(12.10 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 455/2, který byl doručen dne 25. listopadu 2015. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 455/3.

Nyní se tážu pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, pane ministře, máte tedy slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, pánové, jen velice stručně úvodem. Novela branného zákona je jedním ze tří stěžejních zákonů branné legislativy. Díky i vaší podpoře postoupil v legislativním procesu do třetího čtení, ve kterém bychom měli společně posoudit pozměňovací návrhy, které k tomu textu byly načteny, které by měly zkvalitnit jednotlivé novelizační body, zvýšit systematiku zákona a jeho terminologickou přehlednost a konečné znění zákona více přiblížit potřebám praxe.

V tomto smyslu Ministerstvo obrany za stěžejní považuje komplexní pozměňovací návrh. Na nás všech přítomných je, abychom pečlivě zvážili účel a dopady všech načtených pozměňovacích návrhů. Ještě jednou děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji a nyní otevírám rozpravu, do které mám přihlášku paní poslankyně Černochové, tudíž ji prosím k mikrofonu. Poprosím sněmovnu, aby se zklidnila. Jsme ve třetích čteních, tak abychom slyšeli všechny návrhy, které případně padnou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěla poprosit o jednu legislativně technickou úpravu, na kterou mne upozornil legislativní odbor, a to konkrétně k návrhu B1, kde se před poslední větou vloží uvozovky a vloží se slova "a věta poslední se nahrazuje větou". Uvedený text technické úpravy byl tedy zpracován parlamentní legislativou... (Odmlka pro hluk z levé části sálu.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já znovu poprosím sněmovnu. Pokud nebude potichu, budu jednotlivé rušící poslance jmenovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... parlamentní legislativou po dohodě s příslušným legislativním útvarem Ministerstva obrany. Tato úprava řeší problém nežádoucí duplicity textu. Takže článek 1, bod 85 bude znít: 85. V § 36 odst. 4 se slova "vojenských cvičení nebo" nahrazují slovy "vojenského cvičení, služby v operačním nasazení nebo" slova "fotografie podle § 19 odst. 1" ... (Odmlka, poslanci především vlevo se baví mezi sebou.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Poprosím kolegy v levé části. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... se nahrazují slovy "fotografií pro vystavení vojenských dokladů", za větu první se vkládají věty: "Rovněž proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské prohlídky při odvolání proti odvodnímu rozhodnutí a přezkoumání pravomocného odvodního rozhodnutí a prokázané jízdné při povolání občana k jednání podle ustanovení § 32 odst. 2. Dále proplácí prokázané jízdné a náklady na lékařské posudky vojáků v záloze při odvolání proti přezkumnému rozhodnutí a přezkoumání pravomocného přezkumného rozhodnutí." A věta poslední se nahrazuje větou: "Proplácí se jízdné autobusem nebo v nejnižší třídě osobního vlaku nebo rychlíku na území České republiky nebo náhrada v penězích ve výši tohoto jízdného."

Dámy a pánové, musím říct, že projednávání těchto norem je na půdě této Sněmovny opravdu bojovka. Bojovka od prvního dne, kdy ty návrhy zákona byly staženy. Chápu i pana ministra, proč se tak stalo. Protože se chtěl s těmi návrhy seznámit. Myslím si, že pokud bychom se k tomu dostali po půl roce, bylo by to lepší. Určitě bychom uměli i spoustu těch věcí, které dnes jsou v komplexním pozměňovacím návrhu, už tehdy do toho procesu dostat. Ale musím říct, že mě uráží a ponižuje to, že takhle nedůstojným způsobem to tady probíhá už podruhé. Vzpomeňte si na druhé čtení, kdy nás honil čas. Také jsme měli nějaký pevně zařazený bod a zadýchaní tři zpravodajové vám tady narychlo četli své předkladatelské zprávy. Kolegové tady z hnutí ANO mě okřikovali, ať už končím, že se musí dostat ještě na ten další zákon. Mně to prostě nepřijde fér. Já si fakt myslím, že po letech, kdy diskutujeme na úrovni Poslanecké sněmovny o nutnosti změnit řadu těchto legislativních norem, tak tyto normy, které tady dnes... (Odmlka.) Tyto normy, které tady dnes máte, tak jsou to nejlepší, co se v danou chvíli mohlo předložit. A připadá mi, že někteří lidé, kteří tady třeba v těch minulých volebních obdobích byli, měli možnost se do toho procesu zapojit. Mrzí mě, že to pak se v některých věcech posunulo úplně někam jinam. Zas na druhou stranu mají svůj názor konzistentní a toho si také vážím.

Takže vás chci poprosit, zachovejme alespoň dneska nějakou důstojnost projednávání těchto bodů, protože myslím si, že Armáda České republiky i vojáci v aktivní záloze, ostatně i ti dobrovolníci si to zaslouží. A myslím si, že...

Paní místopředsedkyně, já vás žádám, zjednejte mi pořádek! Projednáváme nejdůležitější zákony v této zemi! (Smích poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Paní poslankyně, já tak činím, dělám to celou dobu, co vystupujete. Znovu prosím kolegy, aby se ztišili! Pokud si mají co říct, aby tak učinili v předsálí! Prosím, můžete pokračovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Probíhala tady široká diskuse o návrhu Ministerstva obrany, který byl z pro mě nepochopitelného důvodu přijat vládou České republiky, kde se navrhovaly povinné odvody, ale bez povinných cvičení. Do dnešního dne jsme se vlastně nedozvěděli, kdo tuhle hloupost vymyslel. A bohužel už se to asi nedozvíme. Nechtěla bych se v tom úplně pitvat. Jsem moc ráda, že pan ministr Stropnický od toho návrhu, který předkládal do vlády a který toto obsahoval, postupem času ustoupil a že jsme se na výboru pro obranu mohli dostat k tomu, abychom hledali nějakou jinou alternativu. Ta alternativa byla nalezena a kompromisně odhlasována v podobě tzv. záloh na dobrovolné bázi. Byť to já nepovažuji úplně za nejšťastnější, protože bych byla ráda, abychom se předně soustředili na profesionální vojáky, následně na vojáky v aktivní záloze a až následně na dobrovolníky. Na druhou stranu institut jakéhokoli dobrovolnictví já beru jako něco, co může být v občanské společnosti vnímáno pozitivně. Objevila jsem si tam i pro sebe jednu výhodu a ta výhoda je to, že ti, kteří se přihlásí do záloh takto dobrovolně a absolvují výcvik, který trvá také do 12 týdnů stejně jako u vojáků v aktivní záloze, tak vlastně pokud se jim ta služba v armádě po tom, co absolvují nějaké cvičení, bude líbit, tak se mohou přihlásit do aktivních záloh, případně se stát profesionálními vojáky. V tom já spatřuji to, že to má tuhletu výhodu, že vlastně se nebude hned na začátku s těmi lidmi uzavírat nějaký kontrakt, tak jako to je u těch aktivních záloh na tři roky, a to, že oni budou mít takovou nějakou lhůtu dvou let, kdy se budou moci rozhodovat, jestli je to cesta, kterou by se chtěli ubírat.

Myslím si, že i bezpečnostní situace, která tady je, a nejenom v České republice, ale obecně v Evropě i ve světě, nahrává tomu, že bychom měli apelovat na občany České republiky, aby se ti, kteří něco umí už nyní, nebo ti, kteří se něco chtějí naučit, aby takto dobrovolně se podíleli na obraně naší vlastni a nechali se nejenom vycvičit, ale naučit i pochopit fungování naší armády. Protože pokud občané České republiky pochopí fungování naší armády, což není jednoduché, tak si myslím, že nebude už ve společnosti ani tak zásadní problém s tím, že bude pan ministr v budoucnu těžko obhajovat před veřejností navyšování rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP