(11.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, zareaguji na svého předřečníka. Samozřejmě, mnohá odškodnění tady byla za posledních dvacet sedm let vyplacena. Samozřejmě se nedá zaplatit všechno, co bylo způsobeno. Ale když už jsme u toho, tak máme skutečně zákon o třetím odboji, který říká: kdo se aktivně zapojil, má nárok na to, aby získal statut účastníka třetího odboje, dostává jednorázové odškodnění, dostává případné dorovnání důchodu alespoň do nějaké výše. Tam je to posuzování případných individuálních zásluh, a ne tohle plošné - kdo byl v rámci čistek v jedné komunistické straně vyhozen, má dostat nějaké odškodnění.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. V tento moment nevidím, že by byl někdo přihlášen do rozpravy. Jestli je tomu tak, v tom případě rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele a pana zpravodaje, zda si chcete vzít závěrečné slovo. (Navrhovatel: Ne. Zpravodaj: Ano.) Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Martin Sedlář: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Dovolte mi stručné shrnutí projednávání tohoto zákona, který je ve Sněmovně déle než dva roky. Byl doručen poslancům 22. 12. 2014. Vláda, jak zde bylo zmiňováno, vyjádřila s tímto návrhem zákona nesouhlas. Nesouhlasné vyjádření pana ministra obrany jste měli příležitost slyšet i dnes a výbor pro obranu nepřijal k návrhu zákona usnesení. Byl předložen pozměňovací návrh pana kolegy poslance Sedi, který doplňuje v části kompenzačních příspěvků - zdroj případných hrazení nákladů rozšiřuje o Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tolik stručně ke shrnutí a dovolte mi navrhnout proceduru hlasování.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy skutečně přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Přivolám kolegy a kolegyně z předsálí. Prosím tedy, pane zpravodaji, abyste přednesl pozměňovací návrh, respektive nejprve proceduru hlasování.

 

Poslanec Martin Sedlář: Procedura hlasování je velice jednoduchá. Hlasujeme o případném pozměňovacím návrhu pana kolegy Sedi. Pak o zákonu jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Eviduji žádost na odhlášení. Všechny vás tedy odhlásím a požádám, abyste se přihlásili svými kartami. Můžeme tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Martin Sedlář: Pozměňovací návrh k návrhu zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů, a tak dál, tisk 378, který navrhl pan poslanec Seďa a mění v části kompenzačního příspěvku k důchodu náklady na příspěvek i hrazení z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a Ministerstva práce a sociálních věcí.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vaše stanovisko? (Zpravodaj: Mé stanovisko je nesouhlasné.) Nesouhlasné. Pan navrhovatel? Prosím zapněte si mikrofon, aby vám bylo rozumět. (Souhlas.) Tady pro upřesnění - stanovisko garančního výboru. Jaké je stanovisko garančního výboru, pane zpravodaji? (Garanční výbor nezaujal stanovisko, neboť nepřijal k návrhu zákona usnesení.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 50. Přihlášeno je 150 poslankyň a poslanců, pro návrh 42, proti 44. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Martin Sedlář: Navrhuji hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přednesu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Antonína Sedi, Robina Böhnische, Romana Sklenáka, Bohuslava Chalupy, Dany Váhalové a dalších na vydání zákona o odškodnění za ztrátu zaměstnání z politických důvodů v letech 1948 až 1989 bývalým vojákům z povolání a zaměstnancům resortu obrany a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 378, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 51. Přihlášeno je 152 poslankyň a poslanců, pro návrh 46, proti 41. Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu navrhovateli a končím projednávání tohoto bodu.

Než budeme pokračovat dále, přečtu omluvy. Dnes od 14.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan ministr Marian Jurečka, od 11.30 do 13 hodin se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Adolf Beznoska, od 12.30 do konce jednání se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal a dále po celý se z dnešního jednání z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

221.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Tímto návrhem zákona jsme se opět zabývali dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej usnesením Poslanecké sněmovny číslo 1541 přerušili a odročili do doby přítomnosti zpravodaje poslance Jana Farského. Připomínám ještě, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 699/7, který byl doručen dne 19. října 2016, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 699/10.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Farský.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které eviduji několik přihlášek. Otevírám tedy rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím. (Silný hluk v celém sále.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně seznámil se stanoviskem našeho klubu jak k předloze, tak k pozměňovacím návrhům. Tak jak to teď před námi leží - a mě to tak trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Budeme sice -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo, že vstupuji do vašeho projevu, ale poprosím diskutující hloučky, aby šly do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co zde přednášíte. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP