(9.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám, paní ministryně školství, ale chvilku si tady zahrajeme na školu. Já prosím, aby se sněmovna ztišila, a budeme pokračovat, až se sněmovna ztiší. V případě, že se neztiší, začnu jmenovat a odesílat do předsálí hříšníky. Děkuji.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Dovolte, abych ještě před ukončením projednávání této novely zákona o podpoře sportu v Poslanecké sněmovně - věřím, že dnes a že to bude úspěšné - avizovala svou pozici k jednotlivým pozměňovacím návrhům, tak jak byly poslanci uplatněny a projednány ve výborech.

Chtěla bych avizovat, že Ministerstvo školství bude souhlasit s vypuštěním Národní rady pro sport z důvodu legislativní úspornosti a s tím, že Národní rada pro sport je záležitost, která organizačně má být i do budoucna upravována pouze ze strany Ministerstva školství bez zákonné úpravy. Dále avizuji souhlas s úpravou součástí plánu rozvoje v obcích a krajích tak, aby bylo i vymezení prostředků, které jsou nezbytné pro podporu oblastí, priorit a opatření v této věci, a současně se navrhovala, a my souhlasíme, úprava celého odstavce. Dále vyslovujeme nebo avizujeme souhlas za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy týkající se úpravy rejstříku, která navazuje na rozpravy i tady na plénu a měla by s jistotou zabezpečit, že je zcela jasné, k čemu rejstřík bude sloužit a také že nebude žádným způsobem regulativně předimenzován směrem ke sportovnímu prostředí. Předpokládám, že povedeme ještě rozpravu týkající se institucionálního zabezpečení strategického řízení sportu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji paní ministryni. Otvírám rozpravu, do které neeviduji v tuto chvíli žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje, případně paní navrhovatelky. (Nemají zájem.)

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Holeček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, garanční výbor při své schůzi 30. března přijal usnesení, ve kterém doporučil následující hlasovací proceduru. Za prvé bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B. V případě schválení bude nehlasovatelné A12. Hlasování o A12 bude pouze, nebude-li schváleno toto písmeno B. Za druhé budeme hlasovat o písmenu a pozměňovacím návrhu pod písmenem C. V případě schválení budou nehlasovatelné A6 a A15. Hlasování o A6 a A15 bude pouze, nebude-li schváleno C. Za třetí budeme hlasovat o A1 až A5, A7 až A11, A13, A14, A16 až A20. Následně za čtvrté bychom hlasovali o zákonu jako o celku a jako poslední bychom hlasovali o doprovodném usnesení k novele zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji za návrh procedury. Ptám se, jestli k proceduře má někdo nějaké výhrady. Není tomu tak, budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, tak jak ji přednesl pan zpravodaj.

Já zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 369, přihlášeno je 138 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh procedury byl přijat. Poprosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Holeček: Děkuji. Já se jenom přihlásím u pultíku. Tak.

Nejprve bychom tedy hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B, je to pozměňovací návrh poslance Augustina Karla Sylora. V krátkosti bych k němu jenom řekl, že se jedná o zpřesnění plánu rozvoje sportu v obci s upřesněním priorit. Je to béčko.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Kladné.) Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je hlasování číslo 370, přihlášeno je 141 poslankyň a poslanců, pro 93, proti 38. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Holeček: Tím, že jsme přijali B, budeme hlasovat dále o pozměňovacím návrhu pod písmenem C, který přednesl poslanec Pavel Ploc. Jedná se o zavedení rejstříku sportovišť. (Stanovisko zpravodaje: kladné. Stanovisko navrhovatelky: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko garančního výboru prosím? (Kladné.) Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu pod písmenem C. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je hlasování číslo 371, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 101, proti 18. Návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jiří Holeček: Tím, že jsme odhlasovali pozměňovací návrh pana poslance Ploce pod písmenem C, bychom hlasovali souhrnně o A1 až A5, A7 až A11, A13, A14 a A16 až A20. (Stanovisko zpravodaje: kladné. Stanovisko navrhovatelky: souhlas.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko prosím? (Stanovisko garančního výboru je kladné.) Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích A1 až A5, A7 až A11, A13, A14 a A16 až A20. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je hlasování číslo 372, přihlášeno je 142 poslankyň a poslanců, pro 119, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se podle mého vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku. (Zpravodaj: Ano.) Jestliže je to tak, přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 590, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Pardon, s přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se omlouvám, že jsem nedával pozor u schválení procedury, ale já jsem řádně podal pozměňující návrh. On sice nebude pravděpodobně schválen, ale byl bych rád, aby se o něm hlasovalo. No, podal jsem ho. Já myslím, že paní ministryně si to dobře pamatuje, kolikrát jsem vystupoval ke zrušení registru sportovců. Také jsem to napsal a podal.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím o poradu legislativy s panem zpravodajem, kde se octl pozměňovací návrh pana předsedy Stanjury. (Vedle řečnického pultíku hovoří ministryně se zpravodajem.) Tak, prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Jiří Holeček: Já se panu předsedovi klubu ODS musím omluvit, ale z legislativy mám potvrzeno, že se do podrobné rozpravy ke svému pozměňovacímu návrhu nepřihlásil, tudíž není hlasovatelný. (Různé reakce z pléna: Je to tak.) Čili bych navrhl hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já jako předsedající, pokud je tady pochybnost, tak bych navrhoval pauzu pět minut, aby si legislativa opravdu ujasnila ve stenozáznamu, jestli ten návrh byl, nebo nebyl podán. Takže vyhlašuji přestávku do 19 hodin. (Smích a potlesk v jednací síni.) Pardon, do 9 hodin 25 minut. Děkuji.

 

(Jednání přerušeno v 9.20 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP