Pátek 22. dubna 2016, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

161.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším
kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 610/ - třetí čtení

Tímto sněmovním tiskem jsme se zabývali dne 15. dubna. Přerušili jsme rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr Jiří Dienstbier a zpravodaj garančního kontrolního výboru pan poslanec Štěpán Stupčuk.

Nyní budeme pokračovat v přerušené rozpravě. O slovo se přihlásil pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, to už je takový politický evergreen stejně jako argumenty pro nebo proti jeho přijetí. Přestože většina padla na půdě Poslanecké sněmovny opakovaně, já jsem k tomu sám vystupoval jak v prvém, tak v druhém čtení a nechci se úplně k nim vracet, nemohu si odpustit několik aktuálních postřehů.

Pan ministr Dienstbier si tu během druhého čtení, pokud si dobře pamatuji, pochválil věcnou debatu v příslušných výborech. No, já mám spíše dojem, že nějaká větší debata se nekonala. Pan ministr předloženou podobu zákona prezentoval jako jedině možnou a varoval před jakýmikoliv zásahy, a to proto, že zákon musí být takzvaně v souladu s návrhem ústavní změny, která již leží v Senátu a byla tady schválena někdy v březnu roku 2014. To se přiznám, že jsem ještě ani nebyl v tomto volebním období poslancem této Sněmovny.

A tak jednou z mála změn k původní předloze, kterou tu možná Sněmovna dnes odhlasuje, je navýšení počtu členů kolegia NKÚ nebo případně zvýšení limitního věku členů kolegia s argumentem, že to je třeba dát do souladu se služebním zákonem. To jsou všechno víceméně symbolické změny oproti předloze, a když se podíváme na předlohu samotnou, kterou nám vláda předložila, a pan ministr Dienstbier ji velmi výrazně obhajuje, tak bude znamenat zvýšení počtu kontrol a samozřejmě i logicky bude takzvaně bobtnat samotný Nejvyšší kontrolní úřad.

Já se přiznám, že nechci hlasovat pro zákon jen proto, že tu leží dlouho a že to podporuje Rekonstrukce státu, že Senát na něj čeká a že se dopředu počítá s jeho přijetím. Obzvláště pokud si myslím, že zákon je velmi sporný, z mého pohledu v mnoha ohledech i zbytečný. Navýšení počtu pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu, a tedy i zvýšení finančních nákladů na činnost úřadu bude nakonec jediným okamžitým důsledkem jeho přijetí. Kontroly nebudou kvalitnější. Úřady a radnice nezačnou pracovat jinak nebo lépe než doposud, žádné peníze se samosprávám neušetří, ani veřejným rozpočtům. V dlouhodobém výhledu se změní jediné - naroste administrativa, naroste počet kontrol. Často zaznívá také obava, že se zvětší prostor pro účelové kontroly. Osobně bych kontrolorům Nejvyššího kontrolního úřadu snahu o nějakou cílenou účelovost nebo šikanu vybraných subjektů nepodsouval. To se přiznám, že nemám v úmyslu. Přehled kontrol Nejvyššího kontrolního úřadu za poslední roky ukazuje, že úřad směřuje svou pozornost skutečně na různé cíle a při kontrole centrálních úřadů odvádí dobrou práci. Je otázka, jak na kontrolní zprávy pak reagují příslušná ministerstva.

Přesto se nemůžeme divit především starostům, že se možnosti další kontroly ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu obávají. Dnes ráno jsem poslouchal vyjádření pana prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu, který uvedl, že Nejvyšší kontrolní úřad rozhodně nebude kontrolovat výstavbu nějaké místní komunikace chodníků v malé obci, že to dokonce vylučuje, protože to není pro Nejvyšší kontrolní úřad zajímavé. Přesně takováto slova volil. Nevím, co je pro Nejvyšší kontrolní úřad zajímavé, co nebude zajímavé, a nedivím se starostům, že pak samozřejmě nerozumí kritériím, podle kterých si Nejvyšší kontrolní úřad bude mezi nimi vybírat. Asi podle toho, co bude pro Nejvyšší kontrolní úřad zajímavé či nezajímavé.

Není tedy jasné, na základě jakého systému bude kontrola územních samosprávných celků probíhat, jak se bude vytvářet plán kontrol a jak se budou vybírat subjekty, do kterých se NKÚ vypraví. Vzhledem k počtu potenciálně kontrolovaných subjektů - a těch obcí, a pan ministr to určitě dobře ví, je 6 248 - je jasné, že buďto budou kontroly spíše nahodilé, anebo jako na Slovensku, kde Nejvyšší kontrolní úřad obce kontroluje, bude muset výrazně narůst počet kontrolních pracovníků Nejvyššího kontrolního úřadu. Určitě to neskončí s počtem deset, který je uveden v důvodové zprávě.

Příznivci rozšiřování kontrol se tváří především u obcí a krajů, jako by tady žádné kontroly doposud neprobíhaly. Opak je pravdou. Česká republika je v jejich množství v porovnání s dalšími státy docela přeborník. Velké množství však nezajišťuje kvalitu, je tomu právě naopak.

V této souvislosti, a to je poslední, o čem chci mluvit, a myslím, že by aspoň pan ministr mohl poslouchat, mi dovolte citovat z koaliční smlouvy stávající vládní sestavy, kde se doslova píše: "Předložíme návrh na rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu tak, aby mohl kontrolovat veškeré výdaje veřejných rozpočtů při současném odstranění duplicit kontrolních systémů." Je zřejmé, že vládní strany si byly v době podpisu koaliční smlouvy vědomy toho, že v současném systému kontrol jsou duplicity, které vedou ke zbytečným a opakovaným úkonům a k plýtvání energií úředníků i penězi daňových poplatníků. Záměr navázat rozšíření pravomocí NKÚ na odstranění těchto duplicit kontrolních systémů je na první pohled možná chvályhodný, jenže je tu problém. Na stole máme pouze návrh zákona o rozšíření kontrolních pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu, nikde však neleží návrhy, jak odstranit duplicity. Já je aspoň neznám.

Přestože nejsem členem sněmovních výborů, které se zákonem o NKÚ zabývaly, měl jsem možnost nahlédnout do materiálu Ministerstva financí, který zde mám k dispozici, který obsahuje nástin časového harmonogramu pro přípravu analýzy duplicitních kontrol ve veřejné správě. Výbor pro veřejnou správu i podle mých informací dodal v březnu tohoto roku a výbor pro veřejnou správu tuto informaci vzal na vědomí na své poslední schůzi 31. března. Co z materiálu vyplývá? Z materiálu vyplývá, že Ministerstvo financí v tuto chvíli nemá k dispozici přesnou analýzu duplicit kontrol ve veřejné správě. Podle nástinu časového harmonogramu by mu zhruba půl roku trvalo, než by ji připravilo a předložilo vládě. Tato analýza je podle mého názoru přitom nezbytným podkladem pro zpracování případných legislativních změn, které by duplicity odstranily.

Je zřejmé, že v tomto ohledu tady vláda docela zaspala, protože tady máme pouze novelu zákona o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Zákon o řízení a kontrole veřejných financí také dosud nedorazil do Sněmovny, nedorazily ani jiné návrhy zákonů, které by odstraňovaly duplicity. A než je vláda připraví, pokud se k tomu bude chystat, tak budou parlamentní volby.

Mělo by tu proto jasně zaznít, že vládní koalice se vlastně nechystá naplnit ani svou vlastní koaliční dohodu, vlastní koaliční smlouvu, a z dvou provázaných bodů, které jsem přečetl, jejichž spojení by možná dávalo smysl, si vláda vybrala jen jeden, a to zákon o rozšíření pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, který zavede novou a ve stávající situaci zbytečnou kontrolu. S takovým postupem já nemohu souhlasit, upozorňoval jsem na to v prvním i ve druhém čtení, a proto určitě budu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Eviduji, prosím, správně návrh na vrácení do druhého čtení? Ne, v pořádku. Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážení páni ministři, dámy a pánové, já už nebudu mluvit vlastně k meritu zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, ale jenom k tomu procesu.

V pátek jsme se tady nějak trochu poškorpili s panem ministrem, který se na nás hněval, že si bereme přestávku. Já jsem si tu přestávku bral zcela záměrně, protože si myslím, že jsme v zoufalé pasti v tuto chvíli. Senát nám vzkázal, že k ústavnímu zákonu, kterým se novelizuje Ústava, chce prováděcí zákon. Současně ovšem v okamžiku, kdy my teď odešleme prováděcí zákon, který je v tuto chvíli zjevně protiústavní, to myslím, že všichni víme, že pokud by začal platit jenom tento návrh zákona bez novely Ústavy, tak je zjevně protiústavní, protože ustanovuje kontroly nad samosprávami bez toho, aniž by tam bylo zmocnění Ústavy. A v tu chvíli Senát má 30 dní na to, aby tento návrh zákona projednal, a pokud ho neprojedná, znamená to, že tento návrh zákona vstupuje v platnost bez ohledu na to, co se stane s ústavní změnou.

Já rozumím senátorům, že chtěli vědět, co vzejde z Poslanecké sněmovny, ale myslím si, že jediné ústavně korektní řešení, které my můžeme zvolit v tuto chvíli, je ukončit hlasování ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích, aby senátoři tedy věděli, v jaké podobě ten návrh zákona byl v Poslanecké sněmovně schválen, včetně všech pozměňovacích návrhů, a před závěrečným hlasováním o zákonu přerušit jeho projednávání do okamžiku, do projednání novely Ústavy, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, v Senátu. V tu chvíli senátoři vědí, co vzejde ze Sněmovny, protože vědí, jak skončilo naše hlasování, mohou si odhadnout, že ten návrh zákona posléze jako celek schválíme, ale vědí, jaká jsou tam ta jednotlivá znění, a nedostaneme se do té pasti, které se velmi obávám, že Senát, ať už najde, nebo nenajde většinu na schválení novely Ústavy, anebo to prostě jenom neprojedná, a my tady budeme za úplné blázny, že do právního řádu bude směřovat zákon, který bude zjevně v rozporu s Ústavou, protože Senát má 30 dní na projednání tisku, ale na Ústavu těch 30 nemá.

Takže doporučuji, abychom, pana zpravodaje žádám, abychom před závěrečným hlasováním hlasovali procedurální návrh o přerušení projednávání tohoto bodu až do okamžiku, než bude novela Ústavy, která rozšiřuje pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu, doprojednána v Senátu Parlamentu České republiky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím, já si znovu ujasním: před závěrečným hlasováním procedurální návrh. Ano. Tak. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Václav Klučka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně a kolegové, já tady stojím poprvé ve své práci poslance, kdy vás s úctou požádám o to, abyste hlasováním podpořili můj návrh stáhnout svůj pozměňovací návrh pod evidenčním číslem 3533 uvedený ve sněmovním tisku 610/5 pod signaturou C2. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Klučkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestli nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele. Prosím, pane navrhovateli.

 

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, páni poslanci, já se jenom velmi stručně vyjádřím k stručné rozpravě. Pan poslanec Vilímec tady v zásadě opakoval argumentaci, která tady zazněla v předchozích čteních. Vyjádřil bych se k jediné věci, resp. ke dvěma, a to je odstranění duplicit a na to vážící analýza, kterou vláda předložila na výzvu Poslanecké sněmovny. Ona to nebyla analýza duplicit, ale byl to přehled kontrolních mechanismů ve veřejné správě, tak jak znělo usnesení i název materiálu, čili byl to přehled toho, jaké kontrolní mechanismy se uplatňují.

Co se týče duplicit ve vládním prohlášení, tak toho já jsem si velmi dobře vědom, neb jsem autorem této formulace v koaliční smlouvě, která je součástí vládního prohlášení. Nicméně tady bych chtěl zdůraznit, že samozřejmě řešení duplicit v kontrolních systémech není účelem tohoto návrhu zákona, že musí být ta debata k tomu vedena u návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí, což je návrh, který připravuje Ministerstvo financí, a to potom doopravdy to bude to správné místo, kde takto vážnou a legitimní debatu je možno vést.

I v celé řadě debat, které jsem měl se zástupci obcí, s členy Svazu měst a obcí, některými senátory, kteří jsou zároveň komunálními politiky, tak oni v zásadě i přiznávají, že jim nevadí kontrola ze strany NKÚ, protože ona je opravdu v zásadě nejobjektivnější, nejméně zpolitizovatelná. NKÚ, jak už jsem tady také opakovaně v debatě říkal, nevykonává nějaké nahodilé ad hoc kontroly, ale postupuje podle plánu kontrolní činnosti, který si dopředu na každý rok sestavuje, tzn. těžko bude někoho překvapovat, že by se mu najednou kontroloři objevili z ničeho nic na radnici. Ale zároveň komunální politici říkají, že to je vlastně klacek, který v tuto chvíli na vládu mají. Vlastně blokování projednávání rozšíření pravomoci NKÚ, což mi nepřijde jako úplně korektní postup, protože si myslím, že můžeme tady vyřešit rozšíření pravomocí NKÚ, ani se přitom není třeba obávat nějaké rozsáhlé kontrolní činnosti, že by doopravdy nesmyslně někam NKÚ lítal. On se totiž ani příliš zásadně nezvýší počet celkově prováděných kontrol, tzn. každý rok to budou jednotky, maximálně jednotky desítek kontrol ve vztahu k územní samosprávě. Podíváme-li se na počty kontrol, které každý rok vykonává NKÚ již dnes, tak se to pohybuje v zásadě v desítkách kontrol ročně. To posílení počtu kontrol je možné možná v závislosti na tom, zda se schválí, či neschválí pozměňovací návrh, který rozšiřuje počet členů NKÚ z 15 na 17. Tam by možná ten prostor pro posílení kontrolní činnosti byl.

Takže jenom abych to shrnul. Duplicity se jistě odstraňovat mají, sám jsem i při vyjednávání koaliční smlouvy za toto bojoval, ale bohužel to není ten správný okamžik při projednávání tohoto zákona, kdy by se tento boj měl svádět. I já sám se těším na kontrolu o návrhu zákona o řízení a kontrole veřejných financí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Ptám se na závěrečná slova zpravodajů, ať pan poslanec Stupčuk, Chvojka, nebo pan poslanec Petrů. Není zájem. Nejprve budeme tedy hlasovat o návrhu na zamítnutí. Přivolám naše kolegy z předsálí, odhlásím vás všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl přednesen v rozpravě.

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 375, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 15, proti 114. Návrh nebyl přijat.

 

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s návrhem hlasovací procedury, tak jak byla schválena usnesením kontrolního výboru z 30. schůze ze dne 12. dubna 2016.

Nejprve bychom měli hlasovat legislativně technické úpravy podle § 95 odst. 2. Ty však načteny ve třetím čtení nebyly, takže bychom přešli rovnou k jednotlivým pozměňujícím návrhům legislativního charakteru.

Jsou zde návrhy označené pod písmenem A a zahrnující pozměňující návrhy A1 a A2. Tyto navrhujeme, abychom hlasovali společně. Já pak vždycky u každého návrhu ještě řeknu, čeho se věcně týká. Poté bychom v druhém hlasování hlasovali návrh označený pod písmenem B1, následně návrh B2, poté návrh C1, poté návrh C1.2. Návrh kolegy Klučky na C2 byl stažen, takže tento bychom nehlasovali. Poté bychom hlasovali samostatně návrh označený písmenem D a poté návrh označený pod písmenem E, který obsahuje dvě varianty, variantu 1 a variantu 2. Logicky pokud bychom schválili variantu 1, poté bychom už tedy nehlasovali o variantě 2. A následně bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

Ale ještě předtím byl podán procedurální návrh, abychom před konečným hlasováním hlasovali o přerušení projednávání tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu zpravodaji za návrh procedury. Ptám se, jestli někdo má jiný návrh k proceduře. Jestliže tomu tak není, zahajuji hlasování o návrhu -

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Já se omlouvám. Nejdřív bychom měli asi hlasovat o stažení návrhu kolegy Klučky, jak jsem říkal, abychom měli kompletní přehled toho, co je pozměňující návrh a co není. Takže navrhuji, abychom hlasovali nejdříve o stažení pozměňujícího návrhu označeného písmenem C2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já prohlašuji toto hlasování za zmatečné.

 

Budeme tedy nejprve hlasovat o stažení návrhu pana kolegy Klučky pod písmenem C2.

Zahajuji hlasování o stažení návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 377, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh C2 byl stažen.

 

Nyní tedy budeme hlasovat o proceduře, tak jak ji navrhl pan zpravodaj, kromě bodu C2, který byl stažen.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování číslo 378, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 144, proti žádný. Návrh procedury byl schválen. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji. Nyní bychom jedním společným hlasováním hlasovali pozměňující návrhy označené A1 a A2. Jsou to návrhy, které se obsahově týkají jazykové úpravy, kdy se slova obce nahrazují slovem obcí a slovo účastní se nahrazuje slovem účastí.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Zpravodaj: Stanovisko je kladné.) Stanovisko pana ministra? (Legislativně technické úpravy - souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích A1 a A2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 379, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 145, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Pane předsedající, nyní bychom hlasovali pozměňující návrh označený pod písmenem B1. Je to návrh, který byl přednesen panem kolegou poslancem Romanem Kubíčkem. Věcně se jedná o zvýšení stávajícího počtu členů Kolegia NKÚ z 15 na 17. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh B1, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 380, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 99, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Pane předsedající, nyní bychom přistoupili k hlasování pozměňujícího návrhu označeného písmenem B2, který byl přednesen panem kolegou poslancem Romanem Kubíčkem. Návrh se týká změny účinnosti zákona nikoliv třetím měsícem, jak bylo původně navrženo, ale až pátým měsícem. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování o návrhu B2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 381, přihlášeno 145 poslankyň a poslanců, pro 143, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Děkuji. Nyní přistupujeme k hlasování pozměňujícího návrhu označeného pod písmenem C1.1. Je to pozměňující návrh pana kolegy poslance Sedi. Věcně se týká vymezení osobní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na organizační složky státu, státního závěrečného účtu a plnění státního rozpočtu. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu C1.1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 382, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 4, proti 115. Návrh nebyl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Teď bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu C1.2. Jedná se obsahově o vymezení osobní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na Českou tiskovou kancelář. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu C1.2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 383, přihlášeno je 145 poslankyň a poslanců, pro 7, proti 113. Návrh nebyl přijat.

 

Návrh C2 byl stažen...

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Ano, přesně tak, pane předsedající. Teď bychom přistoupili k hlasování o pozměňujícím návrhu označeném pod písmenem D. Je to pozměňující návrh pana kolegy poslance Ludvíka Hovorky, jímž bychom měli prodloužit stávající funkční období členů úřadu z 65 let na 70 let. Stanovisko garančního výboru je kladné.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem D. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 384, přihlášeno je 144 poslankyň a poslanců, pro 66, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: A nyní, pane předsedající, bychom hlasovali o pozměňujícím návrhu označeném pod písmenem E, který má dvě alternativy. Připomínám, že pokud bychom schválili alternativu 1, potom už bychom nehlasovali alternativu 2. Je to pozměňující návrh pana poslance kolegy Marka Bendy a obsahově se jedná v jeho alternativě číslo 1 o vypuštění z kontrolní působnosti NKÚ České televize a Českého rozhlasu. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Rovněž negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem E, alternativa 1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 385, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 29, proti 108. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Protože nebyla přijata alternativa 1, můžeme hlasovat o alternativě označené číslem 2. Obsahově se tato alternativa týká toho, že věcná kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k České televizi a Českému rozhlasu by byla omezena toliko na pořizování výdajů v oblasti nemovitého majetku. Tedy zúžení. Stanovisko garančního výboru je negativní.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Negativní.)

Zahajuji hlasování o návrhu E, alternativa 2. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 386, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 30, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Tím jsme se podle mého názoru vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Štěpán Stupčuk: Ano, je to tak, pane předsedající. Nyní tedy bychom měli hlasovat, jestli jsem tomu dobře porozuměl, o procedurálním návrhu pana kolegy poslance Bendy, o přerušení projednávání tohoto zákona s tím, že máme kompletní přehled o tom, jaké pozměňovací návrhy byly přijaty.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Dám tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Bendy, který před závěrečným hlasováním chce přerušení do doby schválení změny Ústavy - jestli to čtu správně. Prosím o upřesnění. Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ta formulace byla: do doby ukončení projednávání změny Ústavy v Senátu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za upřesnění. Do ukončení projednávání změny Ústavy v Senátu.

O tomto procedurálním návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 387, přihlášeno je 147 poslankyň a poslanců, pro 19, proti 101. Procedurální návrh na přerušení nebyl přijat.

 

Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji. Dámy a pánové, já si dovoluji požádat o 15minutovou přestávku na jednání poslaneckého klubu před závěrečným hlasováním. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Vyhlašuji přestávku na jednání poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové do 10.19 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 10.03 hodin.)

(Jednání pokračovalo v 10.19 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, členové vlády, budeme pokračovat v jednání přerušeném pro přestávku klubu TOP 09 a ještě před hlasováním se s přednostním právem hlásí pan předseda Miroslav Kalousek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, TOP 09 podporovala návrh tohoto zákona víceméně od začátku legislativního procesu. Koneckonců v minulém volebním období, vzpomenete-li si, naši poslanci iniciovali podobný zákon, který nakonec nebyl projednán. Nicméně celou dobu jsme doufali, že jak narůstají útoky na veřejnoprávní média, tak že se podaří dojednat tento zákon tak, aby vlastně nedošlo k nepřímé novele zákona o Českém rozhlasu a o České televizi, aby nehrozilo, že snad kontroly NKÚ budou tímto způsobem dezinterpretovány nebo používány. Stáli jsme velmi o to, aby se tato kompetence netýkala veřejnoprávních médií už jenom proto, že to je vrcholná kompetence Poslanecké sněmovny kontrolovat hospodaření Českého rozhlasu a České televize.

Možná že za normálních dob a za normálního stavu bychom se s tím nějak smířili. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme dnes a denně svědky poměrně dramatických útoků zejména na veřejnoprávní televizi, nechceme zvyšovat toto riziko, a proto prosím o pochopení, že klub TOP 09 a Starostové se při závěrečném hlasování zdrží. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kalouskovi. O všech návrzích bylo hlasováno, můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení. (Poslanec Grospič se hlásí před řečništěm a vysvětluje, že musí vystoupit hned.)

Ještě pro stenozáznam, pan poslanec Stanislav Grospič. Všechny vás mezitím odhlásím. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane místopředsedo, děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, poprosím o omluvu. Také si vybírám své někdy černé dny a poprosím o opravu, nežádám nové hlasování, ale o opravu stenozáznamu. U hlasování 387 jsem měl v záznamu, že jsem hlasoval ano, ale hlasoval jsem proti tomuto usnesení. U záznamu hlasování 374 mám na sjetině, že jsem se zdržel, ale hlasoval jsem pro tento návrh. Prosím proto o opravu u stenozáznamu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Grospičovi. Věřím, že všichni už se přihlásili svými identifikačními kartami.

O návrhu na usnesení, které nyní přednesu, budeme hlasovat v hlasování číslo 388. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 610, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 388 z přítomných 140 pro 108, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, děkuji zpravodaji a končím bod 161.

 

Pokračovat dále budeme podle programu schůze bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP