myslím, že jsme trošku v časovém presu. Nicméně jenom pár poznámek.

Přece jen si uvědomme, že průměrný důchod je dnes kolem 12 tis. korun. A průměr znamená, že dvě třetiny lidí ho ani nemají. To znamená, že u kategorie nad 65 let si skoro myslím, že tam každá stovka dobrá. Vycházeli jsme z tohohle.

U těch dětí je to trošku jiné v tom, že moje profesní zkušenost ukazuje, že nemoc chodí daleko více po sociálně slabších skupinách než po těch dalších. Já vnímám námitky dělat to podle diagnóz. My přece jen nemáme určené platby za jednu diagnózu, máme za skupinu diagnóz, takže to je problematické. Nicméně jsem otevřen opravdu diskusi, diskusi na téma doplatky v lékárnách také.

Já si myslím, že je důležité, aby tento zákon teď prošel do druhého čtení, a tam si myslím, že jsme schopni opravdu velmi podrobně návrh zdůvodnit, včetně toho, že zákon má platit od 1. ledna 2018, což jinými slovy znamená, že budou zakomponovány tyto náklady do úhradové vyhlášky roku 2018. A já se mohu zaručit, že ta bude postavena tak, aby systém veřejného zdravotního pojištění neruinovala, ale aby zůstal ve vyrovnaných číslech.

Takže poprosím o podporu tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Žádný návrh na vrácení nebo zamítnutí tohoto návrhu nebyl přednesen, takže nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Žádný takový návrh nevidím. Můžeme přistoupit k hlasování.

 

Já se ptám, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 106, přihlášeno 118 poslanců, pro 88, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k dalšímu projednání? Nevidím žádný takový návrh. Tímto jsme vyčerpali tento bod, který mohu uzavřít.

Máme 18.56. Má ještě někdo pocit, že by bylo důstojné otevírat další bod v tuto chvíli? Já si to nemyslím. (Nikdo se nehlásí.)

V tom případě přerušuji jednání této schůze Poslanecké sněmovny, a to do zítřejšího dne, kdy budeme pokračovat v 9.00 bodem číslo 293 odpovědi na písemné interpelace.

Já vám děkuji, že jste vydrželi. Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP