(Jednání pokračovalo v 9.25 hodin.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak. Je 9 hodin 25 minut a my budeme pokračovat po ujasnění toho, v čem vznikl problém. Budiž to prosím poučením pro kolegy. Pan poslanec Stanjura se nepřihlásil v podrobné rozpravě k tomuto pozměňovacímu návrhu, tudíž tento pozměňovací návrh nebyl zaveden, nemůžeme o něm hlasovat, protože se k němu nepřihlásil.

Budeme tedy hlasovat a pokračovat k návrhu zákona jako celku.

 

Znovu přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 590, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Souhlasné.) Stanovisko paní ministryně? Návrh zákona jako celku, paní ministryně. (Souhlas.) Souhlas. Já vás ještě všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

A zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro návrh zákona, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 373. Přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců. Pro 111, proti 17. Návrh byl přijat a já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Nyní žádám zpravodaje, aby uvedl návrh doprovodného usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Holeček: Nyní bychom hlasovali o doprovodném usnesení k novele zákona o podpoře sportu, které jsem přednesl ve druhém čtení, kdy žádám vládu, aby se zabývala novým institucionálním modelem pro oblast sportu. Doporučuji vládě, tímto hlasováním bychom doporučili vládě, aby připravili podmínky pro nové funkční období pro vznik samostatného státního orgánu pro oblast sportu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, ale prosím o přečtení textu usnesení.

 

Poslanec Jiří Holeček: Ano. A text usnesení zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, vědoma si významu sportu jako činnosti podporující tělesný a duševní rozvoj člověka, s přihlédnutím k tradici sportu v českých zemích a významu sportu při vytváření společenské sounáležitosti, při vědomí významu rekreačního i vrcholového sportu v rámci české společnosti, jakož i dopadu sportovní reprezentace na vytváření obrazu České republiky ve světě, žádá vládu České republiky, aby se zabývala novým institucionálním modelem organizace sportu v rámci státní správy. Doporučuje vládě České republiky, aby zajistila všechny nezbytné předpoklady a podmínky pro vznik ústředního orgánu státní správy pro oblast sportu se samostatnou rozpočtovou kapitolou, Ministerstvo sportu České republiky."

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 374. Přihlášeno je 139 poslankyň a poslanců, pro 67, proti 27. Návrh doprovodného usnesení nebyl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali s tímto zákonem. Děkuji paní ministryni i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod

 

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 15. dubna. Přerušili jsme rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj garančního kontrolního výboru pan poslanec Štěpán Stupčuk.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, to už je takový politický evergreen stejně jako argumenty pro nebo proti jeho přijetí. Přestože většina padla na půdě Poslanecké sněmovny opakovaně, já jsem k tomu sám vystupoval jak v prvém, tak v druhém čtení a nechci se úplně k nim vracet, nemohu si odpustit několik aktuálních postřehů.

Pan ministr Dienstbier si tu během druhého čtení, pokud si dobře pamatuji, pochválil věcnou debatu v příslušných výborech. No, já mám spíše dojem, že nějaká větší debata se nekonala. Pan ministr předloženou podobu zákona prezentoval jako jedině možnou a varoval před jakýmikoliv zásahy, a to proto, že zákon musí být takzvaně v souladu s návrhem ústavní změny, která již leží v Senátu a byla tady schválena někdy v březnu roku 2014. To se přiznám, že jsem ještě ani nebyl v tomto volebním období poslancem této Sněmovny. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP