(18.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, bohužel, jak jsem dopředu avizoval, je 18 hodin a jsem nucen přerušit tento bod. Každopádně, tak jak jsem poslouchal váš příspěvek, tak je velice kvalitní, takže si myslím, že neuškodí, když si ho poslechneme příště znova. (Smích v sále.)

Je 18 hodin, a tak, jak bylo dopředu řečeno, přerušuji projednávání tohoto bodu z toho důvodu, že na 18. hodinu máme zařazen školský zákon. Než budeme pokračovat v jednání, děkuji panu ministrovi financí i panu zpravodajovi a načtu omluvenku. Od 18 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Květa Matušovská.

 

Otevírám tedy podle programu další bod, který jsme měli pevně zařazený, a tím je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 611/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vzhledem k tomu, že jsem podrobně představovala návrh v rámci prvního čtení, tak jenom stručně připomínám pro druhé čtení, že daný návrh zákona se týká předškolního vzdělávání, postupného zavádění nároku na předškolní vzdělávání od 4 a od 3 let, povinného předškolního vzdělání od 5 do 6 let, dále se týká jednotné přijímací zkoušky na střední školy a také společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a matematiky, a to do roku 2020/2021.

Daný návrh projednal školský výbor, došlo k určitým parametrickým posunům v rámci jednotlivých okruhů, stejně tak byly podpořeny školským výborem pozměňovací návrhy týkající se dalších legislativně technických a praktických problémů z praxe nebo možnosti lesních školek vstupovat do školského rejstříku.

Tolik postačí pro úvod pro druhé čtení. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní ministryně. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovy jako výboru garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 611/1 až 3.

Prosím, aby slova ujala zpravodajka výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu paní poslankyně Bohdalová. Došlo zde ke změně pana zpravodaje, protože pan poslanec Kořenek se omlouvá a je nemocen. Vzhledem k tomu, že jsme ve druhém čtení, tak o tom nemusíme hlasovat. Požádám paní poslankyni, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tento tisk 611 byl projednáván v podvýboru pro regionální školství a byl podrobně projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Byly probrány všechny možné pozměňovací návrhy, bylo o nich hlasováno a bylo na závěr přijato usnesení na 23. schůzi dne 3. února 2016 a já vás s tímto usnesením krátce seznámím.

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové, zpravodajské zprávě poslance Kořenka doporučuje Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 561/2014 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tisk 611, a to ve znění těchto pozměňovacích návrhů tak, jak tyto pozměňovací návrhy máte uvedeny ve sněmovním tisku č. 611/3. Nebudu je tady všechny číst, protože jich je asi sedm stránek. Myslím, že kolegové ve svých vystoupeních vás s nimi seznámí, a ráda bych se potom přihlásila do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, paní poslankyně, a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji osm přihlášek. Nyní tedy poprosím, aby v rozpravě vystoupila paní poslankyně Nina Nováková, a připraví se paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená paní ministryně, dámy a pánové, v podrobné rozpravě se přihlásím celkem ke třem pozměňovacím návrhům, ale nyní mi dovolte krátkou poznámku k tomu, k čemu se nebudu vyjadřovat formou pozměňovacích návrhů, a to je stále skloňovaná inkluze, nebo, myslím si, že je vhodnější, společné vzdělávání.

Dámy a pánové, my už jsme měli začít s inkluzí před několika lety. Inkluze se totiž netýká jenom žáků, kteří mají specifické potřeby směrem, řekněme, k nějakému postižení nebo znevýhodnění zdravotnímu nebo mentálnímu, ale inkluze se také týká těch žáků, kteří mají specifické potřeby proto, že jsou talentovaní. Týká se to třeba také žáků, kteří mají jiný mateřský jazyk, než je čeština. A s tím vším my už jsme začít měli. Já bych chtěla také upozornit na jednu věc. Například se často mluví o tom, že inkluze se rozhodně netýká osmiletých či víceletých gymnázií. Dámy a pánové, kdo z vás byl ve škole za poslední léta, ví, že i těch se to týká. Čili není žádná škola, které by se netýkala potřeba inkluze. Není však, troufám si říci, žádná škola, která by měla dostatečně personálně obsazený odborný tým, který je nutný, aby byl přítomen ve škole vedle odborných pedagogů.

Nyní mi dovolte, abych se pokusila vysvětlit své pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím, není ode mne nic nového. Jeho obsahem je nesouhlas se zavedením povinné docházky do posledního ročníku mateřské školy. My tady žonglujeme s pojmy docházka a povinné vzdělávání. Já znovu opakuji, v našem vzdělávacím systému neexistuje jiné omezení rodičovských práv týkajících se vzdělávání než povinná školní docházka. A nějakým výrazem povinné předškolní vzdělávání to nemůžeme oklamat. Čili vnímám to tak, že jestliže tam je stanovena povinnost, je to špatně a zasahujeme do práv rodičů. Na druhé straně velmi podporuji to, aby každý z rodičů měl možnost a měl vlastně zajištěné, garantované právo umístit své dítě v předškolním věku od pěti, nebo ještě lépe od čtyř a snad v budoucnu od tří let. To je první pozměňovací návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP