Středa 22. února 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

221.
Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
/sněmovní tisk 699/ - třetí čtení

Tímto návrhem zákona jsme se opět zabývali dne 1. února na 54. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme jej usnesením Poslanecké sněmovny číslo 1541 přerušili a odročili do doby přítomnosti zpravodaje poslance Jana Farského. Připomínám ještě, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 699/7, který byl doručen dne 19. října 2016, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 699/10.

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal zástupce navrhovatelů Marian Jurečka a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Jan Farský.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě, do které eviduji několik přihlášek. Otevírám tedy rozpravu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím. (Silný hluk v celém sále.)

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte, abych vás stručně seznámil se stanoviskem našeho klubu jak k předloze, tak k pozměňovacím návrhům. Tak jak to teď před námi leží - a mě to tak trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Budeme sice -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo, že vstupuji do vašeho projevu, ale poprosím diskutující hloučky, aby šly do předsálí, aby bylo dobře rozumět, co zde přednášíte. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji. Zopakuji poslední větu, že mě to trochu připomíná přístup vlády k zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Budeme sice tvrdit, že to máme, dokonce se to tak bude jmenovat, ale ten obsah vykastrujeme tak, že bude v podstatě úplně nefunkční. Takhle jste si schválili zákon o rozpočtové odpovědnosti, a pokud dnes projdou pozměňující návrhy a schválíme tenhle zákon, tak přesně tak to bude s registrem smluv. Budeme sice tvrdit, že to máme, ale bude absolutně nefunkční.

Já si myslím, že tenhle přístup není úplně fér. Fér byla zcela vážná diskuse o tom, jestli registr smluv ano, nebo ne. Pokud jsme se rozhodli, že ano, tak ho nedělejme nefunkční. Já sice chápu předkladatele, který se trápí tím, že národní podnik Budvar bude v nevýhodné pozici, protože proti všem ostatním soukromým pivovarům bude muset zveřejňovat smlouvy. Ale ta příčina není v tom, že máme registr smluv. Ta příčina je v tom, že stát vlastní pivovar. Od toho si přece lidé stát zřizují, aby vlastnil a provozoval pivovary. To je jedna ze zásadních úloh státu. Doufám, že jste postřehli ironii v té mé poslední větě.

Prostě nemůžeme koláč mít a současně ho jíst. Nemůžeme říkat, že tyhle podniky chceme, aby zůstaly státní, ale nechceme, aby zveřejňovaly smlouvy. Prostě budou-li státní, musí zveřejňovat smlouvy. To je smysl zákona o registru smluv. A že je v tom jistá nevýhoda - nezaměňujme následek a příčinu. Ta příčina je v tom, že ty podniky jsou státní, ne že existuje registr smluv.

Z tohoto důvodu náš poslanecký klub nepodpoří ani jeden pozměňující návrh, ani zákon jako celek. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám taky děkuji. Faktická poznámka pana poslance Martina Komárka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Komárek: Já chci zareagovat na pana kolegu Kalouska. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já vím, že to panu Kalouskovi bude možná nepříjemné. Já z toho také nemám radost. Ale co se týče registru smluv, já s ním naprosto a do písmene souhlasím. Nesouhlasím, co se týče té rozpočtové odpovědnosti. Ale co se týče registru smluv, myslím, že to řekl naprosto přesně.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. A nyní tedy řádně přihlášení do obecné rozpravy. Nejprve vystoupí pan poslanec Grospič, připraví se pan poslanec Vilímec. (Hlasy z řad poslanců KSČM: Omluven.) Takže pan poslanec Grospič se omlouvá z dnešního jednání. Nyní tedy pan poslanec Vilímec, připraví se pan poslanec Karamazov.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi načíst opravu tiskové chyby, která se dostala do mého pozměňovacího návrhu, který je evidován pod bodem H, a to v alternativě A, kdy místo písmene e), které je tam chybně uvedeno, by mělo být uvedeno písmeno f). Podotýkám, že i z důvodové zprávy vyplývá, že se skutečně jedná o osvobození z povinnosti registrovat smlouvy dobrovolných svazků obcí, nikoliv veřejných vysokých škol.

Musím také konstatovat, že ta chyba byla převzata už z toho sněmovního tisku, který tu chybu také obsahuje. Takže proto musím učinit tuto opravu. Takže ještě jednou přečtu u svého pozměňovacího návrhu pod písmenem H v alternativě A - místo písmene f) - místo písmene e), které je tam chybně uvedeno, bude uvedeno písmeno f). Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já děkuji. Myslím si, že tento návrh lze zahrnout do legislativně technické úpravy. Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Karamazov, připraví se pan poslanec Grospič. (Hlasy z řad KSČM: Není, omluven.)

 

Poslanec Simeon Karamazov: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci na tomto místě opakovaně vyjmenovávat všechna slabá místa a dlouze argumentovat, proč je zapotřebí registr smluv změnit. Zmíním jenom jen v krátkosti dvě oblasti, které dle mého názoru trápí praxi nejvíce.

První z nich je klíčová otázka bezpečnosti země. Od 1. července bude muset být v registru každá smlouva nad 50 tis. korun, jinak bude stižena neplatnosti. Pomalu se proto v registru smluv začnou objevovat i citlivé údaje obsahující např. nákup výbušnin, o jejich přepravě či o investicích do technologií, které výbušniny vyrábějí. To snad při stávající bezpečnostní situaci nemůže ani nikdo myslet vážně. Apeluji proto na vás, kolegyně a kolegové, abyste schválili výjimku formulovanou v mém pozměňovacím návrhu pro smlouvy, které se týkají nakládání s výbušninami. Je naprosto nepřijatelné, aby takto citlivé údaje visely na internetu a každý zločinec se na ně mohl podívat, a tím potenciálně ohrozit bezpečnost naší země.

Druhou velmi citlivou oblastí jsou tolikrát zmíněné veřejně vlastněné společnosti. Zastánci úplného zveřejňování však zapomínají, že akciová společnost není obec. Akciová společnost je podnikatelským subjektem, jehož primárním cílem je vydělávat peníze, které následně odvádí do veřejného rozpočtu. Pokud ztížíme těmto subjektům jejich postavení na trhu, řežeme tím pomyslnou větev nejen pod nimi, nýbrž i pod státem, kraji a pod obcemi. Uvědomme si také prosím, že budějovický Budvar se téměř v ničem neliší od celé řady dalších státních či krajských nebo obecních společností. Nemůžeme proto vyjmout Budvar, ale ostatní společnosti v registru smluv ponechat. Zákon musí přece platit pro každého stejně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní je přihlášen řádně do obecné rozpravy pan poslanec Jiří Zlatuška. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám velké pochybnosti o korektním postupu při té výjimce, která se předpokládá pro veřejné vysoké školy. Argumentuje se tím, že je potřeba smlouvy - mluví se o smlouvách, které nejsou plněny z veřejných prostředků - nedávat do registru. Ze zkušeností z realizace registru smluv, ukládání těch smluv a celkové evidence smluv, kterou znám z univerzity, na které působím, tedy z Masarykovy univerzity, tady toto není reálný problém. Dnešní právní režim, ve kterém jede registr smluv, umožňuje začleňovat řadu údajů. A když se podíváte do toho, jak jsou tam zveřejňovány údaje od jiných institucí, tak k tomuto začleňování často bez problémů dochází. Občas jsou ty smlouvy začerněné téměř celé, zase odkazuji na data, která jsou dnes obecně přístupná v registru smluv.

U veřejných vysokých škol se jedná o veřejné korporace, které jsou srovnatelné svou velikostí, počtem zaměstnanců, rozpočty s takovými institucemi, jako jsou města. Univerzity hospodaří s miliardovými majetky i počty zaměstnanců, kterých se to týká, jsou srovnatelně se středně velkými až velkými městy, snesou srovnání např. s městem Brnem.

Co mě ale velmi znepokojuje, je to, že ten problém není jenom problémem věcným, ale i problémem profesním, a to způsobu, jak se dostal příslušný pozměňující návrh k projednání a co mu předcházelo. Mně se dostal - mám k dispozici informaci z května 2016. Je to kopie e-mailu, který poslal rektor Vysoké školy chemicko-technologické Melzoch členům České konference rektorů, kde toho 13. května 2016 - shodou okolností je to pátek třináctého - jim píše, že děkuje všem za rychlou reakci, která je kladná, k výběru společnosti, která má ovlivnit zpracování tohoto pozměňovacího návrhu.

Odpovídá na dotaz, píše: Dotazovali jste se na způsob výběru společnosti, která by pozměňovací návrh do Poslanecké sněmovny předložila a zajistila jeho prohlasování. K výběru společnosti uvádím následující základní informaci, že se jedná o společnost PAN Solutions spol. s r. o., to je společnost bývalé poslankyně ODS Jany Marco. A píše: V současné chvíli je to jediná společnost, o které víme, že má přímou praxi s vytvářením a legislativním procesem pozměňujících návrhů, v této problematice se orientuje a která je schopna v takto šibeničním termínu pozměňovací návrh připravit a v současné době již připravuje pozměňovací návrhy k tomuto zákonu. Bohužel při současné smršti všech novel zákonů nám uniklo, že se pracuje na novele zákona o registru smluv a že jejich termíny běží, viz předchozí e-mail. Ten k dispozici nemám. Navrhovaný zákon jsme nedostali ani k připomínkám, a pokud nevyvíjíme naši iniciativu, mnohdy jdou i jiné zákony proti fungování vysokých škol.

Finanční hodnota požadovaná společností PAN Solutions spol. s r. o. za úspěšné prosazení pozměňovacího návrhu je s ohledem na zákon o veřejných zakázkách zakázkou malého rozsahu, kde zákon nestanovuje pravidla pro toto zadávání, ale stanovuje si je každý zadavatel sám. Vysoká škola chemicko-technologická Praha má pro zakázky malého rozsahu vytvořenu vlastní směrnici upravující toto zadávání, kdy lze veřejnou zakázku s předpokládanou hodnotou pod půl milionu korun zadat na základě provedení průzkumu trhu. Cena zakázky se společností PAN Solutions spol. s r. o., a to doporučuji pozornosti, byla vykalkulovaná následně: 150 tisíc paušálně za zprocesování plus 300 tisíc korun v případě úspěšného prosazení pozměňovacího návrhu. S ohledem na napjatý termín žádá rektor Melzoch ostatní rektory, aby přispívali na tady toto.

Tím konstatuji, že tady v tomto případě, pokud dojde k úspěšnému přijetí novely s tímto konkrétním pozměňovacím návrhem, tak se zasadíme za dobrou věc tady. Společnost bývalé poslankyně ODS Jany Marco PAN Solutions dostane 300 tisíc korun jako cílovou odměnu za to, že jsme zvládli přijmout tady tento zákon.

V souvislosti s tím by mě zajímalo, kde tady tyhle ty peníze skončí. Jestli je to jenom odměna této společnosti a poslanci, kteří se na tom ve výboru a při předkládání tohoto pozměňovacího návrhu podíleli, to dělali jenom pro dobré oči paní bývalé poslankyně z ODS, anebo jestli jsou zde konkrétní částky, které jsou vypláceny poslancům. Vzhledem k tomu, že je známa suma, kterou tady toto stálo, tak by při nejmenším v zájmu transparentnosti bylo zajímavé tady toto vidět.

Jinak když jsem včera zmínil své rozladění nad tím, že existují informace, že Rekonstrukce státu podporuje tady tento návrh, tak se mi dostalo ze strany Rekonstrukce státu informace, že tuto změnu nepodporuje. I tady toto mně připadá jako problematické. Nemyslím si, že ta příprava je transparentní. Respektive pokud by skutečně Rekonstrukce státu tuto netransparentní úpravu podporovala, tak bych tímhle chtěl vyjádřit veřejnou lítost nad podporou jakéhokoli z návrhů Rekonstrukce státu, protože bych se cítil Rekonstrukcí státu zmanipulován a vzat jenom jako jeden z prostředníků, kteří měli sloužit k tomu, aby se poté udělaly změny, které transparentní nejsou.

Děkuju. (V sále je ohromný hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Nyní má faktickou poznámku pan poslanec Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že některé pozměňovací návrhy se tak trochu překrývají, chci říci následující věc. Já bych podporoval návrhy J5 a J6, které v podstatě řeší to, co jsem navrhoval ve svém pozměňovacím návrhu pod písmenem M, a preferoval bych přijetí toho znění, které je v návrzích J5 a J6, hlavně v té části, která se týká institucí, resp. firem, které mají obchodní či průmyslovou povahu.

Proto bych velmi žádal o to, aby postup hlasování byl takový, že nejdříve se bude hlasovat o návrzích J5 a J6, pokud je to možné, protože nejsem ponořen v detailu do té procedury. A pak bych samozřejmě považoval své pozměňovací návrhy pod písmenem M v podstatě za bezpředmětné a netrval bych na jejich přijetí.

Takže to je můj požadavek, prosba na proceduru, zda to je tak možné učinit, a snad pokus o zdůvodnění toho, proč bych to tak žádal. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Já bych chtěl vystoupit ne teď jako zpravodaj garančního klubu, ale jako jeden z autorů tohoto zákona. Chtěl bych poděkovat, že se dostal až sem. Jsem rád, že zatím zákon o registru smluv žije ve smyslu toho, že plní svoji funkci, od 1. července loňského roku je účinný, a byť říkáme mnozí chybně, že smlouvy zatím nebylo nutné zveřejňovat a že vlastně povinnost zveřejňovat přichází až 1. července letošního roku, není to tak. Ten zákon ve skutečnosti už svoji roli plní. Plní už ji osm měsíců. A sice internetové stránky Ministerstva vnitra nemusí být úplně přehledné, ale pokud byste chtěli využít možnosti vyhledávání, porovnávání, vidět, za jakých podmínek se kde nakupuje, jaké smlouvy se ve veřejné správě používají, jaké se tím pádem z veřejných prostředků financují, a teď nemyslím jenom jejich obsah, ale jejich formu a jejich znění, tak doporučuji k přehlednosti hlídačsmluv.cz, který z toho obrovského kvanta dat, která se nacházejí na stránkách Ministerstva vnitra na registru smluv, dělá smysluplný produkt.

A ten, kdo - v tom chci zároveň apelovat na to, že dnes máme předložených několik desítek pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu, tím spouštěcím mechanismem bylo navržení vynětí národního podniku Budvar, který ale, musím říct, se debatoval už v průběhu přípravy tohoto zákona, bylo na něj reagováno, na připomínky toho jeho domnělého znevýhodnění na trhu, bylo reagováno už při přípravě zákona tím, že se zvýšila ochrana obchodního tajemství, a i v případě řetězení smluv tyto byly, je možné jako obchodní tajemství označit a zároveň je tam beneficium toho, že když obchodní tajemství je nadměrně využito, tak pokud rozhodne soud a v následujícím termínu napraví, tak ta smlouva není od počátku neplatná.

Přistupovalo se k tomu. Přesto obavy setrvaly. Zákon byl předložen. Tisk 699 pár dní po tom, co zákon o registru smluv vyšel ve Sbírce zákonů, vláda se k němu postavila způsobem, že vydala neutrální stanovisko k návrhu jednoho ze svých členů, když čtyři z pěti resortů, které se vyjadřovaly k tomuto tisku 699, řekly, že tento tisk by vůbec neměl být schválen, pro Budvar by neměla být schválena výjimka. Já s tímto názorem většiny resortů souhlasím, ale samozřejmě hegemonem a tím, kdo má poslední slovo, je Sněmovna a ta dnes zde vyjádří svoji vůli.

Ze zkušenosti fungování zákona, který je osmiměsíční - a myslím, že je dobře, že tato zkušenost je za námi, jsem rád, že se ukázalo, že se svět nezhroutil, že ekonomika nepadá, naopak že jsou situace, kdy se upozorňuje na nesprávnosti. Zmíním jednu nevýhodnost, kdy i šla právě díky registru smluv, na světlo se dostaly výrazně různé podmínky od operátorů, které dostávají větší zadavatelé oproti jednotlivcům, a je dobře, že toto téma i díky registru smluv se dostalo do oblasti zájmu politiků a že je to volání jednotlivců, které je v Čechách zbytečně drahé, předražené, tak se začíná snad už efektivně řešit. Je tam samozřejmě i to, že jsme narazili díky registru smluv, možná že díky opomenutí toho, kdo vkládal smlouvy, na to, že ve zdravotnictví je část financí, která ať už u zdravotních prostředků, nebo u léků vychází ze systému prostřednictvím zpětných plateb, které nemají žádná pravidla a můžou být od 50 % až do 50 %, a kolik z nich kde, na kterých místech skončí, nikdo nedohledá. Myslím si, že to je dobře, že ve zdravotnictví peníze budou používány na léčbu. A to jsou jenom jedny z několika momentů, kdy registr smluv svoji roli už plní. Šetří obrovské prostředky a já jsem za to rád, že to, co jsme od něho očekávali, se naplňuje.

Jestli se mohu v tuto chvíli přepnout do zpravodaje, tak bych se jenom potřeboval pana poslance Urbana zeptat -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Můžete se přepnout, do jakého modu potřebujete, pane poslanče, ale ptejte se mým prostřednictvím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Prostřednictvím pana předsedajícího bych chtěl požádat pana poslance Urbana o upřesnění, jak navrhuje změnit proceduru tak, abychom toto mohli zde hlasovat a tu proceduru když tak upravit. To vyjádření mi přišlo natolik nekonkrétní, že jsem úplně nedokázal ho vyjmout, jestli to mají být první hlasované body, nebo jak se k tomu postavit. A tu proceduru pak samozřejmě v případě, pokud nebude vráceno do druhého čtení, budeme muset i v návaznosti na to upravit. Takže chci se zeptat, jak konkrétně máme měnit proceduru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Omlouvám se, pane poslanče, ale mám faktickou poznámku pana poslance Ludvíka Hovorky. Myslím si, že by bylo dobré, abyste si to s panem zpravodajem vysvětlili a poté návrh přečetli, přednesli na mikrofon, aby bylo jasné, o čem se případně bude hlasovat.

Nyní tedy faktická poznámka pana poslance Ludvíka Hovorky, prosím.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych potvrdit to, co tady řekl pan zpravodaj o prospěšnosti registru smluv, zejména v případě zdravotnických zařízení. Jistě víte, dostala se na světlo smlouva, která popisuje výši zpětného bonusu za konkrétní velmi nákladné léčivo u jedné nemocnice, velmi velké, a ukázalo se, že velikost tohoto bonusu je kolem 25 %. A samozřejmě následovalo opatření, dopis VZP směrem k fakultním nemocnicím k tomu, aby byly nakupovaná léčiva a zdravotnické prostředky vykazovány za reálné smlouvy, nikoliv za smlouvy, které jsou maximální. Znamená to, že tento zákon je nástrojem k tomu, aby se nastavily reálné ceny, aby se obchodovalo za reálné ceny, které v případě léčiv a zdravotnických prostředků jsou. Proto se domnívám, že není dobré rozvolňovat tento zákon dalšími a dalšími pozměňovacími návrhy, které potom jeho celkový význam a efektivitu budou snižovat. Jsem ochoten přijmout návrh, který byl předmětem této novely, a to vyjmout státní podnik Budvar, ale bohužel pro ty další pozměňovací návrhy nemůžu hlasovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám a táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Pan poslanec Urban. Prosím.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji za slovo. Chtěl bych poděkovat panu zpravodaji i legislativě. Po tom, jak jsme prošli detaily, tak myslím, že můj požadavek je v zásadě naplněn. To znamená, že J5 v té podobě nějakého B1 a J6 bude hlasováno před písmenem M. To znamená, pokud bude přijato J5 a J6, tak netrvám na přijetí svého pozměňovacího návrhu pod písmenem M. Nevím, jestli to můžu stáhnout nebo něco takového, takže spíš jenom abyste znali moji pozici. A tedy ten předpoklad, že se to bude hlasovat J5 a J6 před mými pozměňovacími návrhy před písmenem M je naplněn v té proceduře tak, jak byla uvedena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Ještě se táži, zda se někdo hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě rozpravu končím. Táži se, zda si chce vzít pan navrhovatel - s přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mihola: Vážený pane místopředsedo, chtěl bych požádat za poslanecký klub KDU-ČSL o pauzu v délce 15 minut. Zároveň bych si dovolil požádat předsedy koaličních i opozičních klubů, ideálně, kdyby si vzali s sebou ještě kolegu, který se registru smluv speciálně v rámci klubu věnoval, a sešli bychom se u pana předsedy Poslanecké sněmovny Hamáčka v zasedací místnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také vám děkuji. Přerušuji tedy jednání Poslanecké sněmovny na 15 minut do 12 hodin a poté budeme pokračovat závěrečnými slovy navrhovatele, zpravodajů a případným hlasováním. Děkuji.

 

(Jednání bylo přerušeno v 11.45 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 12.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budeme pokračovat v projednávání návrhu poslance Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Nacházíme se ve třetím čtení a byla ukončena rozprava.

Prosím nyní o závěrečná slova, pakliže je zájem, pana navrhovatele. Není zájem. Pan zpravodaj? Nemá zájem o závěrečné slovo. Ptám se také pana poslance Jana Klána z výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Nemá zájem o závěrečné slovo. A ani zástupce hospodářského výboru.

Byl podán návrh na opakování druhého čtení. Je to tak, pane zpravodaji? (Souhlas.) Budeme tedy hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení. Já vás nyní všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí.

 

Byl podán návrh na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona a my o tomto návrhu budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování o návrhu na opakování druhého čtení. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 52, přihlášeno je 151 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 77. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji, pane předsedající. Ústavněprávní výbor jako garanční výbor projednal předložené pozměňovací návrhy na své schůzi 26. ledna 2017. Přijal návrh procedury, který byl distribuován pod číslem 699/10. K této proceduře - dovolím si celou proceduru nečíst, protože je celkem na osmi stranách - přijal samozřejmě stanoviska k jednotlivým pozměňovacím návrhům, byť většinou je výsledek, že stanovisko nebylo přijato. K této proceduře bych chtěl navrhnout změny tak, aby odpovídala tomu, co dále ještě zaznělo.

Jednak zde zazněl návrh pana poslance Vilímce na úpravu v bodě 2, že nebudeme hlasovat o písmenu e) -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale já vás neslyším, pane zpravodaji. Poprosím, aby ve sněmovně nastalo ticho a abychom se věnovali proceduře hlasování, protože pan zpravodaj navrhuje změny v této proceduře. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Tedy první navržená změna procedury je v bodě 2, hlasování pozměňovacího návrhu podaného k § 2 odst. 1. Nebude se to týkat písm. e), ale písm. f). Je to návrh přednesený panem poslancem Vilímcem. Skutečně důvodová zpráva ukazuje, že správně mělo být napsáno písm. f). Chyba se stala tím, že už v samotném tisku bylo špatně označeno toto písmeno a pan poslanec Vilímec toto převzal do znění svého pozměňovacího návrhu. To je první, řekněme technická změna.

A druhá změna, kterou bych zde chtěl navrhnout, je v bodě 12. Týká se to písmene G5 a G2. U G2 je totiž uvedeno, že tento návrh je nehlasovatelný. To je chyba. Návrh je hlasovatelný. Oba dva se týkají České televize. G5 je širší, G5 dává výjimku pro smlouvy, které se týkají výroby, vysílání a nákupu práv ke zpravodajským, publicistickým a sportovním pořadům. To je G5. Pokud G5 neprojde, budeme hlasovat G2, který se týká pouze sportovních pořadů, výjimky pouze pro smlouvy týkající se sportovních pořadů.

Takže to jsou dvě změny, které navrhuji před samotným hlasováním o proceduře, která vám byla předložena.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Já o tom hned dám hlasovat. Je to protinávrh.

 

Takže nejprve o protinávrhu pana zpravodaje na změnu procedury. U bodu 2 písm. e) bude písm. f), je to v podstatě legislativně technická úprava, a u bodu 12 - návrh G2 i v případě, že nebude přijat návrh G5, je hlasovatelný. To je úprava procedury, tak jak ji navrhl pan zpravodaj.

A já o ni zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto proceduru, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 53, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 157, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Můžeme se tedy pustit do hlasování. Technické úpravy podle § 95 odst. 2 jednacího řádu, nebyly předneseny, takže můžeme přistoupit k samotné proceduře.

Prvním pozměňovacím návrhem je pozměňovací návrh podaný v § 2 odst. 1 písm. f) a je to návrh písmene H. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko předkladatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 54. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším pozměňovacím návrhem jsou návrhy přednesené k § 2 odst. 1 písm. k) a první hlasovaný návrh je návrh B1, o kterém teď budeme hlasovat. Je to zrušení písmene k), tzn. vynětí jak národních podniků, tak státních podniků. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o tomto návrhu pod písmenem B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 55. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 77, proti 68. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Nehlasovatelnými se tedy staly body A1, D1.1, E1, J1.1, J5.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ještě kontrola hlasování. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Gabriela Hubáčková: Dovoluji si zpochybnit toto hlasování, 55. Hlasovala jsem pro, a na sjetině mám, že jsem nehlasovala. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak, zpochybňujete hlasování, budeme tedy hlasovat o námitce paní poslankyně.

Zahajuji hlasování o námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 56. Přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 156, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Je tady znovu žádost o odhlášení, odhlašuji vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu B1. Je to tak, pane zpravodaji? (Ano.)

Zahajuji opakované hlasování o návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 57. Přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 79, proti 69. Návrh nebyl přijat.

 

Pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo. Stává se mi opravdu jednou za uherský rok. Na sjetině mám nehlasoval jsem, ano, zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji a my budeme hlasovat o námitce pana poslance Bendla.

Zahajuji hlasování o této námitce. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 58. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 152, proti 2. Námitka byla přijata.

 

Znovu tedy budeme opakovat hlasování o návrhu B1.

Zahajuji hlasování o návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 59. Přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 85, napotřetí se to povedlo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Bylo tedy zrušeno...

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: A je tady pan předseda Laudát.... (Kontrola výsledků hlasování.) Pan poslanec Heger. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Leoš Heger: Děkuji za slovo. Omlouvám se. Hlasoval jsem proti, a na sjetině mám pro. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane poslanče. My o vaší námitce budeme hlasovat.

Zahájil jsem hlasování o námitce pana poslance Hegera. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 60. Přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 155, proti 3. Návrh byl přijat.

 

Budeme opakovat znovu - pardon. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ČSSD Roman Sklenák. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já se velmi omlouvám, ale myslím si, že je docela užitečné se na to podívat důkladně. Prosím pět minut na poradu klubu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se strašně omlouvám, ale to nejde. Jsme v procesu hlasování a nemohu porušit jednací řád Poslanecké sněmovny. Musíme hlasování dokončit. Je usnesení, že pokud se zpochybňuje hlasování, tak v tomto stavu to nejde. Takže musíme přikročit k hlasování opakovanému o B1.

 

Zahajuji hlasování pozměňovacím návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 61. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 85. Návrh byl přijat.

 

(Výkřik z lavic. Kdo další? Probíhá opakovaně kontrola hlasování. Před lavicemi se schází hlouček poslanců s předsedou Sněmovny.)

Pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Vždycky mi pan předseda poslaneckého klubu Roman Sklenák říká, že mu dělám naschvály. Tak dneska mu pomůžu a navrhuji přerušit jednání na pět minut v této chvíli, jestli to lze.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto návrhu chcete dát hlasovat? (Poslanec reaguje zamítavě.) Ne, pauzu na jednání poslaneckého klubu v délce pěti minut. Tak to dobře chápu. Dobře.

Vyhlašuji pauzu na jednání poslaneckého klubu ODS v délce pěti minut a pokračovat budeme ve 12 hodin 27 minut.

 

(Jednání přerušeno od 12.22 do 12.27 hodin.)

 

Milé kolegyně poslankyně, milí kolegové poslanci, je 12 hodin 27 minut, uplynula pauza na jednání poslaneckého klubu ODS.

Ještě předtím, než jsem vyhlásil pauzu, se hlásil pan poslanec Vozka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Vozka: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, stalo se mi to poprvé v této Sněmovně, ale na sjetině mám, že jsem hlasoval pro, ale ve skutečnosti jsem hlasoval proti. Proto dávám podnět ke zpochybnění hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Protože to následuje bezprostředně - kdyby si pan předseda nevzal pauzu, bylo by to bezprostředně, tak pokud nebude námitka proti mému postupu, tak toto hlasování umožním.

 

Zahajuji hlasování o námitce pana kolegy Vozky. Kdo je pro přijetí této námitky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 62. Přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 3. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat hlasování o návrhu B1. Je tady žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny a prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Zahajuji opakované hlasování o pozměňovacím návrhu B1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 63. Přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro 85, proti 72. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Návrh B1, tedy zrušení písmene k) bylo schváleno. Tím se stala nehlasovatelná písmena - body A1, D1.1, E1,J1.1, J5 a M1.1, přičemž D1.1, M1.1 a J5 jsou nehlasovatelné, protože jsou věcně totožné s návrhem B1.

Můžeme tak přikročit k bodu 4, kdy budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích podaných k § 2 odst. 1 písm. m). Zde bude muset dojít k úpravě, ale jsou to legislativně technické změny, ke kterým bude jenom upraveno značení písmen. Ale můžeme hlasovat obsahově o M1.2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko výboru nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o návrhu M1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 64, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 1, proti 87. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovacím bodem je číslo 5. Jedná se o pozměňovací návrhy podané k § 2 odst. 1 písm. n). Jako o prvním budeme hlasovat o návrhu J6.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.) Stanovisko pana navrhovatele? (Neutrální.)

 

Zahajuji hlasování o J6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 65, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro 81, proti 61. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh B3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Je tu ještě žádost o kontrolu hlasování. (K mikrofonu přichází ministr Chvojka.) Pane ministře, prosím. Také se vám to, předpokládám, stalo.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hlasoval jsem ano, ale mám tam křížek, takže zpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Zahajuji hlasování o námitce pana ministra. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 66, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 158, proti 1. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu J6. Zahajuji opakované hlasování o návrhu J6. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 67, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 87, proti 58. Návrh tentokrát byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovacím bodem je už avizovaný návrh B3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlasné.)

Zahajuji hlasování o návrhu B3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 68, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 98. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem je návrh pod písmenem M1.3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o M1.3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 69, přihlášeno je 164 poslankyň a poslanců, pro 2, proti 98. Tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dostáváme se k bodu číslo 6 a to jsou pozměňovací návrhy podané k § 2 odst. 1 písm. o). První hlasovaný je návrh B4.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o B4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 70, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 94. Ani tento návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovaným návrhem je ten pod písmenem J2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o J2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 71, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem ke stejnému písmeni je návrh pod písmenem L.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem L. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 72, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 35, proti 95. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Sedmým bodem hlasování je pozměňovací návrh podaný k § 2 odst. 3 pod písmenem J3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o J3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 73, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 45, proti 98. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Osmým bodem hlasování je pozměňovací návrh k § 3 odst. 2 písm. e), který je pod písmenem G1. Je totožný s G4.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování o G1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 74, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 98, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Pod bodem 9 budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích podaných k § 3 odst. 2 písm. h), z nichž první hlasovaný bude návrh M1.4, kde garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o M1.4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

hlasování 75 přihlášeno 165 poslankyň a poslanců, pro 5, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Tím, že nebyl schválen, budeme hlasovat o návrhu D1.2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele k D1.2? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o D1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 76, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 51, proti 90, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrhy B2 a D3 se stávají nehlasovatelnými, protože jsou totožné s návrhem D1.2, o kterém jsme právě hlasovali. Pod bodem 10 budeme hlasovat pozměňovací návrh, který byl předložen k § 3 odst. 2 písm. i) a je to návrh E2. Garanční výbor stanovisko nepřijal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu E2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 77, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 62, proti 42. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Pod číslem 11 budeme hlasovat pozměňovací návrh podaný k § 3 odst. 2 písm. k) a je to návrh I1. Garanční výbor stanovisko nepřijal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o I1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 78, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 33, proti 102, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Pod bodem 12 budeme hlasovat pozměňovací návrhy podané k § 3 odst. 2 písm. m) a je to návrh A2 a v tomto případě garanční výbor doporučuje přijetí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 79, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 126, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Hlasování o bodu B5 následuje a k tomu ústavněprávní výbor jako garanční stanovisko nepřijal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele k B5? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu B5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 80, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 103, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh M1.5 se stal nehlasovatelným, protože je věcně totožný s návrhem B5, a budeme tedy hlasovat o návrhu pod písmenem I2. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra k I2? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o I2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 81, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 126, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh C se tímto stal nehlasovatelným, protože je věcně totožný s návrhem I2. Přecházíme tak k návrhu D2. Stanovisko výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele k D2? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování o D2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 82, přihlášeno je 165 poslankyň a poslanců, pro 108, proti 38, návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh F se tak stal nehlasovatelným a přecházíme k návrhu G5. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele ke G5? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování o G5. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 83, pro 45, proti 91. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem je G2, který nebyl hlasován v garančním výboru, protože jsme vycházeli z procedury, která byla změněna, a tím pádem k němu stanovisko nemohu přednést.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele ke G2? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o G2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování 84, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 128, proti 10. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem je ten, co se skrývá pod písmenem H variantou B a k němu garanční výbor nepřijal stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu H varianta B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 85, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 123, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším návrhem je návrh pod písmenem J1.2 a stanovisko opět nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o J1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 86, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 43, proti 83. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dalším hlasovaným návrhem je návrh pod písmenem K3. Stanovisko garančního výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o K3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 87, přihlášeno 166 poslankyň a poslanců, pro 127, proti 18. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh K1 se tak stal nehlasovatelným, protože byl věcně totožný s návrhem K3, a my přejdeme k hlasování o návrhu M3.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele k M3? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o M3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 88, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 3, proti 96, návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Tím, že nebyl přijat, můžeme hlasovat o návrhu N, ke kterému také nebylo přijato stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele k návrhu N? N jako Nasťa. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu N. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 89, přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 38, proti 88. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Dostáváme se k bodu 13 hlasovací procedury, a to k pozměňovacím návrhům podaným k § 5 odst. 6, které jsou dva, a to G3 a G6, ale totožné. Budeme tedy hlasovat o G3. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování o G3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 90. Pro 108, proti 24. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Farský: Hlasování o návrhu G6 neproběhne, protože je nehlasovatelný, jak jsem avizoval, je totožný s G3. Přicházíme tedy k bodu 14 dnešního hlasování procedury a to je pozměňovací návrh podaný k § 6 odst. 3 a jedná se o návrh A3 první bod.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko? (Zpravodaj: Stanovisko nebylo přijato.) Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3 první bod. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 91. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 53, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Pokračujeme bodem 15 a to je pozměňovací návrh podaný k § 7 odst. 1 a má písmeno A3, druhý bod v tomto pozměňovacím návrhu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele A3, druhý bod. (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3, druhý bod. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 92. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 49, proti 90. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Přecházíme k bodu 16 procedury a to jsou pozměňovací návrhy podané k § 8 odst. 2. Začneme návrhem A3, třetím bodem tohoto návrhu. Stanovisko garančního výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele k A3? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A3 třetí bod. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 93. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 46, proti 94. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Nebyl přijat, budeme tedy hlasovat o návrhu I3. Stanovisko garančního výboru doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu I3. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 94. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 131, proti 16. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh J4 se tak stal nehlasovatelným, neb je věcně totožný s návrhem I3, a můžeme přestoupit k bodu 17, což jsou pozměňovací návrhy podané k § 8 odst. 5, a začneme návrhem K4. Stanovisko garančního výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu K4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 95. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 120, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Návrh K2 se stává nehlasovatelným, protože je věcně totožný s K4, a můžeme přistoupit k 18. bodu hlasování a to jsou pozměňovací návrhy podané k účinnosti. První pozměňovacím návrhem je návrh A4, který garanční výbor doporučuje schválit.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu A4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 96. Přihlášeno je 166 poslankyň a poslanců, pro 136, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jan Farský: Tím se staly nehlasovatelnými pozměňovací návrhy M2 a M4 a návrh B6 byl nehlasovatelný už od počátku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Podle mých zápisků jsme prošli veškeré pozměňovací návrhy. Před závěrečným hlasováním se ještě o slovo hlásí předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den. Moc se omlouvám, ale poprosil bych pro náš poslanecký klub přestávku v trvání deseti minut po dohodě s vedením Sněmovny. Není účel nehlasovat, čili měli bychom jednat i po 13. hodině a dohlasovat to, ale prosím o těch deset minut. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přerušuji jednání Sněmovny do 13.06, kdy budeme pokračovat závěrečným hlasováním o zákonu jako celku.

 

(Jednání přerušeno ve 12.56 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 13.06 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vážené kolegyně, vážení kolegové, poprosím, abyste zaujali svá místa. Poprosím pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. (Neustálý hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Poprosím o klid v jednacím sále. Pane zpravodaji, klidně i zakřičte.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já bych chtěl jenom uvést, v jakém rozsahu jsme schválili pozměňovací návrhy, aby bylo každému zřejmé, o čem budeme hlasovat v tom finálním hlasování o celkovém zákoně, protože bych nerad, aby mohlo vzniknout nějaké nedorozumění snad v tom, že neproběhlo.

Schválen byl tedy pozměňovací návrh B1, který vyjímá všechny - ne národní podnik Budvar, ale všechny státní podniky bez ohledu na jejich povahu.

Schválen byl návrh J6, který vyjímá - v písmenu m) jsou uvedeny i veřejně ovládané podniky ve smyslu - vlastněných obcí, kraji, které ale musí mít průmyslovou a obchodní povahu, pak jsou tímto návrhem z registru smluv vyňaty.

Dále byly navrženy - byly schváleny změny ohledně České televize, vynětí, nebo možnost použití výjimky metadat - zveřejňování pouze metadat a adhezních smluv a také byly zveřejněny - ta výjimka pouze pro sportovní přenosy, ne pro zpravodajské a kulturní pořady.

Dále byla schválena výjimka pro vyjmenované smlouvy u veřejných vysokých škol.

Byla schválena výjimka pro to, že nebudou zveřejňovány smlouvy chráněné bankovním tajemstvím vyjma těch smluv, které se týkají použití veřejných prostředků.

Byla schválena výjimka pro smlouvy, které nakládají s výbušninami - o nakládání s výbušninami.

Bylo schváleno, že uveřejnění nepodléhají smlouvy, jejichž smluvní stranou je Dobrovolný svazek obcí, jehož členem není obec s rozšířenou působností.

Bylo schváleno, že nebudou uveřejnění podléhat kolektivní smlouvy.

Byla schválena úprava povinné písemnosti s tím, že nebude nutné smlouvu uzavírat pouze písemně, ale i jiným způsobem, který umožní uveřejnění textového obsahu smlouvy v registru smluv.

Upravili jsme účinnost.

To jsou změny, které v závěrečném hlasování stvrdíme nebo popřeme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Pokud se někteří podivují, že jsem mu dal slovo, já se omlouvám, ale jako zpravodaj má přednostní právo a může se přihlásit kdykoliv, tak je to v jednacím řádu napsáno. (Hlasy - poslanec Zavadil, poslanec Stanjura: Když je rozprava. Protichůdné názory z pléna.)

Přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. Nejprve vás ale všechny odhlásím. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Přednáším návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška, Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), podle sněmovního tisku 699, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 97, přihlášeno je 161 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 46. Návrh nebyl přijat. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Je tady kontrola hlasování. (Rozruch v sále.) Pan předseda Sklenák se hlásí. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Hlasoval jsem v tomto posledním hlasování ano, a na záznamu mám zdržel se. Zpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Zahajuji hlasování o námitce pana předsedy Sklenáka. Kdo je pro přijetí námitky, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 98, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro 151, proti 4. Námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu zákona jako celku. Já s dovolením, pokud se nebudete zlobit, nebudu přednášet celé usnesení, o kterém budeme hlasovat. Hlasujeme o návrhu zákona jako celku znovu po podání námitky pana předsedy Sklenáka.

 

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 99, přihlášeno je 159 poslankyň a poslanců, pro 80, proti 47. Návrh byl přijat.

 

Pokud není žádná námitka proti hlasování ani kontrola hlasování, konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu navrhovateli i panu zpravodaji.

Připomínám, že za pět minut se sejde organizační výbor. Prosím jeho členy a přeji vám dobrou chuť k obědu. Přerušuji jednání Sněmovny do 14.30.

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.31 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Budeme pokračovat v projednávání jednotlivých bodů, tak jak je schválený program. Než otevřu první bod, který jsme první zařadili na 14.30, přečtu omluvy. První je, že ve dnech 22. 2. až 24. 2. z důvodu pracovní cesty se omlouvá pan poslanec Michal Kučera. Dále z dnešního zasedání od 17 hodin ze zdravotních důvodů se omlouvá paní poslankyně Radka Maxová. Dále 22. 2. od 14.30 až do 23. 2. do 13 hodin z resortních důvodů se omlouvá pan ministr Daniel Herman.

 

Otevírám první bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP